เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ --]

ข้อสอบงานราชการ สอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ข้อสอบ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย -> แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ กฎหมาย พรบ.ต่างๆ -> ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2010-09-19 07:25

ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์

1. คอมพิวเตอร์คืออะไร
   ก.  ระบบโปรแกรมการทำงาน
   ข.  การคำนวณ
   ค.  เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของโปรแกรม
   ง.   อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์
2. ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์คืออะไร
   ก.  อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบโปรแกรมการทำงาน
   ข.  การคำนวณ
   ค.  เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของโปรแกรม
   ง.   ระบบโปรแกรมการทำงาน
3. ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์คืออะไร
   ก.  อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบโปรแกรมการทำงาน
   ข.  โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
   ค.  เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของโปรแกรม
   ง.   ระบบโปรแกรมการทำงาน
4. การวัดขนาดข้อมูล 8 Bit มีค่าเท่ากับ
   ก.  10 Byte
   ข.  100 Byte
   ค.  1 Byte
   ง.   1024 Byte
5. การวัดขนาดข้อมูล 1 KB(กิโลไบต์) มีค่าเท่ากับ
   ก.  1024 KB
ข.  1024 MB
   ค.  1024 Byte
              ง.  1024 Byte6. การวัดขนาดข้อมูล 1 MB(เมกกะไบต์) มีค่าเท่ากับ
   ก.  1024 KB
ข.  1024 MB
   ค.  1024 Byte
              ง.  1024 Byte

7. การวัดขนาดข้อมูล 1 GB(กิกะไบต์) มีค่าเท่ากับ
   ก.  1024 KB
ข.  1024 MB
   ค.  1024 Byte
              ง.  1024 Byte
8. การวัดขนาดข้อมูล 1 TB(เทราไบต์) มีค่าเท่ากับ
   ก.  1024 KB
ข.  1024 MB
   ค.  1024 GB
              ง.  1024 Byte
9. RAM คืออะไร
   ก.  หน่วยความจำถาวรที่ติดตั้งมาพร้อมกับแผงเมนบอร์ด
ข.  หน่วยความจำเสมือน
   ค.  หน่วยความจำจำลองที่ทำงานแทนเมนบอร์ด
              ง.   หน่วยความจำชั่วคราวที่สามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้
10. ROM คืออะไร
   ก.  หน่วยความจำถาวรที่ติดตั้งมาพร้อมกับแผงเมนบอร์ด
ข.  หน่วยความจำเสมือน
   ค.  หน่วยความจำจำลองที่ทำงานแทนเมนบอร์ด
              ง.   หน่วยความจำชั่วคราวที่สามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้
11. ข้อมูล คืออะไร
   ก.  ข้อมูลที่ได้รับการกรอง และเรียบเรียง ที่สามารถนำไปใช้งานได้
ข.  ความเป็นจริงที่ยังเป็นข้อมูลดิบซึ่งไม่ได้ผ่านการประมวลผลใด ๆ
   ค.  ข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว
              ง.   ผลลัพท์ของการทำงาน

12. ข้อมูลสารสนเทศ คืออะไร
   ก.  ข้อมูลที่ได้รับการกรอง และเรียบเรียง ที่สามารถนำไปใช้งานได้
ข.  ความเป็นจริงที่ยังเป็นข้อมูลดิบซึ่งไม่ได้ผ่านการประมวลผลใด ๆ
   ค.  ข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว
              ง.   ผลลัพท์ของการทำงาน
13. ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ
   ก.  Microsoft Windows98
ข.  Microsoft Windows ME
   ค.  Microsoft Windows XP
              ง.  Microsoft Office
14. ในปัจจุบันนิยมใช้ระบบปฏิบัติการอะไรมากที่สุด
   ก.  Microsoft Windows98
ข.  Microsoft Windows ME
   ค.  Microsoft Windows XP
              ง.  Microsoft Office
15. ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP ได้พัฒนาต่อจากระบบปฎิบัตการอะไร
   ก.  Microsoft Windows98
ข.  Microsoft Windows ME
   ค.  Microsoft Windows XP
              ง.  Microsoft Office
16. MOUSE คืออะไร
   ก.  เครื่องพิมพ์
ข.  อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล เพื่อให้เราสามารถป้อนคำสั่งต่าง ๆ ได้
   ค.  อุปกรณ์สื่อสาร
              ง.  อุปกรณ์แสดงผล
17. ถ้าต้องการสลับปุ่มการทำงานซ้าย-ขวา ของเม้าส์ต้องคลิกปรับที่หัวข้อใด
   ก.  Button configulation
ข.  Double-click Speed
   ค.  Click Lock
              ง.  Click


18. ถ้าต้องการปรับความเร็วในการดับเบิ้ลคลิกให้ช้าหรือเร็ว ของเม้าส์ต้องคลิกปรับที่หัวข้อใด
   ก.  Button configulation
ข.  Click
   ค.  Click Lock
ง.  Double-click Speed
19. ถ้าต้องการคลิกลากโดยไม่ต้องคลิกเม้าส์ค้างไว้ต้องปรับที่หัวข้อใด
   ก.  Button configulation
ข.  Double-click Speed
   ค.  Click
ง.  Click Lock
20. คำสั่งใดที่ใช้ในการลบไฟล์
   ก.  Delete
ข.  Rename
   ค.  Open
ง.  Save
21. คำสั่งใดที่ใช้ในการเปลี่ยนชื่อไฟล์
   ก.  Delete
ข.  Rename
   ค.  Open
ง.  Save
22. คำสั่งใดที่ใช้ในการเปิดใช้งานไฟล์
   ก.  Delete
ข.  Rename
   ค.  Open
ง.  Save
23. คำสั่งใดที่ใช้ในการเปิดบันทึกไฟล์
   ก.  Save
ข.  Rename
   ค.  Open
ง.  Delete


24. โปรแกรมใดที่ใช้ในการจัดพื้นที่ฮาร์ดดิสก์
   ก.  NotePad
ข.  ScanDisk
   ค.  Disk Defragment
ง.  WordPad
25. โปรแกรมใดที่ใช้ในการตรวจสอบพื้นที่ฮาร์ดดิสก์
   ก.  NotePad
ข.  ScanDisk
   ค.  Disk Defragment
ง.  WordPad
26. โปรแกรมใดที่ใช้ในการวาดภาพ และตัดต่อภาพเบื้องต้น
   ก.  NotePad
ข.  ScanDisk
   ค.  Paint
ง.  WordPad
27. โปรแกรมใดที่ใช้ในการดูหนัง ฟังเพลงเบื้องต้น
   ก.  NotePad
ข.  Media Player
   ค.  Paint
ง.  WordPad
28. โปรแกรมใดที่ใช้ในการดูเอกสารข้อความเบื้องต้น
   ก.  Access
ข.  Media Player
   ค.  Paint
ง.  WordPad
29. อินเตอร์เน็ต คืออะไร
   ก.  ระบบเมนเฟรม
ข.  ระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันหลาย ๆ เครือข่ายทั่วโลก
   ค.  ระบบเครือข่ายเดี่ยว
ง.  ระบบไมโครคอมพิวเตอร์


30. WWW ย่อมาจากอะไร
   ก.  World Wide Web
ข.  World War Web
   ค.  World Wan Web
ง.  World Wide Wan
31. อินเตอร์เน็ตเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.ใด
   ก.  2530
ข.  2540
   ค.  2520
ง.  2510
32. อีเมลล์ (E-mail) คืออะไร
   ก. โปรแกรมดูภาพ
ข. โปรแปรมรับส่งแฟกซ์
     ค. โปรแกรมการทำงานควบคุมอินเตอร์เน็ต
ง.  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสื่อสารระหว่างกันทางอินเตอร์เน็ต
33. FTP  คือบริการอะไร
   ก. บริการรับส่งสินค้า
ข. บริการรับส่งแฟ้มข้อมูลระยะไกลจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง
     ค. บริการส่งเอกสาร
ง.  บริการตรวจสอบพื้นที่ฮาร์ดดิสก์
34. Down Load  คืออะไร
   ก. การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องแม่ข่ายมายังเครื่องส่วนบุคคล
ข. การโอนย้ายข้อมูลในเครื่องส่วนบุคคล
     ค. การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องส่วนบุคคลไปยังเครื่องแม่ข่าย
ง.  การโอนย้ายข้อมูลในเครื่องแม่ข่าย
35. Up Load  คืออะไร
   ก. การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องแม่ข่ายมายังเครื่องส่วนบุคคล
ข. การโอนย้ายข้อมูลในเครื่องส่วนบุคคล
     ค. การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องส่วนบุคคลไปยังเครื่องแม่ข่าย
ง.  การโอนย้ายข้อมูลในเครื่องแม่ข่าย


36. Search Engine  คืออะไร
   ก. บริการค้นหาข้อมูลโดยนำคำสำคัญไปเปรียบเทียบกับเว็บไซต์เพื่อหาคำนั้น
ข. การโอนย้ายข้อมูลในเครื่องส่วนบุคคล
     ค. การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องส่วนบุคคลไปยังเครื่องแม่ข่าย
ง.  การโอนย้ายข้อมูลในเครื่องแม่ข่าย
37. WAP  คืออะไร
   ก. บริการค้นหาข้อมูลโดยนำคำสำคัญไปเปรียบเทียบกับเว็บไซต์เพื่อหาคำนั้น
ข. การโอนย้ายข้อมูลในเครื่องส่วนบุคคล
     ค. การโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องส่วนบุคคลไปยังเครื่องแม่ข่าย
ง.  เทคโนโลยีเพื่อให้ใช้โทรศัพท์สามารถเชื่อมโยงกับระบบอินเตอร์เน็ต
38. Web Page  คืออะไร
   ก. บริการค้นหาข้อมูลโดยนำคำสำคัญไปเปรียบเทียบกับเว็บไซต์เพื่อหาคำนั้น
ข. เอกสารแต่ละหน้าที่แสดงบนอินเตอร์เน็ต
     ค. เครื่องมือที่ใช้เก็บเว็บเพจทั้งหลายที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
ง.  เทคโนโลยีเพื่อให้ใช้โทรศัพท์สามารถเชื่อมโยงกับระบบอินเตอร์เน็ต
39. Web Site คืออะไร
   ก. บริการค้นหาข้อมูลโดยนำคำสำคัญไปเปรียบเทียบกับเว็บไซต์เพื่อหาคำนั้น
ข. เอกสารแต่ละหน้าที่แสดงบนอินเตอร์เน็ต
     ค. เครื่องมือที่ใช้เก็บเว็บเพจทั้งหลายที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
ง.  เทคโนโลยีเพื่อให้ใช้โทรศัพท์สามารถเชื่อมโยงกับระบบอินเตอร์เน็ต
40. Home Page คืออะไร
   ก. เอกสารแต่ละหน้าที่แสดงบนอินเตอร์เน็ต
ข. เว็บเพจหน้าแรกของเว็บไซต์เป็นส่วนแสดงว่าเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไร
     ค. เครื่องมือที่ใช้เก็บเว็บเพจทั้งหลายที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
ง.  เทคโนโลยีเพื่อให้ใช้โทรศัพท์สามารถเชื่อมโยงกับระบบอินเตอร์เน็ต
41. Web Browser คืออะไร
   ก. เอกสารแต่ละหน้าที่แสดงบนอินเตอร์เน็ต
ข. เว็บเพจหน้าแรกของเว็บไซต์เป็นส่วนแสดงว่าเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไร
     ค. เครื่องมือที่ใช้เก็บเว็บเพจทั้งหลายที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
ง.  โปรแกรมที่ใช้แสดงหน้าเว็บเพจ


42. Web Browser ที่นิยมใช้กันมากที่สุดคืออะไร
   ก. Internet Explorer
ข. Netscape
     ค. Yahoo
ง.  Mail
43. โปรโตคอล คืออะไร
   ก. ระบบที่แปลงภาษาเครื่องคอมพิวเตอร์
ข. ระเบียบวิธีที่กำหนดสำหรับการสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์
     ค. ระบบที่จำลองการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
ง.  ระบบรับส่งข้อมูล
44. โปรโตคอล ที่เป็นมาตรฐานคืออะไร
   ก. ICQ
ข. IRC
     ค. TCP/IP
ง.  MAIL
45. ข้อมูลที่จะส่งจะถูกแบ่งเป็นส่วนย่อย ๆ เรียกว่าอะไร
   ก. ICQ
ข. IRC
     ค. TCP/IP
ง.  Package
46. IP ADDRESS คืออะไร
   ก. รหัสข้อมูลที่อยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์
ข. เลขรหัสประจำตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อเข้ากับเครือข่าย
     ค. รหัสไอพีประจำตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ
ง.  เลขรหัสประจำตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เชื่อมโยง
47. Domain Name คืออะไร
   ก. รหัสข้อมูลที่อยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์
ข. เลขรหัสประจำตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อเข้ากับเครือข่าย
     ค. รหัสไอพีประจำตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ
ง.  เลขรหัสประจำตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เชื่อมโยง


48. โดเมนเนม ?com? มีความหมายคืออะไร
   ก. สำหรับกลุ่มองค์กรการศึกษา
ข. สำหรับกลุ่มองค์กรค้า
     ค. สำหรับกลุ่มองค์การทหาร
ง.  สำหรับกลุ่มองค์กรรัฐบาล
49. โดเมนเนม ?edu? มีความหมายคืออะไร
   ก. สำหรับกลุ่มองค์กรการศึกษา
ข. สำหรับกลุ่มองค์กรค้า
     ค. สำหรับกลุ่มองค์การทหาร
ง.  สำหรับกลุ่มองค์กรรัฐบาล
50. โดเมนเนม ?net? มีความหมายคืออะไร
   ก. สำหรับกลุ่มองค์การบริหาร
ข. สำหรับกลุ่มองค์กรค้า
     ค. สำหรับกลุ่มองค์การทหาร
ง.  สำหรับกลุ่มองค์กรรัฐบาล
51. โดเมนเนม ?gov? มีความหมายคืออะไร
   ก. สำหรับกลุ่มองค์การบริหาร
ข. สำหรับกลุ่มองค์กรค้า
     ค. สำหรับกลุ่มองค์การทหาร
ง.  สำหรับกลุ่มองค์กรรัฐบาล
52. โดเมนเนม ?mil? มีความหมายคืออะไร
   ก. สำหรับกลุ่มองค์การบริหาร
ข. สำหรับกลุ่มองค์กรค้า
     ค. สำหรับกลุ่มองค์การทหาร
ง.  สำหรับกลุ่มองค์กรรัฐบาล
53. โดเมนเนม ?org? มีความหมายคืออะไร
   ก. สำหรับกลุ่มองค์กรอื่น ๆ
ข. สำหรับกลุ่มองค์กรค้า
     ค. สำหรับกลุ่มองค์การทหาร
ง.  สำหรับกลุ่มองค์กรรัฐบาล


54. URL คืออะไร
   ก. ตำแหน่งที่อยู่ของเว็บเพจ
ข. ตำแหน่งที่อยู่ของเว็บไซต์
     ค. ตำแหน่งที่อยู่ของเลขประจำเครื่อง
ง.  ตำแหน่งที่อยู่ของรหัสประจำเครื่อง
55. ISP คืออะไร
   ก. ผู้เขียนเว็บเพจ
ข. เจ้าของเว็บไซต์
     ค. ผู้ให้บริการด้านอินเตอร์เน็ต
ง.  ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต
56. ถ้าต้องการพิมพ์ชื่อเว็บไซต์จะต้องพิมพ์ในตำแหน่งใด
   ก.  Address Bar
ข.  Title Bar
     ค.  Status Bar
ง.   Scroll Bar
57. ถ้าต้องการใช้ E-mail  จะต้องทำสิ่งใดก่อน
   ก.  สมัครสมาชิกเพื่อมี E-mail Address
ข.  พิมพ์จดหมาย
         ค.  แนบไฟล์
ง.   ติดตั้งโปรแกรมการทำงาน
58. E-mail Address คืออะไร
   ก.  สมาชิกในกลุ่มส่งข้อมูล
ข.  ตู้หรือที่อยู่ที่ใช้เก็บเอกสารหรือข้อมูลที่ใช้ในการรับ-ส่ง
         ค. รหัสในการแนบไฟล์
ง.  โปรแกรมการทำงาน
59. การส่งไฟล์หรือเอกสารไปกับ E-mail  คือ
   ก.  สมัครสมาชิกเพื่อมี E-mail Address
ข.  พิมพ์จดหมาย
         ค.  การบันทึกไฟล์
ง.   การแนบไฟล์


60. โปรแกรม Microsoft Office XPใช้ทำงานเกี่ยวกับด้านใด
   ก.  ด้านเอกสาร
ข.  พิมพ์จดหมาย
         ค.  การบันทึกไฟล์
ง.   การแนบไฟล์
61.  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะติดตั้ง Microsoft Office XP จะต้องมีความเร็วอย่างน้อยเท่าไร
   ก.  100 Mhz
ข.  200 Mhz
         ค.  133 Mhz
ง.   50 Mhz
62.  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะติดตั้ง Microsoft Office XP จะต้องมีหน่วยความจำอย่างน้อยเท่าไร
   ก.  512 Mb
ข.  256 Mb
         ค.  64  Mb
    ง.  128 Mb
63.  คอมพิวเตอร์ที่จะติดตั้ง Microsoft Office XP จะต้องมีพื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์อย่างน้อยเท่าไร
   ก.  256 Mb
ข.  245 Mb
              ค.  64  Mb
    ง.  128 Mb
64.  คอมพิวเตอร์ที่จะติดตั้ง Microsoft Office XP จะต้องมีระบบปฎิบัติการใดเป็นอย่างน้อย
   ก.  Windows 98
ข.  Windows Me
              ค.  Windows XP
    ง.   Windows NT
65. โปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมทำหน้าที่อะไร
   ก.  โปรแกรมประมวลผลคำที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ
ข.  โปรแกรมสำหรับแผ่นงาน ตาราง กราฟ และการคำนวณ
              ค.  โปรแกรมนำเสนอผลงาน
    ง.   โปรแกรมบริหารข้อมูลของอีเมล์


66. โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมทำหน้าที่อะไร
   ก.  โปรแกรมประมวลผลคำที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ
ข.  โปรแกรมสำหรับแผ่นงาน ตาราง กราฟ และการคำนวณ
              ค.  โปรแกรมนำเสนอผลงาน
    ง.   โปรแกรมบริหารข้อมูลของอีเมล์
67. โปรแกรม Microsoft Power Point เป็นโปรแกรมทำหน้าที่อะไร
   ก.  โปรแกรมนำเสนอผลงาน
ข.  โปรแกรมประมวลผลคำที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ
              ค.  โปรแกรมสำหรับแผ่นงาน ตาราง กราฟ และการคำนวณ
    ง.   โปรแกรมบริหารข้อมูลของอีเมล์
68. โปรแกรม Microsoft Outlook เป็นโปรแกรมทำหน้าที่อะไร
   ก.  โปรแกรมนำเสนอผลงาน
ข.  โปรแกรมประมวลผลคำที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ
              ค.  โปรแกรมสำหรับแผ่นงาน ตาราง กราฟ และการคำนวณ
    ง.   โปรแกรมบริหารข้อมูลของอีเมล์
69. โปรแกรม Microsoft Access เป็นโปรแกรมทำหน้าที่อะไร
   ก.  โปรแกรมนำเสนอผลงาน
ข.  โปรแกรมประมวลผลคำที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ
              ค.  โปรแกรมสำหรับการจัดการฐานข้อมูล
    ง.   โปรแกรมบริหารข้อมูลของอีเมล์
70. โปรแกรม Microsoft FrontPage เป็นโปรแกรมทำหน้าที่อะไร
   ก.  โปรแกรมนำเสนอผลงาน
ข.  โปรแกรมสำหรับการจัดการฐานข้อมูล
              ค.  โปรแกรมสำหรับสร้างและจัดการเว็บไซต์
    ง.   โปรแกรมบริหารข้อมูลของอีเมล์
71. เมื่อทำการบันทึกข้อมูล ชื่อไฟล์จะปรากฏที่ตำแหน่งใด
   ก.  Menu Bar
ข.  Status Bar
              ค.  Tool Bar
    ง.   Title Bar


72. ส่วนที่รวมเครื่องมือต่าง ๆ ไว้ทั้งหมดอยู่ที่ส่วนใด
   ก.  Status Bar
ข.  Menu Bar
              ค.  Tool Bar
    ง.   Title Bar
73. เครื่องมือ    มีหน้าที่อะไร
   ก.  บันทึกเอกสาร
ข.  ลบเอกสาร
              ค.  แทรกวัตถุ
    ง.   เปิดเอกสารใหม่
74. เครื่องมือ    มีหน้าที่อะไร
   ก.  บันทึกเอกสาร
ข.  ลบเอกสาร
              ค.  แทรกวัตถุ
    ง.   เปิดเอกสารใหม่
75. เครื่องมือ    มีหน้าที่อะไร
   ก.  บันทึกเอกสาร
ข.  ลบเอกสาร
              ค.  พิมพ์เอกสาร
    ง.   เปิดเอกสารใหม่
76. ใน Excel ใช้ปุ่ม  ใช้ทำหน้าที่อะไร
   ก.  บันทึกเอกสาร
ข.  ลบเอกสาร
              ค.  พิมพ์เอกสาร
    ง.   การหาผลรวมอัตโนมัติ
77. ใน Excel แมโครคืออะไร
   ก.  ชุดคำสั่งที่รวมคำสั่งหลาย ๆ อย่างไว้ในคำสั่งเดียว
ข.  ลบเอกสาร
              ค.  พิมพ์เอกสาร
    ง.   การหาผลรวมอัตโนมัติ


78. มุมมองหมายถึงอะไร
   ก.  ชุดคำสั่งที่รวมคำสั่งหลาย ๆ อย่างไว้ในคำสั่งเดียว
ข.  รายละเอียดของการทำงาน
              ค.  มองงานนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ
    ง.   การหาผลรวมอัตโนมัติ
79. มุมมองใน PowerPoint มีทั้งหมดกี่รูปแบบ
   ก.  1 รูปแบบ
ข.  2 รูปแบบ
              ค.  4 รูปแบบ
   ง.   3 รูปแบบ
80. มุมมองที่ใช้ในการแก้ไขและแสดงภาพนิ่งที่ปรากฏขึ้นจริงคือมุมมองชนิดใด
   ก.  มุมมองปกติ
ข.  มุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง
              ค.  มุมมองการนำเสนอภาพนิ่ง
   ง.   มุมมองภาพขยาย
81. มุมมองที่ใช้ในการเรียงลำดับภาพนิ่งคือมุมมองชนิดใด
   ก.  มุมมองปกติ
ข.  มุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง
              ค.  มุมมองการนำเสนอภาพนิ่ง
   ง.   มุมมองภาพขยาย
82. มุมมองที่ใช้ในการนำเสนอผลงานคือมุมมองชนิดใด
   ก.  มุมมองการนำเสนอภาพนิ่ง
ข.  มุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง
              ค.  มุมมองปกติ
   ง.   มุมมองภาพขยาย
83. ข้อใดเรียงลำดับการจัดภาพนิ่งได้ถูกต้อง
   ก.  จัดเรียง-วางแผน-ปรับแต่ง-นำเสนอ
ข.  นำเสนอ-วางแผน-จัดเรียง-ปรับแต่ง
              ค.  ปรับแต่ง-นำเสนอ-จัดเรียง-วางแผน
   ง.   วางแผน-ปรับแต่ง-จัดเรียง-นำเสนอ


84. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการสร้างกราฟ
   ก.  แสดงให้เห็นความแตกต่างของผลลัพท์
ข.  เพื่อความถูกต้อง
              ค.  เพื่อความรวดเร็ว
   ง.   เพื่อความสวยงาม
85. เครื่องมือวาดรูปของโปรแกรม PowerPoint คล้ายกับโปรแกรมใด
   ก.  Microsoft Word
ข.  Microsoft Excel
              ค.  Microsoft Paint
   ง.   ถูกทุกข้อ
86. ปุ่ม    มีหน้าที่อย่างไร
   ก.  การเปรียบเทียบวัตถุ
ข.  การวางวัตถุ
              ค.  การทำสำเนาวัตถุ
   ง.   การเคลื่อนย้ายวัตถุ
87. ปุ่ม    มีหน้าที่อย่างไร
   ก.  การเปรียบเทียบวัตถุ
ข.  การวางวัตถุ
              ค.  การทำสำเนาวัตถุ
   ง.   การลบวัตถุ
88. สัญลักษณ์          มีหน้าที่อย่างไร
   ก.  การเปรียบเทียบวัตถุ
ข.  การวางวัตถุ
              ค.  การทำสำเนาวัตถุ
   ง.   ปรับขนาดวัตถุ
89. ปุ่ม          มีหน้าที่อย่างไร
   ก.  ยกเลิกการกระทำ เพื่อย้อนไปก่อนหน้านี้
ข.  การวางวัตถุ
              ค.  การทำสำเนาวัตถุ
   ง.   ปรับขนาดวัตถุ


90. ข้อความศิลป์คืออะไร
   ก.  ยกเลิกการกระทำ เพื่อย้อนไปก่อนหน้านี้
ข.  การวางวัตถุ
              ค.  การทำสำเนาวัตถุ
   ง.   ตัวอักษรสำเร็จรูปที่โปรแกรมตกแต่งไว้อย่างสวยงาม
91. ข้อความศิลป์ คำสั่งภาษาอังกฤษคืออะไร
   ก.  Word
ข.  WordArt
              ค.  Text
   ง.   Automatic
92. ปุ่ม                                ใช้ทำหน้าที่อะไร
   ก.  เพื่อสร้างภาพเคลื่อนไหว
ข.   เพื่อลบภาพเคลื่อนไหว
              ค.  เพื่อสำเนาภาพเคลื่อนไหว
   ง.   เพื่อยกเลิกภาพเคลื่อนไหว
93. ปุ่ม                   ใช้ทำหน้าที่อะไร
   ก.  ผสมสี
ข.  ล้างข้อมูล
              ค.  รับข้อมูล
   ง.   เติมสี
94. ปุ่ม                           ใช้ทำหน้าที่อะไร
   ก.  สร้างภาพนิ่ง
ข.  ล้างข้อมูล
              ค.  รับข้อมูล
   ง.   เติมสี              รูปที่ 1            
95. จากรูปที่ 1 คือกราฟชนิดใด
   ก.  กราฟแท่ง
ข.  กราฟวงกลม
              ค.  กราฟคอลัมน์
   ง.   กราฟเส้น
    
       รูปที่ 2                      
96. จากรูปที่ 2 คือกราฟชนิดใด
   ก.  กราฟแท่ง
ข.  กราฟวงกลม
              ค.  กราฟคอลัมน์
   ง.   กราฟเส้น

                    รูปที่ 3          
97. จากรูปที่ 3 คือกราฟชนิดใด
   ก.  กราฟแท่ง
ข.  กราฟโดนัท
              ค.  กราฟวงกลม
   ง.   กราฟเส้น

                         รูปที่ 4        
98. จากรูปที่ 4 คือกราฟชนิดใด
   ก.  กราฟเส้น
ข.  กราฟโดนัท
              ค.  กราฟวงกลม
   ง.   กราฟแท่ง
                           รูปที่ 5  
99. จากรูปที่ 5 คือกราฟชนิดใด
   ก.  กราฟพื้นที่
ข.  กราฟโดนัท
              ค.  กราฟวงกลม
   ง.   กราฟแท่ง
             รูปที่ 6      
100. จากรูปที่ 6 คือกราฟชนิดใด
   ก.  กราฟพื้นที่
ข.  กราฟโดนัท
              ค.  กราฟวงกลม
   ง.   กราฟเรดาร์


เฉลยแบบทดสอบ
  
ข้อที่   คำตอบ   ข้อที่   คำตอบ   ข้อที่   คำตอบ   ข้อที่   คำตอบ
1   ค   26   ค   51   ง   76   ง
2   ก   27   ข   52   ค   77   ก
3   ข   28   ง   53   ก   78   ค
4   ค   29   ข   54   ข   79   ง
5   ค   30   ก   55   ค   80   ก
6   ก   31   ก   56   ก   81   ข
7   ข   32   ง   57   ข   82   ก
8   ค   33   ข   58   ข   83   ง
9   ง   34   ก   59   ง   84   ค
10   ก   35   ค   60   ก   85   ง
11   ข   36   ก   61   ค   86   ค
12   ก   37   ง   62   ค   87   ง
13   ง   38   ข   63   ข   88   ง
14   ค   39   ค   64   ก   89   ก
15   ข   40   ข   65   ก   90   ง
16   ข   41   ง   66   ข   91   ข
17   ก   42   ก   67   ก   92   ก
18   ง   43   ข   68   ง   93   ง
19   ง   44   ค   69   ค   94   ก
20   ก   45   ง   70   ค   95   ค
21   ข   46   ข   71   ง   96   ง
22   ค   47   ค   72   ข   97   ข
23   ก   48   ข   73   ง   98   ง
24   ค   49   ก   74   ก   99   ก
25   ข   50   ก   75   ค   100   ง


chelseafc 2011-01-24 23:48
ไปเอาข้อสอบมาจากไหนหรอครับ
เพราะว่ามันไม่มีรูปให้ดูอ่ะ ขอเฉลยด้วยนะครับ

ppservice 2011-01-26 11:11
ขอบคุณครับ

koy1308 2011-02-03 15:58
    

ammy 2011-02-24 16:45
ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งคร้าที่หาแนวข้อสอบมาให้ก๊อปปี้เปงแนวทางในการอ่านหนังสือได้เป็นอย่างดีเลยคร้า  เจริญๆๆๆๆคร้า

berserkred 2011-03-13 10:18
ขอบคุงคับ พี่น้อง

wimonlak 2011-03-29 10:43
ขอบคุณมากๆๆค่าา

trp6385b6 2011-12-31 19:39
北京GPS车辆定位系统  www.086gps.com 十年行业经验,正规、稳定、专业 免费咨询电话4006158904

liuliu279 2012-02-02 08:56
After the cells have been securely attached,ugg boots, you will need to drill some holes in the plywood in order to connect positive and negative wiring needed from the solar cells Tickets are valid all day and this tour comes highly recommended And with regular application of leather dressing,www.uggchoice.com,19586, these Carhartt Belts can be soaked in water without worrying about water damageThese luxury bags can be chosen as a wedding gift if you are planning to attend any wedding in future This is where MIDI comes into play,uggs on sale,4898, but since MIDI isn’t the best option for beginners,uggs,uggs outlet  on the same device, you can start by editing samples which are freely available online Their new collection for the year 2009 is out and people are swarming in the stores and online to purchase their favorite piece Kennedy Dre crucial that you choose one that provides highest quality yet also comfortable while listening to your favorite tunes7

gadqtdaql93 2012-04-10 08:30
,adidas ADIZERO ROSE 2.5
Adidas Originals x Jeremy Scott JS 3 Tongue black whi アディダス オリジナルズ ジェレミー スコット タン
Après la sortie de "Wings" et "logo",swatch IRONY CHRONO DEEPLY FOCUSED 腕時計 YCS540, l'original Adidas a signé une fois de plus avec le célèbre designer Jeremy Scott,NIKE LEBRON 9 ナイキ レブロン 520811-800, une nouvelle édition est officiellement baptisé JS 3 Tongue. Voici la gamme de couleurs classiques d'Adidas,swatch(スウォッチ)YLS167G, va vous donner une idée de l'audace d'aimer les deux. A l'abri de son indéniable qualité et la forme unique,swatch(スウォッチ)SVCK4048AG, ils attirent beaucoup de gens depuis leur première production du groupe.
Related articles:

  
   Nike Air Jordan 13 Ray Allen PE White / Cloverナ
  
   NIKE ZOOM LEBRON 6 UnitedWeRise ナイキ ズームレブロン6 白紺赤 346526-141
  
   Nike Zoom Kobe VII Supreme ナイキ ズーム コービ 
  
   adidasアディダス
  
   Nike Zoom Kobe VII Supreme ナイキ ズーム コービ 


เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.046368 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us