lnwshop logo
 • ตอบกระทู้
 • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

+++[ใหม่]+++กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 88 อัตรา 24 - 30 มิถุนายน 2560

เจ้าของร้าน

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 88 อัตรา 24 - 30 มิถุนายน 2560

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปี 2560 จำนวน 88 อัตรา สมัครด้วยตนเองวันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2560

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 88 อัตรา 24 - 30 มิถุนายน 2560

1.การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรจุเข้ารับราชการใน กองทัพเรือ ประจำปี 2560  ระดับต่ำกว่าปริญาตรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • สาขาคอมพิวเตอร์ (รับเฉพาะเพศชาย) จํานวน 2 อัตรา
 • สาขาบัญชี จํานวน 25 อัตรา
 • สาขาช่างก่อสร้าง จํานวน 5 อัตรา
 • สาขาช่างกลโรงงาน (รับเฉพาะเพศชาย 1 อัตรา ชาย/หญิง 7 อัตรา) จํานวน 8 อัตรา
 • สาขาช่างไฟฟ้ากําลัง จํานวน 9 อัตรา
 • สาขาสถาปัตยกรรม จํานวน 1 อัตรา
 • สาขาช่างโยธา จํานวน 3 อัตรา
 • สาขาช่างพิมพ์/ออกแบบสิ่งพิมพ์ (รับเฉพาะเพศชาย) จํานวน 1 อัตรา
 • สาขาช่างสํารวจ (รับเฉพาะเพศชาย) จํานวน 1 อัตรา
 • สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์(รับเฉพาะเพศชาย) จํานวน 1 อัตรา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (สามารถเลือกได้เพียงข้อเดีว)

 

 • มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา จํานวน 6 อัตรา
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย (รับเฉพาะเพศชาย) (สายวิทย์ -คณิต) จํานวน 7 อัตรา
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา เพื่อบรรจุเป็นสารวัตรทหารเรือหญิง (รับเฉพาะเพศหญิง) จํานวน 3 อัตรา

2.การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรจุเข้ารับราชการใน กองทัพเรือ ประจำปี 2560  ระดับปริญญาตรี

 • บัญชี/การเงิน/การบัญชีการเงิน/การเงินและการธนาคาร/การสอบบัญชี จํานวน 5 อัตรา
 • นิติศาสตร์และเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา จํานวน 2 อัตรา
 • วิศวกรรมไฟฟ้า (รับเฉพาะเพศชาย) จํานวน 2 อัตรา
 • วิศวกรรมเครื่องกล จํานวน 2 อัตรา
 • วิศวกรรมโยธา (รับเฉพาะเพศชาย) จํานวน 2 อัตรา
 • ฟิสิกส์(รับเฉพาะเพศชาย) จํานวน 1 อัตรา
 • ภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา
 • พุทธศาสตรบัณฑิตและเปรียญธรรมไม่ต่ำกว่า 4 ประโยค/ศาสนศาสตรบัณฑิตและเปรียญธรรมไม่ต่ำกว่า 4 ประโยค/เปรียญธรรม 9 ประโยค (รับเฉพาะเพศชาย) จํานวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ กองทัพเรือ

 • มีคุณวุฒิสาขาวิชาตรงตามที่ประกาศรับสมัคร หากสาขาที่ระบุประกาศนียบัตร,ปริญญาบัตรหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ไม่ตรงตามสาขาที่ระบุ จะต้องมีสาขาตรงตามการเทียบคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๔๑ ลง ๓๐ ก.ย.๕๓ ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๒๑ ลง ๑๘ ส.ค.๕๔ ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๔ ลง ๑๐ ก.ย.๕๕ ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๑ ลง ๑๓ ส.ค.๕๖ และที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๒๙๑ ลง ๙ ก.ค.๕๘ หรือทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.http://www.ocsc.go.thหรือมีหนังสือรับรองจากสำนักงาน ก.พ. ว่าสาขาที่สำเร็จการศึกษามาเป็นสาขาเดียวกับที่กำหนดไว้ โดยให้นำหลักฐานมาแสดงในวันที่รับสมัคร หากคุณวุฒิสาขาวิชาไม่ตรงและ ไม่มีหนังสือรับรอง คณะกรรมการสอบฯ จะไม่รับสมัครทุกกรณี และต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.00
 • ผู้สมัครสอบสาขานิติศาสตร์ต้องเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา หรือสำเร็จการศึกษา จากเนติบัณฑิตยสภาแล้ว โดยจะต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันสมัครสอบ
 • ผู้สมัครสอบสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมโยธา จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งออกโดยสภาวิศวกร และยังไม่หมดอายุ
 • มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึง 30 กันยายน2559 สำหรับบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร
 • มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึง ๓๐ กันยายน 2559 สำหรับบรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
 • มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 • มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร เพศชายต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 76 ซม. เพศหญิงต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.
 • ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ (ผนวก ก) หรือไม่เป็นบุคคลพวกที่ ๒, ๓ และ ๔ ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗

การรับสมัครสอบ กองทัพเรือ

สมัครด้วยตนเอง ณ อาคารนันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 08.00 น. - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 30 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ กรมกำลังพลทหารเรือ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ , อาคารนันทสวัสดิการ ชั้น 2 ถนนอิสรภาพ , กิจการห้องเย็น ฐานทัพเรือสัตหีบ และภัณฑุปกรณ์ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เอกสารแนบท้ายประกาศ :

กองทัพเรือ(ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี) 

กองทัพเรือ(ระดับปริญญาตรี) 

 

สนใจแนวข้อสอบติดต่อได้

ที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com

หรือทางLine id:aopookk 

http://line.me/ti/p/46PEE4f__d

หรือโทร 082-1068662

-เป็นไฟล์ส่งทางอีเมล สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 497 บาท

-ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3 ราคา 697 บาท(รวมค่าส่งแล้ว)

-เป็น Audio cd (ไฟล์เสียง) +หนังสือ ชุดละ 1,500 บาท(รวมค่าส่งแล้ว)

-ชุดVcd ติวสอบ+หนังสือ ราคา 2,500 บาท(รวมค่าส่งแล้ว)

สั่งซื้อโดยการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย

สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 549-2-02220-0

ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์

หรือ ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 983-4-55936-4

ชื่อบัญชี ร้านเอทพีบิสิเนส

 

รวมผลงานความสำเร็จของเรา รีวิวจากลูกค้า 

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
 • ตอบกระทู้

รับเหมาก่อสร้างภาคอีสาน [6]
รับเหมาก่อสร้าง ภาคเหนือ [0]
รับเหมาก่อสร้าง ภาคกลาง [0]
รับเหมาก่อสร้าง ภาคใต้ [0]
เขตปริมณฑล [0]
หมอลำซิ่งภาคอีสาน [0]
หมอลำซิ่งภาคกลาง [0]
หมอลำซิ่งกรุงเทพเขตปริมณฑล [0]
กั้นห้องกระจกภาคอีสาน [0]
กั้นห้องกระจกภาคกลาง [0]
กั้นห้องกระจกภาคเหนือ [0]
กั้นห้องกระจกเขตปริมณฑล [0]

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม551,674 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด469,028 ครั้ง
เปิดร้าน15 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท12 ส.ค. 2561

082-1068662
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านร้านหนังสือ topthaitest
ร้านหนังสือ topthaitest
เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ
เบอร์โทร : 082-1068662
อีเมล : hpongsayathanawat@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก