lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

+++[ใหม่]+++กรมเจ้าท่า ที่ 125/2560 รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 23 อัตรา

เจ้าของร้าน

กรมเจ้าท่า ที่ 125/2560 รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 23 อัตรา

กรมเจ้าท่า ที่ 125/2560 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 23 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ตวันที่ 20 - 27 กรกฎาคม 2560

1. ตำแหน่ง กะลาสี
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ม.ต้น หรือ ม.ปลาย

2. ตำแหน่ง พนักงานขนส่ง
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ม.6 หรือ ประกาศนีบัตรวิชาชีพทุกสาขา

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคมนาคม หรือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4. ตำแหน่ง ช่างขุดลอก
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. สาขาช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ เทคนิคยานยนต์ ช่างกลโรงงาน หรือ เครื่องกล

5. ตำแหน่ง ช่างเครื่องเรือ
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ถือประกาศนียบัตร คนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง และ
2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ ประกาศนียบัตรที่นำมายื่นต้องยังไม่หมดอายุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่าในทางเดียวกันมายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนในอัตราประกาศนียบัตรในข้อ 1. สำหรับหนังสือรับรองประสบการณ์ กรณีไม่ใช่หน่วยงานราชการ เป็นผู้รับรอง ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรองด้วย

6. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกล
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. ทางช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมาย (ประเภทใบอนุญาตทุกประเภทชนิดที่สอง)

7. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน การโฆษณา หรือเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

8. ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง (ด้านคนประจำเรือ)
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ พาณิชยนาวี เศรษฐศาสตร์ โลจิสติกส์ วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมเครื่องกล ภาษาอังกฤษ พาณิชยศาสตร์หรือบริหารธุรกิจ

9. ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง (ด้านควบคุมการจราจรทางน้ำ)
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขา พาณิชยนาวี เศรษฐศาสตร์ โลจิสติกส์ วิศวกรรมขนส่ง รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือภาษาอังกฤษ และ
2. มีทักษะในการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในระดับที่สามารถใช้โปรแกรม Microsoft ได้เป็นอย่างดี และต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสุขภาพจิต การได้ยิน การมองเห็น การสื่อสาร และสามารถควบคุมสติและอารมณ์ในภาวะกดดันหรือคับขันได้เป็นอย่างดี และสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน (ปฏิบัติงานเป็นผลัดๆ ละ 8 - 12 ชั่วโมง)

10. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1)
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคมนาคม หรือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

11. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1)
อัตราเงินเดือน 19,500 - 22,750 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

12. ตำแหน่ง กะลาสี (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2)
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ม.ต้น หรือ ม.ปลาย

13. ตำแหน่ง กะลาสี (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4)
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ม.ต้น หรือ ม.ปลาย

14. ตำแหน่ง ช่างเครื่องเรือ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4)
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ถือประกาศนียบัตร คนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง และ
2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ ประกาศนียบัตรที่นำมายื่นต้องยังไม่หมดอายุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่าในทางเดียวกันมายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนในอัตราประกาศนียบัตรในข้อ 1. สำหรับ หนังสือรับรองประสบการณ์ กรณีไม่ใช่หน่วยงานราชการเป็นผู้รับรอง ต้องแนบสำเนา บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรองด้วย

15. ตำแหน่ง นายท้ายเรือกลชายทะเล (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4)
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ถือประกาศนียบัตร นายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง และ
2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการถือท้ายเรือ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ ประกาศนียบัตรที่นำมายื่นต้องยังไม่หมดอายุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่า ในทางเดียวกันมายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนในอัตราประกาศนียบัตรในข้อ 1. สำหรับ หนังสือรับรองประสบการณ์ กรณีไม่ใช่หน่วยงานราชการเป็นผู้รับรอง ต้องแนบสำเนา บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรองด้วย

16. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานขนส่ง (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7)
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. ด้านพาณิชยกรรม หรือ บริหารธุรกิจ หรือ ช่างอุตสาหกรรม ทุกสาขา

 

<iframe id="aswift_4" style="box-sizing: border-box; width: 766px; left: 0px; position: absolute; top: 0px; height: 90px;" name="aswift_4" width="766" height="90" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

 

การรับสมัครสอบ กรมเจ้าท่า

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ กรมเจ้าท่า สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 กรกฎาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ กรมเจ้าท่า https://md.thaijobjob.com/ 

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมเจ้าท่า 

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 

 

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 

สนใจแนวข้อสอบติดต่อได้

ที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com

หรือทางLine id:aopookk 

http://line.me/ti/p/46PEE4f__d

หรือโทร 082-1068662

-เป็นไฟล์ส่งทางอีเมล สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 497 บาท

-ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3 ราคา 697 บาท(รวมค่าส่งแล้ว)

-เป็น Audio cd (ไฟล์เสียง) +หนังสือ ชุดละ 1,500 บาท(รวมค่าส่งแล้ว)

-ชุดVcd ติวสอบ+หนังสือ ราคา 2,500 บาท(รวมค่าส่งแล้ว)

สั่งซื้อโดยการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย

สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 549-2-02220-0

ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์

หรือ ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 983-4-55936-4

ชื่อบัญชี ร้านเอทพีบิสิเนส

 

รวมผลงานความสำเร็จของเรา รีวิวจากลูกค้า 

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

รับเหมาก่อสร้างภาคอีสาน [6]
รับเหมาก่อสร้าง ภาคเหนือ [0]
รับเหมาก่อสร้าง ภาคกลาง [0]
รับเหมาก่อสร้าง ภาคใต้ [0]
เขตปริมณฑล [0]
หมอลำซิ่งภาคอีสาน [0]
หมอลำซิ่งภาคกลาง [0]
หมอลำซิ่งกรุงเทพเขตปริมณฑล [0]
กั้นห้องกระจกภาคอีสาน [0]
กั้นห้องกระจกภาคกลาง [0]
กั้นห้องกระจกภาคเหนือ [0]
กั้นห้องกระจกเขตปริมณฑล [0]

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม551,717 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด469,063 ครั้ง
เปิดร้าน15 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท12 ส.ค. 2561

082-1068662
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านร้านหนังสือ topthaitest
ร้านหนังสือ topthaitest
เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ
เบอร์โทร : 082-1068662
อีเมล : hpongsayathanawat@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก