ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบพัฒนาชุมชน 3
hussapong ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบพัฒนาชุมชน 3

ข้อสอบพัฒนาชุมชน 3

ข้อสอบตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 3
1. กรรมการพัฒนาชุมชนตั้งขึ้นเมื่อใด
ก. 1 ต.ค. 2505 *** ข. 1 ต.ค. 2506
ค. 1 ต.ค. 2507 ง. 1 ต.ค. 2508
จ. 1 ต.ค. 2509

2. กรมการพัฒนาชุมชนเดิม เรียกว่าส่วนงานใด
ก. ส่วนพัฒนาชนบท ข. ส่วนพัฒนาเมือง
ค. ส่วนพัฒนาการท้องถิ่น***
ง. ส่วนพัฒนาชุมชน
จ. ส่วนพัฒนาหมู่บ้าน

3. งานพัฒนาชุมชน เคยสังกัดอยู่กรมใด
ก. กรมการปกครอง ข. กรมที่ดิน
ค. กรมชลประทาน ง. กรมมหาดไทย***
จ. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

4. ข้อใดเป็นวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน
ก. เป็นองค์กรมืออาชีพ ข. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ค. ส่งเสริมแระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ง. สร้างพลังชุมชนให้เข้มแข็ง
จ. ถูกทุกข้อ ***

5. ปัจจุบันกรมการพัฒนาชุมชนใช้แผนใดในการพัฒนาชุมชน
ก. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฯ ฉบับที่ 10
ข. แผนแม่บทของกระทรวงมหาดไทย
ค. แผนการพัฒนาชนบทไทย
ง. แผนพัฒนาหมู่บ้าน
จ. แผนปฎิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ***

6. คำว่า ?เป็นหน่วยยุทธศาสตร์ของรัฐในการพัฒนาชนบทด้วยการพัฒนาชุมชน? เป็นยุทธศาสตร์ของแผนใด
ก. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 10
ข. แผนแม่บทของกระทรวงมหาดไทย
ค. แผนการพัฒนาชนบทไทย
ง. แผนพัฒนาหมู่บ้าน
จ. แผนปฎิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ***

7. ในปี 2550 กระทรวงมหาดไทยมอบให้กรมการพัฒนชุมชนดำเนินการภารกิจใด
ก. แก้ปัญหาความยากจน ข. พัฒนาแหล่งน้ำ
ค. พัฒนาประชาธิปไตย ง. พัฒนาคุณภาพชีวิต
จ. ข้อ ก. และ ค. ถูก ***

8. ข้อใดเป็นพันะกิจของแผนปฎิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2550-2553)
ก. ชุมชนเข้มแข็ง ข. ประชาชนพึ่งตนเองได
ค. สร้างพลังชุมชน ง. สร้างระบบจัดการความรู้
จ. ข้อ ค. และ ง. ถูก ***

9. ข้อใดเป็นเป้าหมายของแผนปฎิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน(พ.ศ. 2550-2553)
ก. ชุมชนเข้มแข็ง ข. ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตดี
ค. สร้างพลังชุมชน ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก***
จ. ข้อ ข. และ ค. ถูก

10. ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนปี 2550 คือข้อใด
ก. แก้ปัญหาความยากจน*** ข. ชุมชนเข้มแข็ง
ค. ประชาชนพึ่งตนเองได้ ง. ครอบครัวมีคุณภาพ
จ. ชีวิตดีมีความสุข

11. เป้าหมายกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2550 คือข้อใด
ก. แก้ปัญหาความยากจน ข. ประชาชนพึ่งตนเองได้*** ค. เศรษฐกิจพอเพียง ง. พัฒนาประชาธิปไตย
จ. จัดทำสารสนเทศชุมชน

12. กลุ่มเป้าหมายการแก้ปัญหาความยากจน ของกรมพัฒนาชุมชนคือกลุ่มใด
ก. ประชาชนทั่วไป ข. คนจนตกเกณฑ์ จปฐ.
ค. ผู้ด้อยโอกาส ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก***
จ. ข้อ ข. และ ค. ถูก

13. กรมการพัฒนาชุมชนมีอำนาจหน้าที่หลักในการพัฒนาพื้นที่ใด
ก. พัฒนาหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข. พัฒนาหมู่บ้านในเขตเทศบาล
ค. พัฒนาหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ง. พัฒนาหมู่บ้านในชนบท***
จ. ถูกทุกข้อ

14. ประเทศไทยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 เมื่อปีใด
ก. พ.ศ. 2546 ข. พ.ศ. 2547
ค. พ.ศ. 2548 ง. พ.ศ. 2549
จ. พ.ศ. 2550 ***

15. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่เท่าใด เริ่มให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
ก. ฉบับที่ 5 ข. ฉบับที่ 6
ค. ฉบับที่ 7 ง. ฉบับที่ 8***
จ. ฉบับที่ 9

16. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มใช้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่เท่าใด
ก. ฉบับที่ 5 ข. ฉบับที่ 6
ค. ฉบับที่ 7 ง. ฉบับที่ 8
จ. ฉบับที่ 9***

17. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือข้อใด
ก. พอประมาณ ข. มีเหตุมีผล
ค. มีภูมิคุ้มกันที่ดี ง. ข้อ ก. ข. และ ค. ถูก***
จ. ข้อ ข. และ ค. ถูก

18. ผลที่จะเกิดจากการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในงานพัฒนาชุมชน จะเกิดความพอเพียงในระดับใด
ก. ระดับครอบครัว ข. ระดับชุมชน
ค. ระดับท้องถิ่น*** ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก
จ. ข้อ ข. และ ค. ถูก

19. นโยบายของรัฐบาลปัจจุบันด้านเศรษฐกิจมุ่งพัฒนาเรื่องใด
ก. เศรษฐกิจฐานราก ข. เศรษฐกิจระบบตลาด
ค. เศรษฐกิจส่วนรวม ง. ถูกทั้ง ก.ข. และ ค.***
จ. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข.

20. ข้อใดเป็นนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
ก. พัฒนาศักยภาพของประชาสังคมและท้องถิ่น
ข. สนับสนุนการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองได้
ค. ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ง. สร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ
จ. ถูกทุกข้อ***

21. การพัฒนาคือ อะไร
ก. การเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะก้าวหน้า
ข. การเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะพึงปรารถนา
ค. การปรับปรุงเงื่อนไขที่ไม่พึงปรารถนาต่าง ๆ ในสังคม
ง. การวางแผนเพื่อหามาตรการให้หลุดพ้นจากความทุกข์
จ. ถูกทุกข้อ***

22. ข้อใดมิใช่องค์ประกอบของชุมชน
ก. ประชาชน ข. ความสนใจร่วมกัน
ค. สภาพทางภูมิศาสตร์*** ง. การปฎิบัติต่อกัน
จ. ความสัมพันธ์ของสมาชิก

23. การพัฒนาชุมชน คืออะไร
ก. การสร้างความเจริญและยับยั้งความเสื่อมของชุมชน
ข. เป็นขบวนการพัฒนาที่ต้องพิจารณาถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
ค. เป็นวิธีการนำคนภายนอกมาช่วยชุมชน
ง. ข้อ ก. และ ข้อ ข. ถูก***
จ. ข้อ ข. และ ข้อ ค. ถูก

24. ปรัชญาการพัฒนาชุมชน คือข้อใด
ก. คนมีศักดิ์ศรี ข. คนมีความสามารถ
ค. ความสามารถพัฒนาได้ด้วยกลุ่ม หรือกิจกรรม
ง. คนมีความสามารถปรับปรุงตนเองหากมีโอกาส***
จ. ถูกทุกข้อ

25. แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาชุมชน คือ
ก. การมีส่วนร่วมของประชาชน ข. การช่วยเหลือตนเอง
ค. ความคิดริเริ่มของประชาชน ง. ความต้องการของชุมชน
จ. ถูกทุกข้อ***

26. กระบวนการทำงานพัฒนาชุมชน คือ
ก. การศึกษาชุมชน ข. การให้การศึกษาแก่ชุมชน
ค. การวางแผน ง. การดำเนินงานตามแผน
จ. ถูกทุกข้อ***

27. ข้อใดไม่ใช่หลักการสำคัญของการพัฒนาชุมชน
ก. การแสงหาผู้นำ ข. การทำงานกับกลุ่ม
ค. หลักการสมทบ ง. หลักความร่วมมือกับประชาชน
จ. หลักการแสวงหาผลประโยชน์

28. ทรัพยากรในงานพัฒนาชุมชนหมายถึงข้อใด
ก. เงิน ข. คน ค. แรงงาน
ง. วัสดุอุปกรณ์ จ. ถูกทุกข้อ***

29. วิธีดำเนินงานพัฒนาชุมชน คือข้อใด
ก. การทำงานกับกลุ่ม*** ข. แต่งตั้งผู้นำอาสา
ค. ให้การศึกษาภาคบังคับ ง. ให้การสนับสนุนแรงงานพัฒนาชนบท
จ. ถูกทุกข้อ

30. การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการ หมายถึงข้อใด
ก. เป็นการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในรูปของการต่อเนื่อง*** ข. กำหนดมรรควิธีเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ค. กำหนดวัตถุประสงค์และปริมาณงาน
ง. กระตุ้นให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้
จ. ถูกทุกข้อ

31. การพัฒนาชุมชนเป็นขบวนการ หมายความว่าอย่างไร
ก. เป็นการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในรูปของการต่อเนื่อง
ข. กำหนดมรรควิธีเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ค. กำหนดวัตถุประสงค์และปริมาณงาน
ง. กระตุ้นให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้***
จ. ถูกทุกข้อ

32. คุณสมบัติของนักพัฒนาชุมชน
ก. เป็นผู้ไม่ย่อท้อต่องานหนัก
ข. ต้องมีอารมณ์ขัน ยิ้มแย้มแจ่มใส
ค. เป็นผู้มีจิตใจมั่นคง ร่างกายสมบูรณ์
ง. เป็นผู้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ตนปฏิบัติงานได้
จ. ถูกทุกข้อ***

33. ขั้นตอนการทำงานของนักพัฒนาชุมชน คือ
ก. สำรวจชุมชน*** ข. แก้ปัญหาชุมชน
ค. ศึกษาชุมชน ง. สร้างความสัมพันธ์
จ. จัดตั้งกลุ่ม

34. การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนาชุมชนจำเป็นอย่างไร
ก. สามารถสนองปัญหาและความต้องการที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นอย่างแท้จริง
ข. ทำให้เกิดความรักและหวงแหนในกิจกรรมของชุมชนร่วมกัน
ค. เป็นการประสานช่องว่างระหว่างรัฐกับประชาชน
ง. ทำให้สามารถสร้างพลังกลุ่มในชุมชน
จ. ถูกทุกข้อ***

35. คำว่า ?จิตใจ? ในงานพัฒนาชุมชน หมายถึง
ก. คุณธรรม ข. ศีลธรรม
ค. พรหมจรรย์ ง. ความรู้
จ. พฤติกรรมค่านิยมและทัศนคติ***

36. หลักธรรมของพุทธศาสนาที่เป็นหัวใจของการพัฒนาชุมชน คือ
ก. อริยสัจ 4 ข. อิทธิบาท 4
ค. อัตตาหิ อัตตโน นาโถ*** ง. พรหมวิหาร 4
จ. สังคหวัตถุ 4

37. คุณสมบัติพิเศษของผู้นำชุมชน เป็นอย่างไร
ก. ศีลธรรม และขยัน ข. ซื่อสัตย์ เสียสละ
ค. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถดี เป็นที่ยอมรับ***
จ. สมถะ และไม่มีภรรยา

38. ในการให้การศึกษาแก่ประชาชน วิธีการใดได้ผลดีที่สุด
ก. อบรมโดยใช้อุปกรณ์ทันสมัย ข. จัดพบปะพูดคุย
ค. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ**** ง. จัดอภิปราย
จ. จัดโต้วาที

39. ชุมชนเมืองและชุมชนชนบทแตกต่างกันในเรื่องใด
ก. สภาพทางภูมิศาสตร์ ข. การศึกษา
ค. ขนาดประชากร ง. ความหนาแน่นของประชากร
จ. ข้อ ข. และ ค. ถูก***

40. นักพัฒนาชุมชนเมือง จะเข้าถึงประชาชนอย่างไร
ก. เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มผลประโยชน์
ข. สร้างกิจกรรมร่วมให้มาก
ค. สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ
ง. เข้าร่วมในกิจกรรมสำคัญของชุมชนให้มาก
จ. ใช้เวลานอกในการออกไปพบปะสังสรรค์กับประชาชนให้มาก
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมากส่งทางอีเมล์เป็นไฟล์เอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สั่งซื้อแนวข้อสอบรับราชการที่  0821068662
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้