เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ของกรมการปกครอง 2554 --]

ข้อสอบงานราชการ สอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ข้อสอบ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย -> ขอข้อสอบ-แจกข้อสอบ-สอบถามแนวข้อสอบที่กำลังเปิดสอบ -> แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ของกรมการปกครอง 2554 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-07-26 10:32

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ของกรมการปกครอง 2554

กรมการปกครอง • ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2554

  แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502  และแก้ไขเพิ่มเติม

  1.    “งบประมาณรายจ่าย”  หมายความว่าอย่างไร

  ก.  จำนวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้  ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

  ข.  งบประมาณรายจ่ายที่ใช้ได้เกินปีงบประมาณ  ตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

  ค.  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป  และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณนั้น

  ง.  ส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายที่แบ่งสรรให้จ่าย  หรือให้ก่อหนี้ผูกพันในระยะเวลาหนึ่ง 

  ตอบ             ก.  จำนวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้  ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

  2.    พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2534 ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 108 ตอนที่ 168 ลงวันที่เท่าใด

  ก.  วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2534                                  ข.  วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2534 

  ค.  วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2534                                              ง.  วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2534

  ตอบ             ค.  วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2534

  3.   พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ใน พ.ศ. ใด

  ก.  พ.ศ. 2515                                                                               ข.  พ.ศ. 2517

  ค.  พ.ศ. 2534                                                                               ง.  พ.ศ. 2543

  ตอบ       ข.  พ.ศ. 2517 

  4.    “งบประมาณรายจ่ายข้ามปี”  หมายความว่าอย่างไร

  ก.  จำนวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้  ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

  ข.  งบประมาณรายจ่ายที่ใช้ได้เกินปีงบประมาณ  ตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

  ค.  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป  และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณนั้น

  ง.  ส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายที่แบ่งสรรให้จ่าย  หรือให้ก่อหนี้ผูกพันในระยะเวลาหนึ่ง 

  ตอบ             ข.  งบประมาณรายจ่ายที่ใช้ได้เกินปีงบประมาณ  ตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

  5.    “ปีงบประมาณ”  หมายความว่าอย่างไร

  ก.  จำนวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้  ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

  ข.  งบประมาณรายจ่ายที่ใช้ได้เกินปีงบประมาณ  ตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

  ค.  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป  และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณนั้น

  ง.  ส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายที่แบ่งสรรให้จ่าย  หรือให้ก่อหนี้ผูกพันในระยะเวลาหนึ่ง 

  ตอบ             ค.  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป  และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณนั้น

  6.    “หนี้”  หมายความว่าอย่างไร

  ก.  ข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายหรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงิน  สิ่งของหรือบริการ  ไม่ว่าจะเป็นข้อผูกพันอันเกิดจากการกู้ยืม  การค้ำประกัน  การซื้อ  หรือการจ้างโดยใช้เครดิต  หรือจากการอื่นใด 

  ข.  จำนวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้  ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

  ค.  งบประมาณรายจ่ายที่ใช้ได้เกินปีงบประมาณ  ตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

  ง.  ส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายที่แบ่งสรรให้จ่าย  หรือให้ก่อหนี้ผูกพันในระยะเวลาหนึ่ง 

  ตอบ             ก.  ข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายหรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงิน  สิ่งของหรือบริการ  ไม่ว่าจะเป็นข้อผูกพันอันเกิดจากการกู้ยืม  การค้ำประกัน  การซื้อ  หรือการจ้างโดยใช้เครดิต  หรือจากการอื่นใด 

  7.    “เงินประจำงวด”  หมายความว่าอย่างไร

  ก.  ข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายหรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงิน  สิ่งของหรือบริการ  ไม่ว่าจะเป็นข้อผูกพันอันเกิดจากการกู้ยืม  การค้ำประกัน  การซื้อ  หรือการจ้างโดยใช้เครดิต  หรือจากการอื่นใด 

  ข.  จำนวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้  ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

  ค.  งบประมาณรายจ่ายที่ใช้ได้เกินปีงบประมาณ  ตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

  ง.  ส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายที่แบ่งสรรให้จ่าย  หรือให้ก่อหนี้ผูกพันในระยะเวลาหนึ่ง 

  ตอบ             ง.  ส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายที่แบ่งสรรให้จ่าย  หรือให้ก่อหนี้ผูกพันในระยะเวลาหนึ่ง 

  8.    “ส่วนราชการ”  หมายความว่าอย่างไร

  ก.  องค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ 

  ข.  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 

  ค.  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือทบวงการเมืองที่มีฐานะเทียบเท่า  สำนักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ  แต่ไม่รวมตลอดถึงรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

  ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง 

  ตอบ             ค.  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือทบวงการเมืองที่มีฐานะเทียบเท่า  สำนักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ  แต่ไม่รวมตลอดถึงรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

  9.    “รัฐวิสาหกิจ”  หมายความว่าอย่างไร

  ก.  องค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ 

  ข.  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 

  ค.  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการ  และ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ก) และ/หรือ (ข) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 

  ง.  ถูกทุกข้อ 

  ตอบ             ง.  ถูกทุกข้อ 

  10.  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2511 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 85 ตอนที่ 10 ลงวันที่เท่าใด

  ก.  วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2511                                  ข.  วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2511 

  ค.  วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2511                                               ง.  วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2511

  ตอบ       ค.  วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2511 

  11.  “เงินทดรองราชการ”  หมายความว่าอย่างไร

  ก.  เงินที่กระทรวงการคลังจ่ายและอนุญาตให้ส่วนราชการมีไว้ตามจำนวนที่เห็นสมควร  เพื่อทดรองเป็นค่าใช้จ่ายตามระเบียบหรือข้อบังคับของกระทรวงการคลัง 

  ข.  งบประมาณรายจ่ายที่ใช้ได้เกินปีงบประมาณ  ตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

  ค.  จำนวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้  ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

  ง.  จำนวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้  ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

  ตอบ             ก.  เงินที่กระทรวงการคลังจ่ายและอนุญาตให้ส่วนราชการมีไว้ตามจำนวนที่เห็นสมควร  เพื่อทดรองเป็นค่าใช้จ่ายตามระเบียบหรือข้อบังคับของกระทรวงการคลัง 

  12.  ข้อใดต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการ

  ก.  เรียกให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเสนอประมาณการรายรับและรายจ่ายตามแบบและหลักเกณฑ์  พร้อมด้วยรายละเอียดตามที่ผู้อำนวยการกำหนด 

  ข.  วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

  ค.  กำหนด  เพิ่ม  หรือลดเงินประจำงวดตามความจำเป็นของการปฏิบัติงาน  และตามกำลังเงินของแผ่นดิน 

  ง.  ถูกทุกข้อ 

  ตอบ             ง.  ถูกทุกข้อ 

  13.  ข้อใดคือลักษณะของงบประมาณ

  ก.  คำแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะและนโยบายการคลังและการเงิน  สาระสำคัญของงบประมาณ  และความสัมพันธ์ระหว่างรายรับและงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง 

  ข.  รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบระหว่างปีที่ล่วงมาแล้ว  ปีปัจจุบันและปีที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย 

  ค.  คำอธิบายเกี่ยวกับประมาณการรายรับ 

  ง.  ถูกทุกข้อ 

  ตอบ             ง.  ถูกทุกข้อ 

  14.  การกู้เงินตาม มาตรา 9 ในปีหนึ่งๆ จะสามารถกู้เงินได้เท่าใด

  ก.  ร้อยละยี่สิบของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับชำระคืนต้นเงินกู้ 

  ข.  ร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับชำระคืนต้นเงินกู้ 

  ค.  ร้อยละหกสิบของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับชำระคืนต้นเงินกู้ 

  ง.  ร้อยละแปดสิบของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับชำระคืนต้นเงินกู้ 

  ตอบ             ง.  ร้อยละแปดสิบของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับชำระคืนต้นเงินกู้ 

  15.  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 203 ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 89 ตอนที่ 134 ลงวันที่เท่าใด

  ก.  วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2515                                  ข.  วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2515 

  ค.  วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2515                                              ง.  วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2515

  ตอบ             ง.  วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2515

  16.  การออกตั๋วเงินคลัง  จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ใดก่อน

  ก.  คณะรัฐมนตรี                                                                        ข.  กระทรวงการคลัง

  ค.  ผู้อำนวยการการคลัง                                                            ง.  ผู้อำนวยการ

  ตอบ             ก.  คณะรัฐมนตรี 

  17.  “มาตรา 10 งบประมาณรายจ่ายประจำปี  หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ขอตั้งจะมีงบกลางแยกต่างหากจากงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจก็ได้  และจะกำหนดให้มีรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น  ในงบกลางนั้นด้วยก็ได้”  มาตรานี้ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ณ พ.ศ. ใด

  ก.  พ.ศ. 2514                                                                               ข.  พ.ศ. 2515

  ค.  พ.ศ. 2516                                                                               ง.  พ.ศ. 2517 

  ตอบ             ข.  พ.ศ. 2515

  18.  ข้อใดต่อไปนี้คือรายละเอียดของการจัดทำงบประมาณ

  ก.  ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ  มีหน้าที่เกี่ยวกับงบประมาณของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้น 

  ข.  ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  หรือรัฐมนตรีซึ่งตามกฎหมายให้มีหน้าที่กำกับ  หรือควบคุมกิจการของรัฐวิสาหกิจ  มีหน้าที่รับผิดชอบในการยื่นงบประมาณประจำปีของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้นต่อผู้อำนวยการ  ภายในเวลาที่ผู้อำนวยการกำหนด 

  ค.  ข้อ ก. และ ข. ถูก 

  ง.  ไม่มีข้อใดถูก 

  ตอบ             ค.  ข้อ ก. และ ข. ถูก 

  19.  “มาตรา 18 รายจ่ายที่กำหนดไว้สำหรับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใด  ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีก็ดี  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมก็ดี  จะโอนหรือนำไปใช้สำหรับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจอื่นมิได้  เว้นแต่ข้อใด

  ก.  มีพระราชบัญญัติให้โอนหรือนำไปใช้ได้ 

  ข.  ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีการวมหรือโอนส่วนราชการเข้าด้วยกัน  ไม่ว่าจะมีผลเป็นการจัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่หรือไม่ก็ตาม 

  ค.  ข้อ ก. และ ข. ถูก 

  ง.  ไม่มีข้อใดถูก 

  ตอบ             ค.  ข้อ ก. และ ข. ถูก 

  20.  “มาตรา 19 รายจ่ายที่กำหนดไว้ในรายการใด  สำหรับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  พระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  หรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 18(2) จะโอนหรือนำไปใช้ในรายการอื่นมิได้”  มาตรานี้ได้ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 6) เมื่อ พ.ศ. ใด

  ก.  พ.ศ. 2544                                                                               ข.  พ.ศ. 2543

  ค.  พ.ศ. 2542                                                                               ง.  พ.ศ. 2541 

  ตอบ             ข.  พ.ศ. 2543

  จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  กรมการปกครอง  

  ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ (80 คะแนน)

  (1) โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง

  (2) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ..2539

  (3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ..2534

  (4) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ..2540

  (5) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ..2546

  (6) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ..2526

  (7) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ..2544

  6.1.2 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง (120 คะแนน)

  (1) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ..2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  (2) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานงบประมาณ พ..2548 แก้ไขเพิ่มเติม

  (ฉบับที่ 2) ..2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ..2552

  (3) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ..2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  (4) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ..2549

  (5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ..2549 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ..2552

  (6) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ..2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ..2552

  (7) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ..2550

  (8) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ..2553

  (9) ระเบียบ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำส่งคลัง พ..2551

  (10) ระเบียบ การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ..2520

  จำหน่ายเอกสารเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  กรมการปกครอง  ใหม่ล่าสุด
  รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ
    และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร

  รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมากส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
  สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

  สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล hpongsayathanawat@gmail.com ราคา 399 บาทชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย
  สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์ ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662


  lady00 2011-08-25 08:06
  คือว่า...โอนเงินเมื่อวานค่ะ เห็นบอกว่าพี่จะส่งให้ตั้งแต่เมื่อวาน

  แต่มาเช็คเมลล์ เช้านี้ก็ยังไม่เห็นอะไรเลย

  รอ.......อยู่นะคะ พอดีว่าจะสอบแล้ว


  lady00 2011-08-25 08:08
  คือว่า...โอนเิงินก็โอนแล้วค่ะ
  ไฟล์ก็ได้รับแล้ว ถึงจะช้าหน่อย  แต่...ที่โพสต์ทั้งหมดมี 17 ตัว
  แต่ที่ส่งมามีแค่ 6 ตัว
  มันได้ไม่ครบอ่ะคะ


  ช่วยบอกทีว่า...คุ้มค่าหรอ????


  เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ของกรมการปกครอง 2554 --] [-- top --]


  Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
  Time 1.001963 second(s),query:2 Gzip enabled

  You can contact us