lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

+++[ใหม่]+++สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประกาศรับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 14 ตำแหน่ง 20 อัตรา

เจ้าของร้าน

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประกาศรับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 14 ตำแหน่ง 20 อัตรา

ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ

 

ด้วยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 14 ตำแหน่ง 20 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,320 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,320 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

3. ตำแหน่งนิติกร

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,320 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

4. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,320 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

5. ตำแหน่งบรรณารักษ์

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,320 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารนิเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์

6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  9,300 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 700 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

7. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จำนวน  :  2 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,320 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

8. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,320 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี การเงิน การธนาคาร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

9. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,320 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

10. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

จำนวน  :  2 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,320 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

11. ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,320 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศษสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศษสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

12. ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์

จำนวน  :  4 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,320 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

13. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

จำนวน  :  2 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,320 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14. ตำแหน่งช่างภาพการแพทย์

จำนวน  :  1 อัตรา

อัตราเงินเดือน  :  11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,320 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชนิทัศน์

 

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานทั้งหมด (ในวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559 ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 8 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ  :  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

 

ที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com

หรือทางLine id:aopookk 

http://line.me/ti/p/46PEE4f__d

หรือโทร 082-1068662

-เป็นไฟล์ส่งทางอีเมล สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 497 บาท

-ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3 ราคา 697 บาท(รวมค่าส่งแล้ว)

-เป็น Audio cd (ไฟล์เสียง) +หนังสือ ชุดละ 1,500 บาท(รวมค่าส่งแล้ว)

-ชุดVcd ติวสอบ+หนังสือ ราคา 2,500 บาท(รวมค่าส่งแล้ว)

สั่งซื้อโดยการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย

สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 549-2-02220-0

ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์

หรือ ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 983-4-55936-4

ชื่อบัญชี ร้านเอทพีบิสิเนส

 

รวมผลงานความสำเร็จของเรา รีวิวจากลูกค้า 

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

รับเหมาก่อสร้างภาคอีสาน [6]
รับเหมาก่อสร้าง ภาคเหนือ [0]
รับเหมาก่อสร้าง ภาคกลาง [0]
รับเหมาก่อสร้าง ภาคใต้ [0]
เขตปริมณฑล [0]
หมอลำซิ่งภาคอีสาน [0]
หมอลำซิ่งภาคกลาง [0]
หมอลำซิ่งกรุงเทพเขตปริมณฑล [0]
กั้นห้องกระจกภาคอีสาน [0]
กั้นห้องกระจกภาคกลาง [0]
กั้นห้องกระจกภาคเหนือ [0]
กั้นห้องกระจกเขตปริมณฑล [0]

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม551,674 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด469,028 ครั้ง
เปิดร้าน15 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท12 ส.ค. 2561

082-1068662
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านร้านหนังสือ topthaitest
ร้านหนังสือ topthaitest
เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ
เบอร์โทร : 082-1068662
อีเมล : hpongsayathanawat@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก