ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบกว่า 1000 ข้อ นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายปราบปราม  ปป3
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบกว่า 1000 ข้อ นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายปราบปราม  ปป3

2. การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2554 จำนวน 4,000 อัตราสอบ
วันอาทิตย์ที่  31 ก.ค. 2554

ข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน1.   ในคดีแพ่งผู้ใดมีหน้าที่นำสืบข้อเท็จจริงก.   คู่ความฝ่ายที่กล่าวอ้างข้อเท็จจริงข.   โจทก์ค.   จำเลยง.   คู่ความ2.   ในคดีแพ่งคู่ความไม่ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดก.   ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปข.   ข้อเท็จจริงซึ่งไม่อาจโต้แย้งได้ค.   ข้อเท็จจริงซึ่งศาลเห็นว่าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งได้รับแล้วง.   ถูกทุกข้อ3.   คู่ความฝ่ายใดมีความจำนงที่จะอ้างอิงเอกสารฉบับใดหรือคำเบิกความของพยานคนใด หรือมีความจำนงที่จะให้ศาลตรวจบุคคลวัตถุ สถานที่หรืออ้างอิงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ศาลตั้งเพื่อเป็นพยานหลักฐานสนับสนุนข้ออ้างหรือข้อเถียงของตนให้คู่ความฝ่ายนั้นยื่นต่อศาลก.   ก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าห้าวันข.   ก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าเจ็ดวันค.   ก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าสิบวันง.   ก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน4.   ถ้าคู่ความฝ่ายใดมีความจำนงจะยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมให้ยื่นคำแถลงขอระบุพยานเพิ่มเติมต่อศาลพร้อมกับบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมและสำเนาบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมดังกล่าวได้ก.   ก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าสิบวันข.   ภายในสิบวันนับแต่วันสืบพยานค.   ก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าสิบห้าวันง.   ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสืบพยาน5.   การอ้างเอกสารเป็นพยานนั้นให้ยอมรับฟังได้แต่ก.   ต้นฉบับเอกสารเท่านั้นข.   สำเนาที่รับรองแล้วถูกต้องค.   สำเนาที่รับรองจากส่วนราชการง.   ถูกทุกข้อ6.   กรณีใดกฎหมายกำหนดให้ศาลยอมรับฟังสำเนาเอกสารเป็นพยานหลักฐานแห่งเอกสารนั้นได้ก.   เมื่อคู่ความที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตกลงกันว่าสำเนาเอกสารนั้นถูกต้องแล้วข.   ถ้าต้นฉบับเอกสารหาไม่ได้เพราะสูญหายค.   ถ้าต้นฉบับเอกสารถูกทำลายโดยเหตุสุดวิสัยหรือไม่สามารถนำต้นฉบับมาได้โดยประการอื่นง.   ถูกทุกข้อ7.   กรณีใดศาลจะอนุญาตให้นำพยานบุคคลมาสืบแทนพยานเอกสารก็ได้ก.   ถ้าต้นฉบับเอกสารหาไม่ได้เพราะสูญหายข.   ถ้าต้นฉบับเอกสารถูกทำลายโดยเหตุสุดวิสัยค.   ถ้าไม่สามารถนำต้นฉบับมาได้โดยประการอื่นง.   ถูกทุกข้อ8.   กรณีต้นฉบับเอกสารที่อยู่ในความอารักขาหรือในความควบคุมของทางราชการนั้นจะนำมาแสดงได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตของรัฐมนตรี หัวหน้ากรม กองหัวหน้าแผนกหรือผู้รักษาการแทนในตำแหน่งนั้น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี  จะใช้พยานบุคคลแทนได้หรือไม่ก.   ไม่ได้  แต่อาจใช้สำเนาเอกสารซึ่งรัฐมนตรีหัวหน้ากรม กอง หัวหน้าแผนกหรือผู้รักษาการแทนในตำแหน่งนั้น ๆได้รับรองถูกต้องแล้วข.   ใช้ได้เฉพาะต้นฉบับเท่านั้นค.   ได้  แต่ต้องเป็นบุคคลที่ดูแลรักษาเอกสารนั้นง.   ได้  แต่บุคคลที่ดูแลเอกสารนั้นต้องมาเบิกความยืนยัน9.   เจ้าพนักงานตำรวจจับนายเล็กได้พร้อมเฮโรอีนของกลางจำนวนหนึ่งนายเล็กให้การรับสารภาพต่อพนักงานสอบสวนว่า ซื้อเฮโรอีนของกลางมาจากนายใหญ่เจ้าพนักงานตำรวจจึงขอหมายจับตัวนายใหญ่มาดำเนินคดีด้วย นายใหญ่ให้การปฏิเสธต่อมาพนักงานอัยการยื่นฟ้องนายเล็กและนายใหญ่เป็นจำเลยในคดีเดียวกันโดยฟ้องนายเล็กฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองและฟ้องนายใหญ่ฐานจำหน่ายเฮโรอีนจำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธในชั้นพิจารณาโจทก์นำสืบบันทึกคำให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนของนายเล็กเป็นพยานหลักฐานต่อศาลให้วินิจฉัยว่าศาลจะรับฟังบันทึกคำให้การของนายเล็กเป็นพยานหลักฐานยันจำเลยทั้งสองได้หรือไม่ (เนติ 56 )
ก.   ได้ เพราะคำให้การของนายเล็กฯ ไม่ได้เกิดจากบังคับ จูงใจและก็ไม่มีกฎหมายห้ามรับฟังข.   ได้  เพราะเป็นประจักษ์พยานค.   ไม่ได้  เพราะเป็นคำซัดทอดของผู้ต้องหาง.   แล้วแต่ศาลเห็นสมควรเพื่อการยุติธรรม10.   พนักงานอัยการโจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำผิดฐานพรากผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจารในชั้นพิจารณาโจทก์อ้างว่าไม่อาจนำเด็กหญิงแดงอายุ 14 ปีผู้เสียหายมาเป็นพยานศาลได้เนื่องจากเด็กหญิงแดงย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ต่างประเทศไม่อาจติดต่อได้จึงขออ้างส่งวิดีทัศน์การสอบปากคำเด็กหญิงแดงในชั้นสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนทำการสอบสวนในสถานที่ที่จัดเฉพาะสำหรับเด็กซึ่งมีนักจิตวิทยามารดาของเด็กหญิงแดงซึ่งเด็กหญิงแดงร้องขอและพนักงานอัยการเข้าร่วมในการถามปากคำนั้นด้วยเป็นพยานหลักฐานแทน  นอกจากนั้นโจทก์ยังได้นำสืบเด็กหญิงเขียว อายุ 13 ปีโดยศาลให้คู่ความถามพยานปากนี้ผ่านนางใจเย็นนักสังคมสงเคราะห์ทั้งนี้ศาลไม่ได้ให้เด็กหญิงเขียวและนางใจเย็นปฏิญาณหรือสาบานตนก่อนเช่นนี้หากจำเลยคัดค้านการนำสืบพยานหลักฐานของโจทก์ดังกล่าวว่าต้องห้ามมิให้รับฟังตามกฎหมาย    ให้วินิจฉัยว่า  ศาลจะรับฟังวิดีทัศน์คำให้การของเด็กหญิงแดงในชั้นสอบสวนและคำเบิกความของเด็กหญิงเขียวได้หรือไม่เพียงใด ( เนติ 56 )
ก.   วิดีทัศน์คำให้การของเด็กหญิงแดงในชั้นสอบสวนรับฟังได้และคำเบิกความของเด็กหญิงเขียวรับฟังได้ข.   วิดีทัศน์คำให้การของเด็กหญิงแดงในชั้นสอบสวนรับฟังได้และคำเบิกความของเด็กหญิงเขียวรับฟังไม่ได้ค.   วิดีทัศน์คำให้การของเด็กหญิงแดงในชั้นสอบสวนรับฟังไม่ได้และคำเบิกความของเด็กหญิงเขียวรับฟังได้ง.   วิดีทัศน์คำให้การของเด็กหญิงแดงในชั้นสอบสวนรับฟังไม่ได้และคำเบิกความของเด็กหญิงเขียวรับฟังไม่ได้11.   เมื่อวันที่1 มกราคม 2548 นางเจนซึ่งเป็นชาวต่างชาติร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนว่าถูกคนร้ายชิงทรัพย์เอากล้องถ่ายรูปและเงินดอลลาร์สหรัฐไปโดยมีนายขาวเป็นประจักษ์พยานยืนยันว่าคนร้ายคือนายดำแต่นางเจนจะต้องเดินทางกลับประเทศตนโดยด่วนพนักงานสอบสวนจึงเสนอเรื่องต่อพนักงานอัยการขอให้ทำคำร้องต่อศาลขอสืบนางเจนเป็นพยานต่อศาลไว้ก่อนฟ้องทั้งที่ยังติดตามจับตัวนายดำไม่ได้ดังนี้พนักงานอัยการจะร้องต่อศาลขอสืบนางเจนไว้ก่อนฟ้องได้หรือไม่ (เนติ 57 )
ก.   ก็สามารถขอสืบนางเจนลับหลังนายดำได้ เพราะไม่มีพยานคนอื่นๆ ตามมาตรา 237 ทวิข.   ก็สามารถขอสืบนางเจนลับหลังนายดำได้ ถือเป็นกรณียกเว้นตามที่มาตรา 237 ทวิค.   ไม่สามารถขอสืบนางเจนลับหลังนายดำได้  เพราะตามมาตรา 237 ทวิต้องสืบต่อหน้าจำเลยง.   ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข.12.   ตามข้อ 7. หากต่อมาหลังจากจับตัวนายดำมาฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลแล้วปรากฏว่านายขาวประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บสาหัสอาจถึงแก่ความตายก่อนวันนัดสืบพยานพนักงานอัยการจะขอสืบนายขาวเป็นพยานไว้ล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดนัดสืบพยานได้หรือไม่  (เนติ 57 )
ก.   ก็สามารถขอสืบนายขาวเป็นพยานไว้ล่วงหน้าได้เถือเป็นกรณียกเว้นตามที่มาตรา 173/2 วรรคสองเพราะนายขาวเป็นประจักษ์พยานที่เกี่ยวกับประเด็นสำคัญในคดีข.   ก็สามารถขอสืบนายขาวเป็นพยานไว้ล่วงหน้าได้ถือเป็นกรณียกเว้นตามที่มาตรา 173/2 วรรคสองและมีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมค.   ไม่สามารถขอสืบนายขาวเป็นพยานไว้ล่วงหน้าไม่ได้  เพราะขัดต่อมาตรา 237 ทวิซึ่งนายขาวไม่ใช่บุคคลตามที่กฎหมายระบุง.   ถูกเฉพาะข้อ ก. และข.13.   เจ้าพนักงานตำรวจได้รับรายงานจากสายลับว่านายหนึ่งมีพฤติกรรมเป็นผู้ค้ายาเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีนจึงได้ขอหมายค้นจากศาลและเมื่อศาลอนุมัติแล้วได้นำหมายค้นไปค้นบ้านนายหนึ่งปรากฏว่าพบเมทแอมเฟตามีน จำนวน 200 เม็ดอยู่ในตู้กับข้าวภายในบ้านของนายหนึ่งเมื่อพบตัวนายหนึ่งเจ้าพนักงานผู้จับกุมจึงได้แจ้งให้ทราบถึงสิทธิต่าง ๆตามที่ผู้ถูกจับกุมพึงมีในชั้นจับกุมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 และมาตรา 84 ให้นายหนึ่งทราบแล้วนายหนึ่งรับว่าเมทแอมเฟตามีนจำนวนดังกล่าวเป็นของตนและรับว่าตนเป็นผู้จำหน่ายยาเสพติดดังกล่าวจริงเจ้าพนักงานได้บันทึกคำให้การของนายหนึ่งดังกล่าวไว้ในบันทึกการจับกุมและยึดเมทแอมเฟตามีนไว้เป็นของกลางต่อมาพนักงานอัยการยื่นฟ้องนายหนึ่งในข้อหามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งเมทแอมเฟตามีนอันเป็นยาเสพติดให้โทษในชั้นพิจารณาโจทก์นำสืบถ้อยคำที่จำเลยรับสารภาพไว้ในบันทึกการจับกุมและเมทแอมเฟตามีนของกลางเป็นพยานหลักฐานต่อศาลให้วินิจฉัยว่าศาลจะรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวที่พนักงานอัยการนำสืบต่อศาลได้หรือไม่เพียงใดก.   คำรับสารภาพรับฟังไม่ได้  เมทแอมเฟตามีนของกลางรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ข.   คำรับสารภาพ และเมทแอมเฟตามีนของกลางรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้เพราะมีการแจ้งสิทธิแล้วค.   คำรับสารภาพ  และเมทแอมเฟตามีนของกลางรับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้ง.   คำรับสารภาพรับฟังได้  เมทแอมเฟตามีนของกลางรับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้14.   ก่อนฟ้องคดีต่อศาลพนักงานอัยการได้นำนายเขียวมาศาลและยื่นคำร้องระบุว่านายเขียวเป็นผู้ต้องหาฐานวิ่งราวทรัพย์ของนายโอตะผู้เสียหาย ขอสืบพยานบุคคล ดังต่อไปนี้ไว้ก่อน(ก) นายโอตะผู้เสียหายชาวญี่ปุ่นซึ่งจะรีบเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นยากแก่การนำมาสืบในภายหน้า(ข)นายมดแดง ประจักษ์พยานคนไทยซึ่งป่วยเป็นโรคเอดส์ขั้นสุดท้ายใกล้ตายยากแก่การนำมาสืบในภายหน้าศาลสอบผู้ต้องหาแล้วผู้ต้องหาไม่ต้องการทนายจึงได้ดำเนินการสืบพยานไปโดยศาลไม่ได้ซักถามพยานปากนายโอตะคงซักถามแต่พยานปากนายมดแดงแทนนายเขียวต่อมาพนักงานอัยการได้ฟ้องนายเขียวเป็นจำเลยฐานวิ่งราวทรัพย์นายเขียวได้ยื่นคำร้องต่อศาลคัดค้านการที่ศาลจะรับฟังคำพยานปากนายโอตะและนายมดแดงที่มีการสืบไว้ก่อนดังกล่าวอ้างว่าการสืบพยานทั้งสองปากฝ่าฝืนต่อกฎหมาย   ท่านเห็นว่าคำคัดค้านของนายเขียวฟังขึ้นหรือไม่เพียงใด(เนติ51 )
ก.   คำคัดค้านของนายเขียวกรณีนายโอตะฟังไม่ขึ้น  กรณีนายมดแดงไม่ฟังขึ้นข.   คำคัดค้านของนายเขียวกรณีนายโอตะฟังขึ้น  กรณีนายมดแดงฟังไม่ขึ้นค.   คำคัดค้านของนายเขียวกรณีนายโอตะฟังขึ้น  กรณีนายมดแดงฟังขึ้นง.   คำคัดค้านของนายเขียวกรณีนายโอตะฟังไม่ขึ้น  กรณีนายมดแดงฟังขึ้น
เอกสารแนวข้อสอบตำรวจเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร 
 รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ เลื่อนจากนายสิบเป็นนายร้อย
สายธุรการ และ สายปราบปราม

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ราคา 399 บาท 


สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล [email=hpongsayathanawat@gmail.com]hpongsayathanawat@gmail.com[/email] 
ราคา 399 บาท VDC ติวสอบราคา 2,500 บาท
[font=angsana new  ]ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย
สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200
ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์ ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662
 

คอร์ส DVD+เอกสาร:สอบนายร้อยตำรวจปี 2554
ราคาชุดละ 2,500 บาท
ประกอบด้วยเนื้อหา
สายอำนวยการ อก3
จริยธรรมและกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล จรรยาบรรตำรวจ 2553
แผนพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
– พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 (VCD)
– ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 (VCD)
– พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (VCD)
– จริยธรรมทั่วไป – คอมพิวเตอร์ (เอกสาร )
สายป้องกันและปราบปราม  ปป3
– กฎหมาย ป.วิอาญา ป.อาญา และ กฎหมายพยาน (VCD,MP3)
– พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 (VCD,MP3)
– VCD ติวข้อสอบตำรวจ กฏ ก.ตร.ประเมินผล และ จริยธรรม 2553 (VCD)
– VCD ติวข้อสอบตำรวจ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2553(VCD)
– พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (VCD
สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล hpongsayathanawat@gmail.com 
ราคา 399 บาท VDC ติวสอบราคา 2,500 บาท ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย
สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200
ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์ ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662
 


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
15.   ร้อยตำรวจเอกลุยได้รับรายงานจากสายสืบว่านายร้ายมีพฤติการณ์ทำธนบัตรปลอมออกจำหน่าย จึงได้เข้าตรวจค้นบ้านพักของนายร้ายโดยไม่มีหมายค้นและพบธนบัตรปลอมฉบับละ 1,000 บาท รวม 5 ฉบับ อยู่ในลิ้นชักโต๊ะทำงานของนายร้าย ร้อยตำรวจเอกลุยบอกให้นายร้ายรับสารภาพ มิฉะนั้นจะดำเนินคดีแก่ภริยาของนายร้ายด้วย นายร้ายให้การรับสารภาพว่า ตนได้ทำธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท ปลอมขึ้นทั้งหมด 100 ฉบับ เก็บไว้เป็นตัวอย่างที่บ้าน 5 ฉบับ ส่วนอีก 95 ฉบับ นำไปซ่อนไว้ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่ง ร้อยตำรวจเอกลุยตามไปตรวจค้นที่ห้องเช่าแห่งนั้น พบธนบัตรปลอมอีก 95 ฉบับ ตามที่นายร้ายบอก จึงยึดธนบัตรปลอมทั้งหมดเป็นของกลางและจับกุมนายร้ายส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีฐานปลอมเงินตรา ในชั้นสอบสวนนายร้ายกลับให้การปฏิเสธความผิดทั้งหมด ต่อมาพนักงานอัยการฟ้องนายร้ายเป็นจำเลยในข้อหาปลอมเงินตรา และนำสืบร้อยตำรวจเอกลุยให้เบิกความถึงคำรับสารภาพของนายร้ายในชั้นจับกุม รวมทั้งนำสืบธนบัตรปลอมทั้งส่วนที่ค้นได้ที่บ้านพักของนายร้ายและส่วนที่ค้นได้ที่ห้องเช่าอีก 95 ฉบับเป็นวัตถุพยานด้วย    ให้วินิจฉัยว่า ศาลจะรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวได้หรือไม่(เนติ 50 )
ก.   คำรับสารภาพของนายร้ายในชั้นจับกุมรับฟังไม่ได้ เพราะเกิดจากการขู่เข็ญ
ข.   คำรับสารภาพของนายร้ายในชั้นจับกุมรับฟังไม่ได้ เพราะขัดต่อ ป.วิ.อาญา มาตรา 84 วรรรค 4
ค.   คำรับสารภาพของนายร้ายในชั้นจับกุมรับฟังได้
ง.   ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.

16.   ตามข้อ 11 พนักงานอัยการนำสืบธนบัตรปลอมทั้งส่วนที่ค้นได้ที่บ้านพักของนายร้ายและส่วนที่ค้นได้ที่ห้องเช่าอีก 95 ฉบับเป็นวัตถุพยานด้วย ให้วินิจฉัยว่า ศาลจะรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวได้หรือไม่(เนติ 50 )
ก.   รับฟังได้ เพราะเป็นพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นและมีอยู่ก่อนแล้ว
ข.   รับฟังไม่ได้ เพราะเป็นพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นจากการค้นมิชอบด้วยกฎหมาย
ค.   รับฟังไม่ได้ เพราะเป็นพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นจากการขู่เข็ญ
ง.   รับฟังได้ เฉพาะเงินตรา 95 ฉบับที่ค้นได้ที่ห้องเช่า เพราะเป็นการค้นโดยชอบด้วยกฎหมาย
17.   พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องจำเลยในข้อหาฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตาย จำเลยให้การปฏิเสธ โจทก์นำสืบได้ความว่า ขณะเกิดเหตุเป็นเวลากลางวัน โจทก์ไม่มีประจักษ์พยานเห็นจำเลยยิงผู้ตาย แต่โจทก์ก็มีนายแดงเห็นจำเลยนั่งรถยนต์ไปกับผู้ตายก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ นายขาวเห็นจำเลยขับรถยนต์ออกมาจากที่เกิดเหตุ และนายดำพบผู้ตายถูกยิงนอนอยู่ ผู้ตายบอกนายดำว่าถูกจำเลยยิง ขอให้ไปบอกมารดาด้วยว่าตนจะต้องตาย ผู้ตายถึงแก่ความตายระหว่างทาง นายดำบันทึกคำบอกเล่าของผู้ตายไว้ ชั้นสอบสวนจำเลยให้การรับสารภาพและนำชี้ที่เกิดเหตุ คำให้การมีรายละเอียดต่าง ๆ ถึงมูลเหตุที่กระทำความผิด เหตุการณ์ก่อนวันเกิดเหตุ ในวันเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ จำเลยนำสืบอ้างฐานที่อยู่ ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง โดยวินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีประจักษ์พยาน คงมีแต่พยานบอกเล่ายังเป็นที่สงสัยรับฟังไม่ได้ โจทก์อุทธรณ์ว่าพยานโจทก์รับฟังลงโทษจำเลยตามฟ้องได้   ดังนี้ อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้นหรือไม่ (เนติ 48 )
ก.   พยานหลักฐานของโจทก์รับฟังได้  แต่อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น
ข.   พยานหลักฐานของโจทก์รับฟังไม่ได้  อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น
ค.   พยานหลักฐานของโจทก์รับฟังไม่ได้  อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น
ง.   พยานหลักฐานของโจทก์รับฟังได้  อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น

18.   พยานมีกี่ประเภท
ก.   2   ประเภท
ข.   3   ประเภท
ค.   4   ประเภท
ง.   5   ประเภท


19.   ในคดีอาญาโจทก์จะอ้างจำเลยเป็นพยานได้หรือไม่
ก.   ได้เฉพาะในชั้นสอบสวน
ข.   ได้  แต่ต้องได้รับอนุญาตจากศาล
ค.   ไม่ได้
ง.   ไม่ได้ เฉพาะในชั้นศาล

20.   จำเลยในคดีอาญา จะอ้างโจทก์เป็นพยานได้หรือไม่
ก.   ได้  
ข.   ได้  แต่ต้องได้รับอนุญาตจากศาล
ค.   ไม่ได้
ง.   ไม่ได้ เฉพาะในชั้นศาล

21.   จำเลยในคดีอาญา จะอ้างตนเองเป็นพยานได้หรือไม่
ก.   ได้  
ข.   ได้  แต่ต้องได้รับอนุญาตจากศาล
ค.   ไม่ได้
ง.   ไม่ได้ เฉพาะในชั้นศาล

22.   ในคดีอาญา ถ้าหาต้นฉบับเอกสารมาเป็นพยานไม่ได้  จะดำเนินการอย่างไร
ก.   ใช้สำเนาที่รับรองว่าถูกต้องแทน
ข.   ใช้พยานบุคคลที่รู้ข้อความก็อ้างเป็นพยานได้
ค.   ต้องใช้ต้นฉบับเท่านั้น
ง.   ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.

23.   ศาลได้ออกหมายเรียกไปยังหน่วยราชการแห่งหนึ่ง ให้ส่งหนังสือราชการมาเป็นพยานในคดี  ซึ่งหน่วยราชการดังกล่าวได้ปฏิเสธไม่ยอมส่งต้นฉบับให้   แต่ได้ส่งสำเนาที่เจ้าหน้าที่รับรองว่าถูกต้องไปแทน  ขอทราบว่าหน่วยราชการดังกล่าวสามารถกระทำได้หรือไม่
ก.   ได้ เพราะสามารถใช้สำเนาแทนได้
ข.   ได้  เพราะเป็นเอกสารของทางราชการ
ค.   ไม่ได้  ต้องส่งเอกสารต้นฉบับตามหมายเรียกเท่านั้น
ง.   ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.

24.   เมื่อมีการอ้างเอกสารใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาล ให้ศาลดำเนินการอย่างไรถึงจะถูกต้อง
ก.   อ่านหรือส่งให้คู่ความตรวจดู
ข.   สำเนาให้คู่ความแกฝ่ายหนึ่ง
ค.   สั่งให้ฝ่ายที่อ้างนั้นส่งสำเนาแก่อีกฝ่ายหนึ่งตามที่เห็นสมควร
ง.   ถูกทุกข้อ

25.   ผู้ชำนาญการพิเศษ  ถือเป็นพยานในคดีใด
ก.   คดีอาญา
ข.   คดีแพ่ง
ค.   คดีไม่มีข้อพิพาท
ง.   คดีปกครอง

26.   ผู้ชำนาญการพิเศษเมื่อทำความเห็นเป็นหนังสือเสนอศาลแล้ว  ต้องมาเบิกความประกอบหนังสือนั้นหรือไม่
ก.   ไม่ต้องมาบิกความ
ข.   ไม่ต้องมาเบิกความ ถ้าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งยอมรับ
ค.   ต้องมาเบิกความประกอบหนังสือ
ง.   แล้วแต่ศาลจะเห็นสมควร

27.    ตามข้อ 24  ให้ส่งสำเนาหนังสือความเห็นดั่งกล่าวแล้วแก่คู่ความทราบเมื่อใด
ก.   ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันเบิกความ
ข.   ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าห้าวันก่อนวันเบิกความ
ค.   ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันเบิกความ
ง.   ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบวันก่อนวันเบิกความ

28.   การที่ศาลไม่พิพากษาลงโทษจนกว่าจะแน่ใจว่ามีการกระทำผิดจริงและจำเลยเป็นผู้กระทำความผิด ศาลใช้หลักดุลพินิจในเรื่องใด
ก.   ใช้หลักการกล่าวหา
ข.   ใช้หลักการไต่สวน
ค.   ใช้หลักการพิสูจน์ความจริง
ง.   ใช้หลักวินิจฉัยชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน

29.   ในกรณีเมื่อจำเป็นศาลมีอำนาจไปเดินเผชิญสืบพยานได้เอง   หากจะมอบอำนาจให้บุคคลใดไปเดินเผชิญสืบแทนก็ได้
ก.   ศาลที่รับประเด็นจากศาลเดิม
ข.   จ่าศาล
ค.   พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ
ง.   ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.

30.   คำถามใด ที่พยานไม่ต้องตอบคำถาม
ก.   เป็นคำถามซึ่งโดยตรงหรืออ้อม อาจจะทำให้เขาถูกฟ้องคดีอาญา
ข.   เป็นคำถามของโจทก์
ค.   เป็นคำถามของจำเลย
ง.   เป็นคำถามของศาล
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
dingming300 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
www.cheaplouisvuittonsaleuk.com 2063
au website is going to be really suitable for you having the fact that this Australian web shop has incredible collections of preownedLV handbags with assorted options of designs to fit your certain needs Plus these leather boots also boast fashionable designs Use this strategy whether you are selling a jacket,ugg boots store 1492,louis vuitton uk,louis vuitton wallet 7198, a pair of boots,www.cheaplouisvuittonsaleuk.com,uggs on sale 6825, a can of adhesive or a sheepskin A handbag that is only one like it in the world will presumably be more 揻ace-giving?than yet another monogram item from a big brand name At under $30 it's an easy decision to make and it's not so bad for my bank account eitherSound library quality is an important aspect for any beat making program
dfsjfg709 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
louis vuitton outlet store ofq4pK 40cLE1
Sheepskin boots usually are too comfortable and keep feet and feet warm Which kind of means? Have you ever heard the online discount boots sale uggs outlet? On these kinds of online discount classic ugg boots sale stores,louis vuitton outlet store, you can buy whatever kinds of classic ugg boots you like with a cheaper price UGG-Taste, um eine lange Reihe von Ugg,louis vuitton on sale, die das Knie vor der K盲lte sch眉tzt Hammelfleisch in den Schuh zu folgen,louis vuitton shoes on sale, sollten Sie Ihre eigene uggs one   There is no need to look any further, your UGG addiction starts here and now! The Women鈥檚 UGG naturally snug fit gives as the fleece insoles mold to the unique contours of your foot
  L'茅lection pr茅sidentielle finlandaise, qui a conduit,louis vuitton shoes, dimanche 5 f茅vrier, le conservateur Sauli Niinist枚 脿 la victoire,louis vuitton outlet store, apporte une fin de non-recevoir aux id茅es populistes et x茅nophobes qui s'茅taient exprim茅es lors des derni猫res l茅gislatives d'avril 2011uggsclearancesalestore com Plaqu茅e au sol apr猫s son attaque, elle a cri茅 au d茅ni de justice, et a invit茅 les personnes pr茅sentes 脿 se rendre sur son blog, dans lequel elle d茅nonce des atteintes aux libert茅s envers sa personne
Both boots are of same softness and warmth to the feetcom  http://vietnamhighlights  To begin, Bosch's FNA250-15 15-gauge angled finish off nailer is 1 appreciably fancy minor ending tool Ask for any "Nightfall" model
Related articles:

  
   http://www.jslyou.com/bbs/viewthread.php?tid=1027719&pid=1095519&page=1&extra=page%3D1#pid1095519
  
   http://kelvin.minastyle.com/viewthread.php?tid=97330&pid=115731&page=1&extra=page%3D1#pid115731
  
   http://www.runanet.com/bicycle/2010/10/post-112.html#comments
linffe3a ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
Don misunderstand me
Don misunderstand me,Windows 7 Professional Activation Key, My partner and i appreciate the designer and also artist differences,Windows 7 Enterprise Product Key, it really is why is all of them uniquely fantastic with exactly what they perform. But all of us additionally value and promote the actual designers who have design abilities and creative designers who have complex skills to produce the new Group. We all realize and value in which value and also passion can easily overcome behavior trait differences and may in fact unify any group inside a more robust method compared to such as individuality. I will be not really a behaviour psychologist but I will be speculating somebody who has those expertise would have a name for this.
related articles:

  
   Most of these sites often have you intend to key
  
   A lot of these websites have you desire to key
  
   Considering this is a totally free model of Ms Workplace
  
   article1853
  
   article2547
gioli1ran ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
37_014_0379
It is important to keep in mind that when you are working on developing your very own action plan for success; it will require the incorporation of all the elements in organizational planning. Developing your success plan will take dialogue and lengthy discussions with business associates; that you will interact with in your path to success. Keep in mind that the collaborations with other is an important component as success does not come to play if one approaches it as a lone ranger. An attractive variable to success is the opportunity of joint ventures,cheap salomon running shoes; joint ventures serve a great purpose for the cultivation of relationship with businesses that could benefit your overall action plan for success.
Getting started with your very own action plan for success must include the organizational concepts of your vision; your vision will always serve as the central point of conversation in discussing the layout of your business plan. It will necessitate the thoughts of assessing the prospects of your future. One needs to assess the logistical issues that will encompass the physical aspects of your success plan; such as where do you want to operate your business, where can you serve your potential clients best, when is the best time to launch your action plan to success and how will it all come together. At this point do some backward mapping on designing you?re success plan such as: what factors got you interested in your developing your technical expertise, which influenced you to do, what you are now doing. These types of questions need to be answered and written out, as one begins to work on a success plan.
When working on your success plan, think success, feel success, do not attempt a success plan based on failure. Should one have thoughts of defeat or failure one will not succeed at implementing a success plan as the plan was written under the auspicious of fear, nervousness and uncertainty. You have to be confident; you have to think big, one needs to be prepared to make decision with courage. Designing your success plan must include your wish list; just think about it for a second why do you want to be successful in the first place and then start jotting down your thought of success, just think - there all no obstacles?. During this time, begin to think about the resources that will assist you with the implementation of your plan. The resource component needs to be form; that in essence serve as a data base for the future use that will include: financial issues, marketing issues and overall organizational development and management concepts that will be the guiding force of your personal/ leadership and business success plan.
Your success plan needs to integrate the concepts of: your vision,cheap salomon shoes, your mission,salomon running shoes, your goals, your objective, your expected outcomes and how do you plan to measure your success performance venture. There needs to be in place a measureable tool of evaluative concepts that can identify for you, your success ratio. Take these actions one step at a time do not look at the overall picture from an aggregate perspective; as that will overwhelmed you and cause you to stagnate. Take one section at a time, however first thing first and that is you?re VISION. Your vision is what will keep you motivated and excited about reaching your aspirations and attaining your dream. It will be your vision that will persevere above all else. Stick with it at all cost but don?t go at it alone.
By: Dr. Richard C. Baiz, D.B.A.
Article Directory: http://www.fake-oakley.org/
Do you want to discover the secret to explosive Personal and Leadership Development? Download my free guide here: : Leadership Development. Dr. Richard C. Baiz is a College and Corporate Personal/Leadership Development Instructor and Coach who gets his clients top notch successful results fast.
???????:
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้