เวอร์ชันเต็ม: [-- สอบภาค ข สำนักงาน ก.พ. กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น --]

ข้อสอบงานราชการ สอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ข้อสอบ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย -> ประกาศผลสอบ/รายชือผู้มีสิทธิ์สอบ -> สอบภาค ข สำนักงาน ก.พ. กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

hussapong 2011-09-01 00:24

สอบภาค ข สำนักงาน ก.พ. กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

เปิดสอบภาค ข สำนักงาน ก.พ. กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้าคุณเป็นผู้ที่สอบผ่านภาค ก แล้ว เราได้รวบรวมข่าวเปิดสอบภาค ข ของหน่วยงานราชการ ที่กำลังเปิดรับสมัครสอบ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ คุณสามารถติดตามข่าวเปิดสอบ ภาค ข ได้จากที่นี่!!!

สอบภาค ข. ข่าวเปิดรับสมัครสอบภาค ข. ส่วนท้องถิ่น อบต. สำนักงาน ก.พ. ล่าสุด เดือนนี้
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดสอบ ภาค ข. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ...
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดสอบ ภาค ข. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ปี 2554ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จะดำเนินการเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ตำแหน่งที่...
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง เปิดสอบ พนักงานส่วนตำบล 5-23 ก.ย. 54 จำนวน 8 ตำแหน่ง 11 อัตรา...
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดสอบ พนักงานส่วนตำบล 5-23 ก.ย. 54 จำนวน 8 ตำแหน่ง 11 อัตราด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 8 ตำแหน่ง 11 อัตรา อาศัยอำนาจตามประกาศของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง...
อบต.บ้านคู จ.บุรีรัมย์ เปิดสอบเป็นพนักงานส่วนตำบล 13 ตำแหน่ง 14 อัตรา...
อบต.บ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดสอบ พนักงานส่วนตำบล จำนวน 13 ตำแหน่ง 14 อัตราประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 13 ตำแหน่ง 14 อัตรา อาศัยอำนาจตามประกาศของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล...
เปิดสอบพนักงานส่วนตำบล ภาค ข. อบต.หนองขมาร อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 8 ตำแหน่ง...
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขมาร อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดสอบ พนักงานส่วนตำบล จำนวน 8 ตำแหน่ง 8 อัตราประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขมาร เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานส่วนตำบลด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขมาร อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรี...
กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบภาค ข. ป.ตรี ปวส. ปวท. เพื่อเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 9 อัตรา...
กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบภาค ข. วุฒิปริญญาตรี , ปวส. , ปวท. เพื่อเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 9 อัตราประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมืองด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัด กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นข้าราชการสามัญพลเรือนในตำแหน่งประเภทวิชากา...
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบ ภาค ข. วุฒิปริญญาโท ตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ...
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบ ภาค ข. วุฒิปริญญาโท ตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2554ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ ฉะนั้น จึงประกาศรับสมัครสอบแข...
ท้องถิ่นนครนายก เปิดสอบภาค ข. พนักงานส่วนตำบล 2554 จำนวน 14 ตำแหน่ง 94 อัตรา...
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดนครนายก เปิดสอบ ภาค ข. พนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2554 จำนวน 14 ตำแหน่ง 94 อัตราประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครนายก เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554ด้วยคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนค...
เปิดสอบงานราชการ ภาค ข กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จำนวน 10 อัตรา...
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดสอบบุคคลเข้าทำงานราชการกว่า 10 อัตราประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการด้วยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังนี้ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ปฏิบัติงา...
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดสอบภาค ข ป.โท 3 ตำแหน่ง...
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดสอบ บุคคลเข้ารับราชการในระดับปริญญาโทประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการด้วยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะประสงค์จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเข้าทำงานราชการ ในระดับปริญญาโท ฉะนั้นจึงประกาศรับสมัคร โดยมีรายละเอียดดังนี้ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตำแแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ อัตราว่างครั้งแรก 1 อัตราตำแหน่ง นักบัญ...
เปิดสอบภาค ข กรมสุขภาพจิตเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ...
กรมสุขภาพจิต เปิดสอบ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการด้วยกรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการฉะะนั้น จึงได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเข้าทำงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ตำแหน่งที่บรรจุแต่...
เปิดสอบภาค ข ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ...
สำนักงบประมาณ เปิดสอบ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ เข้ารับราชการ บรรจุแต่งตั้งครั้งแรก จำนวน 12 อัตราด้วยสำนักงบประมาณ ประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จึงประกาศสอบแข่งขัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ตำแหน่งที่เปิดสอบแข่งขันตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการเงินเดือนที่จะได้รับ9,140 - 10,060 (ยังไม่รวมค่าครองชีพฯ)จำนวนอัตราว่างครั้งแรกบรรจุครั้ง...
กรมพลศึกษา เปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ 22 - 9 กันยายน 2554...
ด้วยกรมพลศึกษา จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 3 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบโดยมีรายละเอียดดังนี้ตำแหน่งที่เปิดสอบตำแหน่ง : นายช่างเขียนแบบปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตราตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตราตำแหน่ง : นายช่างโยธาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตราการรับสมัครสอบผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครสอบได้ด้วยตนเองที่ กลุ่มงานเจ้าหน้าที่กองกล...
กรมสรรพสามิต เปิดสอบภาค ข. ป.โท เข้ารับราชการ 4 อัตรา...
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ และตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ 2554ด้วยกรมสรรพสามิตจะเปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ โดยคุณสมบัติต้องเป็นผู้ที่สอบผ่าน ภาค ก สำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาโทตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตราตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรากา...
เปิดสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ภาค ข. วุฒิ ป.โท กรมควบคุมโรค 2554...
กรมควบคุมโรค เปิดสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ภาค ข. วุฒิ ป.โท 2554 เข้ารับราชการประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ปริญญาโท)ด้วย กรมควบคุมโรค จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคค...
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดสอบแข่งขันเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ...
เปิดสอบ ภาค ข. ป.โท เข้ารับราชการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการในสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการในสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันโดยมีรายละเอียดดังนี้ตำแหน่งที่เปิดสอบและบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการคุณสมบัต...
กรมธนารักษ์ เปิดสอบภาค ข เพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการ 11 อัตรา...
เปิดสอบรับราชการ ในตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน กรมธนารักษ์ 2554กรมธนารักษ์จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน รายละเอียดดังนี้ตำแหน่งที่เปิดสอบตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน จำนวนต...
เปิดสอบภาค ข กรมที่ดิน ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน 2554 จำนวน 10 อัตรา...
เปิดสอบ กรมที่ดิน ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงานด้วยกรมที่ดินจะ เปิดสอบ เข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน จึงได้ประกาศรับสมัครสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 10 อัตราการรับสมัครสอบให้ผู้สมัครสอบขอ และยื่นใบสมัครสอบได้ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 กรมที่ดิน ศูนย์...
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการ ภาค ข ป.โท...
เปิดสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน 2 อัตรายื่นใบสมัครสอบได้ด้วยตนเอง ที่กองการเจ้าหน้าที่สำนักการปลัดกระทรวงคมนาคม ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ในวันเวลาราชการรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมั...
สำนักงานศาลปกครองเปิดสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฎิบัติการ 2554...
เปิดสอบ สำนักงานศาลปกครองเพื่อแต่งตั้งเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฎิบัติการประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปและแต่งตั้งเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฎิบัติการรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://job.admincourt.go.th/ตั้งแต่ วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554อัตราเงินเ...
เปิดสอบพนักงานเทศบาลตำบลบึงเจริญ จังหวัดบุรีรัมย์ 15 อัตรา 4-26 ก.ค. 2554...
เปิดสอบ พนักงานเทศบาลตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ประกาศเทศบาลตำบลบึงเจริญ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ประจำปี 2554เทศบาลตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลจำนวน 14 ตำแหน่ง 15 อัตรารับสมัครสอบ วันที่ 4 - 26 กรกฎาคม 2554 เว้นวันหยุดราชการ ณ. สำนักงานเทศบาลตำบลบึงเจริญ ตำบลบ...
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662

zzhuzh2u5u 2011-12-27 01:47
กระทู้นี้โดนบล็อค ระบบจะซ่อนข้อความหรือไฟล์แนบอัตโนมัติ สามารถมองเห็นได้เฉพาะผู้ดูแล!


เวอร์ชันเต็ม: [-- สอบภาค ข สำนักงาน ก.พ. กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.015187 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us