ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
hussapong ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สอบครู กศน.

สอบครู กศน.อุบลราชธานีรับครู กศน.ตำบล (1-11 พ.ค.55)

 กศน.อุบลราชธานี รับครู กศน.ตำบล (1-11 พ.ค.55) ด้วยสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ชื่อตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล จำนวน 8 อัตรา ได้แก่ 1. กศน. อำเภอตระการพืชผล จำนวน 2 อัตรา
 2. กศน. อำเภอเมืองอุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา
 3. กศน. อำเภอเขมราฐ จำนวน 1 อัตรา
 4. กศน. อำเภอบุณฑริก จำนวน 2 อัตรา
 5. กศน. อำเภอดอนมดแดง จำนวน 1 อัตรา
 6. กศน. อำเภอศรีเมืองใหม่ จำนวน 1 อัตรา

 ค่าตอบแทน 14,020 บาท

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.

ผู้ประสงค์สมัครฯ ให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี
ตั้งแต่วันที่ 1 - 11 พฤษภาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 1.99 MB )
แนวข้อสอบครู กศน.

1.พรบ. กศน.2551ไม่ใช้บังคับ กับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานใด
ก. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ข. สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
ค. สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน
ง. ข้อ ก และ ข

2.ข้อใดคือ การศึกษานอกระบบ
ก. กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและ
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมที่ตรงตามสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้น
ข. กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมที่ตรงตามสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้นและมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเพื่อจัดระดับผลการเรียนรู้
ค. กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมที่เหมาะสมกับสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้นและมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเพื่อจัดระดับผลการเรียนรู้
ง. กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมที่ยืดหยุ่นและหลากหลายตามสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้นและมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเพื่อจัดระดับผลการเรียนรู้

3.ข้อใดคือ การศึกษาตามอัธยาศัย
ก. กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจำวันของบุคคลซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามความสนใจ ความต้องการ โอกาสความพร้อม และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล
ข. กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจำวันของบุคคลซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามหลักสูตร และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล
ค. กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจำวันของบุคคลซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีความยืดหยุ่น ตามความต้องการ โอกาสความพร้อม และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล
ง. กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจำวันของบุคคลซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามหลักสูตรและความยืดหยุ่นในโอกาสความพร้อม และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล

4.ข้อใดคือ หลักการข้อที่ 1 ของ การศึกษานอกระบบ
ก. ความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวาง
ข. การกระจายอำนาจแก่สถานศึกษาและการให้ภาคีเครือข่าย
ค. การเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียน
ง. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.ข้อใดคือ หลักการข้อที่ 1 ของ การศึกษาตามอัธยาศัย
ก. ความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวาง
ข. การกระจายอำนาจแก่สถานศึกษาและการให้ภาคีเครือข่าย
ค. การเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียน
ง. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.ข้อใดคือ เป้าหมายของการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัย
ก. ได้รับความรู้และทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ที่จะเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ข. ได้เรียนรู้สาระที่สอดคล้องกับความสนใจและความจำเป็นในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ค. นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์และเทียบโอนผลการเรียนกับการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ
ง. ถูกทุกข้อ

7.ใครเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับมอบหมาย
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ง. เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

8.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีกี่คน
ก. 17 คน                           
ข. 19 คน
ค. 21 คน      
ง. 28 คน

9.ข้อใดไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ก. เลขาธิการสภาการศึกษา
ข. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ค. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ง. เลขาธิการคุรุสภา

10.ใครเป็นผู้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภาคีเครือข่าย
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค. เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ง. คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

11.ใครเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย
ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1
ง. ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด

12.ใครเป็นผู้จัดทำบัญชีรายชื่อสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค. เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ง. ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน

13.การประกาศรายชื่อสถานศึกษาตามข้อ 197 ให้ประกาศอย่างไร
ก. ประกาศเป็นกฎกระทรวง
ข. ประกาศเป็นประกาศกระทรวง
ค. ประกาศเป็นระเบียบกระทรวง
ง. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

14.การประกาศรายชื่อสถานศึกษาตามข้อ 197 ให้ประกาศภายในกี่วัน
ก. 30 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ข. 60 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ค. 90 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ง. 120 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

15.เหตุผลในการตราพ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2551 คือ
ก. เพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ข. เพื่อให้มีการประสานกับการศึกษาในระบบ
ค. เพื่อการบริหารงานที่คล่องตัวของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ง. เพื่อให้มีกฎหมายรองรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดสกลนคร 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดมุกดาหาร 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดอุบลราชธานี 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดหนองคาย 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดอำนาจเจริญ 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดหนองบัวลำภู 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดศรีสะเกษ 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดอุดรธานี 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดยโสธร 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดเลย 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดร้อยเอ็ด 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดมหาสารคาม 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดสุรินทร์ 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดขอนแก่น 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดบุรีรัมย์ 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดเพชรบูรณ์ 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดชัยภูมิ 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดนครราชสีมา 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดเชียงใหม่ 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัด-เชียงราย 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดพะเยา 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดลำพูน 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดน่าน 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดลำปาง 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดแพร่ 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดอุตรดิตถ์ 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดตาก 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดพิษณุโลก 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดกำแพงเพชร 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดพิจิตร 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดนครสวรรค์ 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดอุทัยธานี 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดชัยนาท 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดลพบุรี 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดสิงห์บุรี 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดปราจีนบุรี 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดสระบุรี 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดนครนายก 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดอ่างทอง 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดราชบุรี 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดสุพรรณบุรี 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดอยุธยา 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดสมุทรสงคราม 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดสมุทรสาคร 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดสระแก้ว 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดตราด 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดจันทบุรี 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดระยอง 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดชลบุรี 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดเพชรบุรี 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดชุมพร 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดระนอง 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดนครศรีธรรมราช 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดพังงา 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดกระบี่ 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดตรัง 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดพัทลุง 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดภูเก็ต 
แนวข้อสอบครู กศน. ครู ศรช.จังหวัดสงขลา

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครู กศน. ทั่วประเทศ  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546
- พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2551
- สรุป ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  2547
- แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540- แนวข้อสอบ  พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  2539
- นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. 2555- บทบาทและภาระกิจของ กศน. ตำบล- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com 
ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์ 
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน
www.topthaitest.com
สั่งซื้อแนวข้อสอบรับราชการที่  0821068662
hussapong ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เปิดสอบ สมัครสอบครู กศน.อุบลราชธานี  ข้อสอบครู กศน

รับครู กศน.ตำบล (1-11 พ.ค.55)

กศน.อุบลราชธานี รับครู กศน.ตำบล (1-11 พ.ค.55)

ด้วยสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล

จำนวน 8 อัตรา ได้แก่
1. กศน. อำเภอตระการพืชผล จำนวน 2 อัตรา
2. กศน. อำเภอเมืองอุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา
3. กศน. อำเภอเขมราฐ จำนวน 1 อัตรา
4. กศน. อำเภอบุณฑริก จำนวน 2 อัตรา
5. กศน. อำเภอดอนมดแดง จำนวน 1 อัตรา
6. กศน. อำเภอศรีเมืองใหม่ จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 14,020 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.
ผู้ประสงค์สมัครฯ ให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี
ตั้งแต่วันที่ 1 - 11 พฤษภาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ
เปิดดูรายละเอียด :     คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 1.99 MB )
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครู กศน. ทั่วประเทศ  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546
- พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2551
- สรุป ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  2547
- แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- แนวข้อสอบ  พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  2539
- นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. 2555
- บทบาทและภาระกิจของ กศน. ตำบล
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com
ระบุหน่วยงานและตำแหน่งที่สอบ ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 หรือ แจ้งทางอีเมล์อีกครั้งว่าโอนเงินแล้ว ระบุวันที่ เวลา ยอดเงินที่โอน
www.topthaitest.com
สั่งซื้อแนวข้อสอบรับราชการที่  0821068662
yeman1040 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
roberto cavalli sunglasses 2011,Is in reality with the forms and types related w
It is really with choices and types connected with cycle helmet damages shoei that a option s  es tough. You've got your own with a targeted only one due to pigment on the other hand you will find low-cost ringing your consideration which is a very  fortable biker helmet you've ever subjected to your thoughts. Since the  es to build not to mention  ft,  fort advantages nonetheless how would you react so when you're damaged rrn between 2 superior helmets prefer quite possibly total come across and the amenable facial area? The immediate answer is and it has by working with locating a  bination pertaining to either.Other than the a variety of fundamental various headgear such as couple of stated above along with the 1 / 2 mask, there is a hybrid car mask of shoei. They are not known crossbreed shoei helmets for free. You got it right! Installed to each other all the best options that come with each motorcycle designs . . . complete and so the start front. Checking out this particular motorbike helmet, it seems like a normal 100 % confront headgear. You possess greatness choosing you'll having this type of considering that you decide the fashion that your favorite individual well, you realize you'll be flicking managers so when you're holiday across the road in the downtown area. Assuming you may be going to a the city which you don't understand significantly with regard to,gucci sunglasses sale, tailor made gather lessons and now you need not need your favorite head protection off from.With the biker helmet sport bike shoei,gucci sunglasses sale, you just have to exercise main of your respective biker helmet " up ". Today you got a wide open tackle headwear. You should confer with most of the service station clerk without taking your entire biker helmet out of. To check out a atlas as well as you is unable to in fact see clearly of your screen at, you could lift a comprehensive face up? In the event you operating frigid weather your motorbike helmet can be fogging in place, switch it up additionally the awesome atmosphere are hurrying to your face and also wouldn't have an issue with their clouding now days.Opposed to this on the scope, if ever using with a unlock facial motorcycle helmet is way too freezing cold, you might remove down the run into from the cross biker helmet and you have got a better way involving busting this frigid. Faster results . protecting the particular wind it manually, often the an accumulation of dust not to mention reasonable critters off from your own? Take see your face with the helmet way down and you will be implemented. When using the better designs of shoei headwear, there are spectacular device sunglasses for a headgear. Is it doesn't best of both worlds for two main very good mask models whenever you distinguish a new mixture.
相关的主题文章:

  
   http://www.ah-tea.com/forum.php?mod=viewthread&tid=458448&pid=560248&page=1&extra=page=1#pid560248
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้