ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดสอบพัฒนาชุมชน แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดสอบพัฒนาชุมชน แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ 3
ดาวน์โหลดตามนี้
http://www.ziddu.com/download/15185790/p1.doc.html
++++++++++++++++++++++++++++++++++
http://www.ziddu.com/download/15185797/p2.doc.html
++++++++++++++++++++++++++++++++
http://www.ziddu.com/download/15185806/p3.doc.html
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
http://www.ziddu.com/download/15185808/p4.doc.html
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ดาวโหลดเพิ่มที่   http://www.topthaitest.com

1.    ความต้องการของคน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเกลี้ยกล่อมคนให้มาร่วมมือทำงานของมาสโลว์
   ได้ลำดับความต้องการของคนตามลำดับก่อนหลังไว้ดังนี้
   ก.   ความต้องการพื้นฐานทางร่างกาย ความต้องการทางด้านสังคม ความต้องการมีชื่อเสียง ความต้องการ
      ความสำเร็จ
ข.   ความต้องการความปลอดภัย ความต้องการพื้นฐานทางร่างกาย ความต้องการมีชื่อเสียง ความต้องการ
ทางด้านสังคม ความต้องการความสำเร็จ
ค.   ความต้องการทางด้านสังคม ความต้องการความปลอดภัย ความต้องการมีชื่อเสียง ความต้องการ
พื้นฐานทางร่างกาย และความต้องการความสำเร็จ
ง.   ความต้องการพื้นฐานทางร่างกาย ความต้องการความปลอดภัย  ความต้องการทางด้านสังคม
ความต้องการมีชื่อเสียง และความต้องการความสำเร็จ
2.   องค์กรในการพัฒนาชนบท ประกอบด้วยสถาบันที่สมบูรณ์คือ
   ก.   สถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันศาสนา สถาบันทางราชการ สถาบันเอกชน
   ข.   สถาบันชาติ  สถาบันศาสนา  สถาบันพระมหากษัตริย์
   ค.   สถาบันพระมหากษัตริย์  สถาบันศาสนา  สถาบันเอกชน
   ง.   สถาบันชาติ  สถาบันศาสนา  สถาบันเอกชน
3.   สาเหตุที่การพัฒนาชนบทในประเทศไทยไม่แพร่หลายคือ
   ก.   การพัฒนาชนบททำกันในรูปแบบ “บิดรอุปถัมภ์”
   ข.   มีการศึกษาค้นคว้าบันทึกไว้เป็นหลักฐานน้อยมาก
   ค.   ข้าราชการไทยต้องการทำงานอยู่ในเมืองมากกว่าชนบท
   ง.   การพัฒนาชนบทเป็นมาตรการที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ
4.   ปัจจัยข้อใดที่มีความจำเป็นน้อยที่สุดต่อความสำเร็จของการพัฒนาชนบท
   ก.   การกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศในลักษณะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคม
   ข.   การสนับสนุนทางการเมือง
   ค.   ปรับปรุงระบบข้าราชการ
   ง.   การพัฒนาองค์กรของประชาชน
5.   ข้อใดไม่ใช่การประเมินผลงานภายหลังการดำเนินการตามโครงการ   
   ก.   ประสิทธิภาพและผลกระทบ   ข.   ระยะเวลาที่มีผลกระทบ
   ค.   วิธีการและกิจกรรมที่ใช้   ง.   การนำไปใช้ประโยชน์
6.   การพัฒนาและแก้ไขแบบใดที่ได้ผลมากที่สุด
   ก.   การจัดปัญหาและอุปสรรคไว้เป็นหมวดหมู่ตามลักษณะที่เกิดขึ้น
   ข.   การกำหนดขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาในแต่ละขั้นตอน
   ค.   การทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
   ง.   ดำเนินการแก้ไขทันทีที่พบว่าได้เกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้น
7.   การจัดปัญหาและอุปสรรคไว้เป็นหมวดหมู่ตามลักษณะที่เกิดขึ้นมีประโยชน์อย่างไร
   ก.   ได้รับการแก้ไขตามลักษณะที่เกิด
   ข.   สามารถดำเนินการแก้ไขได้ครอบคลุมขอบเขตปัญหาทั้งหมด
   ค.   จะได้รับความร่วมมือจากประชาชนอย่างเต็มที่   
   ง.   การพัฒนาจะไม่หยุดชะงักสามารถดำเนินการต่อไปได้
8.   สังคมศาสตร์ จะศึกษาบุคคลในฐานะใด
   ก.   ในฐานะสัตว์สังคม   ข.   สิ่งที่มีชีวิตบนโลก
   ค.   ทางการเมือง   ง.   การดำรงชีวิตคนเดียว
9.   สังคมศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ศึกษาพฤติกรรมใดของมนุษย์
   ก.   พฤติกรรมส่วนบุคคล   ข.   พฤติกรรมกลุ่ม
   ค.   พฤติกรรมทางสังคม   ง.   ถูกทุกข้อ
10.   สังคมศาสตร์ มีลักษณะอย่างไร
   ก.   เอกศาสตร์   ข.   ทวิศาสตร์
   ค.   สหวิทยาการ   ง.   ถูกทุกข้อ
11.   การพัฒนาชุมชน จัดได้ว่าอยู่ในศาสตร์แขนงใด
   ก.   สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   ข.   รัฐศาสตร์
   ค.   มนุษยศาสตร์   ง.   เศรษฐศาสตร์
12.   คณะกรรมการพัฒนาจังหวัดเรียกโดยย่อว่าอะไร
   ก.   กพจ.   ข.   คพจ.
   ค.   กจ.   ง.   คจ.
13.   คณะกรรมการพัฒนาอำเภอเรียกโดยย่อว่าอะไร
   ก.   กพอ.   ข.   คพอ.
   ค.   กอ.   ง.   คจ.
14.   คปต. หมายความว่าอะไร
   ก.   คณะกรรมการหมู่บ้าน   
   ข.   คณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับตำบล
   ค.   คณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนาชนบท
   ง.   ไม่มีข้อถูก

15.   กองทุนเฉพาะกิจคืออะไร
   ก.   กองทุนหรือเงินทุนที่ประชาชนได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นในหมู่บ้าน
   ข.   มีลักษณะที่เป็นนิติบุคคลและไม่เป็นนิติบุคคล
   ค.   เพื่อดำเนินงานหาประโยชน์และให้บริการด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน
   ง.   ทุกข้อรวมกัน
16.   องค์กรที่ประชาชนในภาคชุมชนในชนบทจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือกันโดยให้สมาชิกออมเงินในรูปแบบต่างๆ
   และมีการให้ฉัน้ยืมเพื่อให้สมาชิกนำไปพัฒนาอาชีพคือองค์กรใด
   ก.   กองทุนเฉพาะกิจ   ข.   องค์กรการเงินชุมชน
   ค.   องค์กรพัฒนาเอกชน   ง.   กองทุนฉัน้ยืมเงินระหว่างประเทศ
17.   ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับองค์กรพัฒนาเอกชน
   ก.   สมาคมหรือมูลนิธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
   ข.   มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการพัฒนาชนบทอันมีลักษณะเป็นการหาผลกำไร
   ค.   ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดีของประชาชน
   ง.   ถูกทุกข้อ
18.   กรณีที่มีกฎหมายใดกำหนดให้กิจการกองทุนหมู่บ้าน ต้องเสียค่าธรรมเนียมที่เป็นภาระเกินสมควร
   คณะกรรมการอาจเสนอต่อใครพิจารณาลดภาระหนี้ได้
   ก.   คณะรัฐมนตรี   ข.   นายกรัฐมนตรี
   ค.   รัฐมนตรี   ง.   ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
19.   ใครมีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
   ก.   นายกรัฐมนตรี   ข.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
   ค.   อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน   ง.   คณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาชนบท
20.   กรมการพัฒนาชุมชนสังกัดกระทรวงใด
   ก.   สำนักนายกรัฐมนตรี   ข.   กระทรวงกลาโหม
   ค.   กระทรวงมหาดไทย   ง.   กระทรวงยุติธรรม
21.   กรมการพัฒนาชุมชนก่อตั้งขึ้นเมื่อใด
   ก.   1 เมษายน  2505   ข.   1  พฤษภาคม  2505
   ค.   1  ตุลาคม 2505   ง.   1  ธันวาคม 2505
22.   ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชน
   ก.   กำหนดนโยบายและแนวทาง แผนและมาตรการในการพัฒนาชุมชน
   ข.   ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน
   ค.   ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน
   ง.   ถูกทุกข้อ
23.   หนี้สินนอกระบบคืออะไร
   ก.   ภาระหนี้สินของเกษตรกร
   ข.   มิได้ฉัน้ยืมจากสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมาย
   ค.   ผู้ฉัน้ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าสถาบันการเงินซึ่งกฎหมายยอมรับ
   ง.   ถูกทุกข้อ
24.   เงินที่ให้ฉัน้ยืมโดยไม่มีดอกเบี้ยและมีกำหนดระยะเวลาใช้คืนจากกองทุนเฉพาะกิจเพื่อบรรเทาปัญหาหนี้สิน
   นอกระบบคือเงินอะไร
   ก.   เงินฉัน้   ข.   เงินยืม
   ค.   เงินประกัน   ง.   เงินสวัสดิการ
25.   สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรียกโดยย่ออะไร
   ก.   สพช.   ข.   สสช.
   ค.   สศช.   ง.   คสช.
26.   กองทุนพัฒนาชนบทมีวัตถุประสงค์ตามข้อใด
   ก.   ส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยมีทุนในการดำเนินกิจการที่เกิดดอกออกผล
      เพื่อพัฒนาหมู่บ้าน
ข.   ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
ค.   ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและ
สิ่งสาธารณูปโภค
ง.   ถูกทุกข้อ
27.   กองทุนพัฒนาชนบทมีวิธีการดำเนินการตามข้อใด
   ก.   ให้เงินฉัน้หรือเงินยืมเพื่อนำไปดำเนินงานพัฒนาชนบท
   ข.   ให้เงินฉัน้หรือเงินยืมในการนำไปพัฒนาอาชีพ รายได้ คุณภาพชีวิต และการพัฒนาชุมชน
   ค.   ให้เงินฉัน้หรือเงินยืมเพื่อบรรเทาหนี้สินนอกระบบของเกษตรกร
   ง.   ถูกทุกข้อ
28.   ข้อใดเป็นวิสัยทัศน์ของกรมการพัฒนาชุมชน
   ก.   กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยยุทธศาสตร์ของรัฐในการพัฒนาชนบทด้วยหลักการพัฒนาชุมชน
   ข.   สร้างพลังงาน
   ค.   สร้างชุมชนให้เข็มแข็ง
   ง.   พัฒนาให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
29.   พันธกิจของกรมการพัฒนาชุมชนมีทั้งหมดกี่ข้อ
   ก.   1 ข้อ   ข.   2 ข้อ
   ค.   3 ข้อ   ง.   4 ข้อ
30.   ข้อใดมิใช่เป้าหมายของกรมการพัฒนาชนบท
   ก.   ชุมชนเข้มแข็ง   ข.   ประชาชนพึ่งตนเองได้
   ค.   ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตดีมีความสุข   ง.   เศรษฐกิจประเทศชาติเติบโตอย่างรวดเร็ว
31.   ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
   ก.   การทำงานร่วมกับประชาชน
   ข.   เพื่อทำให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
   ค.   เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนเอง
   ง.   ถูกทุกข้อ
32.   ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับชุมชนที่พัฒนา
   ก.   ชุมชนที่ประชาชนมีความสามารถในการพึ่งตนเองได้
   ข.   เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการจัดการกับปัญหา
   ค.   สนองความต้องการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเองได้
   ง.   ถูกทุกข้อ
33.   รายได้ในข้อใดเป็นรายได้ของกองทุนพัฒนาชนบท
   ก.   เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี   ข.   เงินที่มีผู้บริจาคให้
   ค.   รายได้จากการบังคับคดี   ง.   ถูกทุกข้อ
34.   กรมบัญชีกลางจะต้องเปิดบัญชีเงินฝาก กองทุนพัฒนาชนบทกับธนาคารในข้อใด
   ก.   ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่   ข.   ธนาคารที่มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ
   ค.   ธนาคารพาณิชย์ตามที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร
   ง.   ถูกทุกข้อ
35.   ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการประชุมคณะอนุกรรมการ   
   ก.   ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะเป็นองค์ประชุม
   ข.   การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเอาเสียงข้างมาก
   ค.   ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ดำเนินการออกเสียงลงคะแนนใหม่
   ง.   ถูกทุกข้อ
36.   บุคคลข้อใดเป็นผู้มีหน้าที่กำกับดูแลและควบคุมราชการทั่วไปของสำนักงาน กพช.
   ก.   นายกรัฐมนตรี   ข.   รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
   ค.   เลขาธิการ   ง.   ผู้อำนวยการ
37.   ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคณะกรรมการกองทุนเฉพาะกิจ
   ก.   ประกอบด้วยบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านนั้นๆ
   ข.   มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 7 คน
   
   ค.   ต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่า  1 ใน 3
   ง.   ถูกทุกข้อ
38.   ข้อใดมิใช่ราชการบริหารส่วนกลางของกรมการพัฒนาชุมชน
   ก.   การพัฒนาชุมชนจังหวัด   ข.   กองฝึกอบรม
   ค.   กองวิจัยและประเมินผล   ง.   กองปฏิบัติการ
39.   ใครเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนคนปัจจุบัน
   ก.   นายปรีชา  บุตรศรี   ข.   นายสรรค์ชัย  อินหว่าง
   ค.   นายนิรันดร์ จงวุฒิเวศย์   ง.   นายจารุพงศ์  พลเดช
40.   ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมการพัฒนาชุมชน
   ก.   เป็นหน่วยงานยุทธศาสตร์ของรัฐ ในการพัฒนาชนบท ด้วยหลักการพัฒนาชุมชน
   ข.   เป็นหน่วยงานยุทธศาสตร์ของรัฐ ในการพัฒนาประเทศ ด้วยหลักการพัฒนาเศรษฐกิจ
   ค.   เป็นหน่วยงานยุทธศาสตร์ของรัฐ ในการพัฒนาชุมชน ด้วยหลักการพัฒนาบุคคลในสังคม
   ง.   เป็นหน่วยงานยุทธศาสตร์ของรัฐ ในการพัฒนาชุมชน ด้วยหลักการพัฒนาชุมชนสนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล hpongsayathanawat@gmail.com ราคา 399 บาทชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย
สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์ ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662ดาวโหลดเพิ่มที่   http://www.topthaitest.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
hjhkk7ms51s ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
Chanel -it seems as if about is today
it seems as if about is today ,Chanel Greece, in memory of silence ten minutes ......
ah ,Chanel! Asleep actually ...Topics articles related:

  
   Gemini men
  
   Monster Beats Tour
  
   Monster Beats by Dre Studio
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้