ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สอบภาค ข  ตำแหน่งธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สพฐ.
hussapong ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สอบภาค ข  ตำแหน่งธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สพฐ.

ข้อสอบภาค ข  ตำแหน่งธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สพฐ.
1.สำนักนายกรัฐมนตรี เทียบได้กับส่วนราชการใด 
ตอบ   กระทวง 
2. ส่วนราชการใดไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนทิ้งถิ่น 
ตอบ   อำเภอ 
3. องค์ประกอบคณะกรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กกศ.) มาจากที่ใด 
ตอบ   โดยตำแหน่ง  โดยการแต่งตั้ง  โดยการเลือกตั้ง 
4. ผู้บังคับบัญชาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คือใคร 
ตอบ   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
5.ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้ง อกคศ. 
ตอบ   คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (กคศ.) 
6.ประธาน ก.พ. คือใคร 
ตอบ   นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย 
7. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษามีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร 
ตอบ   คุรุสภา 
8.ฐานะของคุรุสภาคือ 
ตอบ   นิติบุคคลภายใต้กำกับของกระทรวงศึกษาธิการ 
9. บุคคลในข้อใดไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู 
ตอบ   ผู้สนับสนุนการศึกษา 
10.คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 
ตอบ    กคศ. 
11.การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการต้องคำนึงถึงเรื่องใด 
ตอบ   ง.    .................... 
12.ส่วนราชการๆต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานใด 
ตอบ   กพร. 
13.ข้อใดไม่ใช่หลักการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พศ.2546 
ตอบ   การบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
14.การเสนอนบาย  แผนการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษา ให้เสนอต่อใคร 
ตอบ   คณะรัฐมนตรี 
15. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ถือว่าเป็น 
ตอบ   ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
16. ใครเป็นประธาน อกพ.กระทรวง 
ตอบ   รัฐมนตรีเจ้าสังกัด 
17. ข้อใดผิดเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ตอบ   ตำแหน่งทางวิชาการ ต้น-สูง 
18. การอุทรธ์ต่อ กพ. ต้องอุทรธ์ภายในกี่วัน 
ตอบ   30 วัน 
19. การร้องทุกข์ต่อ กพ. ต้องอุทรธ์ภายในกี่วัน 
ตอบ   นับวันที่รับทราบคำสั่ง 
20. พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดจากพรบ. ใด 
ตอบ   พระราชบัญยัติการศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 
21.ผู้บังคับบัญชาสำนักงานรัฐมนตรีคือใคร 
ตอบ   เลขานุการรัฐมนตรี 
22. ภารกิจของรัฐบาลเป็นไปเพื่อ 
ตอบ   ประโยชน์สุขของประชาชน 
23. ส่วนราชการที่ทำงานราชการให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงคือ 
ตอบ   สำนักงานเลขานุการปลัดกระทรวง 
24. ผู้แต่งตั้งรักษาราชการผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา คือ ใคร 
ตอบ   เลขาฯสพฐ 
25. การกำหนดเขตการศึกษาต้องคำนึงถึงสิ่งใด 
ตอบ ง. ...ปริมาณสถานศึกษา  จำนวนประชากร  วัฒนธรรม  ความเหมาะสมด้านอื่น 
26. ผู้ลงนามแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาในราชกิจจานุเบกษา คือผู้ใด 
ตอบ   รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ 
27. ก่อนรัฐจะดำเนินการใดรัฐต้องทำอะไรก่อน 
ตอบ   วิเคราะห์ถึงผลดีผลเสียที่ตามมา 
28. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยของข้าราชการ 
ตอบ   ให้ออก 
29.การลาออกเพื่อไปสมัครลงการเมือง มีผลตั้งแต่เมื่อใด 
ตอบ   วันขอลาออก 
30.นิติกรรมทางการเงิน 
ตอบ   ง.    ...................... 
31.การอุทธรณ์ต้องกระทำในลักษณะใด 
ตอบ   ทำเป็นหนังสือ 
32. คำสั่งทางปกครองมีผลตั้งแต่เมื่อใด 
ตอบ    วันที่ได้รับแจ้ง 
33. คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบโดยกฎหมายทำอย่างไร 
ตอบ   เพิกถอน 
34. ข้อมูลข่าวสารใดที่ประชาชนเข้าดูไม่ได้ 
ตอบ   ประวัติผู้ป่วย 
35. เมื่อรัฐบาลแถลงนโยบายแล้วต้องทำแผนบริหารราชการแผ่นดินให้เสร็จภายในกี่วัน 
ตอบ   90 วัน 
36. ข้อใดไม่มีในหนังสือภายใน 
ตอบ   คำลงท้าย 
37. ลำดับการรับหนังสือ 
ตอบ   แยกประเภท – ลงทะเบียน – บันทึก – ส่ง 
38. ผู้ดำรงตำแหน่งมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน 
ตอบ   ทำการแทน 
39. แถลงการณ์จัดเป็นหนังสือประเภทใด 
ตอบ   หนังสือประชาสัมพันธ์ 
40.บรรดาข้อความที่ทางการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ เรียกว่า 
ตอบ   ข่าว 
41.บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่วางไว้ โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ คือ 
ตอบ   ระเบียบ 
42.ตราประทับการรับหนังสือมีขนาดเท่าใด 
ตอบ   2.5*5 ซม. 
43.คำรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่ระดับ 2 ขึ้นไป อยู่ตรงตำแน่งใด 
ตอบ   ขอบล่าง 
44. ตราครุฑที่ใช้กับกระดาษ A4 มีขนาดเท่าใด 
ตอบ    3 ซม. 
45. การลงชื่อส่วนราชการตั้งแต่กรมลงมาให้ลงตั้งแต่ 
ตอบ   กอง 
46. ข้อใดไม่ใช่หนังสือราชการ 
ตอบ   ง. .......................(จำตัวเลือกไม่ได้) 
47. หนังสือที่ต้องเก้บไว้ตลอดไป 
ตอบ   ประวัติศาสตร์  ............. 
48.หนังสือที่มีสำเนาสามารถหาได้จากที่อื่นต้องเก็บไว้กี่ปี 
ตอบ   5 ปี 
49. งานสารบรรณ คือ 
ตอบ   งาน รับ- ส่ง หนังสือ 
50. ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติอยู่ที่ใด 
ตอบ   กระทรวงกลาโหม 


วิชาคอมพิวเตอร์
1.MISหมายถึงข้อใด ?

ก. ยุคแรกของคอมพิวเตอร์ข. ยุคที่คอมพิวเตอร์เฟื่องฟู

ค. ยุคอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ง. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

2.ข้อใดกล่าวถึงสารสนเทศได้ถูกต้อง?

ก. นำข้อมูลอย่างเดียวจัดเก็บไว้

ข. เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง

ค.นำข้อมูลมารวมกันไว้

ง.ถูกทุกข้อ

3.โปรแกรมระบบทำหน้าที่อะไร?

ก. ติดต่อประสานงานกับส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์

ข.ส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง

ค. การนำเสนอผลมายังอุปกรณ์แสดงผล

ง. ควบคุมการแปรอักษรต่าง ๆ


4. 
RAMมีความสามารถอย่างไร ?

ก. อ่านและเขียนข้อมูลได้แบบสุ่ม

ข. จดจำข้อมูลเวลาไฟดับ

ค.จำข้อมูลชั่วคราวได้เป็นจำนวนมาก

ง. ดึงข้อมูลที่ส่งเข้ามาแล้วทำการสแกน

5. 
ICONคืออะไร ?

ก. ความสามารถในการค้นหาข้อมูล

ข. การเลือกข้อมูลแล้วสามารถเจาะเข้าไปในข้อมูลได้อีก

ค. รูปภาพที่คุณคลิกเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงาน

ง. หน่วยความจำสำรอง

6. หน่วยประมวลผลกลางคือข้อใด ?

ก.
IPLข. ROM

ค. CPUง.BYTE

7. CD-ROMหนึ่งแผ่นจุข้อมูลได้กี่ MBYTE ?

ก. ๔๐๐ข.๕๐๐

ค. ๖๐๐ง.๗๐๐

8. หากต้องการจัดทำ ปพ. ๕ ควรใช้โปรแกรมใด ?

ก. 
MS-WORDข. MS-EXEL

ค. POWERPOINTง.PHOTOSHOP

9. หนังสือราชการส่วนใหญ่ใช้โปรแกรมใด?

ก. 
MS-WORDข. MS-EXEL

ค. POWERPOINTง.PHOTOSHOP

10. การนำเสนอผลงานใช้โปรแกรมใด ?

ก. 
MS-WORDข. MS-EXEL

ค. POWERPOINTง.PHOTOSHOP

11. ข้อใดคือระบบ รับ- ส่งงานระหว่างโรงเรียนกับ สพท.?

ก. 
E-mailข. E-filing

ค. E-officeง. E-auction

12. ข้อใดคือระบบส่งงานของ สพฐ.ถึง สพท. ?

ก. 
E-mailข. E-filing

ค. E-officeง. E-auction


13. ข้อใดคือเว็บไซต์ของ สพฐ. ?

ก. 
[url]www.obec.go.th[/url]ข. [url=http://www.obec.co.th/][url]www.obec.co.th

ค. [url]www.obec.com[url]www.obec.go.com

14. ข้อใดเป็นคำสั่งเลิกทำ ?

ก. 
Redoข. Undo

ค. Moveง. Delete

15. ข้อใดไม่อยู่ในรูปข้อมูล ?

ก. ตัวอักษรข. รูปภาพ

ค. เทปบันทึกเสียงง. กราฟ

16. 
CAIคืออะไร ?

ก. โปรแกรมสนทนาข. โปรแกรมปฏิบัติการ

ค. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนง. โปรแกรมจัดซื้อจัดจ้าง

17. 
GISคืออะไร ?

ก. ระบบห้องประชุมอัตโนมัติข. การประชุมทางไกล

ค. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ง. การถอนเงินอัตโนมัติ

18. ข้อใดคือประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ?

ก. สามารถจัดระบบอัตโนมัติ

ข. เข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว

ค. จัดระบบข้อมูลได้จำนวนมาก

ง. ถูกทุกข้อ

19. 
Internetหมายถึงอะไร ?

ก. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกัน

ข. แหล่งรวมข้อมูลข่าวสาร

ค. การสื่อสารที่ไร้สาย

ง. เทคโนโลยีสารสนเทศ

20. ถ้าต้องการค้นหา เว็บของ สพฐ. ควรปฏิบัติการค้นหาตามข้อใด?

ก. 
[url]www.google.com

ข.[url]www.google.th

ค. [url]www.google.co.th

ง. [url]www.google.co
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในสถานศึกษา

1.ข้อใดคือเวลาทำงานของสถานศึกษา ?

ก. ๐๘.๐๐- ๑๖.๐๐น.ข. ๐๘.๓๐ ๑๖.๐๐ น.

ค. ๐๘.๐๐ ๑๖.๓๐ น.ง. ๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐ น.2.ข้อใดกล่าวผิด?

ก. เวลาหยุดกลางวันของสถานศึกษา คือ ๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐ น.

ข. วันหยุดราชการเต็มวันของสถานศึกษา คือวันเสาร์ วันอาทิตย์

ค. หลักสูตรกำหนดเวลาเลิกเรียนถึง ๑๕.๐๐ น. และถือว่าเป็นเวลาเลิกงานของครู

ง. สถานศึกษาต้องทำงานสัปดาห์ละ ๓๕ชั่วโมง

3.ข้อใดถือว่าเป็นวันทำงานปกติของสถานศึกษา ?

ก. วันที่ทำการสอนชดเชยข. วันจันทร์ถึงวันศุกร์

ค. วันปิดภาคเรียนแต่ราชการจำเป็นง. ถูกทุกข้อ

4.ข้อใดคือวันเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ?

ก. วันที่ ๑พฤษภาคมข. วันที่ ๑๕ พฤษภาคม

ค.วันที่ ๑๖พฤษภาคมง. วันที่ ๑๗ พฤษภาคม

5.ผู้บังคับบัญชาของพนักงานธุรการโรงเรียนคือใคร ?

ก. ครูธุรการเดิมข. ครูทุกคน

ค. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาง. ผู้อำนวยการโรงเรียน

6. ข้อใดเป็นครุภัณฑ์ ?

ก. เครื่องตัดหญ้าราคา ๔,๕๐๐บาท

ข. โทรศัพท์มือถือราคา ๓,๕๐๐บาท

ค. โทรสารราคา ๖,๕๐๐บาท

ง. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ราคา ๗,๕๐๐บาท

7. โรงเรียนได้รับงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐บาท จะจัดซื้อโดยวิธีใด ?

ก. ตกลงราคาข. สอบราคา

ค. ประกวดราคาง. พิเศษ

8. การจัดซื้อจัดจ้างแบบ Electronicข้อใดถูกต้อง

ก. ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป

ข. ๕๐๐,๐๐๐บาทขึ้นไป

ค. ๑,๐๐๐,๐๐๐บาทขึ้นไป

ง.๒,๐๐๐,๐๐๐บาทขึ้นไป9. GFMISหมายถึงข้อใด ?

ก. โครงการควบคุมการเบิกจ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข. โครงการประกวดราคาด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์

ค. โครงการรายงานทางการเงินของรัฐบาลด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ง. โครงการปรับเปลี่ยนการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


10. พัสดุหมายถึงข้อใด ?

ก. การบริหารและการจัดการเกี่ยวกับพัสดุ

ข. การสนองความต้องการของหน่วยงาน

ค. วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ง.วิธีดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบ สพฐ. ทุกตำแหน่ง.
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ 
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail 


ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่มและรุ่นพี่ที่สอบได้
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย
ความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  ความสามารถด้านคิดคำนวน ความสามารถด้านเหตุผล
- แนวข้อสอบวิชาภาไทย  การใช้ภาษา  ความเข้าใจภาษา
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
- รวมแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
- รวมแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล
รวมแนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- แนวข้อสอบแต่ละตำแหน่งที่ใช้สอบ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป
ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักทรัพยากรบุคคล
นิติกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการศึกษา


จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม และรุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน 
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย

สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662
สั่งซื้อแนวข้อสอบรับราชการที่  0821068662
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้