ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลฯ สำนักงาน ก.พ.
hussapong ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลฯ สำนักงาน ก.พ.

ข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลฯ สำนักงาน ก.พ.
สรุป พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ให้ไว้ ณ วันที่ 23 มกราคา พ.ศ. 2551 เป็นปีที่ 63
“ข้าราชการพลเรือน” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้
ให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณในกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน
“คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน” เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.” ประกอบด้วย
1. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกฯ ที่ นายกฯมอบหมาย เป็นประธาน
2. ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการ
3. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ "
4. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ "
5. เลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการ
6. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ (การบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารและการจัดการ และด้านกฎหมาย)
จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 7 คน เป็นกรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ อยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 3 ปี
ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงก่อนกำหนดและมีกรรมการเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 3 คน ให้ที่เหลือปฎิบัติหน้าที่ต่อไป กรรมการที่ว่างลงให้แต่งตั้งแทนภายใน 30 วัน เว้นแต่วาระเหลือไม่ถึง 180 วัน จะไม่แต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นกรรมการได้อีกก็ได้
ก.พ. มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแค่คณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของรัฐ (ค่าตอบแทน การวางกำลังคนและด้านอื่นๆ)
2. รายงานคณะมนตรี เพื่อพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มค่าครองชีพ สวัสดิการ
3. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของข้าราชการฯ
4. ให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากำลังของส่วนราชการ
5. ออกกฎ ก.พ. และระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อปฏิบัติตาม พรบ. นี้
6. ตีความ และวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้บังคับ พรบ. นี้
7. กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการฯ
8. กำหนดนโยบายและออกระเบียบเกี่ยวกับทุนเล่าเรียนหลวง และทุนของรัฐบาลให้สอดคล้องกับนโยบายฯ
9. ออกข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดการการศึกษาและควบคุมดูแลและการให้ความช่วยเหลือบุคคลกรภาครัฐ (นักเรียนทุนต่างๆ)
10. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่อรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา (การศึกษาทุกระดับ)
11. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม พรบ.
12. จัดทำทะเบียนประวัติและแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับ วัน เดือน ปีเกิด และควบคุมเกษียณอายุราชการพลเรือน
13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ใน พรบ. และ กฎหมายอื่น
สำนักงาน ก.พ. มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (ขึ้นตรงต่อ นายกรัฐมนตรี)
1. เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในหน้าที่ของ ก.พ. และ ก.พ.ค. และดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย
2. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่กระทรวง กรม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และการบริหารทรัพยากรฯ
3. พัฒนา ส่งเสริม วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ
4. ติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน
5. ดำเนินการเกี่ยวกับแผนงานกำลังคนของข้าราชการพลเรือน
6. เป็นศูนย์กลางข้อมูลทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
7. จัดทำยุทธศาสตร์ ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรฯ
8. ส่งเสริม ประสานงาน เผยแพร่ ให้คำปรึกษาแนะนำ
9. ดำเนินการเกี่ยวกับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนของรัฐบาลตามนโยบาย
10. ดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลบุคลากรภาครัฐและนักเรียนทุนตามข้อบังคับหรือระเบียบ
11. รับรองคุณวุฒิของผู้ที่จบการศึกษา (ป.ตรี , ปวส. , ปวช. , ม. 6 , ฯ)
12. รักษาทะเบียนประวัติและการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการฯ
13. จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรฯ
14. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ใน พรบ. กฎหมายอื่น หรือตามที่คณะมนตรี นายกฯ มอบหมาย
“คณะอนุกรรมการสามัญ” เรียกโดยย่อม “อ.ก.พ. สามัญ” ประกอบด้วย (กระทรวง, กรม, จังหวัด)
“คณะอนุกรรมการสามัญ ประจำกระทรวง” เรียกโดยย่อม “อ.ก.พ. กระทรวง” ประกอบด้วย
1. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด เป็นประธาน
2. ปลัดกระทรวง เป็นรองประธาน
3. ผู้แทน ก.พ. แต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือน เป็นอนุกรรมการ (1 คน)
4. ผู้ทรงคุณวุฒิ(บริหารทรัพยากรฯ , บริหารจัดการ,กฎหมาย) เป็นอนุกรรมการ (3 คน)
5. ข้าราชการฯ ระดับสูงในกระทรวงนั้น เป็นอนุกรรมการ (5 คน)
“คณะอนุกรรมการสามัญ ประจำกรม” เรียกโดยย่อม “อ.ก.พ. กรม” ประกอบด้วย
1. อธิบดี เป็นประธาน
2. รองอธิบดี เป็นรองประธาน
4. ผู้ทรงคุณวุฒิ(บริหารทรัพยากรฯ , บริหารจัดการ,กฎหมาย) เป็นอนุกรรมการ (3 คน)
5. ข้าราชการฯ ระดับบริหารในกรม เป็นอนุกรรมการ (6 คน)
“คณะอนุกรรมการสามัญ ประจำจังหวัด” เรียกโดยย่อม “อ.ก.พ. จังหวัด” ประกอบด้วย
1. ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นรองประธาน
4. ผู้ทรงคุณวุฒิ(บริหารทรัพยากรฯ , บริหารจัดการ,กฎหมาย) เป็นอนุกรรมการ (3 คน)
5. ข้าราชการฯ ระดับบริหารในกระทรวงหรือกรม เป็นอนุกรรมการ (6 คน)
อ.ก.พ. (กระทรวง , กรม , จังหวัด) อำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. พิจารณากำหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลใน(กระทรวง , กรม ,.....) ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและ มาตรฐานที่ ก.พ. กำหนด
2. พิจารณาการเกลี่ยอัตรากำลังระหว่างส่วนราชการต่างๆ ภายใน (กระทรวง ,กรม) ,
จังหวัด : ปฏิบัติตามที่ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม มอบหมาย
3. ดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกราชการตามที่บัญญัติไว้ใน พรบ. นี้ (กระทรวง , กรม, จังหวัด)
4. ปฏิบัติการอื่นตาม พรบ. นี้ และช่วย ก.พ. ปฏิบัติการให้เป็นไปตาม พรบ. ตาม ก.พ. มอบหมาย
ในกรณีที่หน่วยงานนั้นๆ ไม่สังกัดหน่วยงานใดเลย แต่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี
“คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม” เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ค” ประกอบด้วย กรรมการ 7 คน
กรรมการ ก.พ.ค. ต้องทำงานเต็มเวลา ให้เลขาธิการ ก.พ. เป็นเลขานุการของ ก.พ.ค. (อายุไม่ต่ำหว่า 45 ปี)
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพิทักษ์ฯ มีลักษณะต้องห้าม จะต้องแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกการประกอบนั้นๆแล้ว ต่อเลขานุการ ก.พ.ค. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคัดเลือก หากไม่แสดงหลักฐาน ให้ถือว่าผู้นั้นมิเคยได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.ค. และให้ดำเนินการคัดเลือกกรรมการขึ้นใหม่ มีวาระ 6 ปี นับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว พ้นจากตำแหน่งเมื่ออายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ กรณีที่กรรมการว่างลงให้ปฏิบัติต่อไป เว้นแต่มีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง 5 คน ให้คัดเลือกโดยเร็ว
ก.พ.ค. มีอำนาจหน้าที่
1. เสนอแนะต่อ ก.พ. หรือองค์กรกลางบริหารงานบุคคลอื่น ดำเนินการจัดให้มีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
2. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา 114
3. พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามมาตรา 123
4. พิจารณาเรื่องการคุ้มครองระบบคุณธรรมตามมาตรา 114
5. ออกกฎ ก.พ.ค. ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่อปฏิบัติการตาม พรบ. นี้
6. แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ ก.พ.ค. กำหนด เพื่อเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเป็นกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์

ลักษณะ 3 บททั่วไป
ข้าราชการพลเรือนมี 2 ประเภท คือ
1. ข้าราชการพลเรือนสามัญ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนซึ่งรับราชการโดยได้รับบรรจุแต่งตั้งตามที่บัญญัติไว้ในลักษณะ 4 ข้าราชการพลเรือนสามัญ
2. ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนซึ่งรับราชการโดยได้รับบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในพระองค์พระมหากษัตริย์ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฏีกา

ลักษณะต้องห้าม
1) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
 โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 วัณโรคในระยะอันตราย
 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 โรคติดยาเสพติดให้โทษ
 โรคพิษสุราเรื้อรัง
2) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
3 ) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
4) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ (ให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตาม พรบ. นี้ หรือตามกฏหมายอื่น) ออกเกิน 2 ปี
5) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตาม พรบ. นี้ หรือตามกฏหมายอื่น) ออกเกิน 3 ปี
6) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
หมายเหตุ ; อาจได้รับการยกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ต้องออกจากงานมาแล้ว เกินเวลาที่กำหนด ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนกรรมการที่มาประชุม ลงมติให้กระทำโดยลับ (เฉพาะราย)
เว้นแต่ ออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ มติของ ก.พ.

การกำหนดตำแหน่ง และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญมี 4 ประเภท ดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการ ระดับกระทรวง กรม และตำแหน่งอื่นที่ ก.พ. กำหนดเป็น ตำแหน่งประเภทบริหาร (ระดับต้น , ระดับสูง)
2. ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ได้แก่ ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม และตำแหน่งอื่นที่ ก.พ. กำหนดเป็น ตำแหน่งประเภทอำนวยการ (ระดับต้น , ระดับสูง)
3. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปรัญญา ตามที่ ก.พ. กำหนดเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของ ตำแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับปฏิบัติการ , ระดับชำนาญการ , ระดับชำนาญการพิเศษ , ระดับเชี่ยวชาญ , ระดับทรงคุณวุฒิ)
4. ตำแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งประเภทบริหาร ตำแหน่งประเภทอำนวยการ และตำแหน่งประเภทวิชาการ ทั้งนี้ ตามที่ ก.พ. กำหนด ตำแหน่งประเภททั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน , ระดับชำนาญงาน , ระดับอาวุโส , ระดับทักษะพิเศษ)
คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาปรับเงินเดือนขั้นต่ำ ขั้นสูง หรือเงินประจำตำแหน่งให้ตามความจำเป็นก็ได้ โดยเพิ่มไม่เกิน ร้อยละ 10 ของเงินเดือน
การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งประเภทบริหาร
1. ตำแหน่งบริหารระดับสูง เช่น หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง กรม อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้สั่งบรรจุ และนายกฯ นำความกราบบังคมทูลโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รวมทั้งระดับรองหัวหน้า ผู้ที่สั่งบรรจุเป็นปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
2. ตำแหน่งบริหารระดับต้น ให้ปลัดกระทรวง หรือหัวหน้าส่วนราชการ เป็นผู้บรรจุแต่งตั้ง
ตำแหน่งประเภทอำนวยการ รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง

หมวดที่ 5 การรักษาจรรยาข้าราชการ
ข้าราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ โดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้
1) การยึดมั่นและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง
2) ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ
3) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
4) การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
5) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

หมวดที่ 6 วินัยและการรักษาวินัย
ข้าราชการฯ ต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระทำการอันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้
ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการ ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งตามหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ รักษาความลับ
ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระทำการใดอันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปนี้
ไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับฯ หรือปกปิดข้อความ ไม่กระทำการข้ามผู้บังคับฯ เว้นแต่ผู้บัญชาการเหนือตนขึ้นไปเป็นผู้สั่ง ไม่ยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ ไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึง ไม่กระทำการกลั่นแกล้ง กดขี่ หรือข่มเหงในการปฏิบัติราชการ ไม่ลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงผู้อื่น
การกระทำผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
1) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง แก่ผู้อื่น หรือโดยทุจริต
2) ละทิ้งหรือทอดทิ้ง โดยไม่มีเหตุอันควร
3) ละทิ้งหน้าที่เกิน 15 วัน โดยไม่มีเหตุอันควร
 สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมากส่งทางอีเมล์เป็นไฟล์เอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สั่งซื้อแนวข้อสอบรับราชการที่  0821068662
liuliu11123 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
uggs for cheap  handbags
If you want to be special, you can also order some pre-made or personalized onesDesigner Gucci Handbags:Gucci handbags are a symbol of fashion in modern society  Related Articles - Burberry, handbags, Email this Article to a Friend,uggs for cheap!Receive Articles like this one direct to your email box,cheap beats by dre,www.uggofficalmalls.com!Subscribe for free today!You will notice that there is nothing better than a hat to turn any outfit into something quite different Some of the popular venues of Orlando nightlife include Downtown Disney?Pleasure Island,beats by dre cheap, Universal Citywalk, and downtown clubs Every woman must have as many ornaments as possible as this can help one to brighten their looks Coming in 100% silk jacquard,ugg outlet,ugg boots on sale Therefore, it is sized at 2 Some camera equipment stores have small studios set up as well that you can rent for a period of time It features Monogram Vernis leather,lady gaga headphones  solo,beats by dre, accented with golden brass pieces
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้