เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบสำหรับเตรียมผู้บริหารสถานศึกษา --]

ข้อสอบงานราชการ สอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ข้อสอบ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย -> แนวข้อสอบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการอื่นๆ -> แนวข้อสอบสำหรับเตรียมผู้บริหารสถานศึกษา [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

hussapong 2013-02-23 16:25

แนวข้อสอบสำหรับเตรียมผู้บริหารสถานศึกษา

1. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ เป็นไปตามบทบัญญัติ
ใน รธน. 2540 มาตราใด
ก. 29
ข. 40
ค. 50
ง. 81
2. พรบ.การศึกษาแห่งชาติถือว่าเป็น
ก. กฎหมายแม่บทการจัดการศึกษา
ข. แนวทางจัดการศึกษาของรัฐ
ค. การปรับปรุงการศึกษาสอดคล้องรัฐธรรมนูญ
ง. การปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ของไทย
3. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
ก. 19 ส.ค. 42
ข. 20 ส.ค.  42
ค. 1 ต.ค.  42
ง. 1 พ.ย.  42
4. วัตถุประสงค์ของการจัดทำพรบ.การศึกษา
แห่งชาติ 2542
ก. ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ปฏิรูปการศึกษาของไทย
ค. พัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
       ทั้งทางร่างกายจิตใจ
ง. พัฒนาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
5. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องกับข้อใด
มากที่สุด
ก. แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ
ข. แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
ค. แผนการศึกษาแห่งชาติ
ง. แผนพัฒนาการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ
6. ต่อไปนี้ข้อใดไม่สอดคล้องคำว่าการศึกษา
ก. การถ่ายทอดความรู้
ข. การฝึกอบรม
ค. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ง.    การสืบสานทางวัฒนธรรม
7. ข้อใดให้ความหมายไม่ตรงกับพรบ.การศึกษา
แห่งชาติ
ก. การศึกษาขั้นพื้นฐานคือการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา
ข. สถานศึกษา คือสถานที่จัดการสอนตั้งแต่ก่อนประถมถึงระดับก่อนอุดมศึกษา
ค. มาตรฐานการศึกษาเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดในสถานศึกษาทุกแห่ง
ง. กระทรวง หมายความว่ากระทรวงการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
8. ข้อใดต่างจากพวก
ก. ครู
ข. คณาจารย์
ค. ผู้บริหารสถานศึกษา
ง. ผู้บริหารการศึกษา
9. ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตามพรบ.นี้ 
ได้แก่
ก. ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ข. ปฏิรูปการศึกษาของไทย
ค. พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
        จิตใจ
ง. พัฒนาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
10. ข้อใดไม่ใช่หลักการพรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
ก. เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน
ข. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
ค. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ง. พัฒนา สาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
11. ข้อใดไม่สอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้
ตามความมุ่งหมายของ พรบ.
ก. ปลูกฝังจิตสำนึงการเมืองการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์
        เป็นประมุข
ข. รักษา และส่งเสริมสิทธิหน้าที่ เสรีภาพ เคารพกฎหมาย
ค. รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ
ง. กระจายการพัฒนาไปสู่ชนบทโดยการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่น
12. ข้อใดไม่สอดคล้องการจัดระบบโครงสร้างและ
กระบวนการการจัดการศึกษา
ก. กระจายอำนาจสู่สถานศึกษาทั้งหมด
ข. กำหนดมาตรฐานการศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพ
ค. มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ง. รวมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาไว้ในการจัดการศึกษา
13. คำว่า “เอกภาพด้านนโยบาย หลากหลาย 
การปฏิบัติ” สอดคล้องกับข้อใด
ก. ส่วนกลางกำหนดนโยบายส่วนภูมิภาคกำหนดแนวทางปฏิบัติ
ข. กระทรวงกำหนดนโยบายมาตรฐานสนับสนุนเขตพื้นที่และสถานศึกษาบริหารจัดการด้วยตนเอง
ค. มีนโยบายเดียวกันแต่การปฏิบัติหลากหลายวิธี
ง. ถูกทุกข้อ

14. ต่อไปนี้นี้ ข้อใดไม่มีสิทธิในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ก. รัฐ
ข. เอกชน
ค. องค์กรปกครองท้องถิ่น
ง. โรงเรียน
15. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ บิดา 
มารดา ผู้ปกครองพึงได้รับในการจัดการศึกษา
ก. การสนับสนุนจากรัฐ  ให้ความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู
ข. การยกเงินภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ค. เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษา
       ขั้นพื้นฐานของคนในการดูแล
ง. การให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลในการ
       ดูแล
16. จุดที่ต่างกันของการศึกษาระบบต่างๆที่สำคัญคือ
ข้อใด
ก. ระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ข. สถานที่จัดการศึกษา
ค. ตัวผู้เข้ารับการศึกษา
ง. จุดหมายวิธีการ หลักสูตร
17. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาตามอัธยาศัย
ก. สถานศึกษาต้องจัดการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ข. ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจศักยภาพ ความพร้อม โอกาส
ค. จัดการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา
ง. ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งเรียนรู้
18. ต่อไปนี้ ข้อใดไม่ใช่สถานศึกษาปฐมวัย 
และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. โรงเรียน
ข. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ค. ศูนย์พัฒนาชุมชน
ง. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์สถาบันศาสนา
19. ข้อใดไม่ถูกต้องในด้านการกระจายอำนาจให้
เขตพื้นที่และสถานศึกษา
ก. ด้านวิชาการ
ข. งบประมาณ
ค. หลักสูตรการสอน
ง. การบริหารทั่วไป
20. ต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่กรรมการโรงเรียน
ก. ผู้แทนครู
ข. ผู้แทนองค์กรเอกชน
ค. ผู้แทนศิษย์เก่า
ง. ผู้แทนคุณวุฒิ
21. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ์จัดการศึกษา
ระดับใด
ก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. การศึกษาอุดมศึกษา
ค. การศึกษานอกโรงเรียน
ง. ทุกระดับ
22. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพ
ภายในได้แก่
ก. สถานศึกษาเท่านั้น
ข. สถานศึกษาและเขตพื้นที่
ค. สถานศึกษาเขตพื้นที่ คณะกรรมการศึกษา
       ขั้นพื้นฐาน
ง. สถานศึกษาเขตพื้นที่ คณะกรรมการศึกษา
       ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
23. ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งแรก
       ใน 5 ปี
ข. สำนักงานรับรองมาตรฐานมีฐานะเป็งองค์กรมหาชน
ค. การประเมินผลคำนึงถึงความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา
ง. เสนอผลประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       และสาธารณชน
24. หลักการจัดการศึกษาข้อใดไม่สอดคล้องตาม 
พรบ.
ก. ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
ข. ครูต้องมีจิตสำนึกที่จะพัฒนาเด็กอย่างเต็มความสามารถ
ค. ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
ง. ต้องส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาตามศักยภาพ
25. ข้อใดสำคัญที่สุดเกี่ยวกับหลักสูตร
ก. พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลให้เหมาะสมกับวัยตามศักยภาพ
ข. สอดคล้องความต้องการชุมชน
ค. คำนึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
ง. เหมาะสมกับความจริงก้าวหน้าด้าน
       วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
26. .ร.บ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เป็นกฎหมาย
ที่ตราขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
.ศ. 2540 มาตราใด 
ก. มาตรา  43
ข. มาตรา  81
ค. มาตรา  289
ง. มาตรา 336
27. ต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. การศึกษาขั้นพื้นฐานหมายความว่าการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา
ข. ผู้สอนหมายความว่าครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่างๆ
ค. กระทรวงหมายความว่ากระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งชาติ
ง. ครูหมายความว่าบุคลากรวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
28. ข้อใดไม่หลักการจัดการศึกษาตามพ.ร.บ. 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ก. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
ข. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ค. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้
       ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ง. การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความ
       บกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
       สังคม
29. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 
ไม่ได้กำหนดให้หน่วยงานใดมีสิทธิจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ก. หน่วยงานหรือสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
ข. มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
ค. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ง. องค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนา และสถานประกอบการ
30. การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัด
การศึกษาให้ยึดหลักอะไรบ้าง
ก. มีเอกภาพด้านนโยบายและหลากหลายในการปฏิบัติ
ข. มีการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา
ค. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆมาใช้ในการจัดการศึกษา
ง. ถูกทั้ง ก ขและ ค
31. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ. 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ก. การศึกษาในระบบการเรียนรู้
ข. การศึกษาตามอัธยาศัย
ค. การศึกษานอกระบบ
ง. การศึกษาในระบบ
32. ข้อใดไม่ใช่ระดับของการจัดการศึกษาในระบบ
ก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. การศึกษาปฐมวัยศึกษา
ค. การศึกษาระดับอุดมศึกษา
ง. ถูกทั้งข้อก  และข้อ ค
33. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องตาม พ.ร.บ 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ก. ให้มีการจัดการศึกษาภาคบังคับเก้าปี
ข. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยการจัดการศึกษาซึ่งจัดไม่น้อยกว่าสิบสองปี
ค. การศึกษาภาคบังคับเก้าปีและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสิบสองปีจะต้องดำเนินการภายในปี พ.ศ. 2544  เป็นอย่างช้า
ง. การศึกษาระดับอุดมศึกษามีสองระดับคือ ระดับต่ำกว่าปริญญา และระดับปริญญา
34. แนวการจัดการการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ยึดหลักตามข้อใด
ก. ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเท่ากัน
ข. ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
ค. หลักสูตรมีความสำคัญที่สุด
ง. กระบวนการเรียนการสอนสำคัญที่สุด
35. จุดเน้นของการจัดการศึกษาตามแนวการจัด
การศึกษาคือข้อใด
ก. ความรู้คู่คุณธรรม
ข. ความรู้คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้
ค. ความรู้กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการ
ง. ความรู้คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม

36. ใครเป็นผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลางศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ก. กระทรวงศึกษาธิการศาสนา และวัฒนธรรม
ข. สภาการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมแห่งชาติ
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรการศึกษา
      ขั้นพื้นฐาน
37. องค์กรหลักในกระทรวงการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม มีกี่องค์กร
ก. 1 องค์กร
ข. 2 องค์กร
ค. 3 องค์กร
ง. 4 องค์กร
38. การแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานให้คำนึงถึง
เรื่องใดเป็นหลัก
ก. ปริมาณสถานศึกษาและความเหมาะสม
       ด้านอื่น
ข. จำนวนประชากรและความเหมาะสมด้านอื่น
ค. ปริมาณสถานศึกษาและจำนวนประชากร
ง. ปริมาณสถานศึกษาจำนวนประชากร และความเหมาะสมด้านอื่น
39. ตามพระราชบัญญัตินี้กำหนดให้กระทรวงกระจาย
อำนาจ ในด้านใดบ้าง
ก. บริหารบุคคลงบประมาณ  บริหาร จัดการ และบริหารทั่วไป
ข. วิชาการบริหารบุคคล งบประมาณและการ
       มีส่วนร่วม
ค. วิชาการงบประมาณ บริหารบุคคลและการบริหารทั่วไป
ง. งบประมาณบริหารบุคคล การมีส่วนร่วม และการบริหารทั่วไป
40. ใครเป็นผู้จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
ก. หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา
ข. เขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษา
ค. หน่วยงานอิสระและสถานศึกษา
ง. องค์กรมหาชนและสถานศึกษา

สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com 
ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์ 
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน
www.topthaitest.comเวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบสำหรับเตรียมผู้บริหารสถานศึกษา --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.019066 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us