ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ กรมปศุสัตว์
hussapong ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ กรมปศุสัตว์

ข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ กรมปศุสัตว์1.       ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในกระบวนการบริหารคือ?
ก.  คน                                                                                        ข.  เงิน
ค.  วัสดุสิ่งของ                                                                         ง.  วิธีการจัดการ
ตอบ  ก.  คน


2.       ทรัพยากรพื้นฐานของบริหารคือข้อใด?
ก.  คน เงิน                                                                                ข.  วัสดุสิ่งของ
ค.  วิธีการจัดการ                                                                      ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ


3.       การกระทำเพื่อให้การทำงานของบุคลากรในองค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในด้านการบริหารงานบุคคลเป็นภารกิจโดยตรงของผู้ใด?
ก.  ผู้จัดการ                                                                                ข.  หัวหน้าฝ่าย
ค.  ผู้บริหารระดับสูง                                                               ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ค.  ผู้บริหารระดับสูง


4.       เป้าหมายที่ดีที่สุดในการบริหารบุคคลคือข้อใด?
ก.  การมอบหมายงานให้บุคคลทำอย่างมีประสิทธิภาพ
ข.  การสรรหาคนดีมาปฏิบัติงานกับองค์การ
ค.  การพิจารณาความดีความชอบอย่างยุติธรรม
ง.   การได้คนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมมาปฏิบัติงานและรักษาคนเหล่านั้น
ตอบ  ง.   การได้คนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมมาปฏิบัติงานและรักษาคนเหล่านั้น


5.       กระบวนการการจัดหน้าที่ในการบริหารงานของนักบริหาร คือข้อใด?
ก.  การวางแผน                                                                        ข.  การจัดองค์การ
ค.  การจัดคนเข้าทำงาน                                                          ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ


6.       ข้อใดเป็นการคัดเลือก ในระบบอุปถัมภ์?
ก.  แต่งตั้ง                                                                                  ข.  สอบแข่งขัน
ค.  สอบคัดเลือก                                                                       ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ก.  แต่งตั้ง
7.       เป้าหมายสำคัญในการบริหารงานบุคคลคืออะไร?
ก.  การหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
ข.  การเสาะแสวงหาคนคนดีมีคุณธรรมให้แก่องค์การ
ค.  การสรรหา ธำรงรักษา และพัฒนาบุคคลผู้มีความรู้  ความสามารถให้แก่หน่วยงาน
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ค.  การสรรหา ธำรงรักษา และพัฒนาบุคคลผู้มีความรู้  ความสามารถให้แก่หน่วยงาน


8.       ภารกิจหลักในการบริหารงานบุคคลคืออะไร?
ก.  กำหนดความต้องการด้านบุคคลของหน่วยงาน
ข.  การตอบสนองความต้องการการของหน่วยงาน
ค.  การสรรหา  ธำรงรักษา พัฒนา และบริการ
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ


9.       ระบบการเล่นพวก  การชอบพอเป็นพิเศษ จัดอยู่ในระบบใด?
ก.  ระบบทาส                                                                           ข.  ระบบอุปถัมภ์
ค.  ระบบคุณธรรม                                                                   ง.  ระบบสรรหา
ตอบ  ข.  ระบบอุปถัมภ์


10.    การพัฒนาองค์การคือข้อใดต่อไปนี้?
ก.  การทำให้องค์การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ปรารถนา
ข.  การมอบหมายงานให้คนอื่นทำ
ค.  การเพิ่มความรู้ให้สมาชิกในหน่วยงาน
ง.  ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ  ก.  การทำให้องค์การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ปรารถนา


11.    คุณธรรมสำหรับผู้บริหาร คือข้อใด?
ก.  สังคหวัตถุ
4                                                                        ข.  อิทธิบาท 4
ค.  พรหมวิหาร 4                                                                    
ง.  ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ   ค.  พรหมวิหาร 4

12.    สิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้องค์การมีลักษณะเคลื่อนไหวคือ?
ก.  การสั่งการ                                                                           ข.  การจัดการ
ค.  บุคคล                                                                                   ง.  การติดต่อสื่อสาร
ตอบ  ค.  บุคคล

13.     MBO คือการบริหารโดยมุ่งไปตามข้อใด?
ก.  มุ่งไปที่วิธีการ                                                                     ข.  มุ่งไปที่ผลงาน
ค.  มุ่งไปที่ตัวบุคคล                                                                 ง.  มุ่งไปที่วัตถุประสงค์
ตอบ  ง.  มุ่งไปที่วัตถุประสงค์

14.    นักบริหารหมายถึง ข้อใด?
ก.  ผู้วินิจฉัยชี้ขาดและสั่งการ
ข.  ผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินงาน
ค.  ผู้ที่กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานขององค์การ
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ


15.    การบริหารงานโดยวัตถุประสงค์ ประกอบด้วยสิ่งสำคัญคือ?
ก.  เป้าหมาย ร่วมกัน สั่งการ และควบคุมด้านการเงิน
ข.  เป้าหมาย  กระบวนการ การตัดสินใจ  ผู้รับผิดชอบ และประชาชน
ค.  เป้าหมาย  มาตรฐาน   การตัดสินใจ  ผู้รับผิดชอบ  และประชาชน
ง.  เป้าหมาย แผนงาน การตัดสินใจ  ผู้รับผิดชอบ  และประชาชน
ตอบ  ข.  เป้าหมาย  กระบวนการ การตัดสินใจ  ผู้รับผิดชอบ และประชาชน


16.    การบริหารงานแบบ BUREAUCRACY ของ MAX WEBER คือข้อใด?
ก.  บุคคลย่อมยอมรับวิธีการนอกแบบโดยมีมนุษย์สัมพันธ์ส่วนตัว
ข.  การที่บุคคลมุ่งผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ  โดยไม่คำนึงถึงสิ่งใด
ค.  มนุษย์มีอารมณ์ความรู้สึก ไม่ใช่เครื่องจักร  จึงไม่อาจแยกเรื่องส่วนตัวออกจากงานได้
ง.  ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ  ค.  มนุษย์มีอารมณ์ความรู้สึก ไม่ใช่เครื่องจักร  จึงไม่อาจแยกเรื่องส่วนตัวออกจากงานได้

17.    ขั้นตอนแรกของการบริหารงานบุคคล คือข้อใด?
ก.  การวางแผนกำลังคน                                                        ข.  การรับคนเข้าทำงาน
ค.  การกำหนดโครงสร้างการบริการ                                   ง. การรับคนเข้าทำงาน
ตอบ  ก.  การวางแผนกำลังคน


18.    วัตถุประสงค์ของการบริหารงานบุคคลภาครัฐ คือข้อใด?
ก.  การให้เกิดความเป็นธรรมและเสมอภาค
ข.  ความมั่นใจในการปฏิบัติงาน
ค.  สนับสนุนการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ


19.    Merit System ต่างกับ Spoil System ตามข้อใด?
ก.  ความสามารถของบุคคล                                                   ข. ความมั่นคงในการทำงาน
ค.  ความเป็นกลางทางการเมือง                                            ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ

20.    การพัฒนาด้านใดที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาสังคม?
ก.  การพัฒนาอุตสาหกรรม                                                   ข.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ค.  การพัฒนาทางการเมือง                                                    ง.  การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตอบ  ข.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ กรมปศุสัตว์ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก  
      ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662  www.topthaitest.comสั่งซื้อแนวข้อสอบรับราชการที่  0821068662
songfeng117 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
7684
Pure Orchid has an exotic high quality that you can wear from day to night You realize, like an anglerfish Nur vorsichtig Sein, dass Sie den Kauf der vraie affaire und nicht ein Jahr Hochstapler Handtasche There is an effortless opt-out tag at the bottom of every e-mail if you decide on not to keep on with the programWhy I believe Gucci Brand is the best watch?I personally believe that the women's Gucci luxury watch brand is the best brand Use anti-virus software and a firewall ?keep them up to date
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้