ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศน
hussapong ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศน


1.
ภาระความรับผิดชอบตามกฎหมาย หมายถึงข้อใด
. สิทธิ. หน้าที่. เสรีภาพ. ความเสมอภาค
2.
ข้อใดคือเสรีภาพของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด
. การรับการศึกษาฟรี 12 ปี. รักษาพยาบาลฟรีของผู้ยากไร้. การแสดงความคิดเห็น. การรับรู้ข่าวสารสาธารณะที่มีในส่วนราชการ
3.
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
. ประเทศไทยเป็นอาณาจักรหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้. การปกครองแบบประชาธิปไตยกษัตริย์ทรงไว้อำนาจทางรัฐสภา ครม.และศาล. รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุดหากไม่มีบทบัญญัติส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ. ศักดิ์ศรีของมนุษย์คือการห้ามปฏิบัติต่อมนุษย์เยี่ยงทาสหรือสัตว์
4.
ข้อใดกล่าวไว้ได้ถูกต้องที่สุดตามมาตรา 43 แห่งรัฐธรรมนูญปัจจุบัน
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ให้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และไม่เก็บค่าใช้จ่าย
. บุคคลมีสิทธิได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี อย่างทั่วถึง มีคุณภาพไม่เก็บค่าใช้จ่าย. บุคคลมีสิทธิได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 ปี โดยรัฐต้องจัดอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ. บุคคลมีสิทธิได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อย 12 ปี โดยรัฐจะต้องจัดอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ. บุคคลมีสิทธิเสมอภาคกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 12 ปีที่รัฐบาลจัด
5.
บ้างต่อไปนี้ไม่ได้กล่าวเรื่องการศึกษาเอาไว้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.. 2540 มีทั้งสิ้น 12 หมวด 336 มาตรา มาตราใด
. มาตรา 43
. มาตรา 81
. มาตรา 108
. มาตรา 289
6.
ใครเป็นรองประธานรัฐสภา
. ประธานสภาผู้แทนราษฎร. ประธานวุฒิสภา. รองประธานสภาผู้แทนราษฎร. รองประธานวุฒิสภา
7.
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อมีจำนวนน้อยกว่าสมาชิกรัฐสภากี่คน
. 300 คน. 400 คน. 500 คน. 600 คน
8.
ใครไม่มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
. ยุวดีเป็นคนพม่าแต่แปลงสัญชาติเป็นไทยมาแล้วตั้งแต่ พ.. 2537
. น้องน้อยมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง ซึ่งกำหนดวันที่ 1 มกราคม. วิไลพรแขนขาดถูกฟ้องคดีอาญา. สมพรได้รับแต่งตั้งไปเป็นอุปทูตที่ประเทศลาว9.
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ใครต่อไปนี้ไม่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สิน หนี้สินของตนเอง ภรรยา บุตร ต่อคณะกรรมการ
. รัฐมนตรีช่วยว่าการ. สมาชิกวุฒิสภา. ปลัดกระทรวง. นักการเมืองคนใหม่
10 .
หน้าที่ หรือส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ผิดรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
ใครมีอำนาจถอดถอนนายกรัฐมนตรีกรณีมีพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริต
. ประชาชนห้าหมื่นคนขึ้นไป. คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ. วุฒิสภา. ทุกข้อมีอำนาจถอดถอนแล้วแต่กรณี
11.
ข้อใดกล่าวไว้ไม่ถูกต้องตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542
เศรษฐกิจ
. เป็นกฎหมายแม่บทที่ใช้ในการจัดการศึกษาของชาติ. บัญญัติขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. ประกาศใช้วันที่ 20 สิงหาคม 2542 มีผลบังคับใช้ในวันถัดไป. มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการศึกษาของชาติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
12.
ข้อใดไม่ใช่ความหมายของการศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ
. การฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้. การสืบสานทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. การสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ
13.
ในเขตพื้นที่การศึกษาไม่มีบุคคลตามข้อใด
. ครู. คณาจารย์. ผู้บริหารสถานศึกษา. ผู้บริหารการศึกษา
14. "
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์" น่าจะกล่าวไว้ในเรื่องใด
. จุดมุ่งหมายการศึกษา. ระบบการศึกษา. หลักการจัดการศึกษา. แนวทางการจัดการศึกษา
15.
ข้อใดต่อไปนี้ไม่มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
. รัฐ. เอกชน. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. โรงเรียน
16.
ข้อใดไม่ใช่องค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการ
. คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คณะกรรมการอุดมศึกษา. คณะกรรมการอาชีวศึกษา
17.
บุคคลตามข้อใดไม่ได้กำหนดให้เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
. ผู้แทนครูในโรงเรียนนั้น. ผู้แทนศิษย์เก่าของโรงเรียนนั้น. ผู้แทนองค์กรเอกชนที่อยู่ในเขตบริการของโรงเรียนนั้น. ผู้ทรงคุณวุฒิ
18.
กำหนดไว้ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติแต่ไม่กำหนดในแผนการศึกษาแห่งชาติ

. การประกันคุณภาพการศึกษา. ทรัพยากรและการลงทุนการศึกษา. การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา. แนวการจัดการศึกษา
19.
ไว้ในเรื่องใดของแผนการศึกษาแห่งชาติ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กำหนดใน พรบ. การศึกษาแห่งชาติกล่าว
. ระบบการศึกษา. แนวนโยบายในการจัดการศึกษา. หมวดว่าด้วยครูและการพัฒนาครู. แนวทางการบริหารจัดการศึกษา
20.
ระดับการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ แต่ไม่กำหนดใน พรบ. การศึกษาแห่งชาติ
. ระดับก่อนประถมศึกษา. ระดับประถมศึกษา. ระดับมัธยมศึกษา. ระดับอุดมศึกษา
21.
ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานรัฐ หมายถึงข้อใด
. ข้อมูลข่าวสาร. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ. ข้อมูลและหรือข่าวสารของราชการ
22.
หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของตนเองตามข้อใด
. ส่งข้อมูลลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา. จัดข้อมูลไว้ให้ประชาชนดู. จัดทำข้อมูลให้ผู้ขอดูกรณีสามารถเปิดเผยได้. ถูกทุกข้อ
23.
มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับการดำเนินงานตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
. สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร. นายกรัฐตรีผู้ซึ่งรักษาการตามระเบียบนี้
24.
ข้อมูลใดที่หน่วยงานรัฐไม่ต้องเปิดเผย
. ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์. ข้อมูลที่เปิดเผยแล้วจะเป็นอันตรายต่อบุคคลใดๆ. ข้อมูลที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับประเทศอื่น. ถูกทุกข้อ
25.
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีคณะละกี่คน
. 3 คน. ไม่จำกัดแล้วแต่ความเหมาะสม. อย่างน้อย 3 คน. อย่างน้อย 3 คน ซึ่งรวมกับเลขานุการด้วย
26.
คณะกรรมการสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนึ่งมีจำนวนอย่างน้อยกี่คน
. 7 คน. 9 คน. 12 คน. 15 คน
27.
การประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นไปตามข้อใด
. ประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง. ประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง. ประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง. ประชุมอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
28.
ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน. มีส่วนร่วมบริหารจัดการด้านบุคลากรของโรงเรียน. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำงานต่าง ๆ
29.
ข้อใดต่อไปนี้ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสถานศึกษา
. บุรินทร์ สนใจในการพัฒนาการศึกษา. สานิตย์ เคยเป็นบุคคลที่ศาลเคยสั่งล้มละลาย. สมศรี ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม. หฤโหด ค้ายาบ้าจนถูกตำรวจจับถึง 5 ครั้ง
30.
ใครเป็นผู้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

. ผู้อำนวยการสถานศึกษา. ประธานกกรรมการสถานศึกษา. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
. กำหนดนโยบายมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับหน่วยเหนือ
เฉลย
1.
2.3. 4. 5. 6.7. 8.9. 10.11.12.13.14.15.16.
สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล hpongsayathanawat@gmail.com ราคา 399 บาทชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย
สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์ ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662


17. 18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
สั่งซื้อแนวข้อสอบรับราชการที่  0821068662
liuliu445 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
Studio Headphone  they allow you to listen to all of your music in your own worl
?Headphones can do one thing,Turbine Pro Beats, they allow you to listen to all of your music in your own world, without disturbing othersWith cautious and conservative utilization of your trendy Australian sheepskin footwear,6154,Lady Gaga Beats,HR Tour Beats, collectively with a few attempted and attempted washing methods,Hp Lady Gaga Beats, your favourite Australian ugg boots can last you properly previous winter, and retain your ft enjoying winter in Aussie sheepskin boot design for pretty a few seasons to comeojordanshoes Haute couture is translated from French as "high dress-making" and refers literally to exclusive custom made clothing The popular styles in hobo bags include,Hifi Tour Headphone,11202, zip tops,Dre In-Ear, draw string hobos,Studio Headphone, clutch style,Special Headphone, square style, skinny style,Hifi Pro Headphone, flap style,Fashion Headphones, structured ones, chain handle style and bucket style hobos The two brain hemispheres act in unison to create a third signal,HD Studio Beats, binaural beats ?difference between the two sounds
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้