lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

+++[ใหม่]+++กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 59 อัตรา (ไม้ต้องผ่านภาค ก.)

เจ้าของร้าน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 59 อัตรา (ไม้ต้องผ่านภาค ก.)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน : 55 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 1 - 9 มีนาคม 2560 (ไม่ต้องผ่านภาค ก.ของ ก.พ.)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

1. นายสัตวแพทย์ จำนวน : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 23,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา

2. นักวิชาการประมง จำนวน : 8อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางเทคโนโลยีการจัดก่ีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ทางการประมง หรือทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ

3. นักวิชาการป่าไม้ จำนวน : 7อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางวนศาสตร์

4. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน : 4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา มีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานด้านจัดการประชุม และการเขียนรายงานการประชุมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน

5. นักวิชาการพัสดุ จำนวน : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางบัญชี ทางบริหารธุรกิจ ทางการบริหารจัดการ และทางการตลาด

6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา มีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน

7. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ หรือทางวารสารศาสตร์ หรือทางสื่อสารมวลชน

8. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชีมีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน

9. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางพาณิชยการ และทางบริหารธุรกิจ

10. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางการบัญชี ทางพาณิชยการ และทางบริหารธุรกิจ

11. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางการบัญชี

12. เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางคอมพิวเตอร์มีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน

13. เจ้าพนักงานประมง จำนวน : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

14. นายช่างสำรวจ จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ และสาขาวิชาการก่อสร้าง

15. นายช่างเครื่องกล จำนวน : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือฝ่ายช่างกลเรือ (ไม่ต่ำกว่าคนใช้เครื่องจักร ชั้นสอง)

-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง หรือสาขาวิชาโลหะการ หรือมีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานด้านเครื่องกลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน

16. นายท้ายเรือ จำนวน : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือฝ่ายช่างกลเรือ (ไม่ต่ำกว่านายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง)

-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตร หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาหรือมีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานด้านท้ายเรือกลเดินทะเลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน

17. ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา มีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานด้านป่าชายเลนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน

18. กะลาสี จำนวน : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา

การรรับสมัครสอบของ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 1 - 9 มีนาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ของ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  https://dmcr.job.thai.com 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com

หรือทางLine id:aopookk 

http://line.me/ti/p/46PEE4f__d

หรือโทร 082-1068662

-เป็นไฟล์ส่งทางอีเมล สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 497 บาท

-ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3 ราคา 697 บาท(รวมค่าส่งแล้ว)

-เป็น Audio cd (ไฟล์เสียง) +หนังสือ ชุดละ 1,500 บาท(รวมค่าส่งแล้ว)

-ชุดVcd ติวสอบ+หนังสือ ราคา 2,500 บาท(รวมค่าส่งแล้ว)

สั่งซื้อโดยการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย

สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 549-2-02220-0

ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์

หรือ ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 983-4-55936-4

ชื่อบัญชี ร้านเอทพีบิสิเนส

 

รวมผลงานความสำเร็จของเรา รีวิวจากลูกค้า 

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

รับเหมาก่อสร้างภาคอีสาน [6]
รับเหมาก่อสร้าง ภาคเหนือ [0]
รับเหมาก่อสร้าง ภาคกลาง [0]
รับเหมาก่อสร้าง ภาคใต้ [0]
เขตปริมณฑล [0]
หมอลำซิ่งภาคอีสาน [0]
หมอลำซิ่งภาคกลาง [0]
หมอลำซิ่งกรุงเทพเขตปริมณฑล [0]
กั้นห้องกระจกภาคอีสาน [0]
กั้นห้องกระจกภาคกลาง [0]
กั้นห้องกระจกภาคเหนือ [0]
กั้นห้องกระจกเขตปริมณฑล [0]

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม550,359 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด467,873 ครั้ง
เปิดร้าน15 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท15 ก.ค. 2561

082-1068662
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านร้านหนังสือ topthaitest
ร้านหนังสือ topthaitest
เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ
เบอร์โทร : 082-1068662
อีเมล : hpongsayathanawat@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก