ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ อบต. สตึก  ที่กำลังเปิดสอบ
hussapong ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ อบต. สตึก  ที่กำลังเปิดสอบ

แนวข้อสอบ อบต. สตึก  ที่กำลังเปิดสอบ
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ตราขึ้นโดย

            ก.  คำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร

            ข.  คำแนะนำและยินยอมของวุฒิสภา

            ค.  คำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา

            ง.  คำแนะนำและยินยอมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศใช้บังคับเมื่อ

            ก.  29 พ.ย.  2542                                                                                  ข.  30 พ.ย.  2542

            ค.  29 ธ.ค.  2542                                                                                  ง.  30 ธ.ค.  2542

3.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้กฎหมายในข้อใดถือปฏิบัติในการบริหารงานบุคคล

            ก.  ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

            ข.  พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542

            ค.  พระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

            ง.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

4.  พนักงานส่วนท้องถิ่น คือข้อใด

            ก.  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายจัดตั้งให้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณ หมวดเงินเดือนของท้องถิ่น

            ข.  ข้อราชการส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายจัดตั้งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลให้แก่ท้องถิ่น

            ค.  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายจัดตั้งให้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือนหมวดเงินเดือนและหมวดค่าตอบแทนของส่วนท้องถิ่น

            ง.  ข้อ ก. และ ข้อ ข. รวมกันถูกต้อง

5.  การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ได้กล่าวไว้ในส่วนใดของ พ.ร.บ. นี้

            ก.  หมวด 1 ม. 5  ถึง ม. 22  และหมวด 7 ม. 30 ถึง ม. 36

            ข.  หมวด 2 ม. 23  ถึง ม. 24  และหมวด 7 ม. 30 ถึง ม. 36

            ค.  หมวด 3 ม. 25  ถึง ม. 26  และหมวด 7 ม. 30 ถึง ม. 36

            ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

6.  คณะกรรมการพนักงานเทศบาล คือ

    ก.  ก.ท.                                  ข.   ก.ท.                            ค.  ก.ท.จ.                   ง.  ก.ท.จ.

7.  การบริหารงานบุคคลสำหรับเทศบาลในเขตจังหวัดประกอบการทั้งหมด

            ก.  15  คน                             ข.  16  คน                         ค.  18  คน                   ง.  19  คน


8.  เกี่ยวกับคณะกรรมการการพนักงานเทศบาล ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

            ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด   ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นประธาน

            ข.  กรรมการโดยตำแหน่งประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดที่เกี่ยวข้องจำนวน 5 คน

            ค.  กรรมการผู้แทนเทศบาล  จำนวน 6 คน คัดเลือกจากประธานสภาเทศบาล 2 คน นายกเทศบาล 2 คน และปลัดเทศบาล 2 คน

            ง.  ผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน  6 คน  คัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานบุคคล  และการจัดการบริหารงานท้องถิ่น

9.  ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งใครเป็นเลขานุการ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล

            ก.  ปลัดเทศบาล                                                                   ข.  ปลัดอำเภอ

            ค.  ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น                                                ง.  ข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลที่เห็นสมควร

10.  อำนาจหน้าที่ของ ก.ท.จ.  ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด

            ก.  กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาลนั้น

            ข.  กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

            ค.  กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย โอน เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ ตลอดจนการลงโทษวินัย  การอุทธรณ์ ร้องทุกข์

            ง.  กำกับ  ดูแล  ตรวจสอบ  แนะนำและชี้แจง  ส่งเสริมและพัฒนาพนักงานเทศบาล

11.  ข้อใด การออกคำสั่งการบริหารงานบุคคลต้องขอความเห็นชอบจาก ก.ท.

            ก.  การออกคำสั่งให้เลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล

            ข.  การออกคำสั่งแต่ตั้งกรรมการการสอบสวนวินัยพนักงานเทศบาล

            ค.  การออกคำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงกับพนักงานเทศบาล

            ง.  การออกคำสั่งแต่งตั้งและให้พนักงานพ้นจากตำแหน่ง

12.  คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล มีทั้งหมด

            ก.  12  คน                      ข.   18   คน                     ค.  27   คน               ง.  ไม่มีข้อใดถูก

13.  ผู้ใดไม่เป็นกรรมการกลางพนักงานเทศบาลโดยตำแหน่ง

            ก.  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

            ข.  เลขาธิการ ก.พ. อธิบดีกรมบัญชีกลาง

            ค.  อธิบดีกรมการปกครอง  ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

            ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

14.  การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ได้กล่าวไว้ในส่วนใดของ พ.ร.บ. นี้

            ก.  หมวด 1 ม. 5  ถึง ม. 22  และหมวด 7 ม. 30 ถึง ม. 36

            ข.  หมวด 2 ม. 23  ถึง ม. 24  และหมวด 7 ม. 30 ถึง ม. 36

            ค.  หมวด 3 ม. 25  ถึง ม. 26  และหมวด 7 ม. 30 ถึง ม. 36

            ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

 15.   ข้อใดกล่าวถูกต้อง

            ก.  ก.จ. มีอำนาจหน้าที่กำหนดมาตรฐานกลางและแนวทางเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานตำแหน่ง

            ข.  การบริหารงานบุคคลของลูกจ้างประจำของเทศบาล ให้นำระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยลูกจ้างมาบังคับใช้โดยอนุโลม

            ค. ประธาน ก.ท. มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี  และอาจได้รับคัดเลือกก็ได้

            ง.  ก.จ. สามารถสั่งยกเลิก มติไม่ถูกต้องของ ก.ท.จ. ที่สั่งให้ข้าราชการ พนักงานเทศบาลออก                  จากราชการได้

16.  ก.ถ. คือ

            ก.  กรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

            ข.  กรรมการมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

            ค.  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

            ง.  คณะกรรมการมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

17.  เกี่ยวกับ ก.ถ. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

            ก.  ก.ถ. มีกรรมการทั้งหมด  16 คน

            ข.  ประธาน ก.ถ. จะต้องไม่เป็นกรรมการ ก.จ. หรือ ก.จ.จ.

            ค.  หัวหน้าสำนักงาน ก.ถ. เป็นเลขานุการ ก.ถ

            ง.  สำนักงาน ก.ถ. ตั้งขึ้นในกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

18. ผู้ทำหน้าที่บริหารงานบุคคลสำหรับเทศบาลทุกแห่งอยู่ในเขตจังหวัดคือ

            ก.  ก.ถ.                     ข.  ก.ท.                  ค.    ก.ท.จ.                ง. คณะเทศมนตรี

19.  การจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนตำบล  ที่ทำจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้ อบต.  แต่ละแห่งจะตั้งไว้

            ก.  น้อยกว่า 40%  เท่านั้น                                                  ข.  เท่ากับ 40% เท่านั้น

            ค.  สูงกว่า  40%   ไม่ได้                                                      ง.  เท่าไรก็ได้กฎหมายไม่ได้บัญญัติ

20.  เพราะเหตุใดจึงมีการตราพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจฯ 2542  

            ก.   มาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ.  อบจ.  2540  กำหนดเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่ เขตจังหวัด

            ข.  พ.ร.บ.  สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  2537  ได้ยกฐานะสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเดิมพื้นที่จังหวัด

            ค.  มาตรา 284 แห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ 2540  ได้บัญญัติให้มีเพื่อพัฒนากระจายอำนาจ

            ง.  กล่าวถูกต้องทั้งข้อ ก. ข้อ ข.  และข้อ ค.


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาล ที่ใช้สอบทั่วประเทศ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

แนวข้อสอบประกอบด้วย

- ภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย คณิตศาสตร์  
แนวข้อสอบกฎระเบียบองค์การปกครองท้องถิ่น
-ข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
-ข้อสอบพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ 2542
-ข้อสอบพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ 2542
-ข้อสอบ พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
-ข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 12)
-ข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542
-ข้อสอบข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 12)
-และข้อสอบ พรบ. แต่ละตำแหน่งที่สอบเพิ่มเติมระบุมาได้เลย
และภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2  เจ้าพนักงานพัสดุ 2  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2
นายช่างโยธา  2  นายช่างไฟฟ้า 2  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ 2
นักวิชาการเงินและบัญชี 3 นักวิชาการศึกษา 3  นิติกร 3 นักพัฒนาชุมชน 3
วิศวกรโยธา 3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 บุคลากร 3 เจ้าหน้าที่สันทนาการ 3
เจ้าหน้าที่บริหารทะเบียนและบัตร 3 นักวิชาการคลัง 3 นักวิชาการพัสดุ 3
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3

สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662

 

 

 

 

 

 


สั่งซื้อแนวข้อสอบรับราชการที่  0821068662
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้