lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

+++[ใหม่]+++องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครบรรจุเป็นพนักงาน

เจ้าของร้าน

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครบรรจุเป็นพนักงาน 18 อัตรา

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครบรรจุเป็นพนักงาน 18 อัตรา

ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

 

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

 

ด้วยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 18 อัตรา รายละเอียดดังนี้

 

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 4 (จป.วิชาชีพ)

 

จำนวน : 1 อัตรา

 

ปฏิบัติงาน ณ แผนกวิศวกรรมโรงงาน กองโรงงาน สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง

 

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

 

2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 4

 

จำนวน : 1 อัตรา

 

ปฏิบัติงาน ณ แผนกควบคุมคุณภาพกองวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง

 

อัตราเงินเดือน : 16,830 บาท

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพชีววิทยา จุลชีววิทยา ชีวเคมี วิศวกรรมอาหาร

 

3. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 4

 

จำนวน : 1 อัตรา

 

ปฏิบัติงาน ณ แผนกพัสดุและบริการ กองบริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง

 

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน บริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์

 

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2

 

จำนวน : 1 อัตรา

 

ปฏิบัติงาน ณ แผนกคลังสินค้า กองการตลาดและการขาย สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง

 

อัตราเงินเดือน : 10,150 บาท

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านสาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขางานการจัดการการขนส่ง สาขางานการจัดการคลังสินค้า สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

5. ตำแหน่งช่างเครื่องกล 2

 

จำนวน : 10 อัตรา

 

- ปฏิบัติงาน ณ แผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม 1 กองโรงงาน สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง จำนวน 2 อัตรา

 

- ปฏิบัติงาน ณ แผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม 2 กองโรงงาน สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง จำนวน 8 อัตรา

 

อัตราเงินเดือน : 10,150 บาท

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านสาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างซ้อมบำรุง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า สาขางานติดตั้งไฟฟ้า สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต

 

6. ตำแหนน่งนักวิชาการเผยแพร่ 4

 

จำนวน : 1 อัตรา

 

ปฏิบัติงาน ณ แผนกบริหาร การท่องเที่ยว กองบริหารงานทั่วไป ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีทางด้านสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือการท่องเที่ยว

 

7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลและสัตวแพทย์ 2

 

จำนวน : 3 อัตรา

 

- ปฏิบัติงาน ณ หน่วยส่งเสริมซับกระดาน แผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคกลาง กองส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม จำนวน 1 อัตรา

 

- ปฏิบัติงาน ณ แผนกฟาร์มอินทรีย์กองงานฟาร์ม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม จำนวน 2 อัตรา

 

อัตราเงินเดือน : 10,150 บาท

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านสาขาสัตวศาสตร์ สาขาสัตวรักษ์ หรือสาขาการจัดการผลิตสัตว์

 

การรับสมัครสอบ

 

เปิดรับสมัครทาง Internet ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์อ.ส.ค.http://www.dpo.go.th/และhttps://dpo.job.thai.com/

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ : องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

 

ที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com

หรือทางLine id:aopookk 

http://line.me/ti/p/46PEE4f__d

หรือโทร 082-1068662

-เป็นไฟล์ส่งทางอีเมล สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 497 บาท

-ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3 ราคา 697 บาท(รวมค่าส่งแล้ว)

-เป็น Audio cd (ไฟล์เสียง) +หนังสือ ชุดละ 1,500 บาท(รวมค่าส่งแล้ว)

-ชุดVcd ติวสอบ+หนังสือ ราคา 2,500 บาท(รวมค่าส่งแล้ว)

สั่งซื้อโดยการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย

สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 549-2-02220-0

ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์

หรือ ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 983-4-55936-4

ชื่อบัญชี ร้านเอทพีบิสิเนส

รวมผลงานความสำเร็จของเรา รีวิวจากลูกค้า

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

รับเหมาก่อสร้างภาคอีสาน [6]
รับเหมาก่อสร้าง ภาคเหนือ [0]
รับเหมาก่อสร้าง ภาคกลาง [0]
รับเหมาก่อสร้าง ภาคใต้ [0]
เขตปริมณฑล [0]
หมอลำซิ่งภาคอีสาน [0]
หมอลำซิ่งภาคกลาง [0]
หมอลำซิ่งกรุงเทพเขตปริมณฑล [0]
กั้นห้องกระจกภาคอีสาน [0]
กั้นห้องกระจกภาคกลาง [0]
กั้นห้องกระจกภาคเหนือ [0]
กั้นห้องกระจกเขตปริมณฑล [0]

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม550,513 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด468,005 ครั้ง
เปิดร้าน15 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท15 ก.ค. 2561

082-1068662
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านร้านหนังสือ topthaitest
ร้านหนังสือ topthaitest
เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ
เบอร์โทร : 082-1068662
อีเมล : hpongsayathanawat@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก