ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบบุคลากรการศึกษา สพฐ สพท สพป  ใหม่ล่าสุด
hussapong ออนไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบบุคลากรการศึกษา สพฐ สพท สพป  ใหม่ล่าสุด

ข้อสอบบุคลากรการศึกษาอื่น  สพฐ สพท สพป  ใหม่ล่าสุด
แบบทดสอบเตรียมบุคลากรทางการศึกษา

1. แบบทดสอบนี้จัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อวัดและประเมินผลความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาตาม

กรอบหลักสูตรการอบรมฯ(บุคลากรทางการศึกษาสายงานอำนวยการและตรวจสอบภายใน)

2. แบบทดสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ โปรดใช้เวลาในการทำแบบทดสอบ 60 นาที

3. ให้ทำเครื่องหมายกากบาท(x)ในช่องตัวเลือก ก ข ค หรือ ง ที่ถูกที่สุด ในกระดาษคำถามนี้

4. แบบทดสอบนี้จะใช้เป็นกรอบในการบรรยายตามหลักสูตรฯการอบรม(เตรียมบุคลากรการศึกษา)


1. ข้อใดคือกฎหมายสำหรับการบริหารงานบุคคล

ก. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ                               
ข. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ง. พรบเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและเงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทาง

การศึกษา

2. ข้อใดเป็นระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ก. ส่วนกลาง ส่วนเขตพื้นที่ ส่วนภูมิภาค

ข. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค สถานศึกษา

ค. ส่วนกลาง ส่วนเขตพื้นที่ ส่วนท้องถิ่น

ง. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

3. ส่วนราชการใดต่อไปนี้ไม่เป็นนิติบุคคล

ก. กรมที่ดิน                                                           ข. จังหวัดนครราชสีมา

ค. อำเภอโนนไทย                                               ง. อบต.ไทยเจริญ

4. สพฐ. คือส่วนราชการใด

ก. สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค. สำนักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ง. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)เป็นหน่วยงานอยู่ใน ส่วนราชการใดตามระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ

ก. ส่วนกลาง                                                         ข. ส่วนภูมิภาค

ค. ส่วนเขตพื้นที่การศึกษา                 ง. ส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล


6. มีหน้าที่ในการจัดทำมาตรฐานและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก. กระทรวงศึกษาธิการ

ข. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ง. สถานศึกษาหรือโรงเรียน

7. ปัจจุบันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกี่แห่ง

ก. 175 แห่ง                                                           ข. 178 แห่ง

ค. 256 แห่ง                                                           ง. 295 แห่ง

8. ส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคือ

ก. งานบริหารงานบุคคล                                    ข. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ค. ฝ่ายนิเทศการศึกษา                                         ง. กลุ่มงานแผนและนโยบาย

ถูกทุกข้อ

9. ส่วนราชการตามข้อ 8 มีบทบาทในเรื่องใด

ก. การเจ้าหน้าที่                                                  
ข. การส่งเสริมกิจการนักเรียน

ค. การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

ง. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ

10. องค์คณะบริหารที่เป็นคณะกรรมการบริหารงานในบทบาทหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษามีทั้งหมด

กี่คณะ

ก. 1 คณะ                                                               ข. 2 คณะ

ค. 3 คณะ                                                               ง. 4 คณะ

11. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์คณะบุคคลมีหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการบริหาร

งานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา มีจำนวนกี่คน

ก. 9 คน                                                                  ข. 12 คน

ค. 15 คน                                                                ง. 27 คน

12. องค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ก. คุรุสภา                                                              ข. กระทรวงศึกษาธิการ

ค. ก.ค.ศ.                                                                ง. อ.ก.ค.ศ.

13. องค์คณะบริหารงานบุคคลระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่มีบทบาทในการศึกษาวิเคราะห์วิจัยติตาม

ประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ก. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

ข. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

ค. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่

ง. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

14. ใครเป็นประธาน ก.ค.ศ.

ก. ผู้ทรงคุณวุฒิ

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ค. รองนายกรัฐมนตรีที่นายยกรัฐมนตรีมอบหมาย

ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

15. ข้อใดคือตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

ก. ครูผู้ช่วย                                                            ข. ครู

ค. ผู้อำนวยการสถานศึกษา                                . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3

16. ผู้มีหน้าที่ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา                                ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ค. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา                       ง. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

17. ผู้มีอำนาจในการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสพท.

ก. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ค. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

ง. ผอ.สพท.โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศเขตพื้นที่การศึกษา

18. เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากร 3 ใน สพท.จะต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่นานเท่าใด

ก. 3 เดือน                                                              . 6 เดือน

ค. 1 ปี                                                                     ง. 2 ปี

19. การไปดำรงตำแหน่งเดิมในส่วนราชการเดียวกัน

ก. การย้าย                                                              ข. การโอน

ค. การไปช่วยราชการ                                         ง. การเปลี่ยนตำแหน่ง

20. ข้อปฏิบัติหรือข้อห้ามสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ก. ระเบียบ                                                             ข. กติกา

ค. วินัย                                                                   ง. จรรยาบรรณ

21. ไม่ใช่วินัยร้ายแรงสำหรับบุคลากรทางการศึกษา

ก. ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ                  ข. ซื้อขายตำแหน่ง

ค. รับจ้างทำผลงานราชการ                               ง. ขาดราชการ

22. ไม่ใช่โทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ก. ตักเตือน                                                            ข. ภาคทัณฑ์

ค. ตัดเงินเดือน                                                     ง. ลดขั้นเงินเดือน

23. ผู้มีอำนาจลงโทษบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ก. หัวหน้ากลุ่ม หรือ ฝ่าย

ข. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ง. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

24. เมื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะได้รับเงินเดือนตาม

ข้อใด

ก. ครูผู้ช่วย                                                            ข. อันดับค.ศ.1

ค. อันดับ ค.ศ.2                                                     ง. ตามบัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือน

25. หน่วยงานที่ไม่เป็นนิติบุคคล

ก. กระทรวง                                                          ข. กรม

ค. อำเภอ                                                                ง. อบจ.

26. เงินเดือนตามบัญชอัตราเงินเดือนที่ปรับใหม่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550

ก. เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ3                                ข. เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 4

ค. เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 5                               ง. เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 10

27. เป้าหมายสูงสุดของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีคือข้อใด

ก. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน                   ข. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ค. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า             ง. เกิดสัมฤทธิผลต่อภารกิจ

28. หลักกฎหมายจัดอยู่ในหลักธรรมมาภิบาลข้อใด

ก. หลักนิติธรรม                                                   ข. หลักคุณธรรม

ค. หลักการมีส่วนร่วม                                         ง. หลักความคุ้มค่า

29. หลักธรรมมาภิบาลมีกี่ประการ

ก. 4 ประการ                                                         ข. 5 ประการ

ค. 6 ประการ                                                         ง. 7 ประการ

30. ตามระบบการจัดองค์กรของรัฐประเทศไทยฝ่ายใดมีหน้าที่ออกกฎหมาย

ก. ฝ่ายนิติบัญญัติ                                 ข. ฝ่ายบริหาร

ค. ฝ่ายตุลาการ                                                      ง. คณะรัฐมนตรี


จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน และ พนักงานธุรการปฎิบัติการ สพฐ.
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail 


 

ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่มและรุ่นพี่ที่สอบได้
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย
ความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  ความสามารถด้านคิดคำนวน ความสามารถด้านเหตุผล
- แนวข้อสอบวิชาภาไทย  การใช้ภาษา  ความเข้าใจภาษา
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
- รวมแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
- รวมแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล
- รวมแนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- แนวข้อสอบแต่ละตำแหน่งที่ใช้สอบ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป
ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักทรัพยากรบุคคล
นิติกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการศึกษา

สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662


 

 


สั่งซื้อแนวข้อสอบรับราชการที่  0821068662
sdfgij791 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
louis vuitton wallets c7Cv6n TYAqeB
Horse adoptions were made available for wild mustangs that are gathered by the government each year to help keep the population of wild horses under control while giving them new homes with humane care Quality sandals can be comfortable and affordable at the same time And don抰 worry about what other people might say Certain poplar brand names such as Puma as well as Rock Fall have began launching safety footer in the fashion market,louis vuitton outlet
You will find great looking Bronx,louis vuitton outlet, Trailhead and Waterfront sandals that come in many different colors,louis vuitton shoes on sale, designs and sizesWe look at the impact of it It is very comfortable with a cushioned inner sole,www.lvofficialstore.com, and a flexible,louis vuitton wallets, high-abrasion rubber sole for good grip on both wet and dry surfaces Now a day抯 businesses need very lesstime to interact with global customers and settle down the transaction due tointernet
Each model has a different status and it is made differently They are usually made from lighter in weight materials these days to provide better comfort and ease Ed Hardy boots are also famous among women for winter wear due to their fabulous designs All you need is to type the item names and soon you’ll see them on the screen
Related articles:

  
   http://social.xpresslayer.net/members/home
  
   http://pakistanies.com/index.php/members/home
  
   http://www.networkinghk.com/bbs/viewthread.php?tid=555536&pid=3629944&page=166&extra=page%3D1#pid3629944
ofasdgaqd68r ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
Serta Properties
(VECD). John Power,Activate Windows 7 Ultimate, any THE ITEM administrator from Cox Calls operating out of Alpharetta,Windows 7 License Key, purposes VDI in addition to got reported that will Ms have usually been recently cheating her clients from making the criminals to shell out more to your COMPUTER ITSELF driver's license associated with both equally,Window 7 Key, exclusive devices plus the Purchaser items. Good, this shifts from the licensing will probably take away the various additional driver's license desires though even responding to their your move from the personal computer advice licensing. It will likewise insert another running around allocated towards the visitors. The actual alter inside permit technique features became superior enterprise for any Software package Peace of mind
possibly not can be unimportant -- the reality that they're just truth be told there demonstrates that any accounting might be modern or over aided by the even more cerebral activities. Them typically a person issue, though in the event that's what you wish you'll look at a number of these types of home office online games out of a number of online shops. Should you be within chess, then you may get old fashioned as well as have any Region from Lewis chess placed not to mention plank,Office 2010 Key, or sometimes you'd like to take a old design. To remain distinctive one could have your firefox chess specify, when the articles most of own an African-american or simply a powerful canine subject. When you are finding that
Place of work PerformancePoint Server 2007 performed as the stand alone server. At present PerformancePoint usefulness can be purchased for being an involved organ of the SharePoint Server Undertaking licence, simply because will be claim through Surpass Solutions on Ms SharePoint Server 2010. Top selling tools in early on models with PerformancePoint Products will be managed as well as countless tweaks and extra kind of functionality. Latest PerformancePoint Products featuresPerformancePoint Products nowadays might use SharePoint Server scalability,Windows 7 Home Premium X64, cooperation, support and even.
  
   A 'microsoft' Company Path
  
   world wide have been completely consistently quest
  
   typically the non-SA people are usually stored again not to
  
   This 'microsoft' Courses take care of Microsof co
  
   The actual Microsof company Education take care o
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้