lnwshop logo
 • ตอบกระทู้
 • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

+++[ใหม่]+++กองทัพบก ประสงค์รับสมัครสอบเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก 2,680 อัตรา ประจำปี 2560

เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
1 ปีที่ผ่านมา

กองทัพบก ประสงค์รับสมัครสอบเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก 2,680 อัตรา ประจำปี 2560

กองทัพบก ประสงค์เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2560 จำนวน 2,680 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ตวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

กองทัพบกมีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก 60 เพื่อเป็นผู้นำหน่วยทหารที่ดี มีจริยธรรม และมีความรู้ทางทหารที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่บรรจุ ตามหลักสูตรของกองทัพบก จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

1.หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตร 1 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาจะบรรจุเข้ารับราชการเป็น สิบตรีประจำการในการในเหล่าต่างๆ ของกองทัพบก จำนวน 13 เหล่า จำนวน 1,980 นาย มียอดการจัดหาดังนี้

 • บุคคลพลเรือน จำนวน : 1,188 นาย
 • ทหารกองประจำการ จำนวน : 792 นาย

2.หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ หลักสูตร 1 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาจะบรรจุรับราชการเป็นสิบตรีประจำการเหล่าทหารราบ เป็นหลักสูตรพิเศษของกองทัพบกผลิตนักเรียนนายสิบให้ เหล่าทาหารราบ ***ให้สิทธิเฉพาะทหารกองประจำการสังกัดกองทัพบก ที่มีคุณสมบัตร ตามวัน เวลา รับราชการซึ่งครบกำหนดปลด และทหารกองประจำการของกองทัพบก ซึ่งปลดประจำการแล้ว (ทหารเกณฑ์) ***ไม่รับ ผู้สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร, ทหารเกณฑ์จากกองทัพเรือ, กองทัพอาการ มียอดจัดหา จำนวน 700 นาย

ประเภทผู้สมัครตามหลักสูตร

หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตร 1 ปี

1.บุคคลพลเรือน อายุ 18 ปี ถึง 22 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ.2542)

 • เป็นผู้กําลังศึกษาหรือ สําเร็จ การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า
 • เป็น ทหารกองเกิน (ไม่ได้เรียน รด.)
 • อายุ 18 20 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้เกิด พ.ศ. 2540 2542 มีหลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบสําคัญฯ (แบบ สด.9)
 • อายุ 1822 ปีบริบูรณ์ ผู้เกิด พ.ศ.2538 - 2542 เป็นผู้อยู่ระหว่างการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ของศูนย์การกําลังสํารองหรือหน่วยฝึกวิชาทหารของ มณฑลทหารบก มีหลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบสําคัญฯ (แบบสด.9) มีตราประทับจากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ว่าอยู่ระหว่างการนําขึ้นทะเบียนกองประจําการ อายุ 1822 ปีบริบูรณ์ ผู้เกิด พ.ศ.2538 - 2542 เป็นผู้สําเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 - 5 (รด.ปี 3 - 5) ของมณฑลทหารบก มีหลักฐานทหารทหาร ได้แก่ หนังสือสําคัญฯ (แบบ สด.8)
 • ไม่รับ ผู้มีอายุย่าง 21 ปีบริบูรณ์ ผู้เกิด พ.ศ.2541 ต้องอยู่ในกําหนดรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารและผู้อยู่ในกําหนดเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจําการ ประจําปี 2560 ได้แก่ ผู้ที่อยู่ในบัญชีคนขาดการตรวจเลือกฯ , บัญชีกําหนดเรียกบุคคลธรรมดา, บัญชีบุคคลยกเว้นหรือผ่อนผัน, บัญชีคนผ่อนผัน) เว้น ผู้อยู่ระหว่างการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) หรือ สําเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)
 • อายุ 22 ปีบริบูรณ์ ผู้เกิด พ.ศ.2538 มีหลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบสําคัญฯ (แบบ สด.9) และใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) ผลการจับสลาก ดํา

2.ทหารกองประจําการ อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2536

 • ทหารกองประจําการสังกัด กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย และสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • ทหารกองประจําการ สังกัดกองทัพบก และทหารกองประจําการแต่งกายกองทัพบก สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย หรือสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (มีรหัส password ให้หน่วยติดต่อ ทภ. หรือ กคพบ.ยศ.ทบ.)

3.พลอาสาสมัคร (ประจําการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2536

4.อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2536

หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ หลักสูตร 1 ปีอายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2536

 • ทหารกองประจําการ สังกัดกองทัพบก และทหารกองประจําการแต่งกายกองทัพบก สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย หรือสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวันรายงานตัวเข้ารับการศึกษา หรือผู้ครบกําหนดปลดในเดือน เม.ย.60
 • ทหารกองหนุน ได้แก่ ทหารเกณฑ์ที่เคยเป็นทหารกองประจําการในสังกัดกองทัพบก (ให้บันทึกเลขประจําตัว 10 หลัก จึงเข้าทําการกรอกข้อมูลได้) ไม่รับ ผู้สําเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)
 • พลอาสาสมัคร (ประจําการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2536
 • อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2536

คุณสมบัติ(เฉพาะ)

ในแต่ละหลักสูตรสําหรับทหารทหารกองประจําการ

1. หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก

 • ผู้เป็นทหารกองประจําการ ในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ (ทุกผลัด) อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2536) ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ไม่มีผลกระทบต่อการปรับย้ายของหน่วยต้นสังกัด และเวลารับราชการทหารกองประจําการ ทั้งนี้กองทัพบกจะให้สิทธิในการสมัครสอบ แต่ต้องเข้ารับการสอบคัดเลือกกับบุคคลพลเรือน
 • ทหารกองประจําการ ในสังกัดกองทัพบก (ทุกผลัด) และทหารกองประจําการแต่งกายกองทัพบกสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย และสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ทุกผลัด) ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ทําการสอบคัดเลือกได้

2. หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ

 • ทหารกองประจําการ ในสังกัดกองทัพบก มีเวลาอยู่ในกองประจําการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือผู้ที่กําลังจะครบปลดจากกองประจําการใน เม.ย.60 อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2536)
 • พลอาสาสมัคร (ประจําการ) และอาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2536) ให้เลือกได้หลักสูตรเดียว ตามคุณสมบัติและหลักฐานทางทหาร
 • ทหารกองหนุน เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ์) ในสังกัดกองทัพบกมาแล้วอายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2536)

คุณสมบัติทั่วไป

 • วุฒิการศึกษา สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ สายอาชีพหรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 • เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณะเพศก่อนสอบภาควิชาการ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือหนีราชการ
 • มีสัญชาติไทย และบิดามารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
 • มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกายไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด ไม่เป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ( ผนวก ก หน้า 13 )
 • ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน
 • ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างเป็นจําเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคําพิพากษาโทษจําคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
 • ต้องว่ายน้ําได้ในระยะทางไม่น้อยกว่า 25 เมตร ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจโรค ทดสอบสมรรถภาพ ร่างกาย ตามเกณฑ์ที่กําหนด
 • ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
 • เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
 • ไม่เป็นผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจําการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497ในปีที่สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
 • ผู้ที่ขอผ่อนผัน ไม่เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจําการในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560) และผู้ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจําการในปี 2560 ไม่มีสิทธิสมัครสอบ

การรับสมัครสอบ

รับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบกทางอินเตอร์เน็ต (ตลอด 24 ชั่วโมง) ที่เว็บไซต์  http://www.atc-rta.com  (กรมยุทธศึกษาทหารบก) หรือ  http://www.radd-atc.com  (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร) ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม2560

 • ผู้สมัครผ่านธนาคารกรุงไทย ให้ชำระเงินค่าสมัคร ผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา วันที่่15 ธันวาคม 2559 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2560
 • ผู้สมัครผ่านธนาคารทหารไทย ให้ชำระเงินค่าสมัคร ผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา วันที่่15 ธันวาคม 2559 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศผลสอบ : นักเรียนนายสิบทหารบก วันที่ 3 มีนาคม 2560

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  นักเรียนนายสิบทหารบก

 

ที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com

หรือทางLine id:aopookk 

http://line.me/ti/p/46PEE4f__d

หรือโทร 082-1068662

-เป็นไฟล์ส่งทางอีเมล สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 497 บาท

-ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3 ราคา 697 บาท(รวมค่าส่งแล้ว)

-เป็น Audio cd (ไฟล์เสียง) +หนังสือ ชุดละ 1,500 บาท(รวมค่าส่งแล้ว)

-ชุดVcd ติวสอบ+หนังสือ ราคา 2,500 บาท(รวมค่าส่งแล้ว)

สั่งซื้อโดยการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย

สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 549-2-02220-0

ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์

หรือ ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 983-4-55936-4

ชื่อบัญชี ร้านเอทพีบิสิเนส

 

รวมผลงานความสำเร็จของเรา รีวิวจากลูกค้า 

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
 • ตอบกระทู้

รับเหมาก่อสร้างภาคอีสาน [6]
รับเหมาก่อสร้าง ภาคเหนือ [0]
รับเหมาก่อสร้าง ภาคกลาง [0]
รับเหมาก่อสร้าง ภาคใต้ [0]
เขตปริมณฑล [0]

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม542,775 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด461,729 ครั้ง
เปิดร้าน15 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท23 เม.ย. 2561

082-1068662
facebook
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านร้านหนังสือ topthaitest
ร้านหนังสือ topthaitest
เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ
เบอร์โทร : 082-1068662
อีเมล : hpongsayathanawat@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก