ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สอบใบประกอบวิชาชีพครู  ครั้งที่ 9
hussapong ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สอบใบประกอบวิชาชีพครู  ครั้งที่ 9

สอบใบประกอบวิชาชีพครู  ครั้งที่ 91.     ข้อใด มีความหมายตรงกับ คำว่า “ครู”  คือ “ผู้หนัก”  ตามความหมายของท่านพระพุทธทาสภิกขุ
ก.  ครู คือ  เรือจ้าง
ข.  ครู คือ แม่พิมพ์ของชาติ
ค.  ครู  คือ ผู้สร้างโลก
ง.  ครู  คือ  เจ้าหนี้อยู่เหนือศีรษะ
ตอบข้อ    ง.  ครู  คือ  เจ้าหนี้อยู่เหนือศีรษะ2.     ข้อใด ไม่ใช่  ความหมายของครู ยุคโลกาภิวัตน์
ก.  ผู้ให้ความรู้
ข.  ผู้ให้เครื่องมือในการแสวงหาความรู้
ค.  ผู้นำทางชีวิต
ง.  ผู้จัดไฟแห่งการเรียนรู้
ตอบข้อ    ค.  ผู้นำทางชีวิต3.     ในยุคสมัยของโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร  ครูต้องพัฒนาตนเองให้ทันต่อความก้าวหน้าอยู่เสมอ  ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.  เป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ
ข.  ติดตามความก้าวหน้าเทคนิควิธีการสอนใหม่ๆและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ค.  เป็นนักจิตวิทยาการเรียนรู้  เช่น  แนวคิดเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ    ง.  ถูกทุกข้อ4.     ข้อใด ไม่ใช่ บทบาทของครูต่อการสร้างเยาวชน
ก.  ครูเป็นนักสังคมสงเคราะห์  นักจิตวิทยา
ข.  ครูเป็นผู้ร่วมแก้ปัญหาเด็กกับครอบครัวและชุมชนไม่เพิกเฉยต่อการคุ้มครองสิทธิเด็ก
ค.  พัฒนาศักยภาพในการจัดประสบการณ์และวิชาชีพ
ง.  เป็นแบบอย่างที่ดี  เป็นผู้เสียสละ  เป็นที่พึ่งของเด็ก
ตอบข้อ    ค.  พัฒนาศักยภาพในการจัดประสบการณ์และวิชาชีพ5.     ครูเป็นผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับประเทศชาติระดับใด
ก.  ระดับแรงงาน  และแรงงานกึ่งฝีมือ
ข.  ระดับช่างฝีมือ  หรือ ระดับช่างเทคนิค
ค.  ระดับวิชาชีพ
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ    ง.  ถูกทุกข้อ6.     บทบาทของครูที่มีต่อ นโยบายของรัฐบาล “4 พฤษภาคม  หยุดทำร้ายประเทศทุกฝ่ายหยุดใช้ความรุนแรง” เป็นบทบาทและความสำคัญของครูในด้านใด
ก.  บทบาทต่อการสร้างเยาวชน
ข.  บทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ค.  บทบาทในการรักษาชาติ
ง.  บทบาทในการเหยียวยาสังคม
ตอบข้อ    ค.  บทบาทในการรักษาชาติ7.     ครูให้ความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมาของชาติไทยปลูกฝังเกิดความรัก  และกตัญญูบรรพบุรุษในการส่งเสริมให้นักเรียนมีวัฒนธรรมด้านใด
ก.  วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย
ข.  สถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์
ค.  วิถี  ครอบครัวและชุมชน
ง.  ขนบธรรมเนียม  และประเพณี
ตอบข้อ    ข.  สถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์8.     การแอบอ้าง  หรือนำผลงานทางวิชาการของคนอื่นมาเป็นของตนเป็นการไม่ทำหน้าที่และขาดความรับผิดชอบต่ออะไร
ก.  ต่อสถาบันวิชาชีพครู                                                ข.  ต่อศิษย์
ค.  ต่อสังคม                                                                      ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ    ก.  ต่อสถาบันวิชาชีพครู9.     การสอบถามแบบ “ชี้ให้ชัด  ชวนปฏิบัติลงมือ  กระตือรือร้น  มั่นใจ  แจ่มใสสนุก”  เป็นการอนุเคราะห์ศิษย์แบบใด
ก.  ให้ศึกษาเล่าเรียนดี
ข.  แนะนำสั่งสอนดี
ค.  ยกย่องให้ปรากฏในหมู่เพื่อน
ง.  บอกศิลปะให้สิ้นเชิงไม่ปิดบังอำพราง
ตอบข้อ    ข.  แนะนำสั่งสอนดี10. ค่าว่า TEACHES  ข้อใดมีความหมายตรงกับคำว่าครูในปัจจุบันที่สุด
ก.  T = Teaching  and  Training
ข.  E = Ethics Instruction
ค.  A = Action Research
ง.  C = Cultural  Heritage
ตอบข้อ    ก.  T = Teaching  and  Training11. ข้อใดไม่ใช่ “เอกลักษณ์ครู”  ตามหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) กำหนด
ก.  อดทน                                                                          ข.  รับผิดชอบต่อหน้าที่
ค.  น่ารักน่าเคารพ                                                          ง.  ขยันหมั่นเพียร
ตอบข้อ    ค.  น่ารักน่าเคารพ12. การทำหน้าที่ของครู  ต้องอยู่กับเด็กและเยาวชนมากพ่อหลายแม่  ต้อทนต่อคำวิพากษ์วิจารณ์  คำเสียดสีประชดประชันจากหลายฝ่าย  ครูที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นครูดี มีกัลยาณมิตรข้อใด
ก.  ปิโย                                                                              ข.  ภาวนีโย
ค.  คัมภีรัญจะ กถัง  กัตตา                                              ง.  วจนักขโม
ตอบข้อ    ง.  วจนักขโม13. ข้อใด ไม่ใช่  ลักษณะของครูที่ดี
ก.  ภูมิรู้                                                                              ข.  ภูมิธรรม
ค.  ภูมิฐาน                                                                        ง.  ภูมิใจ
ตอบข้อ    ง.  ภูมิใจ14. ครูที่มีความรอบรู้วิทยาการกว้างขวาง  มีความริเริ่มสร้างสรรค์  มีเจตนาคติที่ดีต่ออาชีพเป็นคุณลักษณะด้านใด
ก.  คุณลักษณะทางด้านส่วนบุคคล
ข.  คุณลักษณะทางด้านวิชาการและงานครู
ค.  คุณลักษณะทางด้านสังคม
ง.  คุณลักษณะทางด้านองค์กรครู
ตอบข้อ    ข.  คุณลักษณะทางด้านวิชาการและงานครู15. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะงานของครูที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภา
ก.  รอบรู้สอนดี
ข.  มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ
ค.  มีความก้าวหน้าในผลงานวิชาการ
ง.  มีความมุ่งมั่นพัฒนา
ตอบข้อ    ค.  มีความก้าวหน้าในผลงานวิชาการ16. การสร้างความศรัทธาในอาชีพครู  ที่ท่านพุทธทาสภิกขุให้ครูนำไปปฏิบัติคือ
ก.  รักบุคคลอื่น  บังคับความรู้สึก
ข.  เชื่อว่ามีความเป็นไปได้
ค.  หน้าที่คือธรรม  ธรรมคือหน้าที่
ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูกต้อง
ตอบข้อ    ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูกต้อง17. ศาสนาพุทธมีคำสอนเกี่ยวกับศรัทธาหลายหมวดเพื่อป้องกันความงมงาย  ทุกหมวดจึงมีข้อใดคอยดำเนินกับควบคุม
ก.  ทาน                                                                             ข.  ปิยวาจา
ค.  ปัญญา                                                                         ง.  ขันติ
ตอบข้อ    ค.  ปัญญา18. เมื่อศิษย์ประสบความสำเร็จ  เจริญก้าวหน้าในชีวิต  ครูที่มีพรหมวิหารธรรมจะต้องใช้ธรรมข้อไหนให้เกิดประโยชน์แก่ศิษย์
ก.  ทาน                                                                             ข.  กรุณา
ค.  มุทิตา                                                                           ง.  อุเบกขา
ตอบข้อ    ค.  มุทิตา19. การสร้างความเชื่อมั่น  ให้เกิดความขยันหมั่นเพียร  เพื่อประสบความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจต่างๆด้วยดี  ควรยึดหลักธรรม  ทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน์ข้อใด
ก.  อุฎฐานสัมปทา
ข.  อารักขสัมปทา
ค.  กัลป์ยาณมิตตตาม
ง.  สมชีวิตา
ตอบข้อ    ก.  อุฎฐานสัมปท20. การาฝึกฝน  การข่มใจ  ฝึกนิสัย  ปรับตัว  ฝึกหัดนิสัย  แก้ไขข้อบกพร่อง  ปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญาควรยึดฆราวาสธรรม
ก.   สัจจะ                                                                          ข.  ทมะ
ค.  ขันติ                                                                             ง.  จาคะ
ตอบข้อ    ข.  ทมะ

สอบมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 ปี 2554 สอบใบประกอบวิชาชีพครู สอบมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 สอบมาตรฐานวิชาชีพครู สอบใบประกอบวิชาชีพครู
คุรุสภาได้เปิดสอบ เพื่อรองรับการ เปิดรับสมัครครูผู้ช่วยประจำปี 2555 โดยได้จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพครู สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบปริญญาทางการศึกษา โดยสามารถสมัครเข้าสอบสามารถเลือกสอบได้ใน 4 ภาค คือ
ภาคเหนือ จังหวัด เชียงใหม่
ภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น
ภาคใต้ จังหวัดสงขลา
ภาคกลาง กรุงเทพ
สอบมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 ปี 2554 สอบใบประกอบวิชาชีพครู สอบมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 สอบมาตรฐานวิชาชีพครู สอบใบประกอบวิชาชีพครู
คุรุสภาจะเปิดรับสมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 ปี 2554 ในวันที่ 3 ถึง 21 ตุลาคม 2554 ผ่านเว็บไซต์ของคุรุสภา
สถานที่สอบมาตรฐานวิชาชีพครู ของครั้งที่ 8 ซึ่งเป็นครั้งก่อนมีดังนี้
1. ศูนย์สอบที่ 1 โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร
2. ศูนย์สอบที่ 2 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กรุงเทพมหานคร
3. ศูนย์สอบที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
4. ศูนย์สอบที่ 4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น
5. ศูนย์สอบที่ 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
6. ศูนย์สอบที่ 6 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดยจำนวนศูนย์สอบขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้ารับการทดสอบในแต่ละครั้ง ข้อมูลข้างต้นเป็นศูนย์สอบของครั้งที่ 8 ที่ผ่านมา สำหรับครั้งที่ 9 อาจมีการเพิ่ม หรือลดได้ โปรดติดตามผ่านเว็บไซต์ด้วย
สำหรับการ สมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 ปี 2554 นั้นจะมีการเปิดเว็บไซต์ให้ สมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 ปี 2554 ภายในวันและเวลาดังกล่าวไว้ ข้างต้น โดยผู้ สมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 ปี 2554 ต้องเลือกสมัครสอบมาตรฐานวิชาชีพครู ในมาตรฐานที่ตนเองยังไม่ได้สอบ หรือสอบแล้วไม่ผ่าน โดยคิดค่าสมัครมาตรฐานละ 300 บาท
ส่วนข้อกำหนดการ เข้าสอบมาตรฐานวิชาชีพครูและตารางรายวิชาสอบมาตรฐานวิชาชีพครู สามารถอ่านได้ที่ไฟล์แนบซึ่ง เป็นของครั้งที่ 8 คาดว่าครั้งที่ 9 คงคล้ายกัน โดยสามารถเตรียมตัวกะเวลา การไปถึงยังสถานที่สอบมาตรฐานวิชาชีพครู อย่างน้อย 30 นาที
จำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9
ทั่วประเทศที่กำลังเปิดสอบสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
 เป็นไฟล์เอกสารส่งทันทีรวดเร็วได้อ่านสอบเร็วไม่ต่อรอรวบรวมจาก
หนังสือมากกว่า สิบเล่ม

แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู  
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร 
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหา มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่5 การวัดและการประเมินผล
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู 

เก็งรวมข้อสอบ 9 มาตรฐานวิชาชีพ 250 ข้อ

สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662
สั่งซื้อแนวข้อสอบรับราชการที่  0821068662
seuhfh416 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ugg australia LaCa3x LwiGcq
UGG boots are usually known to prevent your feet warm and dry while in the winter season,cheap ugg boots uk, though they just do not claim to be a hundred percent water proof Most on the outlets have such end on the season sales,ugg australia, which is best time to find some discount UGG shoes Very well,ugg boots chep, even if it is true, it cannot halt the wild popularity these shoes Meanwhile, some of the food itself thoroughly, you can analyze the real
The only distinction is that barely several printing on the imitated booklets is raised May not wear snow boots when it's the only time the entire rainy weather   Intended for men, the colors are essentially basic and with classic styles Each pair of UGG boots will be offered at a low price
   Earlier it was difficult to address the sheepskin shoes but now they come in the qualities which might be more durable and easy to address So no matter what,ugg boots cheap, the thing for your closet this year is stylish boots for ladies So the best way for you to choose is to purchase one pair of discount ugg boots online to have a try,ugg sale, which is much more suitable I think and you can know something about uggs outlet discount by the way They add glamour to the overall personality of a woman
Related articles:

  
   http://www.ouyang.org.cn/discuz/viewthread.php?tid=1010232&pid=1169658&page=1&extra=page%3D1#pid1169658
  
   http://163.17.17.62/mis//viewthread.php?tid=267073&pid=336418&page=1&extra=page%3D1#pid336418
  
   http://www.fc880.com/viewthread.php?tid=992412&pid=1048228&page=1&extra=page%3D1#pid1048228
dr8o2dre ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
- and then allow you to comply with their rules.
former classification: between the level of understanding of some of the people, I had to once again, I write this not to express my point of view of discrimination against rural people, but want the city those who are ready to marry rural girls boys or city girls married to rural people to carefully think about what I said to these questions. And ask myself that I prepare it? I believe him (her) parents will he (she) who talk about these issues, but many male (female) child to the so-called personality, love first as an excuse to subjective thinking obsolete parents simply wreck ducks. Even worse, many male (female) children because parents nosy objectionable but lost the ability to self-judgment, and even that got married after only regret.
three kinds of people to see here can not be read down, so your impulse.
first class, rural-born boys, because I was not written for you to see.
do not intend to marry the girl of rural people, you can not read, because you will not have trouble mentioned in this article. The third category
intend to marry the girls of the rural people but felt like I was farting. If you are sure will not regret it one day, then, that as you will.
If you are not above three categories of people, then I suggest you spend a little time to look at, first of all to remember that this world and only parents wholeheartedly for your sake. If she was opposed to you to marry this man, then they must have their reasons. Because every parent want their children to happiness, and not just a quarter past one's happiness. You want to know the most rural and most of the city people's pace of life and philosophy of life is not the same. You can have the courage to accept? As a rural people, he will not think too much for you, he would only think he can adapt to city life, appropriate, you can also adapt to the habits of rural people, he certainly hoped that the girls can two married a dark him, and then allow you to comply with their rules. Some of the rules you may not understand.
I am not only concerned with money. I like when in the selection of like most people comply with the following order of election. 1, character (simple point that
is to let the woman have no sense of security)
many people mistakenly believe that a rural person would certainly be a city people feel more secure, in fact, wrong especially wrong, indeed during the growth of the city people than rural people have to face more temptation, but also more into temptation. But once a city people to withstand the temptation, much lower than the possibility of a rural people often make mistakes. Many rural people may make you feel the outset, more honest and reliable, but once he was the temptation, then he will be very easy to make mistakes, because his lack of immunity. One in the city for 30 years to your sense of security than the one in the city only spent three years to give you a sense of security to be reliable.
2, capacity
the ability to light only learning abilities, as well as skills, adaptability, leadership skills and so on. I do not say you know a town grew up and grew up in a rural people, who a comprehensive capability is better? the
3, the family conditions
people, after all, live in real life, so the other family conditions are very important. Of course, I do not mind if you put the character and capacity to consider later, I noticed that in reply to someone brag about how good you live in rural conditions, even if the facts, I would not consider these small probability events, otherwise the country leaders every day, standing there shouting to narrow the gap between urban and rural areas, do not get enough support. the
4, looks
I do not want to say, you go to the countryside to see, you can judge a whole city people look handsome or handsome and rural people?
wrote here, I think there a lot of rural people in heart cursed! Only makes you more contempt, if it was a rural people in here that I would never marry a city born boys, I would, like the majority of the city, like her laugh, and then said; welcome. I wish you to find a good husband in rural areas! Insulting people rather than others. Why the difference? As a rural people, you think I am talking about is the fact that it comes to your heart on, you fear, panic, afraid to see your city girlfriend, do not you, you completely lost confidence.
many rural people money ah, the living standards of how much ah! I would like to ask you, If so, why national leadership every day, said to improve rural life? Why do you want to leave their homes to the city to work, and then to the city to pay taxes, not your home to feed over there a lot of retired workers? Is your home already rich do not care you? In the end I said, is a special case, or what you say is the exception!
immediately but also the two sessions, two sessions each year is nothing on the topic of so few, the imprTopics articles related:

  
   Beijing college entrance examination zero composition laugh spray ^ _ ^
  
   Money to the couple's love story , after reading that I cried ...
  
   - black sesame pot head
jin46ph809t ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
you will find me when you're a little thick
you will find me when you're a little thick, but lovely, that night, we talked for a long time is known. Links of London UK for the third time I see you are friends with you about my night sky out of the shower was leaking links of london sale, so call you back when you go to a thick writing paper and opened a London home links bracelet allsorts, you said you watched [url=www.pandoracharms2013.us]Pandora Charms Discount[/url], I have much time links of london, I like, I feel that I like you. You invitations, once a month to the Links Of London Bracelets to see the room, when you pick up the invitations, I'm a
pure and beautiful. This year] manner necklaces in a very string, web browser by simply hand mirror design and style, your backlinks involving silver precious metal necklaces throughout Manchester [url=www.pandoracharmsnz.biz]Pandora Jewelry[/url], the planning creativity emanates from your scent inside air flow drifting feather accessories backlinks. The pair were wooden at stake, experiencing the counter while using stereo audio along with easy slick backlinks necklace Manchester a pair of grammatical construction on the brilliant feathers [url=www.discountpandorabeads.biz]Wholesale Pandora Beads[/url], okay carving fashion while using fluidity involving brilliant silver precious metal shine, gifts a new stark compare relating to the bloom Plum, plus the means these kind of egyptian cotton along with silver precious metal feather
girlfriend on her Birthday celebration, don't concern . Systems a variety of fascinating the right gifts where you can discover in the market, nevertheless you needs to ensure that you step the precise valentines gift for a partner. Excellent current available is without question expensive jewelry promotional merchandise. cheap links of london bracelet supplies the ultimate browse coupled with its trend the surely provide a grin if you want to him / her facial area.In up to date modern culture, men or women in a.
ralated article:

  
   pending on our website
  
   pending on our website
  
   this will be a power combination with far-reaching
  
   you will find me when you're a little thick
  
   how open the window
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้