ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กทม.  2555
hussapong ออนไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กทม.  2555

ข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กทม.  2555
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546

1.                   ระเบียบฉบับนี้บังคับใช้เมื่อใด

ก.       ทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข.       หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งวัน

ค.         มกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๗

ง.         เมษายน  พ.ศ. ๒๕๔๗

ตอบ       ค.    มกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๗

                ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่    มกราคม  ๒๕๔๗  เป็นต้นไป

2.                   วิธีปฏิบัติงานสารบรรณของกรุงเทพมหานคร  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบในข้อใด

ก.       ระเบียบผู้ว่ากรุงเทพมหานครว่าด้วยการสารบรรณ

ข.       ระเบียบสภากรุงเทพมหานครว่าด้วยการสารบรรณ

ค.       ระเบียบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสารบรรณ

ง.       ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสารบรรณ

ตอบ       ง.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสารบรรณ

                                ข้อ ๕  วิธีปฏิบัติงานสารบรรณของกรุงเทพมหานคร  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้และระเบียบ

           สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

                                คำอธิบายซึ่งกำหนดไว้ท้ายระเบียบ  ให้ถือว่าเป็นส่วนประกอบที่ใช้ในงานสารบรรณ  และให้

           ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

3.                   ผู้ที่รักษาการตามระเบียบนี้คือ

ก.       ปลัดกรุงเทพมหานคร

ข.       ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ค.       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ง.       นายกรัฐมนตรี

ตอบ       ก.  ปลัดกรุงเทพมหานคร

                                ข้อ ๖  ให้ปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัย

           ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวกและจัดทำคำอธิบายกับให้มี

           หน้าที่ดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณ

4.                   ผู้ที่มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้คือ

ก.       ปลัดกรุงเทพมหานคร

ข.       ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ค.       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ง.       นายกรัฐมนตรี

ตอบ       ก.  ปลัดกรุงเทพมหานคร

                ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

5.                   คณะกรรมการว่าด้วยงานสารบรรณกรุงเทพมหานคร  จะสามารถดำรงตำแหน่งได้เมื่อใด

ก.       เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง

ข.       เมื่อประธานสภากรุงเทพมหานครแต่งตั้ง

ค.       เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง

ง.       ดำรงตำแหน่งทันทีที่ได้รับเลือก

ตอบ       ก.  เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง

                                ข้อ ๗  ให้มีคณะกรรมการว่าด้วยงานสารบรรณกรุงเทพมหานคร  ซึ่งผู้ว่าราชการ

            กรุงเทพมหานครแต่งตั้งและให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑)         เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาระเบียบนี้ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

(๒)       เสนอความเห็นในการตีความ  การวินิจฉัยปัญหา  การแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวกและคำอธิบายตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ ๖

(๓)     เสนอแนะการจัดวางระบบการเก็บรักษาหนังสือสำคัญด้วยระบบต่างๆ ต่อปลัดกรุงเทพมหานคร  เช่น  ระบบไมโครฟิล์ม  เป็นต้น

(๔)        ให้ความเห็นชอบในการเก็บรักษาหนังสือราชการที่เป็นเอกสารสำคัญไว้ในระบบตาม (๓)

(๕)        พิจารณาดำเนินการตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  หรือปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย

6.                   เลขที่หนังสือออก  จะต้องประกอบด้วยข้อใดบ้าง

ก.       ตัวพยัญชนะและวันที่ที่ออกหนังสือ

ข.       เลขประจำของส่วนราชการเจ้าของเรื่องและวันที่ที่ออกหนังสือ

ค.       ตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง

ง.       เลขประจำของส่วนราชการเจ้าของเรื่องเท่านั้น

ตอบ       ค.  ตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง

                                ข้อ ๘  เลขที่หนังสืออก  ประกอบด้วยรหัสตัวพยัญชนะแล้วต่อด้วยเลขประจำของส่วนราชการ

     เจ้าของเรื่องรหัสตัวพยัญชนะที่ใช้สำหรับเลขที่หนังสือออกของทุกหน่วยงานและส่วนราชการให้ใช้รหัส กท

7.                   รหัสตัวพยัญชนะที่ใช้สำหรับเลขที่หนังสือออกของทุกหน่วยงานและส่วนราชการให้ใช้ตัวพยัญชนะใด

ก.       กท

ข.       กท.

ค.       กทม

ง.       กทม.

ตอบ       ก.  กท

                ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

8.                   เลขประจำของส่วนราชการเจ้าของเรื่องประกอบด้วยตัวเลขสี่ตัว  ตัวเลขสองตัวแรกหมายถึง

ก.       วันที่ออกหนังสือ

ข.       ส่วนราชการภายใน

ค.       เลขประจำตัวผู้ออกหนังสือ

ง.       หน่วยงาน

ตอบ       ง.  หน่วยงาน

                                ข้อ ๙  เลขประจำของส่วนราชการเจ้าของเรื่องประกอบด้วยตัวเลขสี่ตัว  ตัวเลขสองตัวแรก

            สำหรับหน่วยงาน  โดยเริ่มจากตัวเลข ๐๑  เรียงไปตามลำดับหน่วยงานตามประกาศกรุงเทพมหานครว่า

            ด้วยการจัดระเบียบราชการของกรุงเทพมหานคร  และตัวเลขสองตัวหลังหมายถึงส่วนราชการภายใน

            หน่วยงานระดับไม่ต่ำกว่ากองหรือฝ่าย  แล้วแต่กรณี  ตามประกาศกรุงเทพมหานครว่าด้วยการแบ่งส่วน

            ราชการภายในหน่วยงาน  และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร

9.                   ส.กทม.  ย่อมาจาก

ก.       สภากรุงเทพมหานคร

ข.       สมาชิกกรุงเทพมหานคร

ค.       สำนักงานกรุงเทพมหานคร

ง.       ส่วนราชการกรุงเทพมหานคร

ตอบ       ก.  สภากรุงเทพมหานคร

                                ข้อ ๑๐  อักษรย่อชื่อกรุงเทพมหานครคือ  กทม.

  อักษรย่อชื่อสภากรุงเทพมหานครคือ  ส.กทม.

ให้มีอักษรย่อชื่อหน่วยงาน  ส่วนราชการ  และการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร  รวมทั้งอักษรย่อชื่อ

ตำแหน่งในการบริหารงานระดับไม่ต่ำกว่ากอง

10.                ข้อใดมิใช่หนังสือราชการที่กำหนดให้ทำเป็นหนังสือภายใน

ก.       หนังสือที่ปลัดกรุงเทพมหานครมีไปถึงหน่วยงานในสังกัด

ข.       หนังสือที่ผู้ว่าราชกรุงเทพมหานครมีไปถึงประธานสภากรุงเทพมหานคร

ค.       หนังสือที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีไปถึงหน่วยงานในสังกัด

ง.       หนังสือที่กรุงเทพมหานครมีไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ตอบ       ข.  หนังสือที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีไปถึงประธานสภากรุงเทพมหานคร

                                ข้อ ๑๒  หนังสือราชการที่กำหนดให้ทำเป็นหนังสือภายใน  คือ  หนังสือติดต่อภายในระหว่าง

           หน่วยงานหรือส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร  รวมทั้งหนังสือที่กรุงเทพมหานครมีไปถึง

           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  และหนังสือที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือปลัด

           กรุงเทพมหานครมีไปถึงหน่วยงานในสังกัด

11.                หน่วยสารบรรณกลางของกรุงเทพมหานครให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดโดยจะต้องประกาศแบบใด

ก.       ประกาศราชกิจจานุเบกษา

ข.       ประกาศพระราชกฤษฎีกา

ค.       ประกาศกรุงเทพมหานคร

ง.       ประกาศข้อบัญญัติ

ตอบ       ค.  ประกาศกรุงเทพมหานคร

                                ข้อ ๑๔  หน่วยสารบรรณกลางของกรุงเทพมหานครและหน่วยสารบรรณกลางของหน่วยงาน

           ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดโดยทำเป็นประกาศกรุงเทพมหานคร

12.                หนังสือของกรุงเทพมหานครที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ลงนามที่หนังสือออก  ให้ใช้รหัสใด

ก.       มท ๐๐๐๑/....

ข.       มท ๐๐๑๐/....

ค.       มท ๐๑๐๐/....

ง.       มท ๑๐๐๐/....

ตอบ       ค.  มท ๐๑๐๐/....

                                หนังสือของกรุงเทพมหานครที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ลงนามที่หนังสือออก

           ให้ใช้รหัส มท ๐๑๐๐/....  ส่วนราชการเจ้าของหนังสือให้ใช้ว่า  กระทรวงมหาดไทย  และส่วนราชการ

    เจ้าของเรื่องให้ใช้ว่า  กรุงเทพมหานคร  แล้วต่อด้วยหนังสือในสังกัดกรุงเทพมหานคร  สำหรับเลข

           ทะเบียนหนังสือส่งให้ออกเลขที่กองกลาง  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

13.           กรณีหนังสือภายนอกที่เป็นเรื่องเร่งด่วนและเป็นเรื่องที่โดยปกติจะต้องเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  แต่ได้รับเรื่องล่าช้า  หากรอเสนอสั่งการอาจเสียหายแก่ราชการ  หัวหน้าหน่วยสารบรรณกลางสามารถส่งเรื่องดังกล่าวให้ใครพิจารณาดำเนินการได้

ก.       เจ้าหน้าที่สารบรรณ

ข.       หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ค.       ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ

ง.       ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง

ตอบ       ข.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กทม. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ทุกวิชาที่ใช้สอบ


ข้อสอบ กทม.ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546

ข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ข้อสอบระเบียบ กทม. ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การตรวจเงิน พ.ศ.2530
ข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับแก้ไข _ฉบับ 2 _ พ.ศ.2548
แนวข้อสอบเก่าเกี่ยวกับเรื่องงานพัสดุ (กทม.)
แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง รถราชการ พ.ศ. 2529
แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ.2538
รวมแนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์

สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com 
ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์ 
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน
www.topthaitest.com
สั่งซื้อแนวข้อสอบรับราชการที่  0821068662
hussapong ออนไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.    รถราชการในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๙ มีกี่ประเภท
ก.    2  ประเภท                    ค.  3  ประเภท
ข.    4  ประเภท                    ง.  5  ประเภท
ตอบ    ค.  3  ประเภท
2.    รถราชการในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้แก่รถอะไรบ้าง
ก.    รถรับจ้าง      รถรับรอง    รถส่วนกลาง
ข.    รถส่วนกลาง    รถรับรอง   รถเฉพาะตำแหน่ง
ค.    รถส่วนกลาง    รถรับรอง   รถประจำตำแหน่ง
ง.    รถรับจ้าง      รถส่วนตัว     รถประจำตำแหน่ง
ตอบ   ข. รถส่วนกลาง    รถรับรอง   รถประจำตำแหน่ง
3.    รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่จัดไว้เพื่อใช้ราชการของกรุงเทพมหานคร คือ
จ.    รถรับจ้าง                    ค. รถรับรอง
ฉ.    รถประจำตำแหน่ง                ง. รถส่วนกลาง
ตอบ  ง. รถส่วนกลาง
4.    รถยนต์ที่จัดไว้เป็นพาหนะรับรองชาวต่างประเทศซึ่งเป็นแขกของกรุงเทพมหานคร คือ
ก.    รถรับจ้าง                    ค. รถรับรอง
ข.    รถประจำตำแหน่ง                ง. รถส่วนกลาง
ตอบ  ค. รถรับรอง
5.    รถยนต์ที่ทางราชการจัดให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่ง คือ
ก.    รถรับจ้าง                    ค. รถรับรอง
ข.    รถประจำตำแหน่ง                ง. รถส่วนกลาง
ตอบ  ก. รถประจำตำแหน่ง6.    รถประจำตำแหน่งในกรุงเทพมหานครจัดให้แก่ใคร
ก.    ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ข.    รองประธานสภากรุงเทพมหานคร
ค.    ปลัดกรุงเทพมหานคร
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ
7.    ผู้มีสิทธิได้รถประจำตำแหน่งให้รับเงินค่าตอบแทนแทนการใช้รถประจำตำแหน่งเท่าใด
ก.    เป็นรายเดือน                    ค. เป็นรายวัน
ข.    เหมาจ่ายเป็นรายเดือน                ง. เป็นรายสัปดาห์
ตอบ   ข. เหมาจ่ายเป็นรายเดือน    
8.    ในกรณีจำเป็นอาจงดจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายเป็นรายเดือนแก่ผู้มีสิทธิโดยให้ใช้รถใดแทน
ก.    รถรับรอง                    ค. รถส่วนกลาง
ข.    รถส่วนตัว                    ง. รถใดก็ได้
ตอบ  ค. รถส่วนกลาง
9.    รถใดที่ต้องมีการติดตราเครื่องหมายประจำกรุงเทพมหานคร
ก.    รถส่วนตัว                    ค. รถประจำตำแหน่ง
ข.    รถส่วนกลาง                    ง. รถรับรอง
ตอบ    ข. รถส่วนกลาง
10.    ใครมีหน้าที่จัดทำบัญชีแยกประเภทรถราชการ    
ก.    ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร            ค. หน่วยงานเจ้าของรถ
ข.    ปลัดกรุงเทพมหานคร                ง. ใครก็ได้
ตอบ  ค. หน่วยงานเจ้าของรถ
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com
ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน
www.topthaitest.com
สั่งซื้อแนวข้อสอบรับราชการที่  0821068662
babala239 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
louis vuitton 1570
As for the ,louis vuitton store 10966,louis vuittonLouis Vuitton Galliera Amalfitana,louis vuitton online shop 13072, what I concern is the material,lv outlet 11667, which is called Raffia They retail their designer eyewear at exclusive outlets,louis vuitton online, shopping malls,louisvuitton, and multiplexes at marginally higher costs than ordinary sunglasses The design to last is apparent in the cut of the trench as well as the material the trench is manufactured fromThere will and is ready to upgrade wire and extrudedHEADSET SOLO HD advance s timbreMost likely,Louis Vuitton Palermo Sale, as the popularity of the Louis Vuitton handbag continues to grow,louis vuitton outlet, so will the popularity of the Louis Vuitton replica handbagsThere are many online shops where you can get these boots without spending too much money8
jin46ph809t ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
sized identical to the evidence on the zodiac
sized similar to the indicators of this zodiac links sweetie bracelet, which are often an agreeable way to observe any labor and birth associated with a brand new infant. One can find extraordinary holiday vacation bracelets that leave superb treats for the purpose of Romantic evening cheap links of london friendship bracelet, Yuletide [url=www.pandorajewelrycanada.org]Pandora Beads Canada[/url], Easter or simply Bloody halloween. Typically the variation not to mention complement aspect associated with Pandora Jewelry can help you produce a lot of not the same types to complement any kind of summer easily through shifting available this charm bracelets in your preferred necklace or maybe diamond necklace. Pandora Birthstone CharmsOne very unique Pandora Jewelry ranges is actually their own birthstone expensive jewelry.
Quixote. The best [url=www.pandoracharms2012.us]Where To Buy Pandora Charms[/url], black colored, old-fashioned fur traps Bob's perspective. Additionaly, the item produces using popular music a doubly interactive practical knowledge, which is pleasurable. DeCandido. The reason? Because the device is without a doubt cost-free, and it's just as if it all is familiar with whatsoever i wish to listen to! What amount of manages to do it job? Is in reality a look at numbers [url=www.pandorabracelets2012.net]Charm Bracelets Pandora[/url]! A aim is always to determine everything that audio can be for example eath other, to ensure that basically look for a music, pandora bracelets world-wide-web stereo can certainly ascertain plus go with a further songs i'll for example. He / she acquires it all notwithstanding their wife's misgivings. That companie offers
produced from cherished pebbles and even deposits. A few nonetheless will be more cost-effective if obtained internet around rings suppliers through buying web pages. Also increase be the established dealing this occurs with any get if profit is definitely discharged by using on the net approaches. Nevertheless, no matter looking indicates, earrings continues that they are a good most desirable superior selected through the ones who want to create a proclamation if issuing exposes. Pandora Jewellery is among the most most desired model, primarily to its different expensive jewelry. It all began around 1982, because a Danish provider Pandora Charm bracelets On discount sales.
ralated article:

  
   sized just as the indications of this zodiac
  
   Birthstones grew to become famous through the Vict
  
   wooden similar to the indicators on the zodiac
  
   typically the output lines
  
   subjects like they leave the workplace earlier kin
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้