lnwshop logo

บทความ

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน 99 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ตำแหน่งที่ 1 นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน(วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ)(ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล) จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 30 อัตรา อัตราเงินเดือนระหว่าง 9,40…
กรมบัญชีกลาง(ส่วนกลาง) รับสมัครเป็นพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 5 เมษายน 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 วันที่ผ่านมา
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (ส่วนกลาง) 1.ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (ปริญญาโท)อัตราเงินเดือน 21,000 บาทจำนวน 1 อัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศ…
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบรรจุราชการ 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 วันที่ผ่านมา
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1.ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ(วุฒิปริญญาตรี) 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญ…
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 - 29 มีนาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 วันที่ผ่านมา
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 - 29 มีนาคม 2561ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1. ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป 3 (…
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 4 วันที่ผ่านมา
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1.ตำแหน่งนักกีฏวิทยาปฏิบัติการ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางกีฏวิทยา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา 2.ตำแหน่งนัก…
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบรรจุเข้าทำงาน 13 คุณวุฒิ รวม 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้คุณวุฒิต่างๆ จำนวน 13 คุณวุฒิ เพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานในคุณวุฒิต่างๆ รวม 16 อัตราเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2561 การรับสมัครสอบบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 18 เมษายน 25…
กรมป่าไม้ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ จำนวน 16 ตำแหน่ง รวม 63 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 2 เมษายน 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 5 วันที่ผ่านมา
กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 16 ตำแหน่ง รวม63 อัตรา สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ 2561 การรับสมัครสอบกรมป่าไม้ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ กรมป่าไม้ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 2 เมษายน 2561 โดยเปิดเว็บไซต์https://forest.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโอง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เอกสารแน…
เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครเป็นพนักงานธุรการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 - 30 มีนาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 6 วันที่ผ่านมา
ประกาศเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภาประเภทสนับสนุนภารกิจ ระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน11,500บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา วิชาการบัญช…
สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 9 - 29 มีนาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 6 วันที่ผ่านมา
สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561 สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2561 (รอบทั่วไป) รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 - 29 มีนาคม 2561 สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบ จำนวน 4 ระดับ ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคน…
สศช. เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 - 29 มีนาคม 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 6 วันที่ผ่านมา
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป 3 (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)อัตราเงินเดือน 18,000 บาทจำนวน 1 อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชา…
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 1049 บทความ

รับเหมาก่อสร้างภาคอีสาน [6]
รับเหมาก่อสร้าง ภาคเหนือ [0]
รับเหมาก่อสร้าง ภาคกลาง [0]
รับเหมาก่อสร้าง ภาคใต้ [0]
เขตปริมณฑล [0]

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม521,425 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด446,771 ครั้ง
เปิดร้าน15 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท24 มี.ค. 2561

082-1068662
facebook
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านร้านหนังสือ topthaitest
ร้านหนังสือ topthaitest
เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ
เบอร์โทร : 082-1068662
อีเมล : hpongsayathanawat@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก