เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบ ศึกษานิเทศก์ ใช้สอบทั่วประเทศ --]

ข้อสอบงานราชการ สอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ข้อสอบ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย -> การทำวิทยฐานะ แนวข้อสอบผู้อำนวยการ -> ข้อสอบ ศึกษานิเทศก์ ใช้สอบทั่วประเทศ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

hussapong 2011-11-17 08:49

ข้อสอบ ศึกษานิเทศก์ ใช้สอบทั่วประเทศ

ข้อสอบ ศึกษานิเทศก์ ใช้สอบทั่วประเทศ1. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

             ก. เพื่อให้บริการสนับสนุนส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย

             ข. เพื่อประสานและอำนวยการอันจะนำสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานสถานศึกษา

             ค. บริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีส่วนร่วมโปร่งใส รับผิดชอบ ตรวจสอบได้

             ง. เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา


2. ไม่ใช่ขอบข่ายการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา

             ก. งานสารบรรณ                                                         ข. การจัดทำทะเบียนครูและบุคลากร

             ค. งานประชาสัมพันธ์                                                ง. การจัดระบบและบริหารองค์กร


3. งานอาคารสถานที่จัดอยู่ในขอบข่ายการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานข้อใด

             ก. งานวิชาการ                                                             ข. งานบุคลากร

             ค. งานแผนและงบประมาณ                                     ง. งานบริหารทั่วไป


4. รับนักเรียนตามแผนและประกาศการส่งเด็กเข้าเรียนจัดอยู่ในงานใด

             ก. การจัดทำสำมะโนผู้เรียน                                      ข. การรับนักเรียน

             ค. การส่งเสริมกิจการนักเรียน                                  ง. การประชาสัมพันธ์

5. งานที่ไม่ได้ระบุผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบไว้โดยเฉพาะมักจะจัดไว้ที่กลุ่มใด

             ก. กลุ่มวิชาการ                                                             ข. กลุ่มบริหารบุคคล

             ค. กลุ่มแผนและงบประมาณ                                     ง. กลุ่มบริหารงานทั่วไป


6. เป็นนโยบายรัฐบาลอิเลคทรอนิกส์

             ก. e-Government                                                        ข. e-Citizen

             ค. e-Service                                                                  ง. e-gprocument
7. GFMIS เกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด

             ก. เรื่องงานบุคคล                                                        ข. เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ

             ค. การจัดการองค์กร                                                    ง. การบริหารการเงิน


8. หนังสือราชการมีกี่ชนิด

             ก. 4 ชนิด                                                                       ข. 5 ชนิด

             ค. 6 ชนิด                                                                       ง. 7 ชนิด


9. หนังสือที่ใช้ในกิจการไปมาภายในกระทรวงหรือส่วนราชการเดียวกันเรียกว่าหนังสือชนิดใด

             ก. หนังสือภายนอก                                                     ข. หนังสือภายใน

             ค. หนังสือสั่งการ                                                        ง. หนังสือประชาสัมพันธ์


10. ข้อใดที่จัดอยู่ในประเภทหนังสือสั่งการ

             ก. ระเบียบ                                                                     ข. ประกาศ

             ค. ข่าว                                                                            ง. แถลงการณ์


11. ข้อใดไม่ใช่การเก็บรักษาหนังสือราชการ

             ก. การเก็บระหว่างปฏิบัติ                                           ข. การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว

             ค. การเก็บไว้เพื่อใช้ในการวิจัย                                ง. การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ


12. หนังสือราชการที่ต้องปฏิบัติโดยเร็วได้แก่

             ก. หนังสือด่วนที่สุด                                                    ข. หนังสือด่วนมาก

             ค. หนังสือด่วน                                                            ง. หนังสือปกติ


13. ข้อใดเป็นกำหนดเวลาที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะทำการสำรวจหนังสือที่ครบอายุการเก็บรักษาเพื่อขอทำลายในแต่ละปีเมื่อไร

             ก. ภายใน 30 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน               ข. ภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน

             ค. ภายใน 90 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน               ง. ภายใน 120 วันหลังจากสิ้นปีปฏิทิน

14. ประเภทของหนังสือราชการที่กำหนดขึ้นใหม่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร

บรรณ (ฉบับที่2) พ.ศ.2548

             ก. หนังสือภายนอก                                                     ข. หนังสือภายใน

             ค. บันทึก                                                                       ง. หนังสืออิเลคทรอนิกส์


15. ข้อใดหมายถึงหนังสือราชการตามข้อ 14

             ก. e-Government                                                        ข. e-Citizen

ค. e-Service                                                                  ง. e-Office


16. การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ ในข้อใดที่สถานศึกษาละเลยแล้วจะเกิดความเสียหายแก่ทาง

ราชการที่สุด

             ก. การสร้างรั้วรอบบริเวณโรงเรียน                         ข. แสงสว่างโดยรอบอาคารเรียน

             ค. ประตูเข้าออกของโรงเรียน                                   ง. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่


17. ข้อใดคือประโยชน์ของงานประชาสัมพันธ์

             ก. ความเข้าใจผิดกัน                                                    ข. การขัดแย้งกัน

             ค. การนินทาวาร้าย                                                      ง. สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน


18. หลักที่ควรยึดในการประชาสัมพันธ์คือข้อใด

             ก. ประโยชน์ร่วมกัน                                                   ข. ความต้องการของทั้งสองฝ่าย

             ค. ความสอดคล้องกับนโยบายที่วางไว้                    ง. ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค.


19. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการจัดสำนักงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

             ก. เงิน                                                                            ข. งาน

             ค. บุคคล                                                                        ง. สถานที่


20. ในการวางแผนงาน อาคารสถานที่ของสถานศึกษาขั้นตอนใดสำคัญที่สุด

             ก. ขั้นสำรวจสภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการ              

             ข. ขั้นวางแผน

             ค. ขั้นดำเนินงานตามแผน

             ง. ขั้นวัดและประเมินผล

21. สิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาข้อใดที่ไม่ใช่สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น

             ก. นันทนาการ                                                             ข. พลังงาน

             ค. การปกครอง                                                             ง. วัฒนธรรม


22. การจัดสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาหมายถึงข้อใด

             ก. บริเวณโรงเรียน                                                      ข. จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ

             ค. การจัดบรรยากาศในห้องเรียน                             ง. ถูกทุกข้อ


23.ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในสถานศึกษา

             ก. สภาพอาคารที่กำลังก่อสร้าง                                 ข. สภาพสนามที่เป็นหลุมบ่อ

             ค. นักเรียนเล่นกีฬาโดยขาดความรู้                          ง. ความระมัดระวังหรือความรู้เท่าถึงการณ์


24. สิ่งใดที่มีส่วนช่วยในการดำเนินงานอาคารสถานที่เป็นไปโดยสะดวก ราบรื่น มากที่สุด

             ก. การปลูกฝังให้บุคลากรและบุคคลในชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและหวงแหนโรงเรียน

             ข. ความเข้มงวดกวดขันในการควบคุมดูแลสถานที่ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

             ค. การแบ่งหน้าที่ให้นักเรียนในโรงเรียนทุกชิ้นได้มีส่วนรับผิดชอบในการควบคุมอาคารสถานที่

             ง. การควบคุมการก่อสร้างอาคารเรียนอย่างเข้มงวดรัดกุมที่สุด เท่าที่จะทำได้


25. การบริหารอาคารสถานที่ของสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด

ไว้ได้ดีที่สุด ควรเริ่มต้นด้วยกระบวนการใด

             ก. การกำหนดผังแม่บทของสถานศึกษา

             ข. ขอตั้งงบประมาณค่าที่ดินและค่าก่อสร้าง

             ค. ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการ
          ง. การมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน

26. การจัดเวรยามดูแลสถานที่อยู่ในขอบข่ายงานใด

             ก. การควบคุมดูแลสถานที่                                         ข. การประเมินผลการใช้อาคารสถานที่

             ค. การบำรุงรักษาอาคารสถานที่                               ง. การจัดสร้างอาคารสถานที่


27. บทบาทที่สำคัญที่สุดของผู้บริหารการศึกษาในการบริหารงานอาคารสถานที่ คือข้อใด

             ก. กำหนดนโยบายการจัดหา การใช้การบำรุงรักษา การควบคุมและการประเมินผล

             ข. การดุแลจัดหาบุคลากรเพื่อการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

             ค. ส่งเสริมให้การใช้อาคารสถานที่เกิดประโยชน์สูงสุด และมีประสิทธิภาพ

             ง. ส่งเสริมให้นักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการใช้อาคารสถานที่


28. การส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนรับผิดชอบอาคารสถานที่จะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานใดมากที่สุด

             ก. การจัดสร้างอาคารสถานที่                                    ข. การประเมินผลการใช้อาคารสถานที่

             ค. การบำรุงรักษาอาคารสถานที่                               ง. การใช้อาคารสถานที่


29. ข้อใดเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลอาคารสถานที่

             ก. จัดให้มีแผนผังบริเวณโรงเรียน

             ข. ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเมื่อมีผู้มาขอใช้อาคารสถานที่

             ค. ตรวจสภาพของอาคารอย่างสม่ำเสมอ

             ง. จัดให้มีการซ่อมแซมอาคารสถานที่ที่ชำรุด

30. ผู้บริหารสถานศึกษาควรกำหนดห้องอำนวยการหรือห้องทำงานของผู้บริหารโรงเรียนไว้ใน

อาคารตามข้อใด

             ก. อาคารหน้าสุดเพื่อความสะดวกในการติดต่อ

             ข. อาคารที่สง่างามและปลอดภัยในการเก็บทรัพย์สินมีค่า

             ค. ห้องหรืออาคารที่อยู่ใจกลางของบริเวณพื้นที่

             ง. อาคารที่มีเสาธงของโรงเรียนตั้งแต่ด้านหน้าอาคารนั้นจำหน่ายเอกสารรวมแนวข้อสอบศึกษานิเทศก์ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ประกอบด้วย (เลือกตำแหน่งที่จะสอบ)
- รวมข้อสอบครบทุกเนื้อหาที่อกกสอบ ทันเหตุกาณ์ปัจจุบัน
- ข้อสอบศึกษานิเทศก์ มากกว่า 5000 ข้อ


สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662  www.topthaitest.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dingming400 2012-01-04 04:53
People who have had enough of oversize frames can choose many other interesting options available in the market easily Trust me,gucci handbags on sale, I know It then returns carbon dioxide from our body to our lungs so we can exhale it Bastien features a pull on slouch boot,louis vuitton 13429,gucci, lace up knee high,gucci sale, pull up knee high with buckle strap and short ones as well Today when everyone has everything but not time,louis vuitton outlet 4968,www.guccionlinezone.com,10521, the above option may not prove to be very attractive and effective We learn that even if the simple white color,gucci outlet, we still can give it a brand new appearance through special process And even the most die-hard Michael Jordan fan would have had some trouble getting their hands on all these types of sneakersShoes form the most important accessory that has to be taken cared

hangwand 2012-04-06 12:59
 阿斯顿·马丁(AstonMartin)原是英国豪华轿车、跑车生产厂。建于1913年,创始人是莱昂内尔·马丁和罗伯特·班福德。公司设在英国新港市,以生产敞蓬旅行车、赛车和限量生产的跑车而闻名世界。 参加车赛固然是发展轿车生产的重要手段,但耗资太大加上经营不善,1987年被美国福特公司收购。2007年,Prodrive老板大卫-理查兹以9.25亿美元的价格从福特手中购得阿斯顿-马丁,[/url]。  阿斯顿·马丁汽车标志 为一只展翅飞翔的大鹏,分别注有奥斯顿、马丁英文字样。喻示该公司象大鹏一样,具有从天而降的冲刺速度和远大的志向。阿斯顿·马丁就会让人想想到007詹姆斯·邦德的传奇故事,似乎阿斯顿·马丁的成功归功于他。 马丁是一个有钱的赛车手,班福德是一名工程师。1913年两人合作开始制造高档赛车,公司当时的名称是马丁.班福德公司,1914年他们生产出自己的第一辆汽车。马丁曾驾驶自己制造的赛车在阿斯顿.克林顿山举行的山地汽车赛中获胜,为了记念胜利, 1923年马丁把公司和它的产品都改名为阿斯顿.马丁。胜利带来荣誉却没能带来利润,公司业绩不佳被反复转卖。(戴维.布朗的名和姓的前两个字母)为公司的汽车命名,这一命名方法持续至今。   马丁是一个有钱的赛车手,班福德是一名工程师。1913年两人合作开始制造高档赛车,公司当时的名称是马丁.班福德公司,1914年他们生产出自己的第一辆汽车。马丁曾驾驶自己制造的赛车在阿斯顿.克林顿山举行的山地汽车赛中获胜,为了纪念胜利, 1923年马丁把公司和它的产品都改名为阿斯顿·马丁。胜利带来荣誉却没能带来利润,公司业绩不佳被反复转卖,[url=http://www.sjwd766.com]手机窃听器。(戴维·布朗的名和姓的前两个字母)为公司的汽车命名,这一命名方法持续至今。到60年代阿斯顿.马丁曾有过一个辉煌的时期,但好景不常,公司很快又陷入了困境, 负债累累。1972年戴维.布朗不得不把占有了25年的公司出售。在这之后公司又开始频繁更换主人,1987年公司终于被美国福特公司相中,收购了75%的股份,1994年7月又收购了其余的股份,从此阿斯顿.马丁成为福特汽车的品牌之一。不过2007年福特又将其以4.79亿英镑(约合人民币71.63亿元)的高价出售给了由英国企业家David Richards所主掌的一家财团。换新东家之后,阿斯顿·马丁在其位于沃里克郡(英国英格兰郡名)的Gaydon(地名)工厂的生产仍照常运行,除此之外,其还将会在接下来的几年内为其车系阵营新增两款令人激动的全新车型。阿斯顿.马丁跑车多采用前置式的V8或直列6缸发动机,马力强大,手机窃听器,车型空气动力性能优越,加速性能优异是阿斯顿·马丁跑车的最大特点,从静止启动加速到时速100公里,仅需6秒。   阿斯顿马丁跑车该公司生产的赛车在国际赛车坛上名气很大,史玉柱造巨人家园:我是“坏人”但我爱护员工,监.听.手.机,曾多次获得国际汽车大赛的冠军。据悉年产量只有800辆左右,且多手工制作,但做工精致,质量可靠。因此在英国汽车排行榜上,阿斯顿.马丁历来都紧随劳斯莱斯和本特利之后,即使是最便宜的阿斯顿.马丁DB7,国际市场价格也不低于13万美元。阿斯顿.马丁(AstonMartin)品牌中最著名车型有:DB2、DB6、DB7、Vantage等,其中阿斯顿.马丁DB7是该公司的拳头产品,具有浓郁的英国古典气质。  

chenghagewer 2012-05-27 01:03
dr dre beats studio,  authentic beats by   dr.dre,  2012 dr dre beats,  speakers beats dr dre,  beats by dr   dre headphones sale,  2012 beats by dr dre, dr dre beats studio uk,  dr dre beats 2012,  beats by dr dre headphones   2012, authentic dr dre beats,
  
   dr dre beats studio Beats Audio With The HTC Sens
  
   dr dre beats studio Beats Audio With The HTC Sens
  
   dr dre beats studio Beats Audio With The HTC Sens
  
   dr dre beats studio Beats Audio With The HTC Sens


เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบ ศึกษานิเทศก์ ใช้สอบทั่วประเทศ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.055315 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us