lnwshop logo
 • ตอบกระทู้
 • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

+++[ใหม่]+++กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 74 อัตรา

เจ้าของร้าน

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 74 อัตรา

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 74อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มีนาคม 2560

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราเงินเดือน : ปวช. = 11,280 ปวท. = 13,010 ปวส. = 13,800 บาท

จำนวน : 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

 • ปวช. สาขาวิชาพาณิชยการ
 • ปวท. สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร/การธนาคารและธุรกิจ การเงิน เทคนิคการตลาด/เทคนิคการตลาด เลขานุการ/การเลขานุการ การโรงแรม/ธุรกิจโรงแรม บริหารงานธุรกิจการสถานพยาบาล การประชาสัมพันธ์ พาณิชยศิลป์
 • ปวส. สาขาใดสาขาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

อัตราเงินเดือน : ปวช. = 11,280 ปวท. = 13,010 ปวส. = 13,800 บาท

จำนวน : 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

 • ปวช. สาขาวิชาพาณิชยการ
 • ปวท. สาขาการบัญชีและการธนาคาร การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิคการตลาด/เทคนิคการตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน เทคนิควิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง
 • ปวส. สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการ สำนักงานโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ

อัตราเงินเดือน : ปวช. = 11,280 ปวส.= 13,800 บาท

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญทางการพยาบาล เวชสถิติ
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน

4. ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีทุกสาขา

5. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

จำนวน : 16 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีทุกสาขา

6. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

จำนวน : 11 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

7. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีทุกสาขา

8. ตำแหน่ง นิติกร

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

จำนวน : 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์

9. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

จำนวน : 11 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีทุกสาขา

10. ตำแหน่ง นักโภชนาการ

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์

11. ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและการสื่อสารทางการศึกาษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี หรือทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา

12. ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีทุกสาขา

13. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

จำนวน : 5 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

14. ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย

อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

จำนวน : 9 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

ปริญญาตรีสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

15. ตำแหน่ง แพทย์แผนจีน

อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

จำนวน : 4 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีน และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน

16. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์

อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทยืทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางชีวฟิสิกส์และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

17. ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

จำนวน : 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาเทคนิคการแพทย์ ละได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มีนาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก https://dtam.job.thai.com 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com

หรือทางLine id:aopookk 

http://line.me/ti/p/46PEE4f__d

หรือโทร 082-1068662

-เป็นไฟล์ส่งทางอีเมล สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 497 บาท

-ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3 ราคา 697 บาท(รวมค่าส่งแล้ว)

-เป็น Audio cd (ไฟล์เสียง) +หนังสือ ชุดละ 1,500 บาท(รวมค่าส่งแล้ว)

-ชุดVcd ติวสอบ+หนังสือ ราคา 2,500 บาท(รวมค่าส่งแล้ว)

สั่งซื้อโดยการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย

สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 549-2-02220-0

ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์

หรือ ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 983-4-55936-4

ชื่อบัญชี ร้านเอทพีบิสิเนส

 

รวมผลงานความสำเร็จของเรา รีวิวจากลูกค้า 

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
 • ตอบกระทู้

รับเหมาก่อสร้างภาคอีสาน [6]
รับเหมาก่อสร้าง ภาคเหนือ [0]
รับเหมาก่อสร้าง ภาคกลาง [0]
รับเหมาก่อสร้าง ภาคใต้ [0]
เขตปริมณฑล [0]
หมอลำซิ่งภาคอีสาน [0]
หมอลำซิ่งภาคกลาง [0]
หมอลำซิ่งกรุงเทพเขตปริมณฑล [0]
กั้นห้องกระจกภาคอีสาน [0]
กั้นห้องกระจกภาคกลาง [0]
กั้นห้องกระจกภาคเหนือ [0]
กั้นห้องกระจกเขตปริมณฑล [0]

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม551,674 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด469,028 ครั้ง
เปิดร้าน15 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท12 ส.ค. 2561

082-1068662
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านร้านหนังสือ topthaitest
ร้านหนังสือ topthaitest
เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ
เบอร์โทร : 082-1068662
อีเมล : hpongsayathanawat@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก