ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติ  ใช้สอบทุกจังหวัด
hussapong ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติ  ใช้สอบทุกจังหวัด

ข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานคุมประพฤติ  ใช้สอบทุกจังหวัด1.     ข้อใดคือหนังสือราชการ 

        ก.    เอกสารของทางราชการ                                                     ข.    เอกสารที่ทางราชการทำขึ้น 

        ค.    เอกสารโต้ตอบในราชการ                                                 ง.     เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ 

        ตอบ       ง.  เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ 

2.     หนังสือประตราแทนการลงชื่อให้ใช้ได้ในกรณีใด 

        ก.    คำแนะนำ                                                                             ข.    แถลงการณ์ 

        ค.    หนังสือที่ไม่เกี่ยวกับราชการ                                            

        ง.     การส่งสิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสารระหว่างส่วนราชการ 

        ตอบ       ง.  การส่งสิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสารระหว่างส่วนราชการ 

3.     ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีคำขึ้นต้นให้ใช้คำว่าอะไร 

        ก.    เรียน                                                                                       ข.    เสนอ 

        ค.    กราบเรียน                                                                             ง.    ขอประธานกราบเรียน 

        ตอบ       ก.  เรียน 

4.     “งานสารบรรณ”  มีความหมายตรงกับข้อใด

        ก.    งานที่เกี่ยวกับระเบียบการร่างโต้ตอบหนังสือและเสนอความเห็น 

     ข.    งานที่เกี่ยวกับงานบริหารงานเอกสาร 

        ค.    งานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วย 

        ง.     งานที่ทำด้วยหนังสือนับตั้งแต่คิดร่าง, เขียน, แต่งพิมพ์, จดจำ,ทำสำเนา, ส่งรับบันทึก, ย่อเรื่องเสนอ, 

                สั่งการ, ตอบ, เก็บเข้าที่และค้นหา 

        ตอบ       ข.  งานที่เกี่ยวกับงานบริหารงานเอกสาร 

5.     หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ มี 6 ชนิด คือข้อใด 

        ก.    หนังสือภายใน, หนังสือภายนอก, หนังสือที่มีไปมาระหว่างกระทรวง, ส่วนราชการมีถึงบุคคลภายนอก 

                และหนังสือที่ลงรับไว้เป็นหลักฐานแล้ว 

ข.      หนังสือภายใน, หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ, หนังสือสั่งการและโฆษณา หนังสือราชการ 

ที่ส่งออก และหนังสือราชการสำคัญเกี่ยวกับการเงิน 

ค.      หนังสือภายนอก, หนังสือภายใน, หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ, หนังสือสั่งการและโฆษณา 

และหนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐาน 

ง.      ผิดทุกข้อ 

        ตอบ       ง.  ผิดทุกข้อ 

6.     กรรมการดำเนินการทำลายหนังสือประกอบขึ้นด้วยบุคคลอย่างน้อยกี่คน 

        ก.    2  คน                                                                                      ข.    3  คน 

        ค.    4  คน                                                                                      ง.    เท่าใดก็ได้ 

        ตอบ       ข.  3  คน 

7.     ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีคำลงท้ายให้ใช้คำว่าอะไร 

        ก.    ขอแสดงความนับถือ                                                           ข.    ขอแสดงความเคารพนับถือ 

        ค.    ขอแสดงความนับถืออย่างสูง                                            ง.    ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง 

        ตอบ       ก.  ขอแสดงความนับถือ 

8.     ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฉบับปัจจุบันได้ใช้บังคับมาตั้งแต่เมื่อใด 

        ก.    วันที่  1  มิถุนายน พ.ศ. 2506                                             ข.    วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2516 

        ค.    วันที่  1  มิถุนายน พ.ศ. 2526                                             ง.    วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2536 

        ตอบ       ค.  วันที่  1  มิถุนายน พ.ศ. 2526 

9.     หนังสือเรื่องใดที่ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการตลอดไป 

        ก.    เรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน                                                        ข.    เรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบ 

        ค.    เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์                                            ง.    ถูกทุกข้อ 

        ตอบ       ค.  เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 

10.  “ประกาศ”  จัดเป็นหนังสือชนิดใด

        ก.    หนังสือสั่งการ                                                                     ข.    หนังสือแถลงข่าว 

        ค.    หนังสือแถลงการณ์                                                            ง.    หนังสือประชาสัมพันธ์ 

        ตอบ       ง.  หนังสือประชาสัมพันธ์ 

11.  หนังสือที่ต้องจัดส่งและดำเนินการทางสารบรรณ โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็วนั้นจะต้องระบุตัวอักษร 

        สีแดงให้เห็นชัดบนหนังสือแอละบนซองว่าอย่างไร 

        ก.    ด่วน                                                                                        ข.    ด่วนที่สุด 

        ค.    ด่วนมาก                                                                                ง.    ด่วนภายใน 

        ตอบ       ค.  ด่วนมาก 

12.  หนังสือที่ต้องปฏิบัติด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ ตรงกับข้อใด 

        ก.    ด่วนมาก, ด่วนเฉพาะ และด่วนที่สุด                                ข.    ด่วนที่สุด, ด่วนมาก และด่วน 

        ค.    ด่วนภายในวันเวลาที่กำหนด และด่วนเฉพาะ              ง.    ถูกทุกข้อ 

        ตอบ       ข.  ด่วนที่สุด, ด่วนมาก และด่วน 

13.  อายุของการเก็บหนังสือ มีวิธีการปฏิบัติตามข้อใด 

        ก.    หนังสือที่เกี่ยวกับการเงินทุกกรณี ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า  10  ปี 

        ข.   หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10  ปี 

        ค.    หนังสือที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องค้นได้จากที่อื่น ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

        ง.     หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้เก็บรักษาไว้ 

                ไม่น้อยกว่า  3  ปี 

        ตอบ       ค.  หนังสือที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องค้นได้จากที่อื่น ให้เก็บไว้ 

                             ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

14.  การลงวัน เดือน ปี ของหนังสือติดต่อราชการให้ปฏิบัติตามข้อใด 

        ก.    หนังสือภายนอก ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ 

        ข.    ส่วนหนังสือภายใน ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อย่อของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ 

        ค.    ถูกทั้งข้อ  ก.  และ  ข. 

        ง.     ไม่มีข้อใดถูก 

        ตอบ       ค.  ถูกทั้งข้อ  ก. และ ข. 

15.  รหัสตัวพยัญชนะสำหรับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานเลขาธิการรัฐสภากำหนดไว้ตามข้อใด 

        ก.    สต  และ  สภ                                                                        ข.    ตง  และ  รส 

        ค.    ตผ  และ  สภ                                                                         ง.    สตง  และ  สลร 

        ตอบ       ค.  ตผ  และ  สภ 

16.  คำสรรพนามสำหรับเจ้าของหนังสือว่า ข้าพระพุทธเจ้า  นอกจากใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

        และพระบรมราชินีนาถแล้ว ยังใช้ได้ตามข้อใด 

        ก.    สมเด็จพระบรมราชชนนี                                                   ข.    พระบรมวงศ์เธอชั้นพระองค์เจ้า 

        ค.    สมเด็จพระยุพราช และสมเด็จเจ้าฟ้าทุกพระองค์         ง.    ถูกทุกข้อ 

        ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ 

17.  คำว่า คำสั่ง  มีความหมายตรงตามข้อใด 

        ก.    คำสั่งด้วยวา, คำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร และคำสั่งที่บันทึกถึงตัวผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะ 

        ข.    การสั่งด้วยการบันทึกทางจดหมาย และด้วยสื่อนำสาร 

        ค.    บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย 

        ง.     การกระทำด้วยหนังสือหรือเรียกเจ้าหน้าที่มาพบเพื่อสั่งการแต่ละเรื่อง 

        ตอบ       ค.  บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย 

18.  ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ 

        ก.    เลขาธิการ ก.พ.                                                                     ข.    ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

        ค.    เลขาคณะรัฐมนตรี                                                              ง.    รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

        ตอบ       ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

19.  หนังสือที่ปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติแบ่งออกเป็น 

        ก.    2  ประเภท                                                                            ข.    3  ประเภท 

        ค.    4  ประเภท                                                                            ง.    ไม่มีข้อใดถูก 

        ตอบ       ข.  3  ประเภท 

20. เพื่อให้หน่วยราชการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยอย่างใกล้ชิดและรวดเร็วจึงให้ทุกกระทรวง ทบวง 

        กรม  ถือปฏิบัติอย่างไร 

        ก.    พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ว้างบน                                        ข.    พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ไว้ในที่ที่เห็นได้ชัดเจน 

        ค.    ไม่ต้องพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ไว้ก็ได้ เพราะได้ประทับตรายาง “ด่วน”  อยู่แล้ว

        ง.     พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยเจ้าของเรื่อง ไว้ใต้ชื่อหน่วยงานที่มุมล่างซ้ายของหนังสือราชการ 

        ตอบ       ง.  พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยเจ้าของเรื่อง ไว้ใต้ชื่อหน่วยงานที่มุมล่างซ้ายของหนังสือ 

                             ราชการ 

21.  ทะเบียนงานสารบรรณ มี  3  ประเภท คือข้อใด 

        ก.    ทะเบียนรับ, ทะเบียนส่ง และทะเบียนเก็บ 

        ข.    ทะเบียนรับ-ส่ง, ทะเบียนแยกเรื่อง, และทะเบียนย่อเรื่อง 

        ค.    ทะเบียนเก็บหนังสือ, ทะเบียนรับ-ส่ง และทะเบียนรายชื่อข้าราชการ 

        ง.     ผิดทุกข้อ 

        ตอบ       ก.  ทะเบียนรับ, ทะเบียนส่ง และทะเบียนเก็บ 

22.  ผู้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณได้แก่บุคคลใด                                                                                                                                                                                                                                   

        ก.    ปลัดกระทรวง                                                                      ข.    สำนักงาน ก.พ. 

        ค.    ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                                  ง.    หัวหน้าส่วนราชการนั้นๆ 

        ตอบ       ก.  ปลัดกระทรวง 

23.  หนังสือภายใน คือหนังสืออะไร 

        ก.    หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี                              

        ข.    หนังสือที่ไม่เป็นแบบพิธีซึ่งใช้ภายในวงงานเดียวกัน 

        ค.    หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยและเป็นหนังสือใช้ติดต่อภายใน 

        ง.     ถูกทุกข้อ 

        ตอบ       ค.  หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยและเป็นหนังสือใช้ติดต่อภายใน 

24.  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ สำรวจหนังสือที่ครบกำหนดอายุการเก็บในปีนั้น 

        หลังวันสิ้นปีปฏิทินภายในกี่วัน 

        ก.    30 วัน                                                                                     ข.    45 วัน 

        ค.    60 วัน                                                                                     ง.    90 วัน 

        ตอบ       ค.  60  วัน 

25.  หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำเมื่อดำเนินการ 

        แล้วเสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี 

        ก.    1 ปี                                                                                          ข.    2 ปี 

        ค.    3 ปี                                                                                          ง.    กี่ปีก็ได้ 

        ตอบ       ก.  1  ปี 

26.  ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ปลัดกระทรวง 

        แต่งตั้งให้ผู้ใดรักษาราชการแทน 

        ก.    อธิบดีหรือเทียบเท่า                                                             ข.    รองอธิบดีหรือเทียบเท่า 

        ค.    หัวหน้ากองหรือเทียบเท่า                                                  ง.    ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 

        ตอบ       ง.  ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 

27.  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีตายหรือขาดคุณสมบัติ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใด 

        คนหนึ่งปฏิบัติ..... 

        ก.    ทำการแทน                                                                           ข.    ปฏิบัติหน้าที่แทน 

        ค.    รักษาราชการแทน                                                               ง.    ปฏิบัติราชการแทน 

        ตอบ       ข.  ปฏิบัติหน้าที่แทน 

28.  ซองหนังสือมีขนาดใดบ้าง 

        ก.    เอ 3, เอ 4, เอ 5 และดีแอล                                                  ข.    เอ 4, เอ 5, เอ 6 และดีแอล 

        ค.    ซี 4, ซี 5, ซี 6 และดีแอล                                                     ง.    ผิดทุกข้อ 

        ตอบ       ค.  ซี 4, ซี 5, ซี 6 และดีแอล 

29.  หนังสือภายนอก คือหนังสืออะไร 

        ก.    ติดต่อส่วนราชการ                                                              ข.    ติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี 

        ค.    ติดต่อระหว่างส่วนราชการกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ราชการ 

        ง.     ถูกทั้งข้อ ก  ข้อ  ข และข้อ  ค 

        ตอบ       ง.  ถูกทั้งข้อ ก  ข้อ  ข และข้อ  ค 

30.  ระเบียบงานสารบรรณเป็นระเบียบที่ออกจากหน่วยงานใด 

        ก.    ก.พ.                                                                                        ข.    กระทรวงศึกษาธิการ 

        ค.    กระทรวงมหาดไทย                                                            ง.    สำนักนายกรัฐมนตรี 

        ตอบ       ง.  สำนักนายกรัฐมนตรี


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ  สำนักงานคุมประพฤติ ทุกพื้นที่ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก  
  ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
ประกอบด้วย
- ข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ
- ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
- ข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล
- ข้อสอบงานพัสดุ
- ข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- ข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- การเขียนหนังสือราชการ การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม


สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662  www.topthaitest.comสั่งซื้อแนวข้อสอบรับราชการที่  0821068662
rsdfoi405 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
louis vuitton outlet RLyxrx cIn7as
It commonly demands grownup females who hold it to put over a pair of higher heels for it provides people possessing a much more graceful look Measuring 19cm x 10cm, its indoors is split into couple compartments Among the many places to shop on the Strip are the Fashion Show Mall, the Forum Shops at Caesars Palace and Town Square Las Vegas  louis vuitton bag louis vuitton epi leather    Related Articles - louis vuitton bags, louis vuitton wallet,louis vuitton belts, louis vuitton damier,louis vuitton outlet,           Email this Article to a Friend! Receive Articles like this one direct to your email box!Subscribe for free today! What does not transform is usually a stylish handbag stays a should have for every female
His second generation successor George vuitton would start for the brand add international view and touch As the name suggests,louis vuitton outlet, the design includes 'pods', perhaps borrowing the idea from nature's seed pods Many of those people even question the quality of the goods that are sold at these shopping malls because the items are often described in sales ads as one-of-a-kind, super deals, overstocks or manager specials of the day This website offers you numerous choices when it comes to replica Mulberry handbags
  Of course,louis vuitton on sale, the presence of discount louis vuitton bags at least one commentator with his ear louis vuitton sunglass case a homegrown challenger for the Cup would also drive domestic audiences to tune in old that is still in quality shape If you answered "yes" to the vast majority of questions than all suggests, enjoy handbag! When you set your eye with replica designer LV Monogram Canvas Sac Chasse for the first time,louis vuitton, the first thing you find about it is its size; for this is fairly a remarkably big container If you are paying money for an original LV handbag or purse, it is important that you are not ripped off by the shopkeeper
Related articles:

  
   http://kelvin.minastyle.com/viewthread.php?tid=98709&pid=118665&page=1&extra=page%3D1#pid118665
  
   http://lifeartgroup.com/blog/2011/08/tj_hiroshima.html#comments
  
   http://www.ouyang.org.cn/discuz/viewthread.php?tid=967128&pid=1120754&page=1&extra=page%3D1#pid1120754
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้