ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน

มาตรฐานที่6
ตอนที่ 1 เกณฑ์การประเมินนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
1.ความเป็นนวัตกรรม
      วิธีการ กระบวนการใหม่
2. กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
      2.1 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนานวัตกรรม
      2.2 การใช้หลักการ แนวคิด หรือทฤษฏีในการพัฒนานวัตกรรม
      2.3 การออกแบบพัฒนานวัตกรรม
      2.4 กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
      2.5 การมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม
      2.6 ความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรม
 การเตรียมตนเองของครูแกนนำเพื่อเป็นครูต้นแบบ 
ตอนที่ 1 เกณฑ์การประเมินนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
1.ความเป็นนวัตกรรม
      วิธีการ กระบวนการใหม่
2. กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
      2.1 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนานวัตกรรม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
มีความเป็นไปได้และสามารถวัดได้
การเตรียมตนเองของครูแกนนำเพื่อเป็นครูต้นแบบ 
ตอนที่ 1 เกณฑ์การประเมินนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
2. กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
      2.2 การใช้หลักการ แนวคิด หรือทฤษฏีในการพัฒนานวัตกรรม
มีการสังเคราะห์หลักการ  แนวคิด  ทฤษฏี  มาประยุกต์ใช้ได้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา หรือความต้องการในการพัฒนานวัตกรรม
การเตรียมตนเองของครูแกนนำเพื่อเป็นครูต้นแบบ 
2. กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
      2.3 การออกแบบพัฒนานวัตกรรม
มีการออกแบบนวัตกรรมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาหรือความต้องการ
  บริบท  หลักการ  แนวคิด ทฤษฏี ครอบคลุมกระบวนการพัฒนาและ
มีความเป็นไปได้
 การเตรียมตนเองของครูแกนนำเพื่อเป็นครูต้นแบบ 
ตอนที่ 1 เกณฑ์การประเมินนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
2. กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
      2.4 กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมตามที่ออกแบบไว้ครบทุกขั้นตอน และ/หรือ
มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 การเตรียมตนเองของครูแกนนำเพื่อเป็นครูต้นแบบ 
ตอนที่ 1 เกณฑ์การประเมินนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
2. กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
      2.5 การมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม
ผู้เกี่ยวข้องทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
ดำเนินการประเมินและสรุปผล
 การเตรียมตนเองของครูแกนนำเพื่อเป็นครูต้นแบบ 
ตอนที่ 1 เกณฑ์การประเมินนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
2. กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
      2.6 ความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรม
การพัฒนานวัตกรรมได้ดำเนินการเสร็จสิ้น มีการเผยแพร่และสร้างเครือข่าย
 3.คุณค่าของนวัตกรรม
      3.1  การแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง
      3.2  การใช้ทรัพยากรในการพัฒนานวัตกรรม
ประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการพัฒนานวัตกรรม
ได้เหมาะสม คุ้มค่า  และสอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน      3.3  การเรียนรู้ร่วมกัน
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิดประสบการณ์
และการเรียนรู้ร่วมกันทั้งโรงเรียน
      3.4  การส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ
นวัตกรรม/กระบวนการพัฒนานวัตกรรม  ส่งเสริม
กระตุ้นให้ผู้พัฒนา/ผู้เกี่ยวข้องศึกษาค้นคว้าและแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติม
       3.5  การยอมรับ
เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องทั้งในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน
       3.6  การนำไปใช้
ใช่ง่าย และสะดวกและมีขั้นตอนใช้ไม่ซับซ้อน
สามารถนำไปใช้ได้ดี
ตอนที่2. การพัฒนาเครือข่ายของครูแกนนำ
     1.  การบริการที่ดี
      1.1  การปรับปรุงระบบบริการ
      1.2  ความพึงพอใจของเครือข่ายหรือผู้เกี่ยวข้อง
     2.  การพัฒนาตนเองและเครือข่าย
      2.1.  การศึกษาค้นคว้าด้วยการเข้าประชุมอบรมทางวิชาการ
หรืออบรมสัมมนา หรือวิชาการอื่น ๆ
      2.2 การรวบรวมและประมวลผลความรู้ในการพัฒนาเครือข่าย
และวิชาชีพ
      2.3  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการในเครือข่าย
ตอนที่2. การพัฒนาเครือข่ายของครูแกนนำ
     1.  การบริการที่ดี
      1.1  การปรับปรุงระบบบริการ
      มีการศึกษาความต้องการของเครือข่ายและนำข้อมูลมาปรับปรุง
และพัฒนาระบบบริการในเกือบทุกรายการอย่างต่อเนื่อง
ตอนที่2. การพัฒนาเครือข่ายของครูแกนนำ
     1.  การบริการที่ดี
      1.2  ความพึงพอใจของเครือข่ายหรือผู้เกี่ยวข้อง
มีเครือข่ายจำนวน คนขึ้นไป  มีความพึงพอใจในระดับมาก
     2.  การพัฒนาตนเองและเครือข่าย
      2.1.  การศึกษาค้นคว้าด้วยการเข้าประชุมอบรมทางวิชาการ
หรืออบรมสัมมนา หรือวิชาการอื่น ๆ
      มีชั่วโมงเข้าประชุม อบรม สัมมนาไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี
และมีการจัดทำเอกสารนำเสนอต่อที่ประชุม  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างน้อย
รายการต่อไป
      2.  การพัฒนาตนเองและเครือข่าย
      2.2 การรวบรวมและประมวลผลความรู้ในการพัฒนาเครือข่าย
และวิชาชีพ
      มีการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ จัดเป็นหมวดหมู่ ปรับปรุงให้ทันสมัย
รวบรวมองค์ความรู้สำคัญ  เพื่อใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
ตอนที่2. การพัฒนาเครือข่ายของครูแกนนำ
     1.  การบริการที่ดี
      1.1  การปรับปรุงระบบบริการ
      1.2  ความพึงพอใจของเครือข่ายหรือผู้เกี่ยวข้อง
     2.  การพัฒนาตนเองและเครือข่าย
      2.1.  การศึกษาค้นคว้าด้วยการเข้าประชุมอบรมทางวิชาการ
หรืออบรมสัมมนา หรือวิชาการอื่น ๆ
      2.2 การรวบรวมและประมวลผลความรู้ในการพัฒนาเครือข่าย
และวิชาชีพ
      2.3  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการในเครือข่าย
 ตอนที่2. การพัฒนาเครือข่ายของครูแกนนำ
     2.  การพัฒนาตนเองและเครือข่าย
      2.3  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการในเครือข่าย
ได้ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่าย  เพื่อใช้ในการพัฒนางาน
อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
3. การทำงานเป็นทีม
   3.1 การให้ความร่วมมือช่วยเหลือเครือข่าย
   3.2 การแสดงบทบาทผู้นำหรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
   3.3 การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลาย
   3.4 การเสริมแรงให้กำลังใจ ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่าย
          ในการปฏิบัติงาน
 3. การทำงานเป็นทีม
   3.1 การให้ความร่วมมือช่วยเหลือเครือข่าย
ให้ความร่วมมือ  ช่วยเหลือเครือข่าย อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
   3.2 การแสดงบทบาทผู้นำหรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
แสดงบทบาทเป็นผู้นำ/ผู้ตามในการทำงานร่วมกับเครือข่าย
ได้อย่างเหมาะสมในทุกสถานการณ์
   3.3 การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลาย
ใช้ทักษะการบริหารจัดการในการทำงานร่วมกับบุคคลหรือ
คณะบุคคลในหน่วยงานของตนหรือต่างหน่วยงานได้ทุกกลุ่ม
อย่างมีประสิทธิภาพในเกือบทุกสถานการณ์
    3.4 การเสริมแรงให้กำลังใจ ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่าย
          ในการปฏิบัติงาน
ให้เกียรติยกย่อง  ชมเชย  ให้กำลังใจเครือข่าย เพื่อร่วมงานใน
โอกาสต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและทุกครั้ง
 คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูแกนนำ
·         การออกแบบการสอน
   1.1  การออกแบบการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน
   1.2  ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้
   1.3  การนำผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
   1.4  องค์ประกอบของแผนการสอน
 คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูแกนนำ
·         การออกแบบการสอน
   1.1  การออกแบบการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน
กำหนดผลการเรียนรู้ที่เน้นการคิด
   กำหนดผลการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์
   ประยุกต์ริเริ่มได้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตร
สถานศึกษาเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ความสามารถของผู้เรียน
    กิจกรรมการเรียนรู้สะท้อนความสามารถตามผลการเรียนรู้อย่าง
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
   การประเมินผลต่อเนื่องมีสอดคล้องกับผลการเรียนรู้
คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูแกนนำ
   1.2  ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้
   ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย  ส่งผลให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์
ประยุกต์ริเริ่มได้เหมาะสมกับวัยตรงตามความต้องการของผู้เรียน
และชุมชน  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน
และการวัดผลประเมินผลการเรียน
    1.3  การนำผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
   แผนการสอนที่ออกแบบสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
ได้จริง  มีการปรับใช้ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสมและเกิดผลตาม
ที่คาดหวัง  มีการประเมินผลการออกแบบการเรียนรู้สม่ำเสมอ
   1.4  องค์ประกอบของแผนการสอน
   ออกแบบการเรียนรู้ทั้งในระดับหน่วยการเรียน  แผนการสอนโดย
คำนึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ระบุกิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อ อุปกรณ์  การวัดผลประเมินผล  ภาคผนวกมีใบงาน  ใบความรู้
ที่ชัดเจนสอดคล้องกับองค์ประกอบ
คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน
2. การบริหารจัดการในชั้นเรียน
      2.1 การจัดสภาพและบรรยากาศของห้องเรียน
ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
      2.2  การจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสาร
ประจำชั้นเรียน/ประจำวิชา
คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน
2. การบริหารจัดการในชั้นเรียน
      2.1 การจัดสภาพและบรรยากาศของห้องเรียน
ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
      ห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบ
      มีป้ายนิเทศ สื่อการเรียนรู้หรือมุมวิชาการสำหรับศึกษาค้นคว้าเป็นปัจจุบัน
      บรรยากาศในห้องเรียนเน้นให้นักเรียนเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
      การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน
      นักเรียนกระตือรือร้นในการเรียนและมีความสุขในการเรียน
 คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน
2. การบริหารจัดการในชั้นเรียน
      2.2  การจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียน/ประจำวิชา
      จัดทำข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นประจำห้องเรียน/วิชาได้ครบถ้วน  ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน
      มีการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ
3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
      3.1  การนำเข้าสู่บทเรียน
      3.2  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
            3.2.1 ลำดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
            3.2.2 การใช้สื่อการเรียนการสอน
            3.2.3 การวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
            3.2.4 พฤติกรรมการสอนของครู
      3.3  การสรุปผลการเรียนการสอน
3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
      3.1  การนำเข้าสู่บทเรียน
      มีการแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
      มีกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนโดยการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ได้อย่างเหมาะสม
      นักเรียนแสดงความสนใจที่จะเรียนรู้ต่อไปอย่างชัดเจน 
 
 
 
 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
      3.2  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
            3.2.1 ลำดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
      จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามลำดับขั้นตอนให้บรรลุวัตถุประสงค์
      ให้นักเรียนศึกษาหาความรู้โดยใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้
      ใช้วิธีการหาความรู้หลากหลายโดยนักเรียนลงมือปฏิบัติเอง
      นักเรียนใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อการเรียนรู้
      นักเรียนมีการสร้างและสรุปความรู้ด้วยตนเอง
      นักเรียนมีการประเมินผลและปรับปรุงข้อสรุปของความรู้
 
 
 
 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอ
      3.2  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอ
            3.2.2 การใช้สื่อการเรียนการสอน
      มีสื่อการเรียนการสอนที่นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิด  สร้างและใช้
เพื่อการสร้างความรู้  สรุปความรู้
      นักเรียนมีการสร้างผลงาน/ชิ้นงาน
      ครูใช้สื่อเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้หรือขยายความรู้
      สื่อที่ครูและนักเรียนร่วมกันใช้เป็นสื่อที่ทำให้เกิดผลการเรียนรู้
 
 
 
 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
      3.2  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
            3.2.3 การวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
      มีการวัดผลประเมินผลนักเรียนเป็นรายบุคคล  รายกลุ่ม ตามสภาพ
จริงโดยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย
      มีเครื่องมีอประเมินที่มีคุณภาพเหมาะสมกับเรื่องที่ประเมิน
 
 
 
 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
      3.2  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
            3.2.4 พฤติกรรมการสอนของครู
      ครูแสดงพฤติกรรมการสอนที่บ่งบอกถึงความเป็นมิตรกับนักเรียน
      มีการใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนคิดวิเคราะห์
      เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
      ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพอย่างเหมาะสมเป็น
รายบุคคล

 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
      3.3  การสรุปผลการเรียนการสอน
      จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้สรุปความรู้ นำเสนอผลงาน/ชิ้นงาน
      มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนกลุ่มอื่น
      มีการประเมินเพื่อปรับปรุงผลงาน/ชิ้นงาน
      นักเรียนแสดงพฤติกรรมตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้อย่างชัดเจน
สนใจแนวข้อสอบราชการทุกหน่วยงานแจ้งที่อีเมล hpongsayathanawat@gmail.com ราคา 399 บาทชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์ ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
patcute ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบมาตรฐานที่[font=arial  ]3 [font=angsana new  ]การจัดการเรียนรู้
[font=arial  ][font=sung  ]1.       [font=sung  ]“ความรู้ คือ  สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิดเปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับความรู้อื่นจนเกิดเป็นความเข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ในการสรุปและตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ โดยไม่จำกัดช่วงเวลา ” เป็นคำกล่าวของใคร ?
[font=sung  ]. Hideo Yamazaki                                                             ข. Trapp
[font=sung  ]. Newman , Brian                                                              ง. Ryoko  Toyama

ตอบข้อ ก[font=sung  ].  Hideo Yamazaki

2.       ปิรามิลำดับของความรู้ ข้อใดเรียงลำดับจากล่างถึงยอดได้ถูกต้อง ?[font=sung  ]

[font=sung  ]. สารสนเทศ ข้อมูล ความรู้ ปัญญา                 ข. ข้อมูล สารสนเทศ ปัญญา ความรู้

[font=sung  ]. ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ปัญญา                 ง. สารสนเทศ ข้อมูล ปัญญา ความรู้

ตอบข้อ ค[font=sung  ]. ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ปัญญา

3.       ข้อมูลที่ได้มีการประมวลผล เรียบเรียงและแปรความหมาย คือ ?[font=sung  ]

[font=sung  ]. Information                                                                     ข. Data

[font=sung  ]. Knowledge                                                                      ง. Management

ตอบข้อ ก[font=sung  ]. Information

4.       ข้อใดเป็นความรู้แบบนามธรรม ?[font=sung  ]

[font=sung  ]. ทักษะในการงาน                                                            ข. งานฝีมือ

[font=sung  ]. การคิดวิเคราะห์                                                              ง. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ง[font=sung  ]. ทักษะในการงาน งานฝีมือ การคิดวิเคราะห์

5.       ข้อใดคือแนวปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ?[font=sung  ]

[font=sung  ]. สร้างรูปแบบให้มีการติดต่อ สื่อสารที่รวดเร็ว                                                                          

[font=sung  ]. ระดมสมองในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

[font=sung  ]. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้ผู้ปฏิบัติงาน

[font=sung  ]. สร้างวัฒนธรรมในการค้นหาความรู้มาพัฒนาองค์กร

ตอบข้อ ค[font=sung  ]. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้ผู้ปฏิบัติงาน

[font=sung  ] 

6.       วัยใดที่มีการพัฒนาของสมองมากที่สุด[font=sung  ]

[font=sung  ]. ต่ำกว่า 3 ขวบ                                                   ข. 4 ขวบ

[font=sung  ]. 5 ขวบ                                                                ง. มากกว่า 6 ขวบ

ตอบข้อ ก[font=sung  ]. ต่ำกว่า 3 ขวบ  

7.       สมองซีกใด ทำหน้าที่ สร้างสรรค์ และคิดสิ่งแปลกๆใหม่ๆ ?[font=sung  ]

[font=sung  ]. สมองซีกซ้าย                                                    ข. สมองซีกขวา

[font=sung  ]. สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา                          ง. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ข[font=sung  ]. สมองซีกขวา

8.       เด็กหญิงก้องเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง [font=sung  ]“ การแลกเปลี่ยนเงินตรา ”นำความรู้ที่ได้มาใช้ช่วยแม่ขายผลไม้ที่ตลาด ถือว่าเป็นลำดับชั้นความรู้ข้อใด ?

[font=sung  ]. ข้อมูล                                                 ข. สารสนเทศ

[font=sung  ]. ความรู้                                                               ง.  ปัญญา

ตอบข้อ ค[font=sung  ]. ความรู้

9.       ความรู้ที่ได้ตกผลึกในความคิดของบุคคล อยู่ในลำดับชั้นความรู้ใด ?[font=sung  ]

[font=sung  ]. ข้อมูล                                                 ข. สารสนเทศ

[font=sung  ]. ความรู้                                                               ง.  ปัญญา

ตอบข้อง[font=sung  ].  ปัญญา

10.    [font=sung  ]Tacit Knowledge คืออะไร ?

[font=sung  ]. ความรู้ที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร      ข. ความรู้ที่ได้จากการรวบรวม

[font=sung  ]. ความรู้ที่ได้จากการค้นหา                              ง. ความรู้ที่ได้จากการสำรวจ

ตอบข้อ ข[font=sung  ]. ความรู้ที่ได้จากการรวบรวม

11.    ข้อใดเป็นความรู้แบบรูปธรรม ?[font=sung  ]

[font=sung  ]. ทักษะการทำงาน                                            ข. งานฝีมือ

[font=sung  ]. ความชำนาญในอาชีพ                                   ง. คู่มือการเรียน

ตอบข้อ ง[font=sung  ]. คู่มือการเรียน

12.    [font=sung  ]Tacit Knowledge มีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ขององค์ความรู้องค์กร ?

[font=sung  ]. 50 %                                                                  ข. 60 %

[font=sung  ]. 80 %                                                                  ง. 100 %                                               

ตอบข้อ ค[font=sung  ]. 80 %

13.    [font=sung  ]“การจัดการความรู้ คือ การจัดการความรู้เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยที่วัฒนธรรม พฤติกรรมภายในองค์กร พลวัต และวิธีปฏิบัติมีผลต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ” เป็นคำกล่าวของใคร?

[font=sung  ]. วิจารณ์ บุญกิจ                                                  ข. วิจารณ์ พานิช

[font=sung  ]. Ryo Toyama                                                    ง. Newman

ตอบข้อ ข[font=sung  ]. วิจารณ์ พานิช

14.    โมเดลปลาทู ถูกคิดค้นโดยใคร ?[font=sung  ]

[font=sung  ]. กพร.                                                                  ข. สคศ.

[font=sung  ]. พว.                                                                     ง. อจท.

ตอบข้อ ข[font=sung  ]. สคศ.

15.    ส่วนใดของโมเดลปลาทู เทียบได้กับส่วนแลกเปลี่ยนความรู้ ?[font=sung  ]

[font=sung  ]. หัวปลา                                                              ข. เหลือกปลา

[font=sung  ]. ตัวปลา                                                               ง. หางปลา

ตอบข้อ ค[font=sung  ]. ตัวปลา

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับ


http://www.ziddu.com/download/14438333/p1.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
http://www.ziddu.com/download/14438339/p2.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้

http://www.ziddu.com/download/14438341/p3.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
http://www.ziddu.com/download/14438351/p4.doc.html


แนวข้อสอบมาตรฐานที่5 การวัดและการประเมินผล
http://www.ziddu.com/download/14438363/p5.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
http://www.ziddu.com/download/14438382/p6.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา
http://www.ziddu.com/download/14438384/p7.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
http://www.ziddu.com/download/14438398/p8.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู
http://www.ziddu.com/download/14438403/p9.doc.html

ขอบคุณข้อมูลจาก   http://www.testthai1.com
 
kanyapakjan ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ตอบกลับโพสของ (admin)
ขอบคุณค่ะ
au-panida ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
oobeauoo ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณค่ะ ^^
songfeng600 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
louis vuitton shoes 16253
Believe it or not,louis vuitton outlet 10458,www.mybestlovelouisvuittons.com,4108, there actually are some very nice and wearable Lady Gaga Costumes and very Nice Dresses that can be worn again later in the year for Spring and Summer Parties The one who often climbs consumes more energe and increase the need of various nourishment materialPicture perfect images can only be achieved with proper lighting    Shaanxi snacks has experienced more than one thousand years of development If you had the chance,louis vuitton shoes,15213, wouldn't you rather have a Prada handbag? The great thing most women have reported about carrying one of these handbags is they are very lightweight
tjkrtfr867 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
mulberry bags QjQ3Bi yWF1Hz
The reason is that Alexa will provide statistics about your website that no other search engine or web directory will provide    Immediate delivery with complete customer satisfaction: At eurohandbag, it is really fast to get the goods of your choice However,mulberry sale, as a retail shop owner, it is often very tough to source products in bulk, as it would require huge investments Soak in the bath to allow healing and prevent moisture loss from the skin
Either way,mulberry bags, it will be good for your Alexa ranking5acres which facilitates over 300 departments and was established in 1834 There are so many different types and styles that it is necessary to explain them allIn another place, Jesus said, "Whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him,mulberry alexa bag, that your Father in heaven may also forgive you your trespasses" (Mark 11:25)
  Mary Martin has a four year old boy with a terminal illnessThe dessert quality berries are excellent and honey sweet for picking directly off the tree and contain high concentrations of fruity sugar that makes the berries useful to process for jams, jellies and pies5x7 The USGA Store offers quite a few categories for the golf shopper including Championship, Members,mulberry outlet, Men’s,mulberry bags, Women’s and Headgear, along with Accessories and Arts and Gifts
Related articles:

  
   http://www.thekk8s.com/viewthread.php?tid=573631&pid=600679&page=1&extra=page%3D1#pid600679
  
   http://pcb-tech.net16.net/bbs/viewthread.php?tid=127056&pid=181011&page=1&extra=page%3D1#pid181011
  
   http://www.pokercise.com/members/home
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้