lnwshop logo
 • ตอบกระทู้
 • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

+++[ใหม่]+++กรมวิชาการเกษตร กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช (กวม.) เปิดสอบ จำนวน 12 อัตรา

เจ้าของร้าน

กรมวิชาการเกษตร กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช (กวม.) เปิดสอบ จำนวน 12 อัตรา

กรมวิชาการเกษตร กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช (กวม.) เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ กวม. จำนวน 12 อัตรา สมัครด้วยตนเอง 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานาชการทั่วไป

1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (กวม.)

อัตราเงินเดือน : 18,000บาท

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

 • ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ ประสานแผนงาน และงบประมาณการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์
 • จัดทำข้อมูลของกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ประสานนโยบาย เพื่อให้ข้อมูลได้ผ่านการกลั่นกรองสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์
 • ศึกษาพัฒนาระบบธุรกิจเมล็ดพันธุ์พืช ระบบผ่านเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์
 • ติดตามและประเมินผลการประเมินผลการดำเนินงาน
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

2.ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (กวม.)

อัตราเงินเดือน : 10,430บาท

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ และ/หรือ ขับรถยนต์ บำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของการใช้รถยนต์
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

3.ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง (กวม.)

อัตราเงินเดือน : 10,430บาท

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานภาคสนามและในห้องทดลอง จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ สารเคมี เมล็ดพันธุ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดลอง
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

4.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (กวม.)

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

จำนวน : 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางบริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรับ - ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บ และค้นห้าหนังสือ และช่วยร่างหนังสือ โต้ตอบ พิมพ์ ตรวจทาน และคัดเวียนหนังสือ เอกสาร
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

5.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (กวม.)

อัตราเงินเดือน : 13,800บาท

จำนวน : 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางบริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การบัญชี และงบประมาณ
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

6.ตำแหน่ง ลูกมือช่าง (กวม.)

อัตราเงินเดือน : 10,430บาท

จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

 • ปฏิบัติงานช่วยติดตั้ง ซ่อมแซม ประกอบ ดัดแปลง ทดสอบบำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องยนต์เครื่องทุ่นแรง ทำความสะอาด และแก้ไขข้อขัดข้องเกี่ยวกับเครื่องยนต์ ไฟฟ้า ประปา
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

7.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร (กวม.)

อัตราเงินเดือน : 13,800บาท

จำนวน : 4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาเกษตรศาตร์ หรือ สาขาใดสาขาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีการเกษตร ทางการเกษตร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร่วม ปฏิบัติงานกับนักวิชาการเกษตรในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับวิชาการเกษตรช่วยนักวิชาการเกษตร ควบคุม ตามกฏหมาย ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช กวม. (สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน) บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบท้ายประกาศ :

กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช 

กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช  (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)

 

ที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com
หรือทางLine id:aopookk 
http://line.me/ti/p/46PEE4f__d
หรือโทร 082-1068662
-เป็นไฟล์ส่งทางอีเมล สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 497 บาท
-ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3 ราคา 697 บาท(รวมค่าส่งแล้ว)
-เป็น Audio cd (ไฟล์เสียง) +หนังสือ ชุดละ 1,500 บาท(รวมค่าส่งแล้ว)
-ชุดVcd ติวสอบ+หนังสือ ราคา 2,500 บาท(รวมค่าส่งแล้ว)
สั่งซื้อโดยการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย
สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 549-2-02220-0
ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
หรือ ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 983-4-55936-4
ชื่อบัญชี ร้านเอทพีบิสิเนส
รวมผลงานความสำเร็จของเรา รีวิวจากลูกค้า 
1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
 • ตอบกระทู้

รับเหมาก่อสร้างภาคอีสาน [6]
รับเหมาก่อสร้าง ภาคเหนือ [0]
รับเหมาก่อสร้าง ภาคกลาง [0]
รับเหมาก่อสร้าง ภาคใต้ [0]
เขตปริมณฑล [0]
หมอลำซิ่งภาคอีสาน [0]
หมอลำซิ่งภาคกลาง [0]
หมอลำซิ่งกรุงเทพเขตปริมณฑล [0]
กั้นห้องกระจกภาคอีสาน [0]
กั้นห้องกระจกภาคกลาง [0]
กั้นห้องกระจกภาคเหนือ [0]
กั้นห้องกระจกเขตปริมณฑล [0]

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม551,914 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด469,229 ครั้ง
เปิดร้าน15 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท19 ส.ค. 2561

082-1068662
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านร้านหนังสือ topthaitest
ร้านหนังสือ topthaitest
เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ
เบอร์โทร : 082-1068662
อีเมล : hpongsayathanawat@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก