เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์ --]

ข้อสอบงานราชการ สอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ข้อสอบ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย -> ขอข้อสอบ-แจกข้อสอบ-สอบถามแนวข้อสอบที่กำลังเปิดสอบ -> ข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

hussapong 2011-10-25 09:19

ข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์

ข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์1.     ข้อใดเป็นความหมายที่ถูกต้องของการบริหารงานบุคคล

        ก.    คือเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์การ

        ข.    คือการจัดงานด้านตัวบุคคล นับตั้งแต่การสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงาน

        ค.    คือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้คนดี มีคุณวุฒิและมีความสามารถ

                เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่มาทำงานตามความสนใจพึงพอใจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

        ง.     ทั้งข้อ  ก.  ข.  ค.

        ตอบ       ง.  ทั้งข้อ ก.  ข.  ค.

2.     คำใดที่ใช้ในความหมายเดียวกับ “การบริหารงานบุคคล”

        ก.    การเจ้าหน้าที่                                                                        ข.    บุคลาภิบาล

        ค.    การพนักงาน                                                                        ง.    ข้อ  ก.  ข. และ  ค.

        ตอบ       ง.  ข้อ ก.  ข.  และ ค.

3.     กิจกรรมใดไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

        ก.    การสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานในองค์การ                   ข.    การฝึกอบรม

        ค.    การจัดงบประมาณในองค์การ                                          ง.    การประเมินผลการปฏิบัติงาน

        ตอบ       ค.  การจัดงบประมาณในองค์การ

4.     Max Weber  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามทฤษฎีของเขาอย่างไร

        ก.    สร้างระบบงานโดยกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นส่วนหนึ่งของระบบ

        ข.    สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการบริหารงานบุคคลมาก

        ค.    ให้ความสนใจกับ Informal  Organization  มาก

        ง.     ทั้งข้อ  ก. และ  ข. ถูก

        ตอบ       ก.  สร้างระบบงานโดยกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นส่วนหนึ่งของระบบ

5.     แนวความคิดในการบริหารงานบุคคลที่เรียกว่าเป็นแนว  Traditional  นั้นคืออะไร

        ก.    คือแนวที่เรียกว่า  Classical Organization

        ข.    คือการที่มิได้ให้คุณค่าของผู้ปฏิบัติงานในแง่ที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์การได้โดยตรง

        ค.    เป็นเรื่องประสิทธิภาพในการทำงานและมุ่งหาวิธีที่ดีที่สุด

        ง.     ข้อ  ก.  ข.  และ  ค. ถูก

        ตอบ       ง.  ข้อ ก.  ข.  และ  ค. ถูก6.     การพิจารณาองค์การบริหารโดยพิจารณาโดยตรงไปที่ “มนุษย์”และ “พฤติกรรมของมนุษย์” ในองค์การ              

        โดยไม่สนใจโครงสร้างขององค์การ เป็นการศึกษาแบบใด

        ก.    แบบ  Neo Classical Theory                                               ข.    แบบ  Human Relations

        ค.    แบบ  Scientific Management                                           ง.    ข้อ  ก.  และ  ข.  ถูก

        ตอบ       ง.  ข้อ ก.  และ  ข.  ถูก

7.     การทดลองค้นคว้าของ Rlton Mayo  ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญในการบริหารงานบุคคลด้านใด

        ก.    ทำให้นักบริหารหันมาสนใจตัวบุคคล หรือประสิทธิภาพอันเกิดจากตัวบุคคลในการปฏิบัติงาน

        ข.    มีผลต่อการบริหารด้านขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

        ค.    ทำให้นักบริหารเองเอาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาใช้ในการบริหารงานบุคคลเป็นส่วนใหญ่

                เพื่อประสิทธิภาพการทำงานของคน

ง.       ข้อ  ก.  และ  ข. ถูก

        ตอบ       ง.  ข้อ ก.  และ  ข.  ถูก

8.     คำว่า  “Administration”  หมายถึงข้อใด

        ก.    การรับใช้                                                                             

        ข.    การทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปโดยใช้ให้ผู้อื่นเป็นผู้กระทำ

        ค.    กิจกรรมของกลุ่มบุคคลที่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์

        ง.     ถูกทุกข้อ

        ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ

9.     Public Administration  ในลักษณะที่เป็นศิลป์ (Art)  หมายถึงอย่างไร

        ก.    การจัดเนื้อหาเป็นระบบระเบียบ สอนกันได้ถ่ายทอดความรู้กันได้

        ข.    เป็นการปฏิบัติงานหรือบริหารราชการ

        ค.    เป็นการทำให้นโยบายของรัฐบาลบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

        ง.     ข้อ  ข.  และ  ค.

        ตอบ       ง.  ข้อ  ข.  และ  ค.

10.  ฝ่ายการเมือง คือใคร

        ก.    คณะรัฐมนตรี

        ข.    ผู้ดำรงตำแหน่งตามวาระหรือวิถีทางการเมือง

        ค.    ผู้ดำรงตำแหน่งโดยยึดเป็นอาชีพจากผลการสอบ

        ง.     ถูกเฉพาะข้อ  ก.  และ  ข.

        ตอบ       ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก.  และ  ข. 

11.  ฝ่ายประจำ คือใคร

        ก.    คณะรัฐมนตรี

        ข.    ผู้ดำรงตำแหน่งตามวาระหรือวิถีทางการเมือง

        ค.    ผู้ดำรงตำแหน่งโดยยึดเป็นอาชีพจากผลการสอบ

        ง.     ถูกเฉพาะข้อ  ข.  และ  ค.

        ตอบ       ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข.  และ  ค. 

12.  ในการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายประจำนั้นมีหลักการอย่างไร

        ก.    ฝ่ายการเมืองกำหนดนโยบายและควบคุมการทำงานของฝ่ายประจำให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้

        ข.    ฝ่ายการเมืองต้องขอคำปรึกษาชี้ขาดจากฝ่ายประจำเสียก่อนจึงจะกำหนดนโยบายในการทำงานได้

        ค.    ฝ่ายการเมืองต้องปล่อยให้ฝ่ายประจำเป็นผู้ชี้ขาดในการกำหนดนโยบายเพราะฝ่ายประจำมี

                ความชำนาญงานมากกว่า

ง.      ฝ่ายการเมืองต้องรับฟังความคิดเห็นของฝ่ายประจำเสียก่อนจึงจะกำหนดนโยบายในการปฏิบัติงานได้

        ตอบ       ก.  ฝ่ายการเมืองกำหนดนโยบายและควบคุมการทำงานของฝ่ายประจำให้เป็นไปตามนโยบายที่

                             วางไว้

13.  ฝ่ายประจำมีส่วนช่วยกำหนดนโยบายของฝ่ายการเมืองได้โดยวิธีใด

        ก.    ช่วยชี้ขาดในการกำหนดนโยบาย

        ข.    ช่วยให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ สถิติข้อมูล ข้อเท็จจริงต่างๆ ในการทำงานเพื่อให้ฝ่ายการเมืองพิจารณา

                แก้ไขปรับปรุงนโยบายที่กำหนดไว้เดิม

ค.      ช่วยให้ความคิดเห็นก่อนฝ่ายการเมืองกำหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน

ง.      ช่วยให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายการเมืองก่อนกำหนดนโยบาย

        ตอบ       ข.  ช่วยให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ สถิติข้อมูล ข้อเท็จจริงต่างๆ ในการทำงานเพื่อให้ฝ่ายการเมือง

                              พิจารณาแก้ไขปรับปรุงนโยบายที่กำหนดไว้เดิม

14.  สิ่งที่เหมือนกันในการบริหารรัฐกิจและการบริหารธุรกิจก็คือข้อใด

        ก.    วัตถุประสงค์                                                                        ข.    ทุนในการดำเนินงาน

        ค.    กระบวนการปฏิบัติงาน                                                     ง.    การคงอยู่

        ตอบ       ค.  กระบวนการปฏิบัติงาน

15.  สิ่งที่ต่างกันในการบริหารรัฐกิจ และการบริหารธุรกิจ ก็คืออย่างไร

        ก.    วัตถุประสงค์                                                                        ข.    ทุนในการดำเนินงาน

        ค.    กระบวนการปฏิบัติงาน                                                     ง.    ข้อ  ก  และ  ข

        ตอบ       ง.  ข้อ  ก  และ  ข

16.  ข้อใดเข้าคู่กันไม่ถูกต้อง

        ก.    ผู้บริหารระดับกลาง เน้นทักษะในการประสานงาน

        ข.    ผู้บริหารระดับสูง กำหนดนโยบาย

        ค.    ผู้บริหารระดับกลาง นำเทคโนโลยีเข้ามาในหน่วยงาน

        ง.     ผู้บริหารระดับต้น พิจารณาความต้องการของสังคม

        ตอบ       ง.  ผู้บริหารระดับต้น พิจารณาความต้องการของสังคม

17.  สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารงานของรัฐได้แก่

        ก.    ค่านิยมของสังคม                                                                 ข.    เทคโนโลยีของสังคม

        ค.    ทรัพยากรของหน่วยงาน                                                   ง.    การเมือง

        ตอบ       ค.  ทรัพยากรของหน่วยงาน

18.  สิ่งซึ่งเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่อผลงานขององค์การเรียกว่า

        ก.    Feedback                                                                              ข.    Motivator Factors

        ค.    Incentive                                                                               ง.    Outputs

        ตอบ       ก.  Feedback

19.  “กิจกรรมที่สังคมประพฤติปฏิบัติสืบต่อเนื่องกันมาและมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกทางใจของ

        ผู้ประพฤติ”  เรียกว่า

        ก.    ค่านิยมของสังคม                                                                 ข.    ประเพณี

        ค.    ปทัสถานทางสังคม                                                             ง.    เทคโนโลยี

20.  การสั่งงานตามสายการบังคับบัญชา จัดเป็นการสื่อการเข้าใจแบบใด

        ก.    upward communication                                                     ข.    downward communication

        ค.    horizontal communication                                                ง.    Two-way communication

        ตอบ       ข.  downward communication

21.  ตามทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของ Maslow ถ้า นาย ก. ได้รับการตอบสนองทางด้านอาหารเต็มที่แล้ว

        เขาจะมีความต้องการอะไรต่อไป

        ก.    ความต้องการทางด้านสังคม                                              ข.    ความต้องการทางด้านความปลอดภัย

        ค.    ความต้องการยกย่องสรรเสริญ                                         ง.    ความต้องการที่ได้รับความสำเร็จ

        ตอบ       ข.  ความต้องการทางด้านความปลอดภัย

22.  แนวคิดที่สำคัญของสำนักการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) ในเรื่องการจูงใจคือ

        ก.    เงิน                                                                                         ข.    เพื่อน

        ค.    คำชมเชย                                                                               ง.    การขู่ลงโทษ

        ตอบ       ก.  เงิน

23.  สมมติฐานต่อพนักงานตามแนวทฤษฎี Y นั้น มีทัศนะต่อพนักงานว่าอย่างไร

        ก.    มนุษย์มีธรรมชาติเป็นคนเกียจคร้าน                                ข.    มนุษย์สามารถพัฒนาศักยภาพของตนได้

        ค.    มนุษย์สนใจแต่ตนเอง                                                        ง.    มนุษย์ชอบถูกนำมากกว่าที่จะเป็นผู้นำ

        ตอบ       ข.  มนุษย์สามารถพัฒนาศักยภาพของตนได้


24.  การที่นักบริหารจูงใจพนักงานโดยการให้ความสำคัญกับเนื้องานศักยภาพและความสามารถของบุคคล

        และการมีอิสระในการทำงานนั้น จัดว่าเป็นการจูงใจแบบใด

        ก.    โดยการใช้ไม้นวมและไม้แข็ง                                         

        ข.    โดยการใช้ปัจจัยภายนอกงาน (Extrinsic Factor)        

        ค.    โดยการใช้ปัจจัยภายใน (Intrinsic Factor)                    

        ง.     โดยการใช้กระบวนการสั่งสมทางสังคม  (Socialization)

        ตอบ       ค.  โดยการใช้ปัจจัยภายใน (Intrinsic Factor)

25.  การจะวินิจฉัยสั่งการให้ได้ดีนั้น ต้องอาศัยสิ่งใดบ้างต่อไปนี้

        ก.    สัญชาตญาณ                                                                        ข.    ความสมถะ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นหลัก

        ค.    สัมผัสที่หก                                                                            ง.    การมีความคิดสร้างสรรค์ / จินตนาการ

        ตอบ       ง.  การมีความคิดสร้างสรรค์ / จินตนาการ

26.  การวินิจฉัยสั่งการในยุคปัจจุบัน (Behavior Theory)  เป็นการตัดสินใจแบบใด

        ก.    แบบรวมอำนาจ

        ข.    แบบยึดเอาความพอใจของผู้มีอำนาจเป็นหลัก

        ค.    แบบยึดถือระเบียบแบบแผนอย่างเคร่งครัด

        ง.     แบบการนำเอาเทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มาใช้

        ตอบ       ง.  แบบการนำเอาเทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มาใช้

27.  ภารกิจหลักของการบริหารงานบุคคล คืออะไร

        ก.    กำหนดความต้องการด้านบุคลากรของหน่วยงาน        ข.    การตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน

        ค.    การธำรงรักษา พัฒนาและบริการ                                    ง.    ถูกทุกข้อ

        ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ

28.  การพรรณนาลักษณะงาน (job description)  หมายถึง

        ก.    กระบวนการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับงานกิจกรรม วิธีปฏิบัติงาน คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน

        ข.    ข้อความที่แสดงว่าผู้ปฏิบัติงาน ทำงานอะไร ทำอย่างไรและทำไมจึงทำอย่างนั้น

        ค.    กระบวนการที่จัดทำขึ้น เพื่อเปรียบเทียบค่าของงานต่างๆ ในองค์การ

        ง.     ข้อความที่แสดงคุณสมบัติอย่างต่ำของบุคคลที่จะทำงานนั้น

        ตอบ       ข.  ข้อความที่แสดงว่าผู้ปฏิบัติงาน ทำงานอะไร ทำอย่างไร และทำไมจึงทำอย่างนั้น

29.  ทรัพยากรการบริหารได้แก่อะไรบ้าง

        ก.    คนและการจัดการ                                                               ข.    เงิน

        ค.    วัสดุอุปกรณ์                                                                          ง.    ถูกทุกข้อ

        ตอบ       ง. ถูกทุกข้อ


30.  ในบรรดาทรัพยากรการบริหารทั้งหลายจากข้อ 29 ทรัพยากรใดถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด

        ก.    วัสดุอุปกรณ์                                                                          ข.    เงิน

        ค.    การจัดการ                                                                             ง.    คน

        ตอบ       ง.  คน
 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก  
  ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
ประกอบด้วย
- ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีบริหารงานบุคคล
- ข้อสอบหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล
- ข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662  www.topthaitest.com


 

 

 

 soccerl6 2011-10-31 07:01
Swiss health shoes MBT shoes,Now more and more people attach importance to health,In short, wearing MBT walking, not only training, as well as massage.So if you want buy the MBT shoes, you can go to www.mic28.com ,in this web, sell all style MBT men shoes andMBT women shoes, All is top quality ,and low price,Your health,go in shoes.

liuliu557 2012-01-04 08:43
This way, you can make multiple streams of income by;* Google Adsense* Affiliate programs of companies who sell products related to your theme The ornement tribal earrings feature a spectacular design of overlapping circles, and one of which contain a Louis Vuitton Bags On Sale classic monogram flower Commoner shoes can certainly be bought but they require supplanting on a uniform basis and in most events don't provide the Quilt that the Mephisto line of shoes execute The boot's buckle straps are crafted from very chic nickel or brass hardware More reasons for your business to be successful Its edition of Speedy 30 astonished almost everybody on the launching day

werih416 2012-03-06 00:47
Comes with Burberry dust bag  Being genuine, it's nor a combination of fashionable elements, neither a good eye-catching extra for the outfit Go on the web as well as notice for your own -- there exists even a Burberry Chester that is definitely branded along with Burberry enjoy minds!The particular bags are made to match many adult females They are also sometimes inconsistent in their labeling   Blog: http://burberry-handbag
Burberry handbags you can buy a designer's handbag needn't spend up to $500 If you want to use trade to bargain, you can choose to copy burberry handbags Exclusive attribute because of their photographs, the majority men and women add very much relevance for you to equipment - 4 gold Palladium feet at the basehtm http://oknotizie
Moreover, since a scarf is primarily accustomed to compliment a wardrobe, beauty and originality should win absolutely Kipling handbags are as supplicatory in that they are stylish, further being made from a affiliate of fabrics which fall for been selected seeing their tactility and durability makes them ambitious wearing, wanting lifelong a celebrated to move accept of No, these cheap Designer kids Clothes that are dealt online are not all factory overflowsAll in all, you should have a good time indulging in your Burberry handbag passion  We professional trading company that specializes in top quality clothing, jerseys,Shoes,handbags, jewelry,Pen,sunglasses and swiss watches  Replica handbags:  Gucci Handbags,Louis Vuitton Handbag,Burberry Handbags,Chanel Handbags,Balenciaga Handbags,Barbarabui Handbags,Chloe Handbags,Coach Handbags,Christian Dior Handbags,Hermes Handbags,Dolce & Gabbana Handbags,Prada Handbags,Jimmy Choo Handbags,Juicy Couture Handbags,Fendi Handbags,burberry handbags,Marc Jacobs Handbags,burberry outlet,Miu Miu Handbags,burberry scarf,Mulberry Handbags,Burberry sale,Thomas Wylde Handbags,YSL Handbags,Givenchy Handbags,Versace Handbags,Loewe Handbags,burberry sale,Valentino Handbags,Mens Handbags,Wallet Handbags,BELT  Perfect swiss watches:  Rolex for Man Watches,Rolex for Lady Watches,Rolex Mid Size Watches,Officine Panerai Watches,Omega Watches,Hublot Watches,Anonimo Watches, A Lange & Sohne Watches,Alain Silberstein Watches,Audemars Piguet Watches,Baume & Mercier Watches,B
Related articles:

  
   http://www.kia.laatoo.com/forum/viewthread.php?tid=369678&pid=380336&page=1&extra=page%3D1#pid380336
  
   http://9697h.ggyy.tw/viewthread.php?tid=308725&pid=331911&page=1&extra=page%3D1#pid331911
  
   http://www.gzmtr.com.cn/fengzhilin/bbs/viewthread.php?tid=370324&pid=384962&page=1&extra=page%3D1#pid384962

dfhu1285 2012-03-09 18:38
In that case, use a exclusive seem, obviously, we have a punctured M design and style for the front side,hermes uk, presenting the particular basic not easy to the main travelling bag physique to make the idea simply well known Created from shiny buckskin the Hermes Kelly bags options twice addresses by using a 6-inch lower, flap turn lock drawing a line under, inner surface openings plus zipper, gusseted attributes, with an adaptable interior buckle It is essential to take care regarding the purchase of the car as it concerns the hard earned money a lotcom   Find Cheap replica watches of top quality  Read More Reviews on designer watches for Shopping Reference  You can find customized hand bags created from differing forms of canine skin color, such as crocodile dermis,hermes uk, the most valuable
Replica Hermes bags are more reliable than the fake designer bagsSome quick tips to help you avoid a phony Birkin and Kelly Hermes bag His or her fascinating destruction get from the countless versions of cases they utilized to supply the item accepted and stylish little bit of appliance When Robert died in 1978 he was succeeded by his son Jean-Louis Dumas-Hermes Across Hermes residence, Birkin event is totally that wistful thing to get little girls
These two brands of the most coveted and expensive handbags are made by Hermes Olivia Palermo, Hilary Duff, Kim Kardashian, Eva Longoria and so on are all the fans of Hermes Handbags  They are also useable,birkin bag, practical Undoubtedly, nowadays there does exist news frequently appearing concerning Hermes bags Wonmen enough! Even after shopping, also want to skill is the big bag and Hermes herms Birkin of wearing skirt outfit in Paris and New York often travels from marc jacobs both
Related articles:

  
   hermes uk 5X9sBb RLuWmn
  
   www.viphermes.com nZCIRc sCxIOf
  
   hermes uk sN4QaU skRhhM

lkorg555 2012-04-16 17:23
Don't feel alone! It is the extraordinarily rare job searcher who doesn't struggle with how to deal with some problem on their resume Christians have been worshiping here for fourteen hundred years,lv uk, and the church hosts daily services even today In case of realism,Louis vuittonuk, its inception was very bad They are called Koumbaro (male) or Koumbara (female)
When you get 1 up,louis vuitton bags, get hold of another niche and duplicate The Platonists likened aspects of the psyche to the sun and moon,Louis Vuitton handbags on sale, and the soma heliakon (Solar Body) that Pryse referred to in the Book of Revelation as the "New Jerusalem" -- with its allegorical "streets of gold With so much to do, so many attractions to see and so much food to try, it’s often said your first visit to Canterbury will never be your lastcom
Related articles:

  
   http://www.sbuypost.com/read.php?tid=44197&page=e&#a
  
   http://goqifu.com/read.php?tid=128840&page=e&#a
  
   ]http://tuilifang.cn/read.php?tid=1284866&page=e#a]


เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.099664 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us