ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สอบ ยศ.ทบ.นายทหารประทวน คุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะฯ
hussapong ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สอบ ยศ.ทบ.นายทหารประทวน คุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะฯ

สอบ ยศ.ทบ.นายทหารประทวน คุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะฯแนวข้อสอบแบบธรรมเนียมทหาร ยศ.ทบ.

1.       หลักราชการ 10 ประการ ของรัชกาลที่  6  มีอะไรบ้าง
ตอบ  หลักราชการ 10 ประการ ของรัชกาลที่   ได้แก่  1. สามารถ        2. เพียร  3. ไหวพริบ  4. รู้เท่าถึงการ  5. ซื่อตรงต่อหน้าที่       6. ซื่อตรงต่อคนทั่วไป       7. รู้จักนิสัยคน     8. รู้จักผ่อนผัน  9. มีหลักฐาน  10. จงรักภักดี
2.       ธุรการกำลังพล  คือ
ตอบ  เหล่าทหารบกที่อยู่นอกความรับผิดชอบของ ทบ. คือ เหล่า ผท. และ เหล่า ธน.

3.       ประเภทของนายทหารสัญญาบัตร แบ่งตามพื้นฐานความรู้ หรือแหล่งกำเนิดได้กี่ประเภท  อะไรบ้าง
ตอบ     ประเภท   ได้แก่  1. สำเร็จการศึกษาจาก รร.จปร.หลักสูตรประจำ (นร.)  วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎ (นพท.) รร.ทหารต่างประเทศที่ กห.รับรองหลักสูตร (นรต.)
2. จากการผลิตด้วยวิธีพิเศษเร่งด่วน ได้แก่ นายร้อยสำรอง (นรส.) นายร้อยพิเศษ (นรพ.)
3. จากนายทหารประทวนเลื่อนฐานะ (นป.)
4. จากพลเรือนสอบบรรจุ (พ.)

4.       การเลื่อนยศ ตามเกณฑ์ทั่วไปพิจารณาจากปีรับราชการใดบ้าง
ตอบ                      - 3 ปี เป็น ร.ท.                      - 7 ปี เป็น ร.อ.

- 10 ปี เป็น พ.ต.                   - 13 ปี เป็น พ.ท.
- 16 ปี เป็น พ.อ.                   - 19 ปี เป็น พ.อ.พิเศษ
- 21 ปี เป็น พล.ต.
5.       การศึกษา
ตอบ  ชั้นนายร้อย ต้องมีชั้นเงินเดือน น.ชั้น ขึ้นไป ยกเว้น กำเนิด จปร.เรียนได้เลย
         ชั้นนายพัน ต้องมีชั้นเงินเดือน น.ชั้น 11 ขึ้นไป
         เสธ.ทบ. ต้องมีเวลารับราชการครบ ปี ยศและเงินเดือนอยู่ระหว่าง ร.อ.เงินเดือน น.ชั้น 14 – พ.ต. เงินเดือน น.ชั้น 5
        วทบ. พ.อ. – พ.อ.พิเศษ

6.       การทดสอบร่างกายของทหารต้องทดสอบกี่ครั้งต่อปี
ตอบ   ปีละ ครั้ง เดือน ก.พ. และ ส.ค.ของทุกปี รายงาน ทบ.(ผ่าน สบ.ทบ.) ก่อนวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
-  บุคคลที่จะบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร ไม่ต่ำกว่า 75%
นายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ไม่ต่ำกว่า 70%
นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับเงินค่าฝ่าอันตราย ไม่ต่ำกว่า 80% (ยกเว้นบาดเจ็บ พิการ ตาม

   ความเห็นแพทย์)
นายทหารสัญญาบัตร พ.อ.ลงมา ไม่ต่ำกว่า 60%(ยกเว้นบาดเจ็บ พิการ ตามความเห็นแพทย์)
นายทหารสัญญาบัตร พ.อ.ลงมา (ยกเว้นบาดเจ็บ พิการ ตามความเห็นแพทย์) หากไม่ผ่านการ

   ทดสอบ ครั้งติดต่อกัน ให้ถือว่าหย่อนสมรรถภาพให้ปรับย้ายเข้าประจำและหากยังไม่ผ่านใน
   การทดสอบครั้งต่อมาหลังจากได้ปรับย้ายเข้าประจำแล้ว ปี ให้ปลดเป็นกองหนุน


7.       ระเบียบ ทบ.ว่าด้วย ประวัติ พ.ศ.2539  หน่วยส่วนกลาง ประกอบไปด้วย
ตอบ       สำนักงานเลขานุการ ทบ. – กรมฝ่ายเสนาธิการ
กรมฝ่ายกิจการพิเศษ – กรมฝ่ายยุทธบริการ
หน่วยข่าวกรองทางทหาร
8.       หน่วยส่วนภูมิภาค  ประกอบด้วย
ตอบ       ส่วนภูมิภาค
ส่วนกำลังรบ
ส่วนสนับสนุนการรบ (เว้นหน่วยข่าวกรอง)
9.       ส่วนการศึกษา ประกอบด้วบ
ตอบ       ยศ.ทบ. - กรมรักษาดินแดน - รร.จปร.
สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง - ศสพ. - ศบบ.
ศร. - ศม. - ศป.
10.    การทำประวัติ  ในแบบประวัติรับราชการ ทบ.100-010 และผนวก ก.คำชี้แจง
ตอบ       นักเรียนทหารในประเทศ ทำ ชุด ให้สถานศึกษาจัดทำส่งให้ สบ.ทบ. ชุด ส่งให้ มทบ.หรือ จทบ. เจ้าของพื้นที่หน่วยต้นสังกัดของเจ้าของประวัติผู้นั้นสังกัดอยู่
นักเรียนทหารต่างประเทศ ทำ ชุด ให้ สบ.ทบ.จัดทำและเก็บไว้ที่ สบ.ทบ. ชุด ส่งให้ มทบ.หรือ จทบ. ชุด
นายทหารประทวนเลื่อนฐานะ ผู้ที่สังกัดหน่วยส่วนกลาง ส่วนการศึกษา ให้หน่วยจัดทำประวัติเพิ่ม ชุด และสำเนาจากฉบับเดิมที่ทำเพิ่ม ชุด รวมเป็น ชุด และให้ หน.แผนก หรือเทียบเท่าลงลายมือชื่อตรวจถูกต้อง และรับรองสำเนา แล้วส่งชุดที่ทำสำเนาแนบเรื่องขอเลื่อนฐานะให้ สบ.ทบ. ส่วนชุดที่จัดทำขึ้นใหม่ให้ส่งหน่วยต้นสังกัดใหม่หรือหน่วยที่ไปบรรจุ ผู้ที่ไม่สังกัดหน่วยส่วนกลาง ส่วนการศึกษา ให้ มทบ.หรือ จทบ.จัดทำประวัติเพิ่ม 1ชุด และสำเนาชุดที่ทำเพิ่ม รวมเป็น ชุด ส่งชุดเดิมและสำเนาให้หน่วยต้นสังกัดที่เลื่อนฐานะ ส่วนที่ทำใหม่ให้ส่งให้ มทบ.หรือ จทบ.หน่วยต้นสังกัดที่ไปบรรจุ
การเปลี่ยน ชื่อ – สกุล ให้รายงาน ผบช.ภายใน 30 วัน และต้องแจ้งให้ สบ.ทบ.ทราบ
เจ้าของประวัติจะต้องตรวจสอบประวัติของตนเองไม่น้อยกว่าปีละ ครั้ง
การบันทึกข้อความในแบบประวัติรับราชการปกติ ให้บันทึกด้วยหมึกน้ำเงิน หรือดำ ยกเว้นยศ ตำแหน่งในหน้าแรก และในหน้าติดรูปถ่าย ให้บันทึกด้วยดินสอดำ
การบันทึกความสามารถและผลงานดีเด่น ข้อบกพร่อง นายทหารสัญญาบัตรต้องได้รับอนุมัติจาก ผบ.ทบ.หรือผู้รับมอบอำนาจ นายทหารประทวนต้องได้รับอนุมัติจาก หน.ส่วนราชการขึ้นตรงกองทัพบก
11.    เอกสารประกอบประวัติ
ตอบ       บัญชีรับรองเวลาราชการทวีคูณ (ตัวจริง) ต้องให้ หน.แผนกประวัติเป็นผู้รับรองสำเนาเท่านั้น
สำเนามรณบัตรของทายาท (บิดา มารดา คู่สมรส บุตร)
สำเนาทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบันของทายาท
สำเนาทะเบียนสมรสของ บิดามารดา
สำเนาทะเบียนสมรสของเจ้าของประวัติ
สำเนาทะเบียนการรับรองบุตร
สำเนาทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม
สำเนาทะเบียนการหย่าของบิดามารดา
สำเนาทะเบียนการหย่าของเจ้าของประวัติ
สำเนาทะเบียนการเปลี่ยนชื่อ
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ
บันทึกรับรองเวลาราชการที่ กห.ตรวจสอบไม่ได้
ใบรับรองการเป็นทายาท
สำเนา สด.43
สำเนาคำสั่งบรรจุครั้งแรก
สำเนาใบสมาชิกฌาปกิจ ทบ.

12.    โครงสร้างหมาเลข ชกท.
ตอบ   หมายเลข ชกท.สำหรับนายทหารสัญญาบัตร ประกอบด้วยตัวเลข ตัว

ตัวแรก ประเภทงานใน ทบ. มี 10 ประเภท ( 0 – 9 )

- 0 ตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุเป็นกรณีพิเศษ งานเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารและการขนส่ง

- 1 การบังคับบัญชาและการรบ

- 2 ธุรการ การบริการและการฝึก

- 3 การแพทย์ และสุขาภิบาล

- 4 จัดหา ส่งกำลัง ซ่อมบำรุง

- 5 สวัสดิภาพและสวัสดิการ

- 6 การเงิน การบัญชีและการงบประมาณ

- 7 งานทางเทคนิคด้านวิศวกรรม

- 8 งานวิชาชีพ งานด้านวิทยาศาสตร์อื่น ๆ

- 9 การป้องกันอันตราย การข่าวกรอง และการสืบสวน

ตัวเลข ตัวหลังแสดงถึงขีดความชำนาญของงานแต่ละประเภทงานนั้น ๆ

นอกจากตัวเลข ตัวดังกล่าว ยังกำหนดให้มีตัวเลขเพิ่มเติมสำหรับงานบางตำแหน่ง ซึ่งต้องบรรจุผู้มีคุณวุฒิพิเศษ

- 1 จนท.สงครามจิตวิทยา                                   - 2 จนท.ข่าวกรองทางเทคนิค

- 3 จนท.การรบพิเศษ                                          - 4 จนท.วิจัยและพัฒนาการรบ

- 5 จนท.อาวุธปรมณู                                           - 6 จนท.ปฏิบัติการบนเครื่องบิน

- 7 พลร่ม                                                               - 8 ครู
13.    ตัวอย่าง ผู้บังคับหน่วยทหารราบ ชกท.1542

ตอบ     นักบิน ชกท.6-1981

14.    การให้หมายเลข ชกท. กระทำได้ วิธี

ตอบ      1. เข้ารับการศึกษาอบรม

2. การฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ของ ชกท.ใหม่ ผบ.หน่วยตั้งแต่ชั้น ผบ.พล. หรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ และให้มีระยะเวลาในการฝึกอย่างน้อย เดือน

15.    กำลังพลผู้ใดมิได้ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งใน ชกท.ที่ได้รับติดต่อกันกี่ปี  จึงจะหมดสภาพหมายเลข ชกท.

ตอบ  ตั้งแต่ ปีขึ้นไป

16.    ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนใดสามารถปฏิบัติงานได้ทุก ชกท.

ตอบ    รร.สธ.ทบ.และ วทบ.สามารถปฏิบัติงานได้ทุก ชกท.

17.    ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตำแหน่งข้าราชการกลาโหม พ.ศ.2502
การบรรจุ และปลด


ตอบ       ต่ำกว่าสัญญาบัตร ผบ.พล หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้สั่ง

ชั้นสัญญาบัตร รมว.กห.เป็นผู้สั่ง เว้นแต่ตำแหน่งตั้งแต่ ผบ.พล. หรือเทียบเท่าขึ้นไป พระมหากษัตริย์

   ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่ถ้าเป็นการลาออกหรือเกษียณ รมว.กห.เป็นผู้สั่ง
การย้าย เลื่อน และลดตำแหน่ง


ตอบ        ต่ำกว่าสัญญาบัตร ผบ.ร้อย หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้สั่ง แต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนพรรคเหล่า จำพวก หรือวิทยาการ ในหน้าที่ ต้องได้รับอนุมัติจาก เลขา รมว.กห. ปลัด กห. สมุหราชองครักษ์ ผบ.สส. ผบ.ทบ.หรือเทียบเท่าก่อน

ชั้นสัญญาบัตร

ตั้งแต่ ผบ.ร้อย หรือเทียบเท่าลงไป ให้ ผบ.พล. หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้สั่ง (ยกเว้นเปลี่ยนเหล่า)

ตั้งแต่ชั้น ผบ.กรม หรือเทียบเท่าลงไป และการเปลี่ยนพรรคเหล่า จำพวก หรือวิทยาการในหน้าที่ หรือการเลื่อนหรือลดตำแหน่งตั้งแต่ ผบ.ร้อย หรือเทียบเท่าลงไป ให้ ปลัด กห. สมุหราชองค์รักษ์ ผบ.สส. ผบ.ทบ. เป็นผู้สั่ง
ตั้งแต่ ผบ.พล. หรือเทียบเท่าขึ้นไป พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

การย้ายระหว่างกำลังศึกษาอยู่ ให้ผู้นั้นศึกษาให้จบหลักสูตรก่อนแล้วจึงเดินทางไปรับตำแหน่ง

นายทหารประทวนจะทำหน้าที่นายทหารได้ ต้องผ่านการคัดเลือก และเข้ารับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรที่ ทบ.กำหนด เว้นบางกรณี หน่วยอาจสั่งให้ทำหน้าที่ฯ ก่อนได้แต่ผู้นั้นต้องรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 ปี และต้องเป็น จ.ส.อ.มาแล้วไม่น้อยกว่า ปีรวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก  
ประกอบด้วย

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ยศ.ทบ.นายทหารประทวน คุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะฯ  ใหม่ล่าสุด


ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

ข้อสอบวิชาศาสนาและศีลธรรม
ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
ข้อสอบภาษาไทย
แนวข้อสอบแบบธรรมเนียมทหาร ยศ.ทบ.
ข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖

แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com 
ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์ 
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน
www.topthaitest.comสั่งซื้อแนวข้อสอบรับราชการที่  0821068662
converse3g ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
køb beats by dre -
        1.姐不是蒙娜丽莎,不会对每个人都微笑。
 2.哥吸烟是因为它伤肺、不伤心!
 3.没了寂寞,谁陪我。
 4.你信不信我一巴掌把你拍墙上,抠都抠不下来!
 5.能被抢走的爱人,那不叫爱人。
 6.你要是�花,以后牛都不敢拉屎了!
 7.那些允许被挥霍的年代叫做青春
 8.做有良心的男人、找有气质的女人。
 9.我怀旧 - 是因为我看不到未来。
 10.我太佩服我自己了、有时候照镜子的时候都给自己磕头!
 11.别在我的坟前哭,弄脏了我轮回的路。
 12.不怕喝敌敌畏,就怕开盖有惊喜 畅享多一瓶!
 13.年轻的时候,我们常常冲着镜子做鬼脸;年老的时候,镜子算是扯平了。
 14.当两个人遇见,接下来的不是故事就是事故
 15.我视金钱如粪土 我爸视我为化粪池。
 16.我比较喜欢看火影忍着,因为一死就死一村的日本人。
 17.有事直接奔主题, 不要拿你的无知, 挑战我的黑名单。
 18.都说沉默是金.是不是沉默久了就会有很多金子啊?
 19.本人口儿重,拟禁绝可乐,改喝急支糖浆。
 20.卑微的表面,掩饰内心的变态。
 21.眼泪是你邮寄给我的礼物,monster beats solo by dr dre,地址是不怎么幸福。
 22.医生、麻烦你给我开点后悔药再给我杯忘情水�
 23.我从不说谎,除啦这句话以外。
 24.一个人时,善待自己;两个人时,善待对方
 25.如果你看到面前的阴影,别怕,那是因为你的背后有阳光
 26.旋转木马是最残忍的游戏,彼此追逐却有永恒的距离!
 27.人生没有彩排的机会,每时每刻都是在现场直播
 28.强者不是没有眼泪,淘宝网手机专卖商城只是可以含着眼泪向前跑
 29.再烦,就把你绑到草船上借箭去。
 30.人生如戏,全靠演技。
 31.有些人就是这样, 自己是蛆就觉得全世界是一个大粪池。
 32.真爱就像UFO,都只是听说过,但没人见过 。
 33.不愿做奴隶的人民,愿做人民币的奴隶。
 34.有一种人你不CTM,他永远不知道你是他爸。
 35.后悔的事我不做, 我只做让你后悔的事 。
 36.我一在强调做人要低调,Nike Shox Oz。可你们非要给我掌声和尖叫。
 37.地球是运动的,一个人不会永远处在倒霉的位置
 38.世界快末日了,有件事情我一直瞒着你,其实我是奥特曼。
 39.亲爱的,你可得一定要相信我啊,我连坐船都头晕,更何况是脚踏两只船呢
 40.最美的不是下雨天,是曾与你躲过雨的屋檐。
 41.五毛和五毛是最幸福的 因为他们凑成了一块。
 42.姐不是巴黎欧莱雅,不值得你拥有。
 43.梦想这回事 就是用来破灭的吧
 44.一个人的寂寞,是两个人的错
 45.我不是天桥上算命的,唠不出那些你爱听的磕。
 46.握不住的沙,干脆扬了它
 47.眼睛为你下着雨,心却为你撑着伞
 48.不怕讨债的是英雄,就怕欠债的是真穷!
 49.我的签名很贵,尤其是签在支票上面!
 50.人不能太方,也不能太圆,一个是会伤人一个是会让人远离你,køb beats by dre,因此人要椭圆!
 51.我喜欢你,关你什么事!
 52.在马路边捡到一分钱,这要上交给pol.ice叔叔手里边 ,这是原则。但捡到十块钱 这已经超出了原则的范围了。
 53.吃饭不吃菜 省钱谈恋爱
 54.肖邦,淘宝网手机专卖商城你若弹出我的悲伤 我就给你两块钱。
 55.要不是打不过你,早跟你翻脸了
 56.虽然你身上喷了古龙香水,但我还能隐约闻到一股人渣味 57.誓言只是一时的失言!
 58.广告看的好好的,突然蹦出个电视剧。
 59.这年头 情侣一多 黄瓜就不好卖了
 60.世界是我们的,也是儿子们的,可最终是那帮孙子们的。
 61.你不是仙人掌,又何必那么坚强。
 62.我不是有钱人的后代!但是我要做有钱人的祖宗!
 63.我还年青,需要指点.但是,不需要您对我指指点点.....
 64.就算再想哭,也要微笑着说一句:你大爷的!
 65.为了你的奥迪,我的迪奥,我们要加油!
 66.脑袋空不要紧、关键是不要进水。
 68.我允许你走进我的世间,但不允许你在我世间走来走去。
 69.喜欢我一下,你会死嘛
 70.做中国新时代女性:上得了厅堂,下得了厨房,写得了代码,查得出异常,杀得了木马, 翻得了围墙,开得起好车,买得起新房,斗得过二奶,打得过流氓...Topics articles related:

  
   Chanel
  
   ecco Sandaler
  
   Converse Fritid
19932qdy5 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
广州服装加工厂 www.fzjg8.com
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้