เวอร์ชันเต็ม: [-- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 --]

ข้อสอบงานราชการ สอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ข้อสอบ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย -> แจ้งข่าวการรับสมัครสอบ -> สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

hussapong 2011-05-13 19:25

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

โรงเรียนบ้านโพนงาม รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานราชการ 11-17 พ.ค.54


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป สังกัดโรงเรียนบ้านโพนงาม
ดังนั้น เพื่อให้การคัดเลือกพนักงานราชการกลุ่มบริหารทั่วไป ที่จ้างจากงบประมาณรายจ่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและแนวปฏิบัติการสรรหาพนักงานราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้
มีดังต่อไปนี้
พนักงานราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป ที่ทำหน้าที่สอน วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
9,530

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
2.1 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
2.2 เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษาในวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร
2.3 ไม่เป็นภิกษุ หรือสามเณร นักบวช นักพรต
2.4 มีคุณสมบัติทั่วไป ตาม มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

3. วันเวลาและที่สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ห้องพักครู โรงเรียนบ้านโพนงาม ระหว่างวันพุธ ที่ 11 – วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 – 15.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

4. เอกสารหลักฐานที่จะนำมายื่นในวันสมัคร
4.1 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
โดยต้องระบุด้วยว่า
อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย” (ต้องได้รับอนุมัติปริญญาบัตรไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย)
4.2 ใบแสดงผลการเรียน (
จำนวน 1 ฉบับ
4.3 ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4.4 บัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร (ยังไม่หมดอายุ) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายในครั้งเดียวกันและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว 1.5 นิ้ว 3 แผ่น
4.6 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
4.7 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4.8 หนักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส อย่างน้อย 1 ฉบับ (ถ้ามี)

5. การยื่นใบสมัคร
5.1 ให้ผู้ประสงค์สมัครสอบขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดในประกาศรับสมัคร โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบใบสมัครที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้วทุกฉบับ
5.2 ผู้สมัครสอบต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนตอบรับในเขตจ่ายไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ หากแจ้งสถานที่และเบอร์โทรศัพท์ไม่ชัดเจน อาจทำให้ไม่สามารถติดต่อได้ ซึ่งจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้

6. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
6.1 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ คนละ 200 บาท
6.2 จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมสอบให้ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบเนื่องจากมีการทุจริตเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน โดยจ่ายคืนค่าธรรมเนียมแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านโพนงาม

8. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
8.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ทดสอบเกี่ยวกับความรอบรู้ ความสามารถด้านตัวเลข ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเหตุผล คะแนนเต็ม 50 คะแนน
8.2 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบเกี่ยวกับความรู้ความสามารถวิชาการศึกษา และความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป) 50 คะแนน
8.3 ความเหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 50 คะแนน
9. วัน เวลาและสถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
9.1 ตารางกำหนดการสอบข้อเขียน
9.2 สถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ สอบที่โรงเรียนบ้านโพนงาม ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

10. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้คะแนนรวมทั้ง 3 ภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

11. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
จะประกาศรายชื่อผู้ที่สอบแข่งขันได้ ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านโพนงาม
ดังนี้
11.1 กรณีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ลำดับสูงกว่า
11.2 กรณีคะแนนรวมเท่ากัน และคะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่า เป็นผู้อยู่ลำดับสูงกว่า
11.3 กรณีคะแนนรวมเท่ากัน และคะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้คะแนนสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ลำดับสูงกว่า
11.4 กรณีคะแนนรวมแต่ละภาคเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้หมายเลขประจำตัวสอบน้อยกว่าเป็นผู้อยู่ลำดับสูงกว่า

12. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี
12.1 จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันไว้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี
12.2 การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
-ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
-ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์บรรจุและแต่งตั้ง
-ผู้นั้นไม่มารายงานตัว
-ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ทันตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งทีสอบได้
 
13.1 จะบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้แทนตำแหน่งที่ว่างหรือตำแหน่งที่ได้รับจัดสรรตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
13.2 การบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก จะยึดประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นหนังสือเรียกตัว ผู้สอบคัดเลือกได้มารายงานตัว

ได้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

(นายหวัด ปิตุรงคพิทักษ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนงาม
สนใจแนวข้อสอบราชการทุกหน่วยงานแจ้งที่อีเมล hpongsayathanawat@gmail.com ราคา 399 บาทชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย
สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์ ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662
เวอร์ชันเต็ม: [-- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.072815 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us