lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

+++[ใหม่]+++กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 127 อัตรา (ไม่ต้องผ่านภาค ก.)

เจ้าของร้าน

กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 127 อัตรา (ไม่ต้องผ่านภาค ก.)

 กรมบังคับคดี  เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 127 อัตรา ไม่ต้อผ่านภาค ก. ของ ก.พ. สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2560

ประกาศกรมบังคับคดี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ตำแหน่งนิติกร

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

จำนวน : 35 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

2.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

จำนวน : 35 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

จำนวน : 3อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

4.ตำแหน่งบุคลากร

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

จำนวน : 1อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

5.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

จำนวน : 1อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

6.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

จำนวน : 1อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักร มาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

7.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน : 19500 บาท

จำนวน : 5อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

8.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

อัตราเงินเดือน : 11280บาท

จำนวน : 30อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาพาณิชยการ และสาขาวิชาพณิชยกรรม (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))

9.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อัตราเงินเดือน : 11280บาท

จำนวน : 8อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพาณิชยการ พณิชยกรรม บริหารธุรกิจ บัญชี และการเงินและการธนาคาร (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))

10.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

อัตราเงินเดือน : 11280บาท

จำนวน : 2อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))

11.ตำแหน่งพนักงานเดินหมาย

อัตราเงินเดือน : 11280บาท

จำนวน : 5อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))

12.ตำแหน่งช่างศิลป์

อัตราเงินเดือน : 11280บาท

จำนวน : 1อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))

13.ตำแหน่งนิติกร (คนพิการ)

อัตราเงินเดือน : 18000บาท

จำนวน : 14 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

14.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (คนพิการ)

อัตราเงินเดือน : 18000บาท

จำนวน : 2อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

15.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (คนพิการ)

อัตราเงินเดือน : 11280บาท

จำนวน : 6อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาพาณิชยการ และสาขาวิชาพณิชยกรรม (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))

16.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (คนพิการ)

อัตราเงินเดือน : 11,280บาท

จำนวน : 2อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพาณิชยการ พณิชยกรรม บริหารธุรกิจ บัญชี และการเงินและการธนาคาร (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))

การับสมัครสอบเข้ากรมบังคับคดี

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ กรมบังคับคดี  สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดเว็บไซต์กรมบังคับคดี https://led.job.thai.com/ 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมบังคับคดี 

 

 

ที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com

หรือทางLine id:aopookk 

http://line.me/ti/p/46PEE4f__d

หรือโทร 082-1068662

-เป็นไฟล์ส่งทางอีเมล สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 497 บาท

-ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3 ราคา 697 บาท(รวมค่าส่งแล้ว)

-เป็น Audio cd (ไฟล์เสียง) +หนังสือ ชุดละ 1,500 บาท(รวมค่าส่งแล้ว)

-ชุดVcd ติวสอบ+หนังสือ ราคา 2,500 บาท(รวมค่าส่งแล้ว)

สั่งซื้อโดยการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย

สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 549-2-02220-0

ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์

หรือ ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 983-4-55936-4

ชื่อบัญชี ร้านเอทพีบิสิเนส

รวมผลงานความสำเร็จของเรา รีวิวจากลูกค้า 

 

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

รับเหมาก่อสร้างภาคอีสาน [6]
รับเหมาก่อสร้าง ภาคเหนือ [0]
รับเหมาก่อสร้าง ภาคกลาง [0]
รับเหมาก่อสร้าง ภาคใต้ [0]
เขตปริมณฑล [0]
หมอลำซิ่งภาคอีสาน [0]
หมอลำซิ่งภาคกลาง [0]
หมอลำซิ่งกรุงเทพเขตปริมณฑล [0]
กั้นห้องกระจกภาคอีสาน [0]
กั้นห้องกระจกภาคกลาง [0]
กั้นห้องกระจกภาคเหนือ [0]
กั้นห้องกระจกเขตปริมณฑล [0]

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม548,884 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด466,647 ครั้ง
เปิดร้าน15 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท19 มิ.ย. 2561

082-1068662
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านร้านหนังสือ topthaitest
ร้านหนังสือ topthaitest
เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ
เบอร์โทร : 082-1068662
อีเมล : hpongsayathanawat@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก