ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ตัวอย่างข้อสอบ มสธ นิติศาสตร์ เก่า
hussapong ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ตัวอย่างข้อสอบ มสธ นิติศาสตร์ เก่า

 ตัวอย่างข้อสอบ มสธ นิติศาสตร์ เก่า

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตัวอย่างข้อสอบ มสธ ล่าสุด ตัวอย่างข้อสอบ มสธ นิติศาสตร์ เก่า ตัวอย่างข้อสอบ สุโขทัยธรรมาธิราช ตัวอย่างข้อสอบ มสธ 2554
ข้อสอบกฎหมายแพ่ง 1 และวิธีตอบคำถามที่ถูกต้อง
ตัวอย่างข้อสอบ มสธ ล่าสุด ตัวอย่างข้อสอบ มสธ นิติศาสตร์ เก่า ตัวอย่างข้อสอบ สุโขทัยธรรมาธิราช ตัวอย่างข้อสอบ มสธ 2554
เด็กชายดีอายุ14 ปี เป็นเด็กมีความประพฤติดีและสอบได้คะแนนดี นาย เด่นบิดาจึงซื้อจักรยานเสือภูเขาให้ 1 คัน ราคา 5,000 บาท เด็กชายดีขี่จักรยานผ่านหน้าบ้านนายดัง (นักศึกษาปริญญาเอก) ทุกวัน ๆ ละหลาย ๆ รอบ นายดังชอบรถจักรยานคันนั้นและแอบรู้ว่าเด็กชายดีเป็นคนขี้เบื่อ- เชื่อคนง่ายจึงสอนให้เด็กชายดีขี่มอเตอร์ ไซค์จนเป็น เด็กชายดีเบื่อรถ จักรยานและอยากได้มอเตอร์ไซค์แทน นายดังจึงออกตัวว่าสงสารเด็กชายดี และจะรับซื้อรถจักรยานเองแต่ขอให้ขายราคาถูกเพียง 2,000 บาท เด็ก ชายดี ดีใจ จึงรีบขายทันที แล้วทุบกระปุกออมสินได้เงินมากพอไปซื้อ มอเตอร์ ไซค์ นายเด่นบิดาโกรธหาว่านายดังหลอกเด็กจึงพามาพบท่านใน ฐานะทนายความ ท่านจะแนะนำนายเด่นว่าอย่างไร


แนวคำตอบตัวอย่างข้อสอบ มสธ ล่าสุด ตัวอย่างข้อสอบ มสธ นิติศาสตร์ เก่า ตัวอย่างข้อสอบ สุโขทัยธรรมาธิราช ตัวอย่างข้อสอบ มสธ 2554
ย่อหน้าที่หนึ่งตัวอย่างข้อสอบ มสธ ล่าสุด ตัวอย่างข้อสอบ มสธ นิติศาสตร์ เก่า ตัวอย่างข้อสอบ สุโขทัยธรรมาธิราช ตัวอย่างข้อสอบ มสธ 2554
เน้นหนักไปทางแก่นกฎหมายแยกเป็นหมวดหมู่สาระสำคัญ บทบัญญัติ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่อง ความสามารถในการ ทำนิติกรรมของผู้เยาว์ มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ตัวอย่างข้อสอบ มสธ ล่าสุด ตัวอย่างข้อสอบ มสธ นิติศาสตร์ เก่า ตัวอย่างข้อสอบ สุโขทัยธรรมาธิราช ตัวอย่างข้อสอบ มสธ 2554
-นิติกรรมใด ๆ ที่ผู้เยาว์ทำไปโดยไม่ได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบ ธรรมก่อนย่อมเป็นโมฆียะ เว้นแต่จะบัญญัติ ไว้เป็นอย่างอื่น
-ผู้แทนโดยชอบธรรมมีสิทธิ… ตัวอย่างข้อสอบ มสธ ล่าสุด ตัวอย่างข้อสอบ มสธ นิติศาสตร์ เก่า ตัวอย่างข้อสอบ สุโขทัยธรรมาธิราช ตัวอย่างข้อสอบ มสธ 2554
1.ให้สัตยาบันแก่นิติกรรมออันเป็นโมฆียะนั้นให้สมบูรณ์ ได้หรือ
2.บอกล้างนิติกรรมอันเป็นโมฆียะนั้นให้ตกเป็นโมฆะ
-การให้สัตยาบันต่อนิติกรรมที่ผู้เยาว์ ได้ทำไปโดยไม่ได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นย่อมกระทำได้ โดยแสดงเจตนาต่อคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง
แนวข้อสอบ มสธ เก่า แนวข้อสอบ มสธ นิติศาสตร์ 2554 แนวข้อสอบ สุโขทัยธรรมาธิราช แนวข้อสอบ มสธ ล่าสุด
ข้อ 101-120 ตัวอย่างข้อสอบ มสธ ล่าสุด ตัวอย่างข้อสอบ มสธ นิติศาสตร์ เก่า ตัวอย่างข้อสอบ สุโขทัยธรรมาธิราช ตัวอย่างข้อสอบ มสธ 2554
ข้อสอบเก่ากฎหมายมหาชนตัวอย่างข้อสอบ มสธ ล่าสุด ตัวอย่างข้อสอบ มสธ นิติศาสตร์ เก่า ตัวอย่างข้อสอบ สุโขทัยธรรมาธิราช ตัวอย่างข้อสอบ มสธ 2554
101.การบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐตามระบบคุณธรรมต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ การบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐตามตำแหน่งที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
102.ปัญหาของการบรรจุและแต่งตั้งที่มีผลทำให้การบริหารงานของหน่วยงานของรัฐหย่อนประสิทธิภาพคืออะไร
คำตอบ การไม่เข้าใจสาระสำคัญแห่งกฎหมายเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง
103.การพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างไร
คำตอบ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและมีทัศนคติที่ดีต่อทางราชการ
104.กล่าวกันว่า การรักษาวินัยข้าราชการที่ดีต้องดำเนินการในทางเสริมสร้างให้ข้าราชการประพฤติตามวันัยโดยสมัครใจ
แต่ถ้าวิธีดำเนินการเช่นนี้ไม่เป็นผลก็จำเป็นต้องใช้วิธีการปราบปรามลงโทษ
ฉะนั้นจะต้องดำเนินการในทางปราบปรามอย่างไร จึงจะให้ผลดีในการรักษาวินัย
คำตอบ ดำเนิน การปราบปรามลงโทษด้วยความฉับพลันยุติธรรมและเป็นธรรม
105.การควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่มีวัตถูประสงค์อย่างไร
คำตอบ เพื่อให้เกิดดุลยภาพระหว่างการบริหารงานของรัฐกับสิทธิและประโยชน์ของประชาชนผู้มาขอรับบริการสาธารณะ
106.แหล่งใดเป็นที่มาของแนวความคิดของการควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คำตอบ ความไม่เป็นธรรมที่ประชาชนได้รับจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่
107.การควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐโดยกฎหมายไม่ได้ผลสมบูรณ์
เนื่องจากสาเหตุใด
คำตอบ บทบัญญัติของกฏหมายที่ใช้ในการควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐสอด คล้องและรับกันดีแต่การดำเนินการในทางควบคุมนั้นมีขั้นตอนมากมายและซับซ้อน ยากแก่การปฏิบัติ
108.ในประเทศฝรั่งเศสมีหน่วยงานของรัฐเรียกชื่อว่า “ กองเซย เดคาค์” สังกัดอยู่กับสำนักนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ ของรัฐอย่างไร
คำตอบ ให้คำปรึกษาทางกกหมายและพิจารณาคดีปกครอง
109.ข้อใดไม่ใช่มาตราการที่ช่วยเสริมให้การควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐสัมฤทธิผล
คำตอบ การให้คำปรึกษาโดยตรงแก่เจ้าหน้าที่ขององค์กรการบริการงานบุคคลต่างๆ
110.การควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยฝ่ายนิติบัญญัติมีวิธีการอย่างไร
คำตอบ ตั้งกระทู้ถามรัฐบาลหรือยื่นสู้คดีขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งคณะหรือรัฐมนตรีแต่ละคนเป็นรายตัว

———————————————————————–
ตัวอย่างข้อสอบ มสธ ล่าสุด ตัวอย่างข้อสอบ มสธ นิติศาสตร์ เก่า ตัวอย่างข้อสอบ สุโขทัยธรรมาธิราช ตัวอย่างข้อสอบ มสธ 2554
111.กลุ่มผลประโยชน์ควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยวิธีการอย่างไร
คำตอบ การแสดงพลังเพื่อบีบบังคับให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามความต้องการของกลุ่ม
112.พรรคการเมืองสามารถควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยทางอ้อมอย่างไร
คำตอบ การแถลงต่อประชาชนถึงความล้มเหลวของฝ่ายบริหารที่ไม่สามารถดำเนินการ ตามนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาอันจะมีผลถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไป
113.ข้อใดเป็นความหมายของศาลปกครอง
คำตอบ องค์กรบริหารที่ทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาปัญหาในทางปกครองและควบคุมฝ่ายปกครองในการปฏิบัติหน้าที่
114.การตั้งศาลปกครองมีความจำเป็นที่แท้จริงจากอย่างไร
คำตอบ ความขัดแย้งระหว่างประชาชนประชาชนกับหน่วยงานของรัฐมีลักษณะพิเศษแตกต่างกับ คดีทั่วไปควรต้องให้รับการพิจารณาโดยผู้พิพากษาที่มีความรู้ความเข้าใจและมี ประสบการณ์ทางการบริหารและการปกครอง
115.บ่อเกิดของแนวความคิดในการจัดตั้งศาลปกครองเนื่องมาจากหลักการใด
คำตอบ หลักการรักษาดุลอำนาจการใช้อำนาจอธิปไตย
116.ระบบศาลเดี่ยวมีลักษณะอย่างไร
คำตอบ ศาลทั้งหลายจะอยู่ภายใต้การควบคุมและตรวจสอบของศาลยุติธรรมสูงสุด
117.ศาลปกครอง ของประเทศฝรั่งเศสมีลักษณะอย่างไร
คำตอบ เป็นศาลที่แยกเป็นอิสระเด็ดขาดจากศาลยุติธรรม มีศาลสูงสุดในสายงานของตัวเองที่ทำหน้าที่ควบคุมตรวจสอบตรวจสอบคำพิพากษา
118.การสรรหาเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานในศาลปกครองที่มีลักษณะสมบูรณ์แบบดำเนินการอย่างไร
คำตอบ การสรรหาจากสถาบันการรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติฝ่ายปกครอง
119.การพิจารณาคดีของศาลปกครองใช้ระบบไต่สวนที่มีลักษณะแตกต่างจากระบบกล่าวหาอย่างไร
คำตอบ ศาลเท่านั้นจะเป็นผู้ดำเนินการพิสูจน์พยานหลักฐานที่คู่กรณีนำเสนอต่อศาลและตลอดจนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
120.การจัดตั้ง ศาลปกครองมีผลเสียต่อการบริหารราชการอย่างไร
คำตอบ เจ้าหน้าที่ของรัฐขาดความมั่นใจและลังเลในการปฏิบัติหน้าที่เพราะรู้ตัวว่ามีบุคคลอื่นคอยจ้องมองการปฏิบัติหน้าที่ของตนอยู่

สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662

สั่งซื้อแนวข้อสอบรับราชการที่  0821068662
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้