ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
hussapong ออนไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

ข้อสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน1.       ข้อใด คือคุณสมบัติที่สำคัญของหลักสูตร
ก.  มีความเป็นพลวัตปรับเปลี่ยนทางสังคม
ข.  มีความเป็นเอกภาพ  มีความเหมาะสมทุกสถานการณ์
ค.  เป็นข้อสรุปของนักวิชาการทุกสาขาแล้ว
ง.  สังคมจะเปลี่ยนแปลง  หลักสูตรสามารถคงอยู่ได้
ตอบข้อ
  ก.  มีความเป็นพลวัตปรับเปลี่ยนทางสังคม2.        การพัฒนาหลักสูตร  ต้องดำเนินการตามข้อใด
ก.  กำหนดเป้าหมาย
ข.   เลือกกิจกรรมและวัสดุประกอบการเรียนการสอน
ค.  กำหนดระบบที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ  ง.  ถูกทุกข้อ
3.       ข้อใด  ไม่ต้องคำนึงถึงในหลักการพัฒนาหลักสูตร
ก.  ผู้เชี่ยวชาญมีความสามารถ
ข.  ความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง
ค.  สิ่งที่ผู้ดำเนินงานจะได้รับ
ง.  ฝึกอบรมครูประจำการ
ตอบข้อ 
ค.  สิ่งที่ผู้ดำเนินงานจะได้รับ4.       การจัดทำหลักสูตร  ระดับประถมศึกษา  ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์  เป็นหน้าที่ของการพัฒนาหลักสูตรในข้อใด
ก.  หลักสูตรระดับชาติ
ข.  หลักสูตรระดับท้องถิ่น
ค.  หลักสูตรระดับห้องเรียน
ง.  หลักสูตรระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ตอบข้อ 
ก.  หลักสูตรระดับชาติ5.       ข้อใด ไม่ใช่  หน้าที่รับชอบของ “ศูนย์หลักสูตร”
ก.  จัดทำเอกสารประกอบหลักสูตร
ข.  ปรับปรุงหลักสูตร
ค.  ฝึกอบรมในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ง.  จัดทำคู่มือครู
ตอบข้อ  ค.  ฝึกอบรมในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้6.       ข้อใดคือ ประโยชน์  ที่เกิดจากการพัฒนาหลักสูตร  สำหรับครูผู้สอน
ก.  พัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องความเจริญของสังคมและของโลก
ข.  สามารถจัดการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์
ค.  ระบบการศึกษาก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ง.  ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม
ตอบข้อ 
ข.  สามารถจัดการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์7.       องค์ประกอบในการพัฒนาหลักสูตร  ไม่ควรคำนึงถึงข้อใด
กง  ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
ข.  ความต้องการของสังคม
ค.  สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ง.  การบริหารจัดการของสถานศึกษา
ตอบข้อ 
ง.  การบริหารจัดการของสถานศึกษา8.       การดำเงินงานในการพัฒนาหลักสูตร  เริ่มต้นจากข้อใด
ก.  การเลือกและการจัดเนื้อหาวิชา
ข.  กำหนดจุดมุ่งหมาย
ค.  การนำเสนอสูตรไปใช้
ง.  การประเมินผลหลักสูตร
ตอบข้อ 
ข.  กำหนดจุดมุ่งหมาย9.       ข้อใด ไม่ใช่  รายละเอียดของหลักสูตร
ก.  การบริหารหลักสูตร
ข.  การจัดแผนการเรียนการสอน
ค.  ศักยภาพและความถนัดของผู้เรียน
ง.  วิธีการสอนและคุณสมบัติผู้สอน
ตอบข้อ 
ค.  ศักยภาพและความถนัดของผู้เรียน10.    การพัฒนาหลักสูตร  ให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์  คือข้อใด
ก.  ผู้สอนพัฒนาคุณวุฒิของตนให้ทัดเทียมที่อื่น
ข.  ผู้เรียนและชุมชนสนใจแสวงหาสถานศึกษาที่ดี
ค.  ผู้บริหารสนใจพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ
ง.  การประชุมปรึกษาร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ตอบข้อ 
ง.  การประชุมปรึกษาร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง11.    ข้อใด ไม่ใช่  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์
ก.  จุดมุ่งหมาย                                                                  ข.  จัดประสบการณ์
ค.  คุณสมบัติครู                                                                ง.  การประเมินครู
ตอบข้อ 
  ค.  คุณสมบัติครู12.    ข้อมด ไม่ใช่  แหล่งข้อมูลในการกำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
ก.  สังคม                                                                            ข.  ผู้เรียน
ค.  ผู้เชี่ยวชาญ                                                                  ง.  ครูผู้สอน
ตอบข้อ 
ง.  ครูผู้สอน13.    เกณฑ์ในการพิจารณา  เลือกประสบการณ์การเรียนรู้  ที่ไทเลอร์ไม่ได้กำหนดไว้ คือ ข้อใด
ก.  ครูพึงพอใจในการจัดประสบการณ์
ข.  ผู้เรียนพึงพอใจในการจัดประสบการณ์
ค.  ผู้เรียนมีโอกาสฝึกและเรียนรู้
ง.  ประสบการณ์ทุกด้านเน้น  ตอบสนองจุดประสงค์
ตอบข้อ
  ก.  ครูพึงพอใจในการจัดประสบการณ์14.    ข้อใด ไม่ใช่  ความสัมพันธ์ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบแนวตั้งและแนวนอนของไทเลอร์
ก.  ความต่อเนื่อง                                                              ข.  ประสบการณ์
ค.  การจัดช่วงลำดับ                                                        ง.  บูรณาการ
ตอบข้อ  
ข.  ประสบการณ์15.    การวัดและวิเคราะห์สถานการณ์  ที่ทำให้เกิดพฤติกรรมเหล่านั้นตรงกับข้อใด
ก.  การกำหนดจุดมุ่งหมาย
ข.  การเลือกกิจกรรม
ค.  การจัดประสบการณ์
ง.  การประเมินผล
ตอบข้อ 
ง.  การประเมินผล16.    ข้อใด ไม่ใช่  เกณฑ์การพิจารณาเครื่องมือที่ใช้วัดผลหลักสูตร
ก.  ความเป็นปรนัย                                                          ข.  ความเป็นอัตนัย
ค.  ความเชื่อมัน                                                                ง.  ความเที่ยงตรง
ตอบข้อ 
ข.  ความเป็นอัตนัย                                         17.    ข้อใดคือ แนวความคิดของฮิลดา ทาบา  ที่มีต่อการพัฒนาหลักสูตรต่างจาก ไทเลอร์
ก.  การดำหนดจุดมุ่งหมาย
ข.  การเลือกและจัดประสบการณ์
ค.  ครูควรมีส่วนร่วม
ง.  การประเมินผล
ตอบข้อ 
ค.  ครูควรมีส่วนร่วม18.    ผู้ที่ได้รับแนวคิดของไทเลอร์  และทาบา  แล้วนำมาปรับขยายการพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน คือข้อใด
ก.  เซเลอร์  และอเล็กซานเดอร์                                    ข.  ฟ็อกซ์
ค.  กู๊ดแล็ด  และ ริชเทอร์                                               ง.  ริชเทอร์
ตอบข้อ 
ก.  เซเลอร์  และอเล็กซานเดอร์19.    การที่สามารถบอกว่า  หลักสูตรบรรลุตามเป้าหมาย  หรือจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  ทราบได้จากข้อใด
ก.  กำหนดขอบเจต                                                          ข.  การออกแบบหลักสูตร
ค.  การใช้หลักสูตร                                                         ง.  การประเมินผล
ตอบข้อ 
ง.  การประเมินผล20.    ข้อใด ไม่ใช่ ข้อคำนึงถึงในการออกแบบหลักสูตร
ก.  เลือกประสบการณ์ที่เหมาะสม
ข.  การจัดเนื้อหาสาระ
ค.  ความพร้อมของสถานศึกษา
ง.  ความต้องการของผู้เรียนและสังคม
ตอบข้อ 
ค.  ความพร้อมของสถานศึกษา21.    กู๊ดแล็ด  และ ริชเทอร์  ได้เสนอแนวคิด  ในการพัฒนาหลักสูตรเน้นพัฒนาใน  ข้อใด
ก.  ความรู้ความสามาถของครูผู้สอน
ข.  เนื้อหาวสาระและพฤติกรรมผู้เรียน
ค.  ความมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ง.  ความพร้อมของสื่อและนวัตกรรม
ตอบข้อ 
ข.  เนื้อหาวสาระและพฤติกรรมผู้เรียน22.    ฟ๊อก  ได้เสนอรูปแบบในการพัฒนาหลักสูตร ว่าต้องการกำหนดจุดมุ่งหมายจากค่านิยมของสังคมเพื่อ  ยกเว้น ข้อใด
ก.  กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน
ข.  ความพร้อมของครูผู้สอน
ค.  ความต้องการของสังคม
ง.  ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ
ตอบข้อ 
ข.  ความพร้อมของครูผู้สอน23.    ข้อใด ไม่ช่วยให้สามารถคัดเลือกความรู้ในด้านต่างๆได้
ก.  เนื้อหาสาระของหลักสูตร
ข.  สื่อการเรียนการสอน
ค.  ศักยภาพของผู้เรียน
ง.  วิธีการจัดการเรียนการสอน
ตอบข้อ  
ค.  ศักยภาพของผู้เรียน24.    ข้อใด เป็นขั้นตอนแรก  ของการพัฒนาหลักสูตร
ก.  การจัดเนื้อหาของหลักสูตร
ข.  การกำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
ค.  การนำหลักสูตรไปใช้
ง.  การปรับปรุงงหลักสูตร
ตอบข้อ 
ข.  การกำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร25.    ข้อใดเป็นขั้นตอนสุดท้าย  ของการพัฒนาหลักสูตร
ก.  หารกำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
ข.  การนำหลักสูตรไปใช้
ค.  การปรับปรุงหลักสูตร
ง.  การประเมินผลหลักสูตร
ตอบข้อ 
ค.  การปรับปรุงหลักสูตร26.    ประสบการณ์ที่สถานศึกษา  จัดให้นักเรียน คือข้อใด
ก.  คู่มือครู                                                                         ข.  คู่มือการจัดกิจกรรม
ค.  หลักสูตร                                                                      ง.  เนื้อหา
ตอบข้อ 
ค.  หลักสูตร27.    การศึกษา  มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา  ข้อใด
ก.  เศรษฐกิจและการเมือง                                             ข.  ชีวิตและสังคม
ค.  ชุมชนและสิ่งแวดล้อม                                             ง.  เศรษฐกิจและสังคม
ตอบข้อ 
ข.  ชีวิตและสังคม28.    ค่านิยม  ปรัชญาการศึกษา  นำมาใช้ในประโยชน์โดยตรง  ในข้อใด
ก.  เป้าหมายและจุดหมายการศึกษา
ข.  การจัดการเรียนการสอน
ค.  วิธีการสอนและหลักการสอน
ง.  วิธีการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ตอบข้อ  ก.  เป้าหมายและจุดหมายการศึกษา
29.    ในการจัดการศึกษา  รัฐ  ยึดหลักการ  ในข้อใด
ก.  ความแตกต่างระหว่างบุคคล
ข.  ความต้องการของท้องถิ่น
ค.  ความพร้อมของสถานศึกษา
ง.  ความเสมอภาคทางการศึกษา
ตอบข้อ 
ง.  ความเสมอภาคทางการศึกษา30.    แนวทางในการจัดการศึกษา  ควรยึดแนวทางในข้อใด
ก.  ทรัพยากรที่มีอยู่ประเทศ
ข.  งบประมาณของรัฐ
ค.  ปัญหาทางการเมืองภายในประเทศ
ง.  สภาพสังคมไทย
ตอบข้อ 
ก.  ทรัพยากรที่มีอยู่ประเทศ
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662  www.topthaitest.comสั่งซื้อแนวข้อสอบรับราชการที่  0821068662
m5edf0902 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
跑步机什么牌子好 www.51pbj.com
chunrou8941 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
|but also|but nevertheless
Sunglasses absolutely are a trendy device together with surely is frequent. But they also function more than just a way supplement 1 ) they'll give protection to up your eyes make Sun bright. This is why they need to understand all the different styles on the market. Let us get originated. Ray Ban aviators were initially developed in 1936 to find soldiers jet pilots. Since then, the attraction provides apply far and wide. Having a filter aluminium casing coupled with outsized teardrop webpage, they are often mirrored or  e in several lens versions. Teashades are known as the sunglasses made popular in Henry Lennon and then Ozzy Osbourne. These are generally very small round of golf accessories proceed lean cord frame. These people became popular during the psychedelic sectors of a '60s counterculture combined with whilst they aren't going to be on the grounds that common to any further extent, they are maintained an ideal label of music star sunglasses. The exact Ray Ban Wayfarer is additionally a fantastic design of sunglasses. All these plastic-framed, trapezoidal lensed glasses have been better on the top menu when compared to foot of course, if these people were declared during the early '50s, efficiently became Louis Dean's private manner. Usually black or brown,Ray Ban Pas Cher, Ray Ban wayfarers may well  e in a calico and even turtle-shell impress.Outsized sunglasses were definitely relatively tasteful for the '80s and additionally these days may see becoming bitten. Onassis glasses, often known as Jackie Os, are usually women sunglasses, then again result considering that men super star sunglasses very. Mainly because these glasses handle added pores,Lunttes Ray Ban, they are usually more effective for shielding against too much sun. Returned sunglasses work most effectively sunglasses meant for consulting slight differences. There're well-liked select snowboarders along with snowboarders above all together with  e in various different colors with a plastic-type material bed frame. Wraparounds can be mistaken for they sunglasses as either used often by intensive those who exercise. More often than not you'll find one single zoom lens having a nominal style with the intention to enhance the risk for glasses compact also warm. From Ray Ban sunglasses are some of the preferred, consequently they are on the list of oldest sunglasses brands, they want additional exceptional brands of sunglasses. A new Ray Ban clubmaster is known as a cross between aviators plus wayfarers. Through small-scale trapezoidal glasses and merely the actual wayfarer chasis on top and in addition walls, the exact transfer rims all of the lens and in addition makes them glasses a good approach. The particular Ray Ban caravan also is renowned and consequently will keep their wiring structure all around, as well wayfarer improved lenses. Not too long ago introduced might be the Ray Ban flip-up Wayfarer, allowing you that user so that you basically flip the most of the sunglasses so you don't damages people. This is beneficial to visit just how sunglasses evolve during this specific one hundred year.
相关的主题文章:

  
   http://blogs.princeton.edu/pia/personal/thoffecker/2010/12/quick-strides.html#comments
  
   http://cyworld.ifensi.com/ps2/diary/diary_view.php?mh_id=2011955356&diary_date=20120626&postid=882824
  
   http://thedisputed.org/index.php?topic=58412.msg290933#msg290933
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้