เวอร์ชันเต็ม: [-- กรมทางหลวงชนบท ประกาศรับสมัคร :  พนักงานราชการ --]

ข้อสอบงานราชการ สอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ข้อสอบ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย -> ประกาศผลสอบ/รายชือผู้มีสิทธิ์สอบ -> กรมทางหลวงชนบท ประกาศรับสมัคร :  พนักงานราชการ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

hussapong 2011-08-27 17:19

กรมทางหลวงชนบท ประกาศรับสมัคร :  พนักงานราชการ

กรมทางหลวงชนบท
เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน :10010 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามประกาศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศ
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554
ประกาศรับสมัคร :
Website :http://drr13.drr.go.th

สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662

แนวข้อสอบกรมทางหลวงชนบท  ทุกตำแหน่ง


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา (29 ส.ค.-9 ก.ย.54)
 
กรมทางหลวงชนบท ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา (29 ส.ค.-9 ก.ย.54)

กรมทางหลวงชนบท (Department of Rural Roads) เป็นส่วนราชการ ระดับกรม สังกัดกระทรวงคมนาคม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 โดยบุคลากรโอนภารกิจมาจากกรมโยธาธิการ และกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท มีหน้าที่ในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว การพัฒนาชายแดน การพัฒนาเมืองอย่างบูรณาการและยั่งยืน แก้ไขปัญหาจราจรโดยสร้างทางเชื่อม (Missing Link) ทางเลี่ยง (By-pass) และทางลัด (Shortcut) รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงด้านการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มุ่งปรับปรุงระบบระบบราชการให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นไปของสังคม โดยมีการจัดตั้งกรมทางหลวงชนบทขึ้น แต่ได้มีการกำหนดบทเฉพาะกาล มาตรา 54 ไว้ว่า "ภายในห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้โอนกิจการอำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของกรมทางหลวงชนบท และบรรดาอำนาจหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในกรมทางหลวงชนบท ไปเป็นของกรมทางหลวง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะกำหนดให้การกำหนดรายละเอียดบางกรณีเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีหรือประกาศของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ได้ เมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งขึ้นบังคับใช้แล้ว ให้ถือว่ากรมทางหลวงชนบทเป็นอันยุบเลิก" ซึ่งจะเป็นผลให้กรมทางหลวงชนบท มีภารกิจที่จะต้องดำเนินการในระยะเวลาเพียง 5 ปี
ต่อมาภายหลังการประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2550 ได้มีมติให้กรมทางหลวงชนบท ดำเนินการต่อไปอีก 5 ปี กระทั่งในปี พ.ศ. 2552 ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ให้ยกเลิกการยุบกรมทางหลวงชนบท และให้มีภารกิจดำเนินการเช่นเดิม เนื่องจากเป็นนโยบายหลักของทุกรัฐบาล

ข้อมูลทั่วไป[ซ่อน]
อักษรย่อทช. หรือ DOR. ปัจจุบัน DRR
ชื่อภาษาอังกฤษDepartment of Rural Roads
ประเภทส่วนราชการ
ระดับกรม
สังกัดกระทรวงคมนาคม
ก่อตั้ง9 ตุลาคม พ.ศ. 2545
งบประมาณ25,078,270,100 บาท (พ.ศ. 2554)[1]
อธิบดีวิชาญ คุณากูลสวัสดิ์
เว็บไซต์free\" href="http://www.drr.go.th/" rel="nofollow">http://www.drr.go.th
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662slgt4396 2012-03-16 17:00
Comparing with men, females are offered with a larger range of dazzling fashion items At the same time ,you will be fashion in the cold weater their eyes should be kept open for Aquatalia boots on sale The Official UGG Boots stockist contains more varieties with the top Australian products, such as the must-have Bailey Button UGG Boots for women are available at ODs Designer Clothing There are Cricket matches weekly during the warm summer months in Melbourne
In terms of material,uggs australia, the knee-high womens boots are commonly made out of materials from polyvinyl carbonate family which includes synthetic rubber and leatherBuying an established website can be a great way to get a head start for your new internet business and save you a lot of time and effortNext comes 揥ool Dyeing?or 揊atliquoring Since they are very comfortable to wear, you do not have to sacrifice your comfort just in order to look fashionable The UGG Honey B Baby Shoes are the cutest and coziest pair of little Mary Janes that you can find
Now,ugg boots uk, more than ever,www.okcheapboots.com, is a great time to buy established websites for sale But I've never been regretful about my former name Available in a variety of colors, styles and materials, Ugg Australia offers a great selection of stylish shoes for women and children ?with so many to choose from, there抯 a perfect pair to complement your personal taste You can make fabulous style statement within a tight budget This develops the fame of these boots in some extent and evidently makes them very desirable
Related articles:

  
   http://www.boyibet.com/viewthread.php?tid=1000636&pid=1256121&page=1&extra=page%3D1#pid1256121
  
   http://www.noble-jb.com/bbs/viewthread.php?tid=145573&pid=156151&page=1&extra=#pid156151
  
   http://www.sanguozhengfeng.com/bbs/viewthread.php?tid=928037&pid=1019846&page=1&extra=page%3D1#pid1019846

songzhang213 2012-03-17 01:24
In October ,www.specialuggsboot.com 13000,louis vuitton bagsLouis Vuitton is going to release its new timepiece and jewelry successively,louis vuitton outlet, which merge with the Louis Vuitton?distinctive creation,www.uklouisvuittonfactual.com,www.specialuggsboot.com 18926, traditional craftsmanship and spirit of pursuing perfection
It's easier to cook and eat,louis vuitton, plus you avoid a ton of extra calories and fat grams
Unfortunately,louis vuitton store,www.louisvuittoncertification.com 11826, most churches do not have the resources to meet the unique needs of Christian Singles
That cost Marks & Spencer's free credit checks for all employees and a promise to cover them for any damages if their identities were compromised
Be sure to buy cheap UGG boots that are made of real sheepskin
– Make sure that you have protective iPhone cases for your smart phone anywhere you go


เวอร์ชันเต็ม: [-- กรมทางหลวงชนบท ประกาศรับสมัคร :  พนักงานราชการ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.101037 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us