ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สำนักงานคุมประพฤติ เปิดสอบ 226 อัตรา
hussapong ออนไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สำนักงานคุมประพฤติ เปิดสอบ 226 อัตรา

สำนักงานคุมประพฤติ เปิดสอบ 226 อัตราสำนักงานคุมประพฤติในจังหวัดพิษณุโลก ฉะเชิงเทรา สุราษฎร์ธานี สุโขทัย สมุทรปราการ น่าน นครราชสีมา ชลบุรี สกลนคร สิงห์บุรี (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) พัทลุง กำแพงเพชร สมุทรสาคร ลำพูน พังงา (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชุมพร ระนอง (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) สังกัดกรมคุมประพฤติ อุตรดิตถ์ แม่ฮ่องสอน เปิดสอบ คัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว รวมจำนวน 226 อัตรา
ด้วยสำนักงานคุมประพฤติ ประสงค์จะจ้างบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติราชการในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะจ้างและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ได้แก่
(๑) ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
อัตราเงินเดือน ๙,๑๔๐ บาท ค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๕๐๐ บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางอาชญาวิทยา งานยุติธรรม สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และจิตวิทยา หรือ
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางอาชญาวิทยางานยุติธรรม สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคม สงเคราะห์ศาสตร์ และจิตวิทยา หรือ
๓. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางอาชญาวิทยา งานยุติธรรม สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และจิตวิทยา

(๒) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน ๖,๔๑๐ บาท ค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๕๐๐ บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการบัญชีการขาย การเลขานุการ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการบัญชี การขาย การเลขานุการ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการบัญชี การตลาด การเลขานุการ การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป และการจัดการทรัพยากรมนุษย์


จังหวัดที่เปิดสอบมีดังนี้

UPDATE เพิ่มเติม 13 ตุลาคม 2554


UPDATE เพิ่มเติม 12 ตุลาคม 2554 ครั้งที่ 2
UPDATE เพิ่มเติม 12 ตุลาคม 2554 ครั้งที่ 1
ข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ  สำนักงานคุมประพฤติ  ใหม่ล่าสุด
1.       พระราชบัญญัติวิธีดำเนินการคุมประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.  2522  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  หมายความว่าบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อไร
ก.  บังคับใช้ตั้งแต่วันที่  18  มีนาคม  พ.ศ.  2522                  
ข.  บังคับใช้ตั้งแต่วันที่  19  มีนาคม  พ.ศ.  2522
ค.  บังคับใช้ตั้งแต่วันที่  20  มีนาคม  พ.ศ.  2522
ง.  บังคับใช้ตั้งแต่วันที่  21  มีนาคม  พ.ศ.  2522

2.       คำว่า “ศาล”  พระราชบัญญัติวิธีดำเนินการคุมประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา  พ.ศ. 2522  หมายความว่าศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา  แต่ไม่รวมถึงศาลใด
ก.  ศาลเยาวชนและครอบครัว                                                  ข.  ศาลรัฐธรรมนูญ
ค.  ศาลยุติธรรม                                                                            ง.  ศาลปกครอง

3.       รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติวิธีดำเนินการคุมประพฤติตามประมลกฎหมายอาญา  พ.ศ.  2522  หมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใด
ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ                                 ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย                                   ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

4.       พนักงานคุมประพฤติมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด
ก.  สืบเสาะและพินิจเรื่องอายุ  ประวัติ  และความประพฤติของจำเลย
ข.  สืบเสาะและพินิจสติปัญญา  การศึกษาอบรม  และสิ่งแวดล้อมของจำเลย
ค.  สืบเสาะและพินิจเรื่องภาวะแห่งจิต  นิสัย  อาชีพ  และสิ่งแวดล้อมของจำเลย
ง.  พนักงานคุมประพฤติมีอำนาจหน้าที่ทุกข้อใน  ก,ข  และ  ค 

5.       การที่พนักงานคุมประพฤติใช้อำนาจหน้าที่ตามข้อ 4  นั้นเพื่ออะไร
ก.  เพื่อรายงานต่อศาล                                                               
ข.  เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
ค.  เพื่อรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ง.  เพื่อรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

6.       ในระหว่างเวลาใดที่เจ้าหน้าที่คุมประพฤติจะเข้าไปในสถานที่ที่จำเลยหรือผู้ถูกคุมประพฤติอาศัยหรือทำงานอยู่  จะกระทำได้ต่อเมื่อมีคำสั่งของศาล
ก.  ระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก                ข.  ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.
ค.  ระหว่างเวลาพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น                ง.  ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น.

7.       ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องใช้เอกสารใดแสดงต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ก.  ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ข.  ต้องแสดงทะเบียนบ้านต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ค.  ต้องแสดงบัตรประจำตัวต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ง.  ต้องแสดงเอกสารของผู้บังคับบัญชาต่อผู้เกี่ยวข้อง 

8.       เมื่อศาลสั่งให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจข้อเท็จจริง  ให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจโดยไม่ชักช้า  และให้รายงานพร้อมกับความเห็นเสนอต่อศาลภายในเวลากี่วัน  นับตั้งแต่วันที่ศาลสั่ง
ก.  ภายใน  10  วัน  นับแต่วันที่ศาลสั่ง                                    ข.  ภายใน  15  นับแต่วันที่ศาลสั่ง
ค.  ภายใน  20  วัน  นับแต่วันที่ศาลสั่ง                                    ง.  ภายใน  25  นับแต่วันที่ศาลสั่ง

9.       ในกรณีตามข้อ 8  ถ้าไม่อาจทำให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา  ศาลจะอนุญาตให้ขยายเวลาออกไปอีกเท่าที่จำเป็นแต่ไม่เกินกี่วัน
ก.  ไม่เกิน  20  วัน                                                                       ข.  ไม่เกิน  25  วัน
ค.  ไม่เกิน  30  วัน                                                                       ง.  ไม่เกิน  45  วัน

10.   ผู้ใดเป็นเจ้าของหรือครอบครองสถานที่ที่จำลองหรือผู้ที่ถูกคุมประพฤติอาศัยหรือทำงาน  หรือมีความเกี่ยวข้องด้วย  ขัดขืนไม่ยอมให้พนักงานคุมประพฤติเข้าไปในสถานที่นั้น  หรือไม่ยอมตอบคำถามของพนักงานคุมประพฤติ  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินจำนวนเงินเท่าไร
ก.  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500  บาท                                ข.  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000  บาท
ค.  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,500  บาท                            ง.  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000  บาท

11.   สมเกียรติไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานคุมประพฤติ  โดยไม่มาพบพนักงานคุมประพฤติ  หรือไม่ยอมสาบานหรือปฏิบัติตน  หรือไม่ยอมให้ถ้อยคำ  หรือไม่ยอมส่งวัตถุหรือเอกสารอันจะใช้เป็นพยาน  สมเกียรติต้องถูกระวางโทษปรับไม่เกินจำนวนเงินเท่าไร
ก.  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000  บาท                            ข.  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,500  บาท
ค.  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000  บาท                            ง.  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,500  บาท

12.   สมศรีเป็นเจ้าพนักงานมีตำแหน่งหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  และได้ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของผู้อื่นเพราะการปฏิบัติการตามตำแหน่งหน้าที่  นำความลับนั้นไปเปิดเผยนอกอำนาจหน้าที่ของตน  โดยประการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น  สมศรีต้องระวางโทษตามข้อใด
ก.  จำคุกไม่เกิน  6  เดือน                                                            ข.  ปรับไม่เกิน  1,000 บาท
ค.  ทั้งจำทั้งปรับ                                                                           ง.  ข้อ  ก, ข และข้อ ค  เป็นคำตอบ

13.       ถ้ามีใครถามท่าว่า  กรมคุมประพฤติมีภารกิจอะไรบ้าง  ท่านจะตอบอย่างไร
ก.  มีการกิจเกี่ยวกับการคุมประพฤติผู้กระทำผิดที่เป็นเด็ก
ข.  มีภารกิจเกี่ยวกับการคุมประพฤติผู้กระทำผิดที่เป็นเยาวชน
ค.  มีภารกิจเกี่ยวกับการคุมประพฤติผู้กระทำผิดที่เป็นผู้ใหญ่
ง.  การประพฤติมีภารกิจทุกข้อใน ก, ข และข้อ ค 

14.       ท่าราบหรือไม่ว่า ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของกรมคุมประพฤติ
ก.  ดำเนินการสืบเสาะและพินิจ                                        ข.  ควบคุมและสอดส่อง แก้ไข
ค.  ตัดสินคดีผู้กระทำผิด                                                      ง.  ฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด 

15.       ท่านทราบหรือไม่ว่า  กรมคุมประพฤติแบ่งส่วนราชการอย่างไร
ก.  ราชการบริหารส่วนกลาง                                             
ข.  ราการบริหารส่วนภูมิภาค
ค.  ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น                                         
ง.  ข้อ ก และข้อ ข เป็นส่วนราชการของกรมคุมประพฤติ 

16.       ท่านว่าข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการของกรมคุมประพฤติในส่วนกลาง
ก.  กองแผนงานและสารสนเทศ                                       ข.  สำนักงานคุมประพฤติธนบุรี
ค.  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด                                      ง.  กองกิจการชุมชนและบริการสังคม 

17.       ถ้าสุชาติเป็นข้าราชการในกลุ่มพัฒนาระบบบริหารของกรมคุมประพฤติ  สุชาติจะมีความสัมพันธ์กับงานใดน้อยที่สุด
ก.  ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหารการเงินและการบัญชีของกรม
ข.  เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าส่วนราชการภายในกรมเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ค.  ติดตามประเมินผล  และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม
ง.  ประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และส่วนราชการภายในกรม 

18.       สุชีพทำงานอยู่ในสำนักงานเลขานุการ  ในกรมคุมประพฤติ  เข้าจะมีอำนาจหน้าที่สำคัญดังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด
ก.  การปฏิบัติงานสารบรรณ
ข.  จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม
ค.  ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม
ง.  ดำเนินการเป็นศูนย์รวมด้านวิทยุและการสื่อสาร 

19.       ในฐานะที่ท่านจะสอบบรรจุเข้ารับราชการในกรมคมประพฤติ  ท่านรู้หรือไม่ว่าหน้าที่ต่อไปนี้คือ “พัฒนาระบบและวิธีการทำงานในลักษณะการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนเครือข่ายและภาคประชาสังคมในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดและป้องกันสังคมจากอาชญากรรม”  เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใด
ก.  กองกิจการชุมชนและบริการสังคม                             ข.  สำนักงานเลขานุการกรม
ค.  กลุ่มตรวจสอบภายใน                                                    ง.  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

20.       สุชนเป็นข้าราชการของกองแผนและสารสนเทศ  กรมคุมประพฤติ  หน้าที่ของเขาต้องผูกพันกับงานด้านต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด
ก.  ศูนย์กลางการบริหารจัดการฐานข้อมูลในด้านต่างๆของกรม
ข.  ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน  และโครงการของหน่วยงานในสังกัด
ค. พัฒนาระบบและวิธีการทำงานบริการสังคมในรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับผู้กระทำผิด
ง.  ประสานงานกับหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงและกรมอื่น 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ  สำนักงานคุมประพฤติ ทุกพื้นที่ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก   
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสารสามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
ประกอบด้วย
- ข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ
- ข้อสอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว   และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ข้อสอบพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
- ข้อสอบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์  พุทธศักราช พ.ศ.2479  แก้ไขเพิ่มเติม
- ข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการดำเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522    แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662  www.topthaitest.com


สั่งซื้อแนวข้อสอบรับราชการที่  0821068662
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้