lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

+++{ใหม่ล่าสุด}+++กรมทางหลวงเปืดรับสมัครพนักงานราชการ

เจ้าของร้าน

กรมทางหลวง

[18 อัตรา]กรมทางหลวงรับสมัครเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 7

ประกาศกรมทางหลวง

 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


ด้วยกรมทางหลวง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 7 ทั้งหมด 18 อัตรา รายละเอียดดังนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. พนักงานธุรการ

จำนวน  :  2 อัตรา

สังกัดหน่วยงานในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 7 ดังนี้

- แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จำนวน 1 อัตรา

- แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :

 

- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 

2. พนักงานโยธา

จำนวน  :  5 อัตรา

สังกัดหน่วยงานในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 7 ดังนี้

- สำนักงานทางหลวงที่ 7 จำนวน 3 อัตรา

- แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จำนวน 1 อัตรา

- แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :

 

- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทางช่างก่อสร้าง ชำางสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม หรือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

 

3. พนักงานก่อสร้าง

จำนวน  :  1 อัตรา

สังกัดหน่วยงานในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 7 ดังนี้

- สำนักงานทางหลวงที่ 7 จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :

 

- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทางช่างก่อสร้าง ชำางสำรวจ ช่างโยธา เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ หรือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ  :  กรมทางหลวง

 

1. พนักงานโยธา

จำนวน  :  4 อัตรา

สังกัดหน่วยงานในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 7 ดังนี้

- แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จำนวน 1 อัตรา

- แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จำนวน 2 อัตรา

- แขวงทางหลวงชัยภูมิ จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :

 

- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทางช่างก่อสร้าง ชำางสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม หรือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

 

2. พนักงานเครื่องกล

จำนวน  :  2 อัตรา

สังกัดหน่วยงานในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 7 ดังนี้

- สำนักงานทางหลวงที่ 7 จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :

 

- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างยนต์ ช่างกลดรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างเชื่อมและโหละแผ่น ช่างโลหะ ช่างกลโลหะอุสาหกรรม หรือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

 

3. พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร

จำนวน  :  2 อัตรา

สังกัดหน่วยงานในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 7 ดังนี้

- แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) จำนวน 1 อัตรา

- แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :

 

- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างไฟฟ้า ช่างสื่อสาร ช่างวิทยุ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างโทรคมนาคม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

 

4. พนักงานขัยและควบคุมเครื่องจักร

จำนวน  :  2 อัตรา

สังกัดหน่วยงานในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 7 ดังนี้

- แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จำนวน 2 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :

 

- ได้รับใบอนุญาตขัยรถตามกฎหมาย ซึ่งออกโดยกรมการขอนส่งทางบก และ

- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างกลเกษตร หรือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ  :  กรมทางหลวง

 

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสารบรรณ สำนักงานทางหลวงที่ 7 กรมทางหลวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

ตั้งแต่วันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

 

ที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com

หรือทางLine id:aopookk 

http://line.me/ti/p/46PEE4f__d

หรือโทร 082-1068662

-เป็นไฟล์ส่งทางอีเมล สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 497 บาท

-ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3 ราคา 697 บาท(รวมค่าส่งแล้ว)

-เป็น Audio cd (ไฟล์เสียง) +หนังสือ ชุดละ 1,500 บาท(รวมค่าส่งแล้ว)

-ชุดVcd ติวสอบ+หนังสือ ราคา 2,500 บาท(รวมค่าส่งแล้ว)

สั่งซื้อโดยการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย

สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 549-2-02220-0

ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์

หรือ ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 983-4-55936-4

ชื่อบัญชี ร้านเอทพีบิสิเนส

รวมผลงานความสำเร็จของเรา รีวิวจากลูกค้า

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

รับเหมาก่อสร้างภาคอีสาน [6]
รับเหมาก่อสร้าง ภาคเหนือ [0]
รับเหมาก่อสร้าง ภาคกลาง [0]
รับเหมาก่อสร้าง ภาคใต้ [0]
เขตปริมณฑล [0]
หมอลำซิ่งภาคอีสาน [0]
หมอลำซิ่งภาคกลาง [0]
หมอลำซิ่งกรุงเทพเขตปริมณฑล [0]
กั้นห้องกระจกภาคอีสาน [0]
กั้นห้องกระจกภาคกลาง [0]
กั้นห้องกระจกภาคเหนือ [0]
กั้นห้องกระจกเขตปริมณฑล [0]

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม551,779 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด469,113 ครั้ง
เปิดร้าน15 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท12 ส.ค. 2561

082-1068662
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านร้านหนังสือ topthaitest
ร้านหนังสือ topthaitest
เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ
เบอร์โทร : 082-1068662
อีเมล : hpongsayathanawat@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก