ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบครูธุรการโรงเรียน 2554
hussapong ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบครูธุรการโรงเรียน 2554

ข้อสอบครูธุรการโรงเรียน 2554
71.  MIS  หมายถึงข้อใด ? 

                ก. ยุคแรกของคอมพิวเตอร์                          ข. ยุคที่คอมพิวเตอร์เฟื่องฟู 

                ค. ยุคอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์                     ง. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

72.  ข้อใดกล่าวถึงสารสนเทศได้ถูกต้อง  ? 

                ก. นำข้อมูลอย่างเดียวจัดเก็บไว้ 

                ข. เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง 

                ค.นำข้อมูลมารวมกันไว้ 

                ง.ถูกทุกข้อ 

73.  โปรแกรมระบบทำหน้าที่อะไร? 

                ก. ติดต่อประสานงานกับส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ 

                ข.  ส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง 

                ค. การนำเสนอผลมายังอุปกรณ์แสดงผล 

                ง. ควบคุมการแปรอักษรต่าง ๆ 74. RAM  มีความสามารถอย่างไร ? 

                ก. อ่านและเขียนข้อมูลได้แบบสุ่ม 

                ข. จดจำข้อมูลเวลาไฟดับ

                ค. จำข้อมูลชั่วคราวได้เป็นจำนวนมาก

                ง. ดึงข้อมูลที่ส่งเข้ามาแล้วทำการสแกน 

75. ICON  คืออะไร ? 

                ก. ความสามารถในการค้นหาข้อมูล 

                ข. การเลือกข้อมูลแล้วสามารถเจาะเข้าไปในข้อมูลได้อีก 

                ค. รูปภาพที่คุณคลิกเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงาน 

                ง. หน่วยความจำสำรอง 

76. หน่วยประมวลผลกลางคือข้อใด ? 

                ก.   IPL                                      ข.   ROM

                ค.   CPU                                         ง.    BYTE

77. CD-ROM  หนึ่งแผ่นจุข้อมูลได้กี่ MBYTE  ? 

                ก. ๔๐๐                                                                  ข.   ๕๐๐ 

                ค. ๖๐๐                                               ง.   ๗๐๐ 

78. หากต้องการจัดทำ ปพ. ๕ ควรใช้โปรแกรมใด ? 

                ก. MS-WORD                                ข. MS-EXEL

                ค. POWERPOINT                         ง.  PHOTOSHOP

79. หนังสือราชการส่วนใหญ่ใช้โปรแกรมใด  ? 

                ก. MS-WORD                                ข. MS-EXEL

                ค. POWERPOINT                         ง.  PHOTOSHOP

80. การนำเสนอผลงานใช้โปรแกรมใด ? 

ก. MS-WORD                                ข. MS-EXEL

                ค. POWERPOINT                         ง.  PHOTOSHOP

81. ข้อใดคือระบบ รับ- ส่งงานระหว่างโรงเรียนกับ สพท.?

                ก. E-mail                                  ข. E-filing

          ค. E-office                               ง. E-auction

82. ข้อใดคือระบบส่งงานของ สพฐ.ถึง สพท. ?

                ก. E-mail                                  ข. E-filing

          ค. E-office                               ง. E-auction

83. ข้อใดคือเว็บไซต์ของ สพฐ. ? 

                ก. [url]www.obec.go.th[/url]                 ข. [url]www.obec.co.th[/url]

          ค. [url]www.obec.com[/url]                   ง. [url]www.obec.go.com[/url]

84. ข้อใดเป็นคำสั่งเลิกทำ ? 

                ก. Redo                                    ข. Undo

          ค. Move                                    ง. Delete

85. ข้อใดไม่อยู่ในรูปข้อมูล ? 

                ก. ตัวอักษร                                          ข. รูปภาพ 

                ค. เทปบันทึกเสียง                                   ง. กราฟ 

86. CAI  คืออะไร ? 

                ก. โปรแกรมสนทนา                                ข. โปรแกรมปฏิบัติการ 

                ค. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ง. โปรแกรมจัดซื้อจัดจ้าง 

87. GIS  คืออะไร ? 

                ก. ระบบห้องประชุมอัตโนมัติ                      ข. การประชุมทางไกล 

                ค. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  ง. การถอนเงินอัตโนมัติ 

88. ข้อใดคือประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ? 

                ก. สามารถจัดระบบอัตโนมัติ 

                ข. เข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว 

                ค. จัดระบบข้อมูลได้จำนวนมาก 

                ง. ถูกทุกข้อ 

89. Internet  หมายถึงอะไร ? 

                ก. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกัน 

                ข. แหล่งรวมข้อมูลข่าวสาร 

                ค. การสื่อสารที่ไร้สาย 

                ง. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

90. ถ้าต้องการค้นหา เว็บของ สพฐ. ควรปฏิบัติการค้นหาตามข้อใด? 

                ก. [url]www.google.com[/url]

          ข. [url]www.google.th[/url]

          ค. [url]www.google.co.th[/url]

          ง. www.google.co

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในสถานศึกษา 

91.  ข้อใดคือเวลาทำงานของสถานศึกษา ? 

                ก. ๐๘.๐๐- ๑๖.๐๐  น.                               ข. ๐๘.๓๐ ๑๖.๐๐ น. 

                ค. ๐๘.๐๐ ๑๖.๓๐ น.                              ง. ๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐ น. 92.  ข้อใดกล่าวผิด  ? 

                ก. เวลาหยุดกลางวันของสถานศึกษา คือ ๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐ น. 

                ข. วันหยุดราชการเต็มวันของสถานศึกษา คือวันเสาร์ วันอาทิตย์ 

                ค. หลักสูตรกำหนดเวลาเลิกเรียนถึง ๑๕.๐๐ น. และถือว่าเป็นเวลาเลิกงานของครู 

                ง. สถานศึกษาต้องทำงานสัปดาห์ละ ๓๕  ชั่วโมง 

93.  ข้อใดถือว่าเป็นวันทำงานปกติของสถานศึกษา ? 

                ก. วันที่ทำการสอนชดเชย                 ข. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

                ค. วันปิดภาคเรียนแต่ราชการจำเป็น               ง. ถูกทุกข้อ 

94.  ข้อใดคือวันเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ? 

                ก. วันที่ ๑  พฤษภาคม                               ข. วันที่ ๑๕ พฤษภาคม 

                ค.วันที่ ๑๖  พฤษภาคม                              ง. วันที่ ๑๗ พฤษภาคม 

95.  ผู้บังคับบัญชาของพนักงานธุรการโรงเรียนคือใคร ? 

                ก. ครูธุรการเดิม                                     ข. ครูทุกคน 

                ค. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา            ง. ผู้อำนวยการโรงเรียน 

96. ข้อใดเป็นครุภัณฑ์ ? 

                ก. เครื่องตัดหญ้าราคา ๔,๕๐๐  บาท 

                ข. โทรศัพท์มือถือราคา ๓,๕๐๐  บาท 

                ค. โทรสาร  ราคา ๖,๕๐๐  บาท 

                ง. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ราคา ๗,๕๐๐  บาท 

97. โรงเรียนได้รับงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐  บาท จะจัดซื้อโดยวิธีใด ? 

                ก. ตกลงราคา                                       ข. สอบราคา 

                ค. ประกวดราคา                                     ง. พิเศษ 

98. การจัดซื้อจัดจ้างแบบ Electronic  ข้อใดถูกต้อง 

                ก. ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 

                ข. ๕๐๐,๐๐๐  บาทขึ้นไป 

                ค. ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาทขึ้นไป 

                ง.  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาทขึ้นไป 99. GFMIS  หมายถึงข้อใด ? 

                ก. โครงการควบคุมการเบิกจ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

                ข. โครงการประกวดราคาด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ 

                ค. โครงการรายงานทางการเงินของรัฐบาลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                ง. โครงการปรับเปลี่ยนการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

100. พัสดุ  หมายถึงข้อใด ? 

                ก. การบริหารและการจัดการเกี่ยวกับพัสดุ 

                ข. การสนองความต้องการของหน่วยงาน 

                ค. วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

                ง.วิธีดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 


จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบครูธุรการโรงเรียน ปี 2554
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล hpongsayathanawat@gmail.com ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662  


สั่งซื้อแนวข้อสอบรับราชการที่  0821068662
m5edf0902 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
礼品包装盒 螺旋输送机 www.sjscx.com
zzhuzh2u5u ออฟไลน์
ระดับ: แบนไม่ให้โพส
รายละเอียดผู้ใช้ 
กระทู้นี้โดนบล็อค ระบบจะซ่อนข้อความหรือไฟล์แนบอัตโนมัติ สามารถมองเห็นได้เฉพาะผู้ดูแล!
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้