ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบเข้ารับราชการสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
hussapong ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบเข้ารับราชการสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ข้อสอบเข้ารับราชการสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ


แนวข้อสอบนักวิชาการยุติธรรมปฎิบัติการ (ด้านสิทธิมนุษยชน) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

1.อะไร เป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาแต่กำเนิดและติดตัวไปจนตาย

          1. กลไกคุ้มครอง                          2. สิทธิมนุษยชน

          3. กฎหมาย                                 4. บัญญัติ ระเบียบ

ตอบ ข้อ 2.

2. กลไกการคุ้มครองสิทธิ คือ อะไร

1.     เครื่องมือสำหรับประชาชนหรือบุคคลใดๆที่ถูกละเมิดสิทธิ

2.      กฏหมายสำหรับประชาชน เพื่อรักษาซึ่งไว้ความยุติธรรม 
3.      บทบัญญัติของสังคม เพื่อให้สังคมรักษาสิทธิซึ่งกันและกัน
4.      สนธิสัญญาของประชาชน และรัฐ เพื่อการรักษาสิทธิ
ตอบ ข้อ 1.

3. ข้อใดคือประเภทของกลไกการคุ้มครองสิทธิ  

          1. ประเภทที่เป็นทางการ                 2.ประเภทที่ไม่เป็นทางการ   

        3. ประเภทจารีตประเพณี                                   4. ประเภทสนธิสัญญา

ตอบ ข้อ 2.

4.ด้านสิทธิมนุษยชน เป็นกฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างใครกับใคร โดยไม่จำกัดเขตแดน

1.รัฐกับประชาชน                          2.รัฐกับสิทธิ

3.รัฐกับปัจเจกบุคคล                      4. ประชาชนกับสิทธิ

ตอบ ข้อ 3.

5.ข้อใดไม่ใช่ กลไกคุ้มครองสิทธิอยู่ในรูปของคณะกรรมการประจำสนธิสัญญานั้น

1. คณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม     2.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

3.ข้อร้องเรียนตามกระบวนการ 1503 4.คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคน

ตอบ ข้อ 4.

6.คณะกรรมการข้อใด มีฐานะเป็นหน่วยงานในเครือ ECOSOC มีความเป็นอิสระและไม่ได้เป็นตัวแทนของภาคีในกติกา

1. คณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม     2.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

3.ข้อร้องเรียนตามกระบวนการ 1503 4.คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคน

ตอบ ข้อ 1.

7. ข้อใด จัดตั้งขึ้นตามสมัชชาที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2006 แทนที่ Human Rights Commission

1. คณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม     2.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

3.ข้อร้องเรียนตามกระบวนการ 1503 4.คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคน

ตอบ ข้อ 3.

8. ข้อใดไม่ใช่ กลไกคุ้มครองตามกฎหมายภายในประเทศ

1.     กลไกที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  

2.     คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

3.     คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

4.     คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ตอบ ข้อ 3.

9. ข้อใด คือ กลไกการคุ้มครองสิทธิที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น

1.     กลไกที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  

2.     คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

3.     คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

4.     คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ตอบ ข้อ 3.

10. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตราใด ระบุว่าบุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองตามกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึง

          1. มาตรา 39                               2. มาตรา 40

          3. มาตรา 41                               4. มาตรา 42

ตอบ ข้อ 2.

11. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความยุติธรรมประกอบด้วย ข้อใด

          1. ทหาร ตำรวจ อัยการ ศาล           2. ประชาชน  เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ศาล ตำรวจ

          3. ทนายความ นักจิตวิทยา  ศาล ตำรวจ      4. ตำรวจ ทหาร  อัยการ ศาล

ตอบ ข้อ 3.

12. ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้  เมื่อเห็นว่ามีกรณีในข้อใด

1.     บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

2.     กฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดของบุคคล มีปัญหาเกี่ยวกับประชาชน

3.     เห็นว่าการพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนไม่เป็นธรรม

4.     การปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ

ตอบ ข้อ 1.

13. การร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาต้องทำเป็นหนังสือดังนี้ ข้อใดไม่ใช่

          1. ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน     2. ระบุเหตุที่ทำให้ต้องร้องเรียน

          3. ใช้ถ้อยคำตามที่เข้าใจ                4. ลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน

ตอบ ข้อ 3.

14. การร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาสามารถโทรไปได้ที่เบอร์ใด

          1. 1660                                     2. 1676

          3. 1543                                     4. 1221

ตอบ ข้อ 2.

15. ผู้เสียหายจากการกระทำอันเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติ การกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น หมายถึงข้อใด

          1. ผู้เสียหาย                                2. ผู้ถูกล่าวหา

          3. ผู้ทุจริต                                   4. ผู้ถูกใส่ความ

ตอบ ข้อ 1.

16. ผู้ซึ่งถูกกล่าวหาหรือมีพฤติการณ์ปรากฏแก่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่า ได้กระทำการอันเป็นมูลที่จะนำไปสู่การถอดถอนจากตำแหน่ง การดำเนินคดีอาญา การขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือการดำเนินการทางวินัย ตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และให้หมายความรวมถึงตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำดังกล่าวด้วย หมายถึง ข้อใด

          1. ผู้เสียหาย                                2. ผู้ถูกล่าวหา

          3. ผู้ทุจริต                                   4. ผู้ถูกใส่ความ

ตอบ ข้อ 2.

17. ข้อใดไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

1.     ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติ

2.     ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

3.     ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเลขาธิการ

4.     ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้า หน้าที่เอกชน

ตอบ ข้อ 4.

18. กระบวนการร้องเรียนจะต้องทำหนังสือถึง " เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช." หรือ "ตู้ ปณ.ใด

          1. ตู้ ปณ. 99                               2. ตู้ ปณ. 100

          2. ตู้ ปณ. 101                                       4. ตู้ ปณ.102

ตอบ ข้อ 4.

19. ทรัพย์สินที่จะแสดงให้เห็นว่าร่ำรวยผิดปกติฯ มีอะไรบ้าง

          1. บ้าน                                       2. ที่ดิน

          3. รถยนต์                                   4. ถูกทุกข้อ

ตอบ ข้อ 4.

20. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 252 - 254 และ พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ใด

          1. พ.ศ.2542                                        2. พ.ศ.2543  

          3. พ.ศ.2544                                        4. พ.ศ.2545

ตอบ ข้อ  1.


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเข้ารับราชการสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก  
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662  www.topthaitest.comสั่งซื้อแนวข้อสอบรับราชการที่  0821068662
safd5612 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
hermes birkin 1dWzow vOcMId
The majority of Hermes stores employ a ready listing that may possess a wait around all the way to 2 yrs to have a Birkin travelling bag  When faced with a pack of nosy photographers, Stephanie Pendersen, in her publication, Handbags, What Every Woman Need to Know, says the shy, newly married Romantic, not however wishing to mention her pregnancy around the globe, did what any kind of woman would accomplish and hid the girl secret in her bag! Such was Kelly's influence at the time that from henceforth, her necessary addition became known as the "Kelly" handbag Pls transfer whichever important files straight the right systems or possibly content material articles As a result of individual craftsmanship, the information on other bags may not all match Dumas was in connection with your beloved by marriage only thereby incorporated the Hermes name into his or her own Most of the other brands can be inconsistent in their ties
However, you'll often see stars walk around shopping shorts and hoodia jean, proudly showing his bag in Hermes    Related Articles - Hermes Birkin, Hermes Kelly,           Email this Article to a Friend! Receive Articles like this one direct to your email box!Subscribe for free today! I once study a announcement asserted there's a girl who was within the initial picture on the Hermes carriers stating: "It's not a handbaghtml,http://www If you want to know more about the particulars and quality of He?rme?s B?irk?in wholesale handbags, please feel free to get hold of me The most commonly confused aspect of Hermes ties is associated with the label They need branded goods together with superior quality and operation   Women spent a great deal of money on fashion
Well, ladies, for this fabulous bag,hermes outlet, please take it good care as your babyhermes-bagsell But the story advisors left me deeper effect Apart from Hermes Birkin,hermes birkin, Hermes Kelly is also in the top of the list! Hermes Kelly comes in different versions in different materials like Birkin does Ever thought about exactly what appliance is utilized within Hermes accessories along with Hermes carriers? Just like the household leather in addition to goat templates, these are crafted from the best supplies Women won鈥檛 buy Hermes handbagsonly because they look good But now Lady GaGa take exception Victoria Beckham and deficiency to be the queen regnant of vintage hermes bags
" The decent and supple stitching is done perfectly by most expert craftsmanship trained for years Und das ist Tolle daran, dass es nicht gegen das dann Gesetz und der Preis werden nicht wird Ihnen Schaden Hermes itself is a brand of much size additionally, the cause of much of inventions  The metallic hardware for a Birkin bag (your lock, keys, buckle hardware and feet studs) are generally plated with gold or other silver and gold coins, such palladium, which, unlike silver,hermes belts, will not tarnish This is the reason why the Hermes Birkin 45CM bags are the most wanted handbags today Perhaps the cheapest one particular normally requires roughly US$6,hermes birkin,000 Also you can consider other top handbags manufacturer,hermes outlet, like Marc by Marc John and the Indy Pouch by Gucci
There would be not any place with regard to luxury The markings of Hermes are embossed, and the designer will never put metal plates on its creations So it shot to popularity anyone looked at the lady having this particular pack by the girl venturesell-pursesHermes, the son of Zeus and Maea, is a elohim of Courier, herding, business, pilferage, transportation, traveling, sports and motion  With the elevated consciousness and recognition concerning the style everyone desires to possess the most latest and trendy accessories There鈥檚 a rich fashion heritage that Hermes is built upon, and it鈥檚 even better news that this goes beyond fashion designer handbags
'This is different [from cycling], this is really different, this is essentially yoga, weights, pilates, dancing all on a bike On the other hand, not every the net vendors are sincere, therefore it is possible that you are scammed when you shop to your handbags Sacs 脿 main et sacs 脿 main Hermes sont construits avec les meilleurs mat茅riaux, pour les crocodiles, par exemple, d'autruche,Sac Hermes Kelly veau, avec des pores de reptiles et de la peau The same kind of leathers add the leathers from different parts of the animal, so really it is worth learning in maintaining the bags Male consumers may effortlessly find his Birkin artwork while using the elegance from France along with the casual leisure from USA  In case you basically attained the xmas itching, bringing obtaining a Hermes handbags can be beneficial
  In terms of colors are considered Hermes provide you with an entire spectrum in the rainbow to choose fromhtml, http://www You have to remember all the methods to avoid a fake one  Herm?隆矛?隆矛s Birkin purses and handbags usually are hand-crafted through seasoned tradesmen, taking on so that you can 2 days to produce Nevertheless, Hermes will never utilize any type of metal logo backing or nameplate in the interior of the purse  Once upon a time there was a king and his son  Many of fakers when constructing the imitation purses will use regular steel
Related articles:

  
   hermes belt KPccKJ jQFN1S
  
   www.orderhermesbags.com fqJ5xh LlMV67
  
   www.ourhermesbag.com MWpKrE 0TdOOu
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้