ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร 3 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
joey ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร 3 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


    
1. เมื่อไม่มีบทบัญญัติ * ให้วินิจฉัยตามประเพณี
2.
การจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลได้ในกรณีใด * อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
3.
ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับราชการส่วนท้องถิ่น * ผู้บริหารและสมาชิกมีวาระละ 5 ปี
4.
ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของ กกต. * การกระทำความผิดทางอาญาของผู้ใช้สิทธิในเขตเลือกตั้ง
5.
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานใด * องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
6.
หนังสือภายนอกให้ลงที่อยู่ของส่วนราชการที่ใด * ขอบบนขวา
7.
การร่าง คือ * การพิมพ์ขั้นต้น (ข้อที่ 4)
8.
การร่างมีวัตถุประสงค์ * ตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบแผน
9.
หนังสือประทับตราสมบูรณ์ที่สุดเมื่อใด * ลงชื่อประทับตรา
10.
ปีงบประมาณ คือ * 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ของปีถัดไปโดยใช้ปีพ.ศ. ของปีถัดไป
11.
กรณีนายกและรองนายกฯไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ใครรักษาการฯ * ปลัด อบต.
12.
ผู้ว่าฯไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ใคร* ปลัดกระทรวงแต่งตั้งรองผู้ว่าฯรักษาราชการแทน
13.
หนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไป คือ* ความลับ / หลักฐาน สถิติ (ไม่รู้ข้อไหน)
14.
ส่วนราชการใดไม่เป็นนิติบุคคล * สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัด
15.
นายกฯพ้นจากตำแหน่งเมื่อใด * นายอำเภอเสนอ ผู้ว่าฯสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง
16.
นายกเสนอร่างแผนแล้วสภาไม่เห็นชอบ ต้องทำอย่างไร * นายอำเภอ แต่งตั้งกรรมการวินิจฉัย
17.
ประธานใน ก.อบต คือใคร * ผู้ว่าฯหรือรองผู้ว่าฯที่ได้รับมอบหมาย
18.
ผู้แทนในก.อบต ใครจัดให้มีการคัดเลือก * ผู้ว่าฯ
19.
ใครไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่งใน ก.กลาง อบต. * นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
20.
ข้อใดอำนาจหน้าที่ของ ก.อบต. * กำหนดตำแหน่ง
21.
กรณีมีเหตุจำเป็นใครมีอำนาจยกเว้นผ่อนผันแล้วรายงานต่อ รมว มหาดไทย * ผู้ว่าฯ
22.
ใครเป็นประธานในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น * ผู้บริหาร
23.
ใครเป็นประธานในคณะกรรมการสนับสนุนฯ * ปลัด อบต.
24.
การประชุมของคณะกรรมการท้องถิ่นต้อง * มีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
25.
ถ้าประธานกรรมการไม่มาหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ * กรรมการทั้งหมดเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
26.
ในกรณีของ อบต. ใครมีอำนาจขยายเวลาการจัดทำแผนแล้วรายงานต่อกระทรวง * นายอำเภอ
27.
แผนที่ได้รับการอนุมัติแล้วประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ากี่วัน * 30 วัน
28.
บุคคลใดไม่เป็นกรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ * รมว ศึกษาฯ
29.
หน่วยงานใดรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ * สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ
30.
แผนปฏิบัติราชการใช้บังคับเมื่อใด * ประกาศในราชกิจานุเบกษา
31.
ข้อใดเป็นภารกิจการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น * การให้บริการสาธารณะ
32.
เป้าหมายสูงสุดในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คือ * เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน
33.
การบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนต้องดำเนินการอย่างไรเป็นอันดับแรก * กำหนดภารกิจ
34.
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่ออะไร * ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้เหมาะสม
35.
ส่วนราชการใดมีผลงานเพิ่มโดยไม่เพิ่มค่าใช้จ่ายให้ได้รับ * เงินรางวัลเพิ่มฯ + งบประมาณที่เหลือจ่าย
36.
ภารกิจแต่ละด้านที่อปถ.แต่ละแห่งมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยอปถ.แต่ละรูปแบบ คือ * แผนงาน
37.
เจ้าหน้าที่งบประมาณคือ * ปลัดอบต
38.
ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าหน้าที่งบประมาณ * อนุมัติงบประมาณ
39.
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการต้องได้รับความเห็นชอบจากใคร * สภาท้องถิ่น
40.
ข้อใดไม่ใช่รายจ่ายประจำ * ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
41.
ข้อมูลที่ไม่ต้องพิมพ์ในราชกิจานุเบกษา คือ * …..
42.
ความเห็นหรือคำแนะนำภายในหน่วยงานจัดเป็นข้อมูล * ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย
43.
การอุทธรณ์คำสั่งไม่ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในกี่วัน * 15 วัน
44.
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีใด * …..
45.
เมื่อมีเรื่องร้องเรียนแล้วให้รายงานโดยไม่ต้องระบุสิ่งใด * ชื่อ สกุล , ที่อยู่
46.
ข้อใดเป็นข้าราชการการเมือง * เลขาธิการนายกฯ + รองเลขาธิการฯ ฝ่ายการเมือง
47.
ข้อใดเป็นการแบ่งส่วนราชการระดับจังหวัด * สำนักงานจังหวัด และส่วนราชการที่ ได้รับจัดตั้ง
48.
รมว ที่เปลี่ยนจาก กระทรวงศึกษา มาเป็น สาธารณสุขคือ * จุรินทร์
49.
รมว ที่ได้รับรางวัลแบงค์ 2010 คือ* กรณ์
50.
รมว ประจำสำนักนายกฯ คือ * สาทิตย์
51.
การเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่สำเร็จเพราะ * เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์ของนักการเมือง
52.
กฎหมายที่รัฐบาลประกาศใช้ในยามฉุกเฉินคือ * พระราชกำหนด
53.
นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่สำเร็จเพราะ * เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
54.
ดอกไม้ประจำจังหวัดนครฯคือ * ดอกราชพฤษ์ (ต้นไม้ประจำจังหวัดคือ * ต้นแซะ)ไม่รู้ถามดอกหรือต้น
55.
ผลไม้ใดไม่ใช่พืชทางเศรษฐกิจของนครฯ * เงาะ
56.
ทะเลที่ลึกที่สุด คือ แปซิฟีก
57.
โรคแคงเกอร์ พบในพืชใด * ....
58.
พืชกึ่งเมืองร้อนคือ *......
59.
ทุเรียนผสมเกสรตอนไหน *.........
60.
ออกซิเจน ละลายได้ดีในน้ำตอนไหน *....
61.
ยางพารานำเข้าโดย * ...
62.
ใส้เดือนฝอยแก้โรคใด *........
63.
ส่งออกมาที่สุดคือ * ไก่เนื้อ
64.
นำเข้ามากที่สุดคือ * โค กระบือ
65.
ระยะ 8 * 8 ในพื้นที่ 1 ไร่ ปลูกได้กี่ต้น * 30 ต้น
66.
ปลูกปาล์มมากที่สุดในโลก * อินโดนีเซีย
67.
เกษตรทฤษฏีใหม่ กับ ผสมผสานต่างกันอย่างไร * เป็นการปลูกเพื่อการบริโภค
68.
กระบวนการย่อยที่มีการย่อยและดูกซึมมากที่สุดคือ * ลำไส้เล็ก
69.
ดินที่เหมาะสมแก่การปลูกพืชคือ * ดินร่วน
70.
ค่า PH ที่เหมาะสมแก่การปลูกพืช คือ ค่ากลาง
71.
พืชที่มีรากยาวที่สุดคือ หญ้าแฝก
72.
พืชรากตื้นต้องให้น้ำแบบใด * ทีละน้อยแต่บ่อยครั้ง
73.
ข้อเสียของการให้น้ำแบบหยดคือ ...
74.
พืชกำลังออกดอกให้ใช้ปุ๋ยใด * ฟอสฟอรัส
75.
สัตว์ต้องการธาตุใดมากที่สุด * ไม่รู้แคลเซียม หรือ ฟอสฟอรัส
76.
สาเหตุที่ราคาเนื้อสุกรไม่ดีเพราะ * ความต้องการขายไม่ตรงกับความต้องการซื้อ
77.
ปัจจัยที่ยับยั้งการแพร่เชื้อได้ดีที่สุดคือ * คอกที่แห้งและสะอาด
78.
เชื้อโรคแพร่เชื้อได้รวดเร็วทางใด * ทางอากาศ
79.
ขนุน กับ จำปาดะ ต่างกันทางพฤษศาสตร์ระดับใด *......
80.
ผักxxx อยู่ในกลุ่ม * เฟิร์นไทย
81.
การปลูกพืชหลายชนิดเพื่อ * ลดปริมาณแมลงศรัตรูพืช

/
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาล ที่ใช้สอบทั่วประเทศ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
หลายตำแหน่งเช่น  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2  เจ้าพนักงานพัสดุ 2  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 นายช่างโยธา  2  นายช่างไฟฟ้า 2  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ 2
นักวิชาการเงินและบัญชี 3 นักวิชาการศึกษา 3  นิติกร 3 นักพัฒนาชุมชน 3
วิศวกรโยธา 3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 บุคลากร 3 เจ้าหน้าที่สันทนาการ 3
เจ้าหน้าที่บริหารทะเบียนและบัตร 3 นักวิชาการคลัง 3 นักวิชาการพัสดุ 3
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3
แนวข้อสอบภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย คณิตศาสตร์  
และภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
สนใจสั่งซื้อมาที่   decho.by@hotmail.com
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย บิ๊กซีขอนแก่น decho
pragay  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  085-0127724
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
hangwand ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ III
รายละเอียดผู้ใช้ 
多所大学收紧高考加分认定 “裸分高”考生吃香新浪教育新浪网
 上周末,中国人民大学、()、首都经济贸易大学、()等高校相继开放校园,监.听.定.位.手.机,公布招生政策。记者获悉,今年获名校自主招生加分认定的人数少于往年,各高校对加分的认定、使用也更趋严格,更加照顾“裸分”考生利益。
 加分收紧:
 清华自主招生减少3成
 在差1分就相距甚远的()中,各种加分饱受诟病。不少学生和家长认为,动辄10分、20分的加分是对大多数“裸分”考生的不公平。今年,各高校将收紧加分认定、使用,更关注“裸分”考生的利益。
 清华今年在北京投放的自主招生名额会减少3成左右。虽然减少的名额并不会增加到在京招生计划中,但还是让不少家长颇感满意,]百度新闻搜索脑死亡      。“凭实力比拼嘛!”一位参加北师大校园开放日的家长说,他鼓励孩子集中精力备战高考,凭实考分真实力考入满意的学校,手机监听器材
 此外,北大、清华、北科大、北化工等部属高校均在提档时认可加分,但要凭学生的实考分排序进入专业录取,实考分低的考生可能无法进入第一志愿专业。二外等外语院校录取时,外语实考分高的考生同等条件下优先选专业。
 北交大、北林大和首经贸等高校则在专业录取时认可各类加分。首经贸招生处负责人解释,获得加分的优秀学生入学后通常表现突出,很适合财经类院校重交际、重社会实践能力的特点。
 寒门学子:
 进入名校机会增
 按照教育部的安排,在京高校都加大了对西部地区、贫困地区的招生计划投放。清华向连片特困地区定向投放了30个招生计划,并增加了河南等人口大省的招生计划。寒门学子今年将有更多的机会迈进名校。
 不仅北大、北师大、人大等部属高校对中西部地区和国家划定的连片贫困县投放专门招生计划,不少市属高校也更关注寒门学子。首经贸招办表示,按照教育部安排,专门投放了40个扶贫计划名额。二外则投放了30个中西部协作计划名额。
 记者了解到,各高校增加的扶贫计划并不会影响在京录取比例,第一效丹百度百科。清华招办主任于涵表示,]腾讯大豫网的微空间腾讯微博,清华在京减少了部分招生计划,但基本与北京地区生源减少同幅,录取比例不会有较大变化。各高校都表示,如果北京地区生源好,将在京追加投放机动招生计划。
 外语口试:
 考题并不难
 上周末,全市共有4.6万余名考生参加了高考外语口试。不少考生表示,考题不难,很容易拿高分。
 据了解,今年高考口试程序与往年基本相同,先是用7分钟左右的时间阅读短文,随后回答考官问题,定.位.监.听.手.机,最后由考官拟定主题做10句以上的口语短文,主要考查学生的语音、语调、语流以及理解表达和反应能力。
 周六上午的口语短文主题包括让考生介绍自己的梦想、谈金钱是不是万能等。许多考生反映难度并不大。一位在二外考点参加考试的考生说,她分到的短文大意是“磨刀不误砍柴工”,题目则是学习效率等。在她看来,题目虽然难度不大,但加入了哲学、逻辑学等内容,“还真得好好想想才答得出来。”
 5月4日起,考生可通过市教育考试院网站查询外语口试成绩。填报志愿时,考生须根据学校招生专业对外语口试成绩的要求,填报相关专业。据介绍,以往高考外语口试获得满分5分的考生只占15%左右,多数学生的分数是4分。(记者:王东亮)
 更多信息请访问:  
 特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,新浪网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。
qiuan0209 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
Puma,Do you have to earn money from empresas qui pagan por encuestas,Bo
Do you like to make the most of empresas que pagan por encuestas, but are not certain that you absolutely need distinct skill-sets to accomplish this goal in mind? Actually it's simple to make a living utilising scientific studies as it doesn 19;d mandate particular abilities at a good number of.There are many different the things which you have got to conduct to earn money like this, on the other hand should be worth it for all those making money on daily basis via studies. One of the initial things which you must do is to purchase the very analyses that one could require hard cash. You want to can get on the online as well as search for individual feedback survey sites. Then you've got to judge easily into every single one to discover the designs that's consequently he must to work with to generate.Homemade wine which you check carefully straight to precisely how every survey is going to pay. Not every one of these individuals pays off with the help of currency. Quite a few pay off coupled with items you can actually rework within bucks or solutions, services, gift certificates along with matters.If you are scheming to generate income, afterward making sure you will certainly be payed with cash is absolutely essential. When you have stumbled upon various feedback survey places you can use, the next task is to gain going to them all.You could become a member of quite possibly you prefer to,chaussures femmes, just make sure you ought to don Nineteen;l assume enormous numbers of as well as this will seriously injured your chances of being profitable due to critiques.Car concluded these kind of methods, you merely be able to get created having to take quite a few forms as possible routine. It will take period to try taking some of an forms as well as others will rule an awfully very limited time.You need without doubt you allow your self lots of time whenever selecting to acquire research day by day. Hastening by using these products isn 16;d a great choice mainly because enquiries may be didn't see and even completely wrong information may possibly due to you actually.Adidas and puma that may manage internet surveys would like your completely honest point of view and then be prepared have a wholly done report. Considering they dress in 15;t, you don't earn minor dollars from the jawhorse.More stretch of time you would spend paid shopping, better capital it's possible if you want to make money everyday. How much money is you will be making will be determined by the numerous forms individuals accomplish as well as how a whole lot operate you place down into normal.If you are understand or know everyone can empresas que pagan por encuestas which in turn n' exclusive specialist knowledge are needed, less costly get going to make this process transpire suitable for you. Don Nineteen;big t put off simply because the before you become began, the previous everyone 17;ll possibly be receiving the amount of money you have got definitely imagined designing from a home office.For details about empresas qui pagan por encuestas take a look at much of our internet page.
xiaoyun6777 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
What entertaining message
What talented message,UGG Suburb Crochet Short Boots
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้