lnwshop logo
 • ตอบกระทู้
 • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

+++[ใหม่]+++กองทัพบก ประสงค์รับสมัครสอบเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก 2,680 อัตรา ประจำปี 2560

เจ้าของร้าน

กองทัพบก ประสงค์รับสมัครสอบเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก 2,680 อัตรา ประจำปี 2560

กองทัพบก ประสงค์เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2560 จำนวน 2,680 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ตวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

กองทัพบกมีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก 60 เพื่อเป็นผู้นำหน่วยทหารที่ดี มีจริยธรรม และมีความรู้ทางทหารที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่บรรจุ ตามหลักสูตรของกองทัพบก จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

1.หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตร 1 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาจะบรรจุเข้ารับราชการเป็น สิบตรีประจำการในการในเหล่าต่างๆ ของกองทัพบก จำนวน 13 เหล่า จำนวน 1,980 นาย มียอดการจัดหาดังนี้

 • บุคคลพลเรือน จำนวน : 1,188 นาย
 • ทหารกองประจำการ จำนวน : 792 นาย

2.หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ หลักสูตร 1 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาจะบรรจุรับราชการเป็นสิบตรีประจำการเหล่าทหารราบ เป็นหลักสูตรพิเศษของกองทัพบกผลิตนักเรียนนายสิบให้ เหล่าทาหารราบ ***ให้สิทธิเฉพาะทหารกองประจำการสังกัดกองทัพบก ที่มีคุณสมบัตร ตามวัน เวลา รับราชการซึ่งครบกำหนดปลด และทหารกองประจำการของกองทัพบก ซึ่งปลดประจำการแล้ว (ทหารเกณฑ์) ***ไม่รับ ผู้สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร, ทหารเกณฑ์จากกองทัพเรือ, กองทัพอาการ มียอดจัดหา จำนวน 700 นาย

ประเภทผู้สมัครตามหลักสูตร

หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตร 1 ปี

1.บุคคลพลเรือน อายุ 18 ปี ถึง 22 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ.2542)

 • เป็นผู้กําลังศึกษาหรือ สําเร็จ การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า
 • เป็น ทหารกองเกิน (ไม่ได้เรียน รด.)
 • อายุ 18 20 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้เกิด พ.ศ. 2540 2542 มีหลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบสําคัญฯ (แบบ สด.9)
 • อายุ 1822 ปีบริบูรณ์ ผู้เกิด พ.ศ.2538 - 2542 เป็นผู้อยู่ระหว่างการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ของศูนย์การกําลังสํารองหรือหน่วยฝึกวิชาทหารของ มณฑลทหารบก มีหลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบสําคัญฯ (แบบสด.9) มีตราประทับจากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ว่าอยู่ระหว่างการนําขึ้นทะเบียนกองประจําการ อายุ 1822 ปีบริบูรณ์ ผู้เกิด พ.ศ.2538 - 2542 เป็นผู้สําเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 - 5 (รด.ปี 3 - 5) ของมณฑลทหารบก มีหลักฐานทหารทหาร ได้แก่ หนังสือสําคัญฯ (แบบ สด.8)
 • ไม่รับ ผู้มีอายุย่าง 21 ปีบริบูรณ์ ผู้เกิด พ.ศ.2541 ต้องอยู่ในกําหนดรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารและผู้อยู่ในกําหนดเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจําการ ประจําปี 2560 ได้แก่ ผู้ที่อยู่ในบัญชีคนขาดการตรวจเลือกฯ , บัญชีกําหนดเรียกบุคคลธรรมดา, บัญชีบุคคลยกเว้นหรือผ่อนผัน, บัญชีคนผ่อนผัน) เว้น ผู้อยู่ระหว่างการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) หรือ สําเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)
 • อายุ 22 ปีบริบูรณ์ ผู้เกิด พ.ศ.2538 มีหลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบสําคัญฯ (แบบ สด.9) และใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) ผลการจับสลาก ดํา

2.ทหารกองประจําการ อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2536

 • ทหารกองประจําการสังกัด กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย และสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • ทหารกองประจําการ สังกัดกองทัพบก และทหารกองประจําการแต่งกายกองทัพบก สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย หรือสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (มีรหัส password ให้หน่วยติดต่อ ทภ. หรือ กคพบ.ยศ.ทบ.)

3.พลอาสาสมัคร (ประจําการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2536

4.อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2536

หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ หลักสูตร 1 ปีอายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2536

 • ทหารกองประจําการ สังกัดกองทัพบก และทหารกองประจําการแต่งกายกองทัพบก สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย หรือสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวันรายงานตัวเข้ารับการศึกษา หรือผู้ครบกําหนดปลดในเดือน เม.ย.60
 • ทหารกองหนุน ได้แก่ ทหารเกณฑ์ที่เคยเป็นทหารกองประจําการในสังกัดกองทัพบก (ให้บันทึกเลขประจําตัว 10 หลัก จึงเข้าทําการกรอกข้อมูลได้) ไม่รับ ผู้สําเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)
 • พลอาสาสมัคร (ประจําการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2536
 • อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2536

คุณสมบัติ(เฉพาะ)

ในแต่ละหลักสูตรสําหรับทหารทหารกองประจําการ

1. หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก

 • ผู้เป็นทหารกองประจําการ ในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ (ทุกผลัด) อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2536) ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ไม่มีผลกระทบต่อการปรับย้ายของหน่วยต้นสังกัด และเวลารับราชการทหารกองประจําการ ทั้งนี้กองทัพบกจะให้สิทธิในการสมัครสอบ แต่ต้องเข้ารับการสอบคัดเลือกกับบุคคลพลเรือน
 • ทหารกองประจําการ ในสังกัดกองทัพบก (ทุกผลัด) และทหารกองประจําการแต่งกายกองทัพบกสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย และสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ทุกผลัด) ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ทําการสอบคัดเลือกได้

2. หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ

 • ทหารกองประจําการ ในสังกัดกองทัพบก มีเวลาอยู่ในกองประจําการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือผู้ที่กําลังจะครบปลดจากกองประจําการใน เม.ย.60 อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2536)
 • พลอาสาสมัคร (ประจําการ) และอาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2536) ให้เลือกได้หลักสูตรเดียว ตามคุณสมบัติและหลักฐานทางทหาร
 • ทหารกองหนุน เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ์) ในสังกัดกองทัพบกมาแล้วอายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2536)

คุณสมบัติทั่วไป

 • วุฒิการศึกษา สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ สายอาชีพหรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 • เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณะเพศก่อนสอบภาควิชาการ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือหนีราชการ
 • มีสัญชาติไทย และบิดามารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
 • มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกายไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด ไม่เป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ( ผนวก ก หน้า 13 )
 • ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน
 • ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างเป็นจําเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคําพิพากษาโทษจําคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
 • ต้องว่ายน้ําได้ในระยะทางไม่น้อยกว่า 25 เมตร ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจโรค ทดสอบสมรรถภาพ ร่างกาย ตามเกณฑ์ที่กําหนด
 • ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
 • เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
 • ไม่เป็นผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจําการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497ในปีที่สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
 • ผู้ที่ขอผ่อนผัน ไม่เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจําการในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560) และผู้ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจําการในปี 2560 ไม่มีสิทธิสมัครสอบ

การรับสมัครสอบ

รับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบกทางอินเตอร์เน็ต (ตลอด 24 ชั่วโมง) ที่เว็บไซต์  http://www.atc-rta.com  (กรมยุทธศึกษาทหารบก) หรือ  http://www.radd-atc.com  (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร) ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม2560

 • ผู้สมัครผ่านธนาคารกรุงไทย ให้ชำระเงินค่าสมัคร ผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา วันที่่15 ธันวาคม 2559 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2560
 • ผู้สมัครผ่านธนาคารทหารไทย ให้ชำระเงินค่าสมัคร ผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา วันที่่15 ธันวาคม 2559 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศผลสอบ : นักเรียนนายสิบทหารบก วันที่ 3 มีนาคม 2560

เอกสารแนบท้ายประกาศ :  นักเรียนนายสิบทหารบก

 

ที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com

หรือทางLine id:aopookk 

http://line.me/ti/p/46PEE4f__d

หรือโทร 082-1068662

-เป็นไฟล์ส่งทางอีเมล สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 497 บาท

-ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3 ราคา 697 บาท(รวมค่าส่งแล้ว)

-เป็น Audio cd (ไฟล์เสียง) +หนังสือ ชุดละ 1,500 บาท(รวมค่าส่งแล้ว)

-ชุดVcd ติวสอบ+หนังสือ ราคา 2,500 บาท(รวมค่าส่งแล้ว)

สั่งซื้อโดยการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย

สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 549-2-02220-0

ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์

หรือ ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 983-4-55936-4

ชื่อบัญชี ร้านเอทพีบิสิเนส

 

รวมผลงานความสำเร็จของเรา รีวิวจากลูกค้า 

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
 • ตอบกระทู้

รับเหมาก่อสร้างภาคอีสาน [6]
รับเหมาก่อสร้าง ภาคเหนือ [0]
รับเหมาก่อสร้าง ภาคกลาง [0]
รับเหมาก่อสร้าง ภาคใต้ [0]
เขตปริมณฑล [0]
หมอลำซิ่งภาคอีสาน [0]
หมอลำซิ่งภาคกลาง [0]
หมอลำซิ่งกรุงเทพเขตปริมณฑล [0]
กั้นห้องกระจกภาคอีสาน [0]
กั้นห้องกระจกภาคกลาง [0]
กั้นห้องกระจกภาคเหนือ [0]
กั้นห้องกระจกเขตปริมณฑล [0]

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม551,820 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด469,147 ครั้ง
เปิดร้าน15 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท12 ส.ค. 2561

082-1068662
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านร้านหนังสือ topthaitest
ร้านหนังสือ topthaitest
เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ
เบอร์โทร : 082-1068662
อีเมล : hpongsayathanawat@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก