เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ --]

ข้อสอบงานราชการ สอบราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ข้อสอบ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย -> แนวข้อสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. อบจ. ต่างๆ -> แนวข้อสอบเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-03-18 11:48

แนวข้อสอบเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ

1.การไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายรัฐธรรมนูญถือเป็นอะไร
ตอบ   หน้าที่
2. สิทธิชุมชนต้องได้รับการคุ้มครองและส่งเสริม คือ
ตอบ   ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ข้อใดไม่สามารถกระทำได้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ตอบ   การเนรเทศบุคคลสัญชาติไทยออกจากราชอาณาจักร
4. ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร คือ
ตอบ   รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
5. หลังเจ้าหน้าที่ไม่รับฟังคำคัดค้านแล้วจะประกาศข่าวสารได้เมื่อใด
ตอบ   จนกว่าล่วงพ้นกำหนดเวลาอุทธรณ์
6. ผู้ที่ได้รับโทษตามมาตรา 40 ของ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ทำผิดประการใด
ตอบ   ให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือส่งวัตถุเอกสาร
7. ตำแน่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล อยู่ได้จนกว่าจะหมดความจำเป็น
ตอบ   เทศบาลตำบล
8. เทศบาลเมือง ที่ไม่ใช่ที่ตั้งศาลากลางต้องมีประชากรเท่าใด
ตอบ   30000 คน
9. สมาชิกเทศบาลตำบลมีกี่คน
ตอบ   12 คน
10. นายกเทศมนตรีมีวาระกี่ปี
ตอบ   4 ปี
11. การประชุมสมัยวิสามัญมีกี่วัน
ตอบ   15 วัน
12. สมัยประชุมมีกี่สมัย
ตอบ   4 สมัย
13. สหการ คือ
ตอบ   กิจการที่ทำระหว่างเทศบาล
14. เทศบัญญัติใช้ได้เมื่อใด
ตอบ   เมื่อประกาศ ณ ที่ทำการแล้ว 7 วัน
15. กรรมการวิสามัญมีกี่คน
ตอบ   3-7 คน
16. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ
ตอบ   เสนอแนะเชิงนโยบายแก่รัฐบาล
17.สำนักงานคณะกรรมการแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ
ตอบ   ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการกระจายอำนาจฯ
18.เทศบาลอาจมีรายได้จาก
ตอบ   ภาษีบำรุงท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่
19. ภาษียาสูบเก็บได้ไม่เกินมวนละเท่าใด
ตอบ   สิบสตางค์
20. อบจ.อาจมีหน้าที่
ตอบ   การขนส่งมวลชนและการวินาศกรรมจราจร
21. การมอบอำนาจยึดหลักใด
ตอบ   การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
22. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาสำนักนายกรัฐมนตรี
ตอบ   นายกรับมนตรี
23. เลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่
ตอบ   ราชการทางการเมือง
24. พรบ.บริหารราชการแผ่นดินไม่ใช้บังคับแก่ราชการใด
ตอบ   ทหาร
25. ใครเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ตอบ   รองปลัดกระทรวงหรืออธิบดี
26. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีดังนี้
ตอบ   อบจ. อบต. เทศบาล เมืองพัทยา
27. ข้อใดคือโรคที่ กท. ประกาศ
ตอบ   โรคพิษสุราเรื้อรัง
28. การขาดงานเกิน 15 วัน โดยจงใจ ถือเป็น
ตอบ   โทษทางวินัยร้ายแรง
29. โทษทางวินัยร้ายแรงคือข้อใด
ตอบ   ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ทำให้ราชการเสียหาย บุคคลอื่นได้ประโยชน์
30. การบรรจุเข้ารับราชการตามลำดับ เรียกว่า
ตอบ    การสอบแข่งขัน
31. ข้อแรกของระเบียบคือ
ตอบ   ชื่อระเบียบ
32. ผู้รักษาการอยู่ในข้อใดกรณีไม่แบ่งหมวด
ตอบ   คำลงท้าย
33. ข้อใดไม่มีในหนังสือภายใน
ตอบ   คำลงท้าย
34. ข้อใดอาจไม่มีในระเบียบ
ตอบ   ฉบับที่
35. ข้อใดไม่มีในคำสั่ง
ตอบ   คำขึ้นต้น
36. ข้าราชการระดับใดรับรองสำเนาได้
ตอบ   ระดับ2
37. หนังสือที่มีเนื้อหาเดียวกัน ส่งถึงผู้รับจำนวนมาก มีพยัญชนะ ว เรียกว่า
ตอบ   หนังสือเวียน
38. คณะกรรมการทำลายหนังสือมีประธานแล้วมีกรรมการอีกกี่คน
ตอบ   2 คน
39. ข้อใดไม่ใช่หนังสือประชาสัมพันธ์
ตอบ   รายงาน
40. ข้อใดไม่ใช่หนังสือภายนอก
ตอบ   บริษัทกระจกทำสัญญากับตัวแทนจำหน่าย
41. การลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องต่ำกว่ากรมให้ลง
ตอบ   กองและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
42. การชี้แจงเหตุการณ์เพื่อทำความเข้าใจ เรียกว่า
ตอบ   แถลงการณ์
43. ข้อใดถือเป็นหนังสือภายใน
ตอบ   นายกทำหนังสือถึงบุคลากรในเทศบาล
44. คำลงท้ายที่ว่า”ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง” ไม่ใช่กับบุคคลใด
ตอบ   รัฐมนตรี
45. รายงานการประชุมอาจไม่มีข้อใด
ตอบ   ผู้เข้าร่วมประชุม
46. การทำสำเนาคู่ฉบับอย่างน้อยกี่ฉบับ
ตอบ   2 ฉบับ
47. ข้อใดอาจไม่มีในหนังสือภายนอก
ตอบ   อ้างถึง
48. การอ้างถึง อ้างอย่างไร
ตอบ   ให้อ้างถึงหนังสือฉบับสุดท้ายที่ติดต่อกันเพียงฉบับเดียว
49. หากหนังสือชื่อเรื่องเดียวกันให้ลงชื่อเรื่องอย่างไร
ตอบ    เรื่องเดิม
50. หนังสือประทับตราใช้ไม่ได้ในกรณีใด
ตอบ   ทำสัญญาร่วมกัน
51. ใครจดรายงานการประชุม
ตอบ   เลขานุการ ,คนที่ได้รับมอบหมาย
52. ข้อใดไม่ใช่การลงคะแนนแบบเปิดเผย
ตอบ   แสดงป้ายความคิดเห็น
53. หากคะแนนเสียงมากกว่าคนที่มาประชุมทำอย่างไร
ตอบ   เรียกนับคะแนนตามลำดับอักษร
54. ในการเลือกประธานหากคะแนนสูงสุดเท่ากันมีหลายคนทำอย่างไร
ตอบ   ลงคะแนนใหม่เฉพาะคแนนเท่ากัน
55. การเสนอญัตติต้องมีรับรองกี่คน
ตอบ   2 คน
56. กรณีรับรองรายงานการประชุมแบบเวียน ต่อเมื่อใด
ตอบ   - ยังไม่มีกำหนดการประชุมครั้งตอไป
-   การประชุมครั้งต่อไปห่างกันมาก
-   ไม่มีการประชุมครั้งต่อไปอีก
57. เรื่องแรกในที่ประชุม คือ
ตอบ   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
58. ข้อใดคือเครื่องหมายผสานเซล
ตอบ   สัญลักษณ์ผสานเซล(โทษทีลงรูปสัญลักษณ์ให้ไม่เป็น)
59.(รูปซิกม่า) คืออะไร
ตอบ   ผลรวมอัติมัติ
60.การเสนอภาพนิ่งคือปุ่มใด
ตอบ (ลงรูปไม่เป็นจ้า)
61. หากต้องการนำเสนอภาพนิ่งทำอย่างไร
ตอบ   การนำเสนอภาพนิ่ง
62.   หากต้องการแก้ไขข้อความที่หัวกระดาษ-ท้ายกระดาษ
ตอบ   Edit
ข้อที่เราตอบผิด  (แต่แก้ไขคำตอบให้แล้ว  ลองเช็คดูอีกทีละกันนะ)
63. ใครเป็นผู้มีสิทธิเสนอร่างเทศบัญญัติ
ตอบ   ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
64.ใครมีสิทธิร้องเรียนในกรณีเดือดร้อนต่อเทศบาล
ตอบ   บุคคลที่อยู่ในเทศบาล
65. การเปิดเผยข้อมูบข่าวสารส่วนบุคคลสามารถทำได้โดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็นหนังสือยกเว้นกรณีใด
ตอบ   เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาโยระบุชื่อ
66. การยุบกระทรวงทำเป็น
ตอบ   พระราชกฤษฎีกา
67. ข้อใดไม่ใช่วินัยของราชการ
ตอบ   ให้ออก
68. ถ้าเห็นว่าคำสั่งของผู้บังคับบัญชาขัดต่อกฎหมาย ทำอย่างไร
ตอบ   ทำหนังสือทบทวนคำสั่ง
ข้อที่เราไม่แน่ใจ ว่าถูกหรือไม่
69. พรบ.บริหารราชการแผ่นดิน 2550 (ฉบับที่7 ) มีส่วนดีอย่างไร
ตอบ  
70. ข้อใดไม่ใช่การเสริมสร้างและพัฒนา
ตอบ   การควบคุมและตรวจสอบ
71. คนที่ไม่ถนัด โปรแกรม เพาว์เวอร์พอยท์ ไม่ควรใช้
ตอบ   เอกสารเปล่า

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาล ที่ใช้สอบทั่วประเทศ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก หลายตำแหน่งเช่น  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2  เจ้าพนักงานพัสดุ 2  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 นายช่างโยธา  2  นายช่างไฟฟ้า 2  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ 2
นักวิชาการเงินและบัญชี 3 นักวิชาการศึกษา 3  นิติกร 3 นักพัฒนาชุมชน 3
วิศวกรโยธา 3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 บุคลากร 3 เจ้าหน้าที่สันทนาการ 3
เจ้าหน้าที่บริหารทะเบียนและบัตร 3 นักวิชาการคลัง 3 นักวิชาการพัสดุ 3
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3
แนวข้อสอบภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย คณิตศาสตร์  
และภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ

 สนใจแนวข้อสอบราชการทุกหน่วยงานแจ้งที่อีเมล hpongsayathanawat@gmail.com ราคา 399 บาทชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย
สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์ ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662


mati2544 2011-05-21 09:24
มีแนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ช่วยโพสบอกด้วยนะจะไปสอบต้นเดือน มิย.54นี้

9t9l2v456qc 2012-03-19 02:14
,专门开辟了2600余平方米的学生创业园,1200多名在校生集体在淘宝网创业,60%学生能够自理生活费,1/3学生月收入数千元。这所学校就是创办仅10年的义乌工商职业技术学院。
 有调查显示,超过70%的在校大学生萌生过自己创业的念头,但真正付诸行动的只有1%。据中国社会科学院最近发布的2009年《经济蓝皮书》预计,2008年年底将有100万高校毕业生不能就业,而2009年又将有近611万大学生面临就业。当大多数大学毕业生苦寻工作时,这所学校的应届毕业生自主创业率高达11%。
 义乌工商职院到底是出于什么考虑,他们的做法有推广意义吗?记者前往实地调查采访。 从赚0.5元到年营业额200万元
 本以为这所校园里人人对做生意创业习以为常,其实不是这么回事。杨甫刚读大二时就有意开网店了,向父母要资金,父母却说:“让你到学校是读书的,不是做生意的。”一分钱也没给他。他还是从送纯净水、贩卖袜子、拣废品开始一点点积累资金,同学都用鄙视的眼光看他,学校的门卫也不解:“这是大学生做的事吗?”
 2007年5月1日,杨甫刚的网店开张了。他先在小商品市场上选了50多款货品,拍了照片,上传到自己在淘宝网注册的网店。开张的第二天晚上,就有一名上海客户下了订单,投票平台。客户选购的只是一款小饰品,除掉运费,他只能赚0.5元。杨甫刚跑到市场商户那里取了饰品,步行送到快递公司,口渴时连纯净水也舍不得买。
 就这样一角钱一元钱地积累,杨甫刚懂得客户无论大小,服务和信誉不能打折,网店生意渐渐火了。从饰品到充气沙发,再到瑜伽垫,网店改了几次主营商品的方向,最终选择网络销售排行第一的化妆品,淘宝网首页 2011年07月02日。截至目前,这家名为“嘟嘟靓妆”的化妆品网店,成交数量已有4万多笔,经营商品500多种,每天发货快递达100多个包裹,雇了六个人帮忙。每个月收入三四万元,每年营业额过200万元,流动资金有十几万元,成为学校的创业偶像。
 今年读大二的周振辉相比之下幸运多了,他进校时,校园已经充满创业氛围。大一时,他参加中国义乌国际小商品博览会(简称“义博会”),招募了几个学生员工为厂家分发资料,提成获得200元,那是他的平生第一桶金。
 义博会后,他联系了一家广告公司,然后到市场各摊位询问有无印名片需要。他说,这活儿有时很伤自尊,但与人沟通的能力就这样培养起来了。到大一下半学期 淘宝刷钻,也就是2008年上半年,国务院出台了限塑令。他马上意识到这是个商机,就到市场上找环保袋生产厂家。由于厂家一般要求先付款再发货,他受困于资金,浙江苍南县某日用品有限公司伸出了援助之手,愿意让他先提货后汇款。
 现在周振辉已成了这家公司的业务主管,共计销售12万只环保袋。“当然,在做的过程中也是吃一堑长一智,记得第一笔环保袋生意是与东阳某连锁超市签订的,忙前忙后下来倒亏了400元,原因是在商谈价格时忘了开发票需交税费。”周振辉说,后来销路慢慢打开,某单位一次性就购买了2万只环保袋,上海一家日资企业、山东一食品公司也都与他签订了长期销售合同。暑期,他跑上海,跑杭州,既要催货款,又要谈生意,忙得不亦乐乎。
 如今开学了不能老出差,有了一定资金积累的他又从同学网店纷纷开张中看到商机。在学校老师的支持下,他组建了六人的团队,向学校申请了两间教室,搭建起了供货平台,成为学生网店的供应商。
 从红灯高照到主动求学
 王佳荥,来自杭州,市场营销专业大二学生,英语、数学偏科现象严重,尤其是英语,从初一开始就没及格过。读不上本科的他觉得没面子,选择了离开杭州到异地求学。王佳荥家境优越,加上性格内向,带着父母买的电脑来到学校后,就一头沉到了电脑游戏的世界里。一学期下来,学习成绩又挂了两盏“红灯”。
 去年4月份,学院里组织了“明日网商”淘宝网店大赛,王佳荥抱着玩玩的想法,趁“五一”放假回杭州,进了一些丝绸来销售。
 “没想到过了7天还是无人问津,估计是丝绸太贵的原因吧,那我卖什么好呢?”王佳荥说。出师不利的他开始四处转悠,看到同学网店生意红火忙着装箱发货时,他灵机一动,“只要发货都要用到纸箱、胶带,我何不就提供纸箱、胶带呢?”于是,他把丝绸分送给室友,开始转向做提供纸箱、胶带的生意,首选对象便是学校开网店的同学。他印了名片,专门在快件投递点分发。起步时很辛苦,人家一个电话,他就得送货上门,从这幢公寓跑到那幢公寓,在10分钟内把货送到。由于纸箱、胶带都是消耗品,他服务质量好,销路渐渐打开,回头客也越来越多。他给网店起的名字叫“卖家之家”,每个月可有七八千元收入。
 王佳荥说,现在他的店铺有12个型号的常规配货,如达到一定的数量,顾客也可定做纸箱。由于忙着处理顾客的询问及订单,玩游戏之事他早已无暇顾及了,“如何与客户进行交流,如何谈定价格,如何开拓市场,这些事已经够我忙的了。”王佳荥说,他现在感觉到自己要学的东西实在是太多了,经常去请教老师,为了进一步开拓外贸市场,不久前报名参加了自考本科国际贸易专业的学习。“以前是要我学却不想学,www.gou345.com,现在倒是自己主动要求学习更多的专业知识了。”说出此话,淘宝网男装 七、如何增加帮派人气,王佳荥的脸不由得红起来。
 从养活自己到反哺社会
 丽水来的何洪伟,家境贫困,山里人家,全村160人,村里没有公路,村民们挑着扁担走2500米上下山。他是村里出的第一个大学生,可是,6000元的学费犹如一个天文数字。虽然学校让他通过“绿色通道”入学,并为他安排了勤工俭学工作,淘宝商城正品 网店推广您知多少呢?,到2004年毕业时,何洪伟仍背负了一大笔学费债。一千来元的上班工资,除去付房租费、伙食费后所剩无几。再三思量后,他走上了创业之路,经过5年拼搏,如今已拥有一家规模不小的万客投资管理有限公司,年营业额超过1000万元,旗下的万客商城,囊括十个大类3500余种商品,是知名的批发网站。
 何洪伟说对公司的发展充满信心,计划在各城市建立连锁加盟店。他说现在资金周转大,手头紧,等资金充裕了,将回母校资助贫困生,还要回家乡修那条通向山上的路。目前公司提供了26个工作岗位,明年预计增加到100个,还是母校很多学生网店的供货商。何洪伟说,当自己生存都有问题时想得最多的是如何糊口,有了一定的资金基础后,才会想到别人。
 不只毕业多年事业有成的校友想到反哺学校和社会,不少学生商人也慷慨解囊。杨甫刚2008年12月捐资2万元给学校的创业基金,2006届学生邬奇非毕业不到一年就回校设立奖学金,帮助更多学弟学妹走上创业之路。2005届学生梅献珍通过勤工助学反哺养父母8万元……经过实践的锻炼,学生们更富有责任心和爱心了。
 创业是风气也是制度
 义乌工商职业技术学院创建于1999年,是一所工商贸易学科优势较强的公办全日制普通高等院校,它的前身是创办于1993年的杭州大学义乌分校 淘宝刷信誉。学院地处义乌城区,占地1000余亩,目前有正式教职工347名,全日制学生8000余人,非全日制学员1000余人,下设工商管理、计算机工程、外语、艺术设计、土木工程、现代文秘、旅游、国际贸易8个系25个专业。
 据介绍,这所学校自建校以来,就积极发挥地处全球闻名的小商品集散地的区域优势,鼓励学生走进市场,致力于培养创业型高职人才。


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.068990 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us