ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
hussapong ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
1. ข้อใดหมายถึง จุดหรืออุณหภูมิต่ำสุดที่ไอระเหยของของเหลวผสมกับอากาศจะสามารถเกิดการลุกไหม้ หลังจากมีการติดไฟ

 ก. จุดติดไฟ        ข. จุดวาบไฟ

 ค. จุดระเบิด       ง. ของเหลวติดไฟ

 จ. การเดือดปะทุ


 

2. องค์ประกอบหลักของการติดไฟได้แก่ข้อใด

 ก. ความร้อน และเชื้อเพลิง

 ข. เชื้อเพลิง และออกซิเจน

 ค. ออกซิเจน และความร้อน

 ง. สารติดไฟ เชื้อเพลิง และความร้อน

. ความร้อน เชื้อเพลิง และออกซิเจน


 

3. ไฟชนิดใดเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงประเภทของเหลว เช่น น้ำมันเบนซิน

 ก. ชนิด เอ       ข. ชนิด บี     ค. ชนิด ซี    ง. ชนิด ดี      จ. ชนิด อี


 

4. การป้องกันโดยมีการตรวจจับควันไฟ ความร้อน หรืออื่นๆ เพื่อส่งสัญญาณที่ตรวจจับได้ให้กับอุปกรณ์ ควบคุมเพื่อท่าการสั่งงานให้ระบบระงับอัคคีภัยท่างาน เป็นการป้องกันอัคคีภัยแบบใด

 ก. การป้องกันเชิงก่าจัด

. การป้องกันเชิงสัญญาณ

. การป้องกันเชิงรุก

. การป้องกันเชิงรับ

 จ. การป้องกันเชิงพื้นที


5. การจัดพื้นที่ครอบครองเพื่อใช้ในการจัดระบบป้องกันควบคุมอัคคีภัยนั้น ข้อใดจัดเป็นพื้นที่ครอบครอง ประเภทที่ 3

. ส่านักงาน                                 ข. โรงแรม  

 ค. โรงกลั่นน้ำมันโรงงานทอผ้า ง. โรงงานทอผ้า          จ. โรงงานผลิตไม้ขีดไฟ


6. ถังดับเพลิงแบบโฟม สามารถใช้ดับไฟชนิดใด

 ก. ชนิด ก (Class A)            ข. ชนิด ข (Class B)

 ค. ชนิด ค (Class C)           ง. ข้อ ก และ  ข ถูก

 จ. ข้อ ข และ ค ถูก


7. ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงในข้อใด เป็นระบบที่น้ำจะไหลผ่านหัวกระจายน้ำดับเพลิงทุกหัว ท่าให้มี ปริมาณน้ำในการดับเพลิงสูงกว่าระบบอื่นๆ

 ก. ระบบเปิด            ข. ระบบท่อแห้ง

 ค. ระบบท่อเปียก      ง. ระบบก๊าซเฉื่อย

. ระบบหน่วงการท่างาน
8. กรณีเนื้อที่อาคาร เกิน 250 ตารางเมตรแต่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร และไม่มีท่อน้ำดับเพลิงของทางราชการ ต้องจัดเตรียมน้ำส่ารองในปริมาณเท่าใด

 ก. 5,000 ลิตร     ข. 7,500 ลิตร

. 10,000 ลิตร     ง. 15,000 ลิตร       จ. 2,5000 ลิตร


9. อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ เป็นส่วนประกอบใดของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

. อุปกรณ์เริ่มต้น               ข. อุปกรณ์แจ้งเตือน

. แหล่งจ่ายก่าลังไฟฟ้า      ง. แผงควบคุม

. อุปกรณ์ประกอบ
10. ปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงของการระเบิดของฝุ่นละอองขนาดเล็ก ได้แก่ข้อใด

 ก. ขนาดและปริมาณของฝุ่นละออง            ข. สภาพความปั่นป่วนในระบบ

. สภาพความชื้นในบรรยากาศ                     ง. ข้อ ก และ ข ถูก จ. ข้อ ก ข และ ค ถูก


 

เฉลย 1. ก 2. จ 3. ข 4. ง 5. ค 6. ง 7. ก 8. ง 9. ก 10. จ


 

10. ข้อใดไม่ใช่ คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.)

                ก)  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด                                              

             ข)  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                ค)  ข้าราชการกรมป้องกันฯ ที่อธิบดี ปภ. แต่งตั้ง         

             ง)  ผู้มีความรู้หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองและการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยที่  ครม. แต่งตั้ง


11. ข้อใดกล่าวถูกต้องสำหรับทรัพย์สินที่เสียหายจากการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ก)  ต้องชดเชยความเสียหายแก่ผู้ได้รับประโยชน์จากการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข)  ต้องชดเชยความเสียหายแก่ผู้ที่มิใช่ผู้ได้รับประโยชน์จากการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ค)  ไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ที่มิใช่ผู้ได้รับประโยชน์จากการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ง)  ถูกทั้งข้อ ก) และ ค)

               

12. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำรงตำแหน่งใดในคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

                ก)  ประธานกรรมการ                                         ข)  กรรมการ

                ค)  กรรมการและเลขานุการ                              ง)  ไม่มีข้อใดถูก


13.  ผู้ใดเป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

                ก)  รองผู้ว่าราชการจังหวัด                                ข)  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก

                ค)  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด              ง)  ถูกทุกข้อ


14.  ข้อใดมิใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่

 ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  

                ก)  องค์การบริหารส่วนจังหวัด                        ข)  องค์การบริหารส่วนตำบล

                ค)  เทศบาล                                                           ง)  เมืองพัทยา


15.  เมื่อเกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่ ใครมีหน้าที่เข้าดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว

                ก)  นายก  อบต. ในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น             ข)  นายก  อบจ.

                ค)  ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                       ง)  นายกรัฐมนตรี

16.  ผู้ใดทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

                ก)  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด              ข)  ปกครองจังหวัด

                ค)  หัวหน้าสำนักงานจังหวัด                            ง)  ผู้แทนกรม ปภ.              


17.  ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานที่สั่งให้ขนย้ายทรัพย์สิน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดสาธารณภัยได้ง่ายออกจากอาคารหรือสถานที่ ให้เจ้าพนักงานสามารถขนย้ายทรัพย์สินนั้นได้ตามความจำเป็นแก่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเจ้าพนักงานไม่ต้องรับผิดชอบบรรดาความเสียหายอันเกิดจากการกระทำดังกล่าว

                ก)  ใช่                                                                     ข)  ไม่ใช่


18. ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ เป็นผู้อำนวยการท้องถิ่น มีหน้าที่อะไร

                ก)  มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน

                ข)  มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย

                ค)  มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการอำเภอตามที่ได้รับมอบหมาย

                ง)  ถูกทุกข้อ


19. กรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง ผู้ใดมีอำนาจสั่งการทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร

                ก)  นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

                ข)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

                ค)  ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

                ง)  นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

20.  ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ผู้ใดมิได้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลอาญา

                ก)  รองผู้อำนวยการ                                            ข)  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

                ค)  เจ้าพนักงาน                                                   ง)  อาสาสมัคร


21.  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานของท่าน ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  กำหนดให้มีการปรับปรุงหรือทบทวนแผนเมื่อใด

ก)  2  ปี                                                                                  ข)  5  ปี                 

ค)  เมื่อสถานการณ์เกี่ยวกับภัยเปลี่ยนแปลงไป             ง)  ข้อ ข) และ ค)


22. หน่วยงานหรือบุคคลที่มีหน้าที่จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม พ.ร.บ. นี้ ต้องจัดทำแผนให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาใดนับแต่วันที่ พ.ร.บ. นี้ใช้บังคับ

                ก)    1 ปี                                 ก)    2  ปี                                  ค)    3 ปี                               ง)    5 ปี


จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail 


ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่มและรุ่นพี่ที่สอบได้
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย


ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

- ข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537
- ข้อสอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
- ความรู้เกี่ยวกับหลักสถิติเบื้องต้น
- ความรู้เบื้องต้นและนิยามอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
- ถามตอบแนวข้อสอบพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
- สรุปพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สั่งซื้อแนวข้อสอบรับราชการที่  0821068662
songfeng116 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
1744
These include Paddington Tote,7906, Messenger Paddington, Hobo Bag, New Satchel and so on Speedos and thongs, so simple as these are,gucci sneakers 1162, dominated beachwear on this decade It is accented with matching tan leather piped trim ugg classic short boots Paisley Ugg Boots, as a general idea of all-encompassing level of production of  the Australian boots8"H,3703, it provides an adequate space for your daily essentials Fashion boots are the most popular with a slight pointed toe and heels that range from 1 ?to 2 inches
songfeng506 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
burberry outlet 14355
Celebrities Who Wear ChanelChanel has always been a favorite of the celebritiesGirls jewelryEvery girl wishes to appear their unsurpassed The best hearing pot includes a mime switch concealed powering the actual "b" emblem,burberry 616,burberry, although the particular still left hearing mug properties the actual noises deleting switch"(Originally published at Diane Diekman's weblog,burberry outlet, and reprinted with her permission) Vogue designers certainly hold the spring to people' s feet So you need to take care that you are dealing with a reputable wholesaler   The right way of buying a pair of original Ugg boots is to look for ones for sale at the end of the season,dr dre beats 新建文章1,burberry sale,chanel 2.55 新建文章4, which are often held by a lot of the more respected websites where these boots can be broughtReady for iPhoneBeats comes with a Monster iSoniTalk headphone cable with built-in answer button and microphone so you can easily answer calls while listening to music
nikefree8i2 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
skoringen -当他不爱你的时候
当他不爱你的时候,无论过去他是否爱过后来却忘了,又或者从未爱过,总之,当你无法成为他心里的那个人的时候,他的心便不会记得你,更不会在乎你。就算他知道你深爱他,偶尔也能感觉得到你的关心,但他宁可装作是不知道。不爱了的那个人永远是先放得开的,所以,请你也不要折磨自己,痛苦太长时间。要学会自然,如果你选择坚强接受,你们的结束会被认为是没有缘分,也许在他的心里,还会留下些许的遗憾;可是如果你不够理智,总是想做一些事情挽回这段已经不可能存在的爱情,那么你们的结束只能被他看成是性格不合。
当他不爱你的时候,请不要在你不开心,或者是遇到麻烦而彷徨的时候去打搅他。他那儿绝对不是你此刻应该的去处。也许他会在接到你的电话的时候,淡淡地安慰你几句,并且说衷心祝福你快乐,却也仅此而已。当他不爱你的时候,你的爱,你的人,就会显得廉价许多。你占了下风,这是人的本性。也许你会再想要一点什么,于是说:“我们见一面吧,我们可以一起吃顿饭吗?”如果你以为吃顿饭,见一面就能挽回你失去的爱情,那么你就太错了,太傻了。而他心里也肯定很烦躁了。他会说:“我现在有点事情,等有机会吧。晚点的时候你再给我电话吧,或者我给你电话也可以。”而你这时千万不要当真,他只是找了个不是很高明的理由来搪塞你。请,不要真的去等,不要骗自己,更没有必要伤心。他的忙碌不会因为你的等待而终止。生活中很多事情对于他来说都是很重要的,而对于他来说最无所谓的就是逝去的爱情了。
当他不爱你的时候,请不要与他讲你的琐事,也不要没话找话说,这些是最愚蠢的,也是最无谓的。也许此刻,善良的你痴情的你不过是希望让彼此更熟悉一些,不要一下子感觉太生疏。其实你只是暂时过不了自己这一关,他却无暇更是没有兴趣去了解你,你的生活,你的过去,你的长处短处与他又何干?即使讲了,他也很快会忘记的,就如他忘记曾经对你说过的话一样。没有爱,注定你挤不进他的生命。即使,你要的哪怕只是一个很小的角落。在他眼里,你曾经有过的优点全部都成为一种负累,不会再成为吸引他的理由。
当他不再爱你的时候,不要老给他发短信,skoringen,问他“好不好”,他如果工作压力大,你的短信只会给他带来烦躁,并不能使他摆脱压力,而他如果真的很好,那么你心里知道就好,学会默默关心并且祝福他吧!
当他不爱你的时候,请不要在他的面前伤心难过,更不要流泪,因为眼泪实在是换不回爱情的,倒会让他更小看你了。不要在生病的时候告诉他你很难过,学会自己照顾自己吧。他实在没有过多精力给予你照顾和关心,甚至只是同情一下。请骄傲的你,不要放弃本来属于你的骄傲。太多的人,在爱的面前迷失了太多,连重新站起来的勇气都没有,何来骄傲?只是,要永远记得,只有愿意也可以为自己付出真爱的人,才可以真正的去疼惜你,而不是,旁观的同情、怜悯。不要对他说“只要你开心我就开心”,这句话在他爱你的时候还显得挺情真意切,一旦分开了,这样的话,即使仍然出自于你的真心,也会让他觉得你给他压力,何必这样逼一个你曾经爱的人呢?幸福是靠自己把握的,不要寄托在任何人的身上,明白吗?
当他不爱你的时候,不要再回忆你们曾经有过的热烈拥抱和深情的吻了,那样只会让你更不能自拔,过去的就是过去了,更不要傻到家的跟他要求再吻我一次吧,再抱我一下可以吗?因为这个拥抱这个吻不会有足够的魔力让他重新爱上你,他即使出于不好拒绝你的原因吻过抱过你之后,你们注定还是要分开,何必要让不再爱你的他为难,而自己更加舍不得离开他呢?还有,偶尔你的梦里也许还会出现他的身影,千万不要给他电话或是E-mail告诉他,你会被认为太不成熟。即使梦里真的出现了他,也是很正常的,试着给自己点时间慢慢遗忘吧,别对自己太苛刻!!
当他不爱你的时候,你的爱便是他的负担。请不要去计算自己曾经的付出,不要希望有什么回报,更不要再有意无意再次流露出你对他的留恋和不舍,因为一切早已经成为过去时。爱着不爱自己的人,本身便是没有回报的,不能计较对与错,这样会快乐些。要记住,你与他之间的爱,是单方面的,你用心,他无心。但是,也不要责怪他,因为也许他曾经真的爱过你,也想做好一些,对你不要那样的冷漠,他也不想要这样的结局。只是,爱一个人,对一个人好,本来就是一种能力。对不起,他也许有这样的能力,只是你们的相爱本身就是一场没有结局的错误,他的能力实在不能够浪费在你的身上,尝试着原谅他吧。当然,也别太悲观的认为他曾经的爱不是真的,他曾经的诺言是假的,人活着本来就不容易,何况还要去选择爱和不爱呢?人与人之间本来就应该多一些理解,何况还是你曾经深爱过的他呢?
当他不爱你的时候,不要整天想着你们之间到底怎么了,拿什么拯救我们的爱情,因为你们之间的距离已经疏远到他站在你面前,却不知道你有多爱他。你站在他面前,却已经不敢说你爱他。这样的爱还有被拯救的必要吗?请不要因为他说你们性格不合而失去自信,也许你的性格确实不适合他,但是这并不能证明你不是一个好女孩,总会有一个喜欢你的性格的一个人为你而生,为你而活,为你而奋斗终生。爱一个人,也并非因为她的优秀,而只是一种感觉。你曾经让他有过这样的感觉,于是他曾经爱上你。同样,他不爱你,也并非你不再优秀。优秀与否,真不是爱与不爱的理由,看看还有那么多爱自己的人,淡淡地微笑一下,找回自己的信心吧,我们还有很多的事情需要带着信心去**,**情不是唯一,不是生命的全部。
当他不爱你的时候,静下来的时候还是要想想你有没有欠他什么,尤其是在物质上,能还给他的就还给他吧,这样你的心里也许会好受一些,你可以继续保留的是对于曾经的爱的追忆,只是,不要让他知道。他如果是个大方的男人,是不会收回曾经送给你的礼物的,如果你是个知书达理的女孩,耐心的用心的选一件实用的礼物回赠给他吧,当然,不是作为交换,只是给这段感情划上一个完满的结局,你不再欠他什么。
当他不再爱你的时候,你会经常的无意中就走到了你们曾经一起去过的地方,看到的身边的每一个人都似乎是他的身影,每一对情侣都有可能勾起你对过去的眷恋;你会经常想起他为你而唱的歌,这时候,你准会有想哭的感觉,请学会坚强好吗?一个人的时候,千万不要用酒精和烟来麻醉自己,因为那不应该是一个好女孩选择遗忘的方式,如果他知道了,不会心疼,反而庆幸没有继续爱你这样一个女孩。你可以听听你们曾经一起唱过的歌,可以尽情的流流泪,但是千万不要傻到把那首歌设置成你的手机铃声,因为他很可能不会再给你电话了,何必在其它无关的人面前暴露自己最真实也最脆弱的一面呢,人总是要学会坚强的。在选择听歌的时候,千万不要听《亲爱的你怎么不在我身边》,《我爱你那么多》,《爱那么重》,《他不爱我》,除非你能肯定自己听了这些歌以后不会痛哭。选一些轻松的歌来听吧,比如《老鼠爱大米》,《两只蝴蝶》,《欧若拉》,《你的微笑》:,尽管它们可能不符合你听歌的时候的心情,但至少能让你当时快乐起来,如果可以的话,跟着一起唱唱吧。把自己心中的郁闷都发泄出来,明天又是崭新的一天。
请不要因为你们曾经拥有过的欢乐和美好回忆就想到“永远”,记住:爱是没有永远的。你此刻深爱,就注定遥远的某一天不能再爱他,也不再爱他,他只是比你早一步到达了这一天。当他不爱你的时候,请轻轻拥抱一下回忆里的温暖,轻柔地凝视凋谢的温柔。虽然他劝过你回忆过去是没有意义的,要看到未来,你却可以拥有回忆和不回忆的权利和自由,也许随着时间的推移,你会发现,他也并非是你心目中的那般完美,他也是一个普通的人。那么那个时候,你会顺其自然的选择遗忘一切的回忆,说明你真的长大了,真的成熟了,billige beats by dre,要相信自己!!那时候,你可能还会庆幸自己这段注定没有结局的爱夭折了,庆幸自己曾经说要给他生个宝宝的愿望没能够实现,因为他不再爱你的时候,孩子也不可能挽留住他的心,未来的生活毕竟更重要,人不能把自己一生的幸福当作赌注。
当他不再爱你的时候,亲爱的,请你深深呼吸,一生的路上,铺满了爱的花蕾,总有那么一朵属于你,不是安慰你。而是因为很多事情都是早已经注定的,就像佛说前辈子你们回眸了五百次才换得一场短暂的相识,可是缘分还不够,所以能够给你们的只有一百天的爱情。也不要自欺欺人的想象着并且希望着下辈子你们能够在一起,因为谁心里都知道这一辈子才是实实在在的,所以我们都要好好生活,好好珍惜自己身边的一切,不要留下任何的遗憾,北宋的范仲淹都知道“不以物喜,不以己悲”,何况我们呢?如果你知道曾经爱过的他能够幸福开心,那么一切都足够了,即使他不再爱你又有什么关系呢,为了他,你也要快乐。
当他不爱你的时候,不要在别人面前说他的不好,尤其是你们共同的朋友,因为他还有继续爱别人的权利,还需要他的社交圈,表现得豁达一点吧,毕竟他是你曾经爱过的人。当他不爱你的时候,也一定要祝福他,并且一定要真心,不计得失。在能够帮助他的时候,还是像以前一样大方吧,不要吝啬。有了爱,便不该有恨。爱是美好的,恨却是残忍的。何必让生命中最美好的东西化作伤害呢?也一定不要觉得不公平。关于分开和遗忘,你们之间已经不公平了,他放弃和失去的的是一个如此爱他的女孩,而你只是失去了一个不能再爱你的人,køb beats by dre,却得到了一个重新生活的机会。相比起来,你不是更幸福一些吗!!
当他不再爱我的时候,我写下了这篇文章,也在深深的思考,有些东西,可以感受,可以抒发,要真正的做到却不容易,就像我在写的时候,一再告诉自己要坚强,可是还是忍不住哭了。但是,相信时间可以让一切褪色,祝福所有真心付出过,爱过的朋友们:永远幸福!爱过就不要后悔!!后悔就是对自己曾经付出的真爱的一种否定Topics articles related:

  
   Nike Shox Turbo
  
   beats by dre in ear
  
   Nike Shox Oz
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้