ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบเก่าครูธุรการ  สพฐ. ที่กำลังเปิดสอบ
hussapong ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบเก่าครูธุรการ  สพฐ. ที่กำลังเปิดสอบ

แนวข้อสอบเก่าครูธุรการ  สพฐ. ที่กำลังเปิดสอบ
1.                   สำนักนายกรัฐมนตรี  เทียบได้กับส่วนราชการใด

ก.       กระทรวง

ข.       ทบวง

ค.       กรม

ง.       ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ       ก.  กระทรวง

2.                   ส่วนราชการใดไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ก.       เขตเทศบาล

ข.       อำเภอ

ค.       เขตเมืองพัทยา

ง.       ชุมชน

ตอบ       ข.  อำเภอ

3.                   องค์ประกอบคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กกศ.) มาจากที่ใด

ก.       โดยตำแหน่ง

ข.       โดยการแต่งตั้ง

ค.       โดยการเลือกตั้ง

ง.       ถูกทุกข้อ

ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ

4.                   ผู้บังคับบัญชาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คือใคร

ก.       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข.       รัฐมนตรีว่าการกะรทรวงการคลัง

ค.       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ง.       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ตอบ       ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

               

5.                   ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งองค์ประกอบคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ก.       คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา

ข.       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ค.       รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ง.       นายกรัฐมนตรี

ตอบ       ก.  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา   

6.                   รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันคือใคร

ก.       นาย
ชูชาติ หาญสวัสดิ์ 

ข.       นาย
ยงยุทธ วิชัยดิษฐ

ค.       นาย
วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล

ง.       นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ

จ.       ตอบค.  นาย
วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล   5  สิงหาคม 2554


7.                   สภาครูและบุคลากรทางการศึกษามีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร

ก.       รัฐสภาครู

ข.       สภาครู

ค.       รัฐสภา

ง.       คุรุสภา

ตอบ       ง.  คุรุสภา

8.                   ฐานะของคุรุสภาคือ

ก.       นิติบุคคลภายใต้กำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี

ข.       นิติบุคคลภายใต้กำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

ค.       นิติบุคคลภายใต้กำกับของกระทรวงยุติธรรม

ง.       นิติบุคคลสังกัดข้าราชการพลเรือนฝ่ายรัฐสภา

ตอบ       ข.  นิติบุคคลภายใต้กำกับของกระทรวงศึกษาธิการ9.                   บุคคลในข้อใดไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู

ก.       ลูกจ้างชั่วคราว

ข.       ผู้สนับสนุนการศึกษา

ค.       นักวิชาการ

ง.       นักการภารโรง

ตอบ       ข.  ผู้สนับสนุนการศึกษา

10.                คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า

ก.       คขบ.

ข.       กขบ.

ค.       คกข.

ง.       กคศ.

ตอบ       ง.  กคศ.

11.                การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการต้องคำนึงถึงเรื่องใด

ก.       ความรับผิดชอบ

ข.       คุณภาพปริมาณ

ค.       ความยากง่ายของงาน

ง.       ถูกทุกข้อ

ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ

12.                ส่วนราชการๆ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานใด

ก.       คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ข.       สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ค.       สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการครู

ง.       คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพ

ตอบ       ข.  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ13.                ข้อใดไม่ใช่หลักการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

ก.       การบริหารราชการส่วนภูมิภาค

ข.       การบริหารราชการจังหวัด

ค.       การบริหารราชการระดับประเทศ

ง.       ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ตอบ       ก.  การบริหารราชการส่วนภูมิภาค

14.                การเสนอนบาย  แผนการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษา ให้เสนอต่อใคร

ก.       นายกรัฐมนตรี

ข.       รองนายกรัฐมนตรี

ค.       คณะรัฐมนตรี

ง.       ถูกทุกข้อ

ตอบ       ค.  คณะรัฐมนตรี

15.                ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ถือว่าเป็น

ก.       ข้าราชการสายอำนวยการ

ข.       ข้าราชการประจำ

ค.       ข้าราชการพลเรือน

ง.       ข้าราชการพลเรือนสามัญ

ตอบ       ง.  ข้าราชการพลเรือนสามัญ

16.                ใครเป็นประธานอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนกระทรวง

ก.       ข้าราชการเจ้าสังกัด

ข.       รัฐมนตรีเจ้าสังกัด

ค.       พลเรือนเจ้าสังกัด

ง.       ประธานเจ้าสังกัด

ตอบ       ข.  รัฐมนตรีเจ้าสังกัด17.                ข้อใดผิดเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ

ก.       ตำแหน่งทางวิชาการ ต้น-สูง

ข.       ตำแหน่งทางวิชาการ มาก-น้อย

ค.       ตำแหน่งนักวิชาการ ต้น-สูง

ง.       ตำแหน่งนักวิชาการ มาก-น้อย

ตอบ       ก.  ตำแหน่งทางวิชาการ ต้น-สูง

18.                การอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนต้องอุทธรณ์ภายในกี่วัน

ก.       30  วัน

ข.       60  วัน

ค.       90  วัน

ง.       120  วัน

ตอบ       ก.  30  วัน

19.                การร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนต้องอุทธรณ์ภายในกี่วัน

ก.       30  วัน

ข.       60  วัน

ค.       หลังจากวันที่รับคำสั่งหนึ่งสัปดาห์

ง.       นับวันที่รับทราบคำสั่ง

ตอบ       ง.  นับวันที่รับทราบคำสั่ง

20.                พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดจากพระราชบัญญัติใด

ก.       พระราชบัญญัติข้าราชการครู  พ.ศ. 2542

ข.       พระราชบัญญัติข้าราชการครู  พ.ศ. 2543

ค.       พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542

ง.       พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2543

ตอบ       ค.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 254221.                ผู้บังคับบัญชาสำนักงานรัฐมนตรีคือใคร

ก.       นายกรัฐมนตรี

ข.       รัฐมนตรีช่วย

ค.       เลขานุการรัฐมนตรี

ง.       ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ตอบ       ค.  เลขานุการรัฐมนตรี

22.                ภารกิจของรัฐบาลเป็นไปเพื่อ

ก.       ประโยชน์สุขของประเทศ

ข.       ประโยชน์สุขของรัฐบาล

ค.       ประโยชน์สุขของประชาชน

ง.       ประโยชน์สุขของนักการเมือง

ตอบ       ค.  ประโยชน์สุขของประชาชน

23.                ส่วนราชการที่ทำงานราชการให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงคือ

ก.       สำนักงานเลขานุการปลัดกระทรวง

ข.       สำนักนายกรัฐมนตรี

ค.       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ง.       เลขานุการปลัดกระทรวง

ตอบ       ก.  สำนักงานเลขานุการปลัดกระทรวง

24.                ผู้แต่งตั้งรักษาราชการผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาคือใคร

ก.       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข.       เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค.       คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ง.       กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตอบ       ข.  เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน25.                การกำหนดเขตการศึกษาต้องคำนึงถึงสิ่งใด

ก.       ปริมาณสถานศึกษา

ข.       จำนวนประชากร

ค.       วัฒนธรรม

ง.       ถูกทุกข้อ

ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ

 
จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน และ พนักงานธุรการปฎิบัติการ สพฐ.
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail 


 

ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่มและรุ่นพี่ที่สอบได้
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย
ความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  ความสามารถด้านคิดคำนวน ความสามารถด้านเหตุผล
- แนวข้อสอบวิชาภาไทย  การใช้ภาษา  ความเข้าใจภาษา
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
- รวมแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
- รวมแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล
- รวมแนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- แนวข้อสอบแต่ละตำแหน่งที่ใช้สอบ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป
ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักทรัพยากรบุคคล
นิติกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการศึกษา

สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สั่งซื้อแนวข้อสอบรับราชการที่  0821068662
hangwand ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ III
รายละเอียดผู้ใช้ 
学生因纠纷邀人刀捅同学9刀(图)
陈浩正接受抢救 黄金华 摄

 华龙网重庆万州10月15日18:45分讯 (万州站记者黄金华) 10月14日晚,重庆市巫山县中学高三(8)班的两名男因小事发生纠纷,一同学邀人将另一同学捅了9刀。今日18时,记者从重庆三峡医院获悉,受伤同学仍处于昏迷状态。

 同班同学小事起纠纷

 15日16时许,记者赶到重庆三峡中心医院骨一科。在32床看到,同时输着氧气、血、药水,并用心电监护仪监护的巫山中学高三(8)班学生陈浩处于昏迷状态,两名医护人员正在为其做监护检查。据医护人员称,陈浩还没有脱离生命危险。

 据陈浩的父亲陈继春介绍,清明雨百度百科,由于陈浩全身多处受伤,导致失血过多,巫山县人民医院在输完15袋血之后,被迫于当天凌晨5时许像位于重庆市万州区的三峡医院转院。 

 巫山中学高三(8)班班主任李大朴告诉记者,14日晚10时许,他接到陈浩在县城广东路被人捅伤的消息后,迅速赶到事发现场了解情况。15日早晨,该班学生黄成良给他打电话请假称,因其眼睛被同班同学打伤,手.机.监.听.器,需要到医院治疗。

 黄成良同时向班主任说,他与陈浩发生纠纷,起因于14日下午,黄成良将羽毛球拍放在了陈浩的座位上与其发生争执。当晚自习结束后,在校外水井湾菜市场处,美国手机窃听卡,陈浩将其眼睛打伤。

 全身多处中刀伤势严重

 陈继春称,窃听手机,14日23:50分,他突然接到电话,称儿子陈浩被人捅成重伤住进医院。15日凌晨30分左右,当陈继春赶到县人民医院时,陈浩因伤势太重,正在手术治疗。

 据陈继春介绍,陈浩右侧胸、背部、双腿等多处被刀子捅伤9处,其中右胸刀伤深入胸腔。

 15日10时许,陈浩转入重庆三峡中心医院紧急救治。通过近4小时抢救,陈浩暂时脱离了生命危险。

 陈浩主治医生谢鲤钟介绍,陈浩胸部、双大腿等全身多处被砍伤,右股动脉支血管被砍断,右胸腋下刀伤深及胸腔。 

 六民警护送陈浩到医院救治

 15日17时,黄成良父亲黄能明在电话中告诉记者,他正陪同儿子黄成良在县城第一派出所录材料。黄能明称,事件发生的具体经过还不清楚,只知道黄成良的眼睛受伤了。

 据了解,Aktivera Javascript - Google Hjälp,目前,巫山警方就此案已经展开调查。
ksjf8425 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
hermes birkin bag ddt7uS F7k7wx
If you feel fortunate to discover a Birkin Handbags at price far lower than in the boutiques, take care!2 Keep an eye on the details ?It抯 the status This is really an attention seeking Gucci handbag and suits more to the young and trendy part of public but worth with a simple woman is in no way diminished The leathers which Hermes adopted include sheepskin, ostrich skin, lizard skin, and crocodile Choose a reputable designer replica website instead
    Replica handbags wholesale are good ,hermes birkin bag,and there are different types of bucket replica handbags wholesale or variety on the market, such as Hermes Birkin Bag, Hermes Kelly Bags, Gucci Wallet, LV Monogram Canvas, Louis Vuitton Wallets and more Something more expensive is pegged at $1,000 Eurohandbag sells customized handbags from different designers such as Fendi, Prada, Versace, Jimmy Choo, Christian Dior, Gucci, Hermes,hermes bag, and many others Larger envelopes work best with daytime clothes,hermes uk, while smaller ones are perfect for dressier clothes
As women's purses have evolved over the years, one thing has remained the same Of cause we have no right to interfere in the spending habits of rich people, but the truth is that a crocodile Birkin could cost the same as someone's full year's salaryHere are some of the world抯 most expensive handbags that you just might want to include in your closet some day A genuine handbag from this designer has embossed or gilded markings and labels They can grope around the latest trends and style in Hermes handbags
Related articles:

  
   hermes birkin cJOeZ2 ouSzCT
  
   hermes birkin bag YJWlhK gFL3Cn
  
   hermes birkin bag x9wDEa kKkun7
dlaopi43r708 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
Brandon Marshall Jersey But just like that Matthew who in brief glimpses showed
But just like that Matthew who in brief glimpses showed us what he can do; I think Nick did the same thing 1 seed for a reason We had a lot of confidence ""That's why I am so anxious to get him to come visit with us and I want him on my team," Adams saidWhile Tebow would serve a purpose,Brandon Marshall Jersey, you have to ask, "What happens if he falters? Do you go back to Gabbert?"For now,Authentic Lawrence Timmons Jersey, Tebow wears orange and blue
Manning will also meet with the Titans,Official Jonathan Vilma Jersey on sale, according to a report from Michael Lombardi of NFL Network The Giants scored two touchdowns in the final 3 minutes, 21 seconds to win this seasons first matchup,Josh Freeman Jersey Youth, 37-34, on DecThe anticipation for this game was heightened by the fact that Brees and the Lions Matthew Stafford combined for more than 10,000 passing yards this season Without it, they'll be watching that contest back home But now,Flyers Jaromir Jagr Jersey, he is set on making a comeback to the NFL,LaMarr Woodley Jersey Youth, vowing to be a top receiver once again regardless of the team he plays for in 2012 2, he would win because he would likely finish with 65 points
As we all know, the Bruins won in seven games and eventually went all the wayWith the resilient New York Rangers clinching the Eastern Conference title and the surprising Ottawa Senators securing a playoff berth following last year's dreadful 26th-place finish, both teams have already surpassed expectations this season But you also can't forget Moss' reputation of being,Cheap James Jones Authentic Jersey, well,Cheap Nick Collins Authentic Jersey, a jerky teammate -- or worse,Authentic Bart Scott Jersey for sale, quitting on his teamAs for Daniel,cheap 49ers Jersey on sale, Ballard liked what he saw in practice,Eli Manning Jersey Youth, including a few bumps in front of the netTebow threw to wideout Demaryius Thomas, who stiff-armed Ike Taylor and outran Ryan Mundy to the end zone 1 in the NFC and No
15Despite those sources' contention about the Broncos and Cardinals as favorites, Manning has not engaged either in contract negotiations"The Philbin family is obviously going through a tough time right now and as we always have,Steelers Isaac Redman Jersey, we (have) a family-first philosophy in our organization, with our program,Maurkice Pouncey Jersey," McCarthy said Remember the onside kick he ordered to start the second half of SB 44? When you buck conventional football wisdom youre not making the statically optimal choice in a lot of cases; the element of surprise is on your side,Official Michael Crabtree Jersey on sale, too""We congratulate him for all he has done and we are looking forward to continuing to work with him as he begins the next chapter in his life,Official Patrick Willis Jersey on sale," Ross said Hes going to have to overcome that mental hurdle and use his speed to bring down Roethlisberger or at least disrupt his timing
Oshkosh (Wis Green into a ghost, where Broncos vice president of football operations and Hall of Fame quarterback John Elway, coach John Fox and general manager Brian Xanders were watching Oklahoma State's pro dayStill, choosing a team in the AFC East might not be the wisest move since the likelihood of winning the division is extremely small with New England cornering the marketOshkosh police spokesman Joseph Nichols said the identity of the person,Ben Roethlisberger Jersey Youth, whose body was pulled from the Fox River near the University of Wisconsin-Oshkosh campus,Bears jersey cheap, was not being released pending official notification and wishes of the family I have always liked the kid because I admire his faith, his leadership,Deryk Engelland Jersey, and his tenacity
Related Articles:

  
   Bears Israel Idonije Authentic Jersey 3 Ryan Murra
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้