ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และ สถานที่สอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ) ปี 2554
hussapong ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และ สถานที่สอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ) ปี 2554

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และ สถานที่สอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ) ปี 2554 แล้ว!!! 20 มิ.ย. 54 เวลา 17.40 น.

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ) ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 363 อัตรา ประจำปี 2554 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว
กฟภ. จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบและสถานที่สอบ ประจำปี 2554

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และสถานที่สอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ) ได้จากด้านล่างที่นี่!!

Update : 21 มิ.ย. 2554

แผนที่เดินทางและแผนผังอาคารสอบ


คำเตือนสำหรับผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน

ให้ผู้ที่มี สิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน นำบัตรประชาชนหรือใบอนุญาตแทนบัตรประชาชนชั่วคราวหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ซึ่งเหล่านี้ต้องเป็นเอกสารตัวจริงไปแสดงในวันสอบ โดยไม่อนุญาติให้ใช้หลักฐานอื่นๆ ทั้งนี้หากผู้มีสิทธิสอบท่านใด ที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล หลังจากวันที่สมัคร ให้นำหลักฐานมาแสดง มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบ
สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล hpongsayathanawat@gmail.com ราคา 399 บาทชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย
สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์ ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662


แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ตำแหน่งพนักงานพัสดุ1.      ข้อใดเป็นวัสดุ

.  เครื่องพิมพ์ดีด                                                           ข.  เครื่องอัดสำเนา

.  เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง                                 ง.  เครื่องคอมพิวเตอร์

2.   ที่ปรึกษาไทยหมายถึงที่ปรึกษาซึ่ง…………

      ก.  มีสัญชาติไทย                                

      ข.  จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง

      ค.  จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาไว้กับกรุงเทพมหานคร

      ง.  ถูกทุกข้อ

3.   ประกาศประกวดราคา  ต้องจัดส่งให้ศูนย์รวมข่าวก่อนวันเปิดซอง  ไม่น้อยกว่า…………

      ก.  15  วัน                 ข.  20 วัน                         ค.  25  วัน                       ง.  30  วัน

4.   การพัสดุหมายถึง

      ก.  การจัดทำเอง  การซื้อ  การจ้าง                                   ข.  การจ้างออกแบบและควบคุมงาน

      ค.  การโอน  การแลกเปลี่ยน  และการจำหน่วยพัสดุ      ง  ถูกทุกข้อ

5.   ค่าปรับเนื่องจากผู้รับจ้างส่งมอบงานเกินระยะเวลาที่กำหนดในสัญ ญาของงานจ้างเหมาทุกชนิดต้องกำหนดค่าปรับไม่ต่ำกว่าวันละ …………

      ก.  100.-  บาท         ข.  200.-  บาท                 ค.  300.-  บาท                ง.  400.-  บาท

6.   การจัดซื้อโดยวิธีพิเศษต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข…………

      ก.  เป็นพัสดุที่ต้องการซื้อโดยเร่งด่วน                              ข.  เป็นพัสดุที่ซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผล

      ค.  เป็นพัสดุที่ต้องการซื้อจากต่างประเทศ                      ง.  ถูกทุกข้อ

7.   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการอีกอย่างน้อย…………คน

      ก.  4  คน                   ข.  3  คน                          ค.  2  คน                         ง.  1  คน

8.   การจ้างเหมาซ่อมหลังคาโรงเรียน  วงเงิน 18,500.- บาท  จะต้องดำเนินการจ้างโดยวิธี…………

      ก.  วิธีตกลงราคา      ข.  วิธีสอบราคา                ค.  วิธีพิเศษ                     ง.  วิธีกรณีพิเศษ

9.   ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  การพัสดุ  ฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน  ตราขึ้นในปี…………

      ก.  พ.ศ. 2536         ข.  พ.ศ. 2537                 ค.  พ.ศ. 2538                 ง.  พ.ศ. 2539

 

10. กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุของกรุงเทพมหานคร คือ…………

      ก.  ผู้อำนวยการสำนักการคลัง                                        ข.  ผู้อำนวยการกองกฎหมายและคดี

      ค.  ผู้อำนวยการกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ              ง.  ผู้อำนวยการกองระบบการคลัง

11. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ  มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ………….ปี

      ก.  4  ปี                     ข.  3  ปี                            ค.  2  ปี                            ง.  1  ปี

12. หน่วยงานต้องส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีให้แก่ผู้………….

      ก.  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                                      ข.  ปลัดกรุงเทพมหานคร

      ค.  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน                                       ง.  ถูกทั้งข้อ ข. และข้อ ค.

13. หลักประกันซองประกวดราคา  จะต้องคืนให้แก่ผู้เสนอราคาภายในกำหนด………..วัน นับแต่วันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  (เว้นแต่รายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน 3 ราย)

      ก.  10  วัน                 ข.  15  วัน                       ค.  20  วัน                       ง.  30  วัน        

14. กิจการของคนไทยหมายถึง………..

      ก.  กิจการที่เป็นของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล สัญชาติไทย

      ข.  กิจการที่ซื้อ ขาย โดยคนไทย

      ค.  กิจการที่ได้จดทะเบียนกับกรมพาณิชย์ของไทย

      ง.  กิจการที่ได้ยื่นชำระภาษีเงินได้ที่กรมสรรพากร

15. ทรัพย์สินที่จะนำมาลงทะเบียนทรัพย์สิน  แยกได้เป็น………..ประเภท

      ก.  5  ประเภท          ข.  4  ประเภท                  ค.  3  ประเภท                  ง.  2  ประเภท

16. ทรัพย์สินตามรายละเอียด ข้อ 15.  ได้แก่…………

      ก.  ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์                       ข.  ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เป็นสังหาริมทรัพย์

      ค.  ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เป็นวัสดุสิ้นเปลือง                          ง.  ถูกทุกข้อ

17. เครื่องแบบ  จัดเป็นวัสดุประเภท…………..

      ก.  วัสดุงานบ้านงานครัว                                                 ข.  วัสดุเครื่องแต่งกาย

      ค.  วัสดุสำนักงาน                                                           ง.  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

18. หากส่วนราชการประสงค์จะยืมพัสดุจากกรุงเทพมหานคร  จะต้องได้รับอนุมัติจาก…………..

      ก.  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                                      ข.  หัวหน้าหน่วยงาน

      ค.  ปลัดกรุงเทพมหานคร                                                ง.  ผิดทุกข้อ

19. การยืมพัสดุระหว่างหน่วยงานจะต้องได้รับอนุมัติจาก…………

      ก.  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                                      ข.  หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบพัสดุนั้น

      ค.  ปลัดกรุงเทพมหานคร                                                ง.  เจ้าหน้าที่พัสดุ

 

20. ในกรณีที่ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป  ทำพัสดุชำรุดเสียหายควรจะดำเนินการ…………

      ก.  แก้ไขซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม                  ข.  ชดใช้ด้วยพัสดุเดียวกัน

      ค.  ชดใช้เป็นเงินด้วยสภาพที่เป็นอยู่                  ง.  ถูกทุกข้อ

21. ในการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง  ระหว่างหน่วยงานจะต้อง………….

      ก.  ขอยืมด้วยวาจา                                            ข.  ขอยืมโดยทำเป็นหนังสือ

      ค.  ถูกทั้งข้อ  ก. และ ข้อ ข.                               ง.  ผิดทุกข้อ

22. เมื่อครบกำหนดเวลาการยืมพัสดุ  เจ้าหน้าที่ต้องติดตามทวงคืนภายในเวลา…………..

      ก.  3 วัน                    ข.  7  วัน                          ค.  10  วัน                       ง.  15  วัน

23. การเบิกพัสดุภายในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร  กระทำโดยวิธี…………

      ก.  เซ็นชื่อรับในบัญชีวัสดุ                                   ข.  ใช้ใบเบิกพัสดุ

      ค.  ทำหนังสือขอเบิก                                         ง.  ถูกทุกข้อ

24. การตรวจสอบพัสดุประจำปี ปลัดกรุงเทพมหานครหรือหัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งให้…………….เป็นกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ          

      ก.  เจ้าหน้าที่พัสดุ                                              ข.  เจ้าพนักงานพัสดุ

      ค.  หัวหน้างานพัสดุ                                          ง.  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ

25. การขายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ  ปกติจะต้องดำเนินการโดยวิธี…………

      ก.  ขายทอดตลาด                                            ข.  ขายโดยวิธีประมูลราคา

      ค.  ขายโดยวิธีตกลงราคา                                 ง.  ขายโดยวิธีสอบราคา

26. สังหาริมทรัพย์คือ…………

      ก.  ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้                                       ข.  ทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

      ค.  ทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่                                     ง.  ทรัพย์ที่มีขนาดเล็ก

27. อสังหาริมทรัพย์คือ…………

      ก.  ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้                                       ข.  ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้

      ค.  ทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่                                     ง.  ทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

28. สังหาริมทรัพย์ได้แก่……….

      ก.  บ้าน  ที่ดิน                                                   ข.  นาฬิกา  สร้อยคอ

      ค.  รถยนต์  เก้าอี้                                               ง.  ถูกทั้งข้อ ข. และข้อ ค.

29. การจำหน่ายเป็นสูญ  พัสดุที่มีราคาซื้อ หรือ ได้มารวมกันไม่เกิน 200,000 บาท  ………..เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ

      ก.  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                         ข.  ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

      ค.  ปลัดกรุงเทพมหานคร                                   ง.  ถูกทุกข้อ

30. การลงจ่ายพัสดุออกจากทะเบียน  ให้ลงจ่ายทันที  แล้วจะต้องแจ้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน……….วัน

      ก.  15  วัน                 ข.  25  วัน                       ค.  30  วัน  นับแต่วันลงจ่าย        ง.  45  วัน

31. พัสดุ  หมายถึงอะไร

      ก.  วัสดุ                     ข.  ครุภัณฑ์                     ค.  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                 ง.  ถูกทุกข้อ

32. พัสดุของกรุงเทพมหานครสามารถแลกเปลี่ยนกับเอกชนได้  ต้องได้รับอนุมัติจาก………..

      ก.  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                         ข.  ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

      ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง                  ง.  ปลัดกรุงเทพมหานคร

33. หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบั ติของเจ้าพนักงานพัสดุ  คือ…….

      ก.  สำนักงาน ป.ป.ป.                                        ข.  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

      ค.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน                           ง.  ถูกทุกข้อ

34. เจ้าพนักงานพัสดุซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  จะต้องรับโทษ………..

      ก.  โทษทางวินัย       ข.  โทษทางคดีอาญา      ค.  โทษทางคดีแพ่ง                       ง.  ถูกทุกข้อ

35. คำว่า “งบประมาณ” คือ………..

      ก.  เงินที่ใช้จ่ายในระบบราชการ                         ข.  วงเงินที่จะใช้ซื้อหรือจ้างโดยประมาณ

      ค.  งบดุลของส่วนราชการโดยประมาณ           ง.  ประมาณการในการจัดซื้อ/จัดจ้าง

36. เจ้าพนักงานพัสดุจะตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณได้จากเอกสาร……….

      ก.  พรบ.งบประมาณรายจ่าย               

      ข.  สมุดบัญชีเงินฝาก

      ค.  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่าย

      ง.  ข้อ ก. และข้อ ค.

37. ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  เป็นราคาที่ส่วนราชการใช้เป็น………..

      ก.  ราคาเฉลี่ย                         ข.  ราคาท้องตลาด         ค.  ราคาสูงสุด                 ง.  ผิดทุกข้อ

38. ผู้กำหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์  คือ………….

      ก.  กระทรวงการคลัง               ข.  สำนักงบประมาณ      ค.  กรมบัญชีกลาง          ง.  ผิดทุกข้อ

39. ผู้ที่แจ้งราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนราชการต่าง ๆ ทราบ คือ…………

      ก.  กรมโยธาธิการ                   ข.  สำนักงบประมาณ      ค.  กระทรวงการคลัง       ง.  กระทรวงพาณิชย์

40. หากท่านต้องการทราบแหล่งผลิต  หรือ สถานที่ขายพัสดุที่ต้องการจัดซื้อ  สามารถหาได้จาก……….

      ก.  หนังสือพิมพ์                                                             ข.  วิทยุ  โทรทัศน์          

      ค.  สมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์หน้าเหลือง                        ง.  ถูกทุกข้อ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ กฟผ. และ  กฟภ. ปี 54 ใหม่ล่าสุด ทุกตำแหน่งต้องสอบ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร

เนื้อหาประกอปด้วย
- ความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test ) มีเฉลยอย่างละเอียด ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
- ลักษณะนิสัย ( Personality Test )
- ภาษาอังกฤษ ( English Test ) เนื้อหาครบถ้วน เฉลยทุกข้อ
- ข้อสอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง วิศวกร นักระบบงานคอมพิวเตอร์ พนักงานบัญชี นักการเงิน นักพัสดุ

นิติกร พนักงานช่าง  พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์  พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ (เลือกตามที่สอบ)
- ข้อมูลเกี่ยวกับ กฟผ.  กฟภ.

- เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านสังคม  ด้านการเมืองการปกครอง   ด้านเศรษฐกิจ 

สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการสนใจแนวข้อสอบราชการทุกหน่วยงานแจ้งที่อีเมล hpongsayathanawat@gmail.com ราคา 399 บาทชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย
สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์ ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662


 

สั่งซื้อแนวข้อสอบรับราชการที่  0821068662
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้