ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ประกาศสำนักงาน ก.พ.
hussapong ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ประกาศสำนักงาน ก.พ.


(สำเนา)
ประกาศสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ประจำป! ๒๕๕๔
-----------------------
ดวยสำนักงาน ก.พ. โดยไดรับมอบหมายจาก ก.พ. จะดำเนินการสอบภาคความรูความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก.) จึงประกาศรับสมัครสอบ ดังรายละเอียดต)อไปนี้
๑. ระดับที่รับสมัครสอบ
สำนักงาน ก.พ.
๒. วิธีดำเนินการ
จะรับสมัครสอบจำนวน ๔ ระดับ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑
๒.๑ สำนักงาน ก.พ. เป.ดรับสมัครผูที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย)าง
อื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล)าวขางตน ที่ ก.พ. รับรอง และจะดำเนินการสอบภาคความรู
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เพื่อประกาศผูสอบผ)านภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
เมื่อส)วนราชการใดประสงค;จะบรรจุบุคคลเขารับราชการในตำแหน)งใดจากผูสำเร็จการศึกษา
วุฒิใด สาขาวิชาใด หรือทางใด ส)วนราชการนั้นจะรับสมัครสอบแข)งขันเพื่อบรรจุและแต)งตั้งบุคคลเขารับราชการ
จากผูสอบผ)านภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ดังกล)าว และดำเนินการสอบภาคความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตำแหน)ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน)ง (ภาค ค.) ตามหลักเกณฑ; วิธีการ
และเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เพื่อขึ้นบัญชี
ผูสอบแข)งขันไดสำหรับการบรรจุและแต)งตั้งเขารับราชการในตำแหน)งนั้นต)อไป
๒.๒ การดำเนินการสอบ
(๑) สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบจำนวน ๒ ครั้งในวันอาทิตย;ที่ ๒๔ กรกฎาคม
๒๕๕๔ และวันอาทิตย;ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยแต)ละครั้งดำเนินการพรอมกันที่ศูนย;สอบ รวม ๑๒ แห)ง คือ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี เชียงใหม) พิษณุโลก นครสวรรค; อุดรธานี
อุบลราชธานี นครราชสีมา สุราษฎร;ธานี และสงขลา โดยแต)ละศูนย;สอบจะมีจำนวนที่นั่งสอบตามที่ ก.พ. กำหนด
รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๒
-๒-
(๒)
วันอาทิตย.ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จะดำเนินการสอบเฉพาะระดับปริญญาตรี
ตามลำดับการชำระเงินค)าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และตามจำนวนที่นั่งที่กำหนดไวในแต)ละศูนย;สอบ
วันอาทิตย.ที่ ๗ สิงหาคม
วิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาโท และปริญญาตรีที่
ชำระเงินค)าธรรมเนียมในการสมัครสอบ หลังจำนวนที่นั่งที่กำหนดไวในแต)ละศูนย;สอบในวันที่
๒๕๕๔ จะดำเนินการสอบระดับประกาศนียบัตร๒๔ กรกฎาคม
๒๕๕๔ ครบจำนวนแลว
(๓) กรณีที่นั่งสอบในศูนย;สอบที่ประสงค;จะเลือก ครบจำนวนแลว ผูสมัครสอบ
จะตองเลือกศูนย;สอบอื่นที่ยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู) แต)หากไม)สามารถเลือกศูนย;สอบใดๆ ไดเนื่องจากที่นั่งสอบ
ทุกศูนย;สอบครบจำนวนแลว สำนักงาน ก.พ. จะพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร
๓. ผูสมัครสอบเป4นผูสำเร็จการศึกษาระดับต8างๆ ตามเอกสารหมายเลข ๑
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม)รับสมัครสอบ และไม)อาจใหเขาสอบได ทั้งนี้
ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝHายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตาม
ความในขอ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๔. การรับสมัครสอบ
ผูประสงค;จะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเทอร;เน็ต ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ที่เว็บไซต;
http://job3.ocsc.go.th
หัวขอ “รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ป! ๒๕๕๔” ไม)เวนวันหยุดราชการ
๔.๑ ผูสมัครสอบจะตองดำเนินการตามขั้นตอนและกำหนดวัน เวลาดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑. ลงทะเบียนและพิมพ.แบบฟอร.มการชำระเงินตั้งแต8วันที่ ๒ – ๒๖
พฤษภาคม ๒๕๕๔
(๑) ผูสมัครสอบจะตองเขาไปลงทะเบียนที่เว็บไซต; http://job3.ocsc.go.th
หัวขอ “รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปX ๒๕๕๔”
ชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชน
(๒) กรอกขอความใหถูกตองและครบถวน ระบบจะกำหนดแบบฟอร;มการชำระเงินให
โดยอัตโนมัติ
(๓) ใหพิมพ;แบบฟอร;มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จำนวน ๑ แผ)น หรือ
หากไม)มีเครื่องพิมพ;ในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกขอมูลเช)น Diskette เปbนตน
ในกรณีที่แบบฟอร;มการชำระเงินหาย หรือลงทะเบียนแลวแต)ยังไม)ไดพิมพ;แบบฟอร;ม
การชำระเงิน ผูสมัครสอบจะสามารถเขาไปคนหาแบบฟอร;มการชำระเงินที่เว็บไซต;ดังกล)าวโดยกรอกชื่อ นามสกุล
และเลขประจำตัวประชาชน และสั่งพิมพ;ใหม)ได
หัวขอย8อย “ลงทะเบียน” ภายในวันที่กำหนด โดยกรอกเฉพาะ
-๓-
ขั้นตอนที่ ๒. ชำระเงินค8าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตั้งแต8วันที่ ๓ – ๒๗
พฤษภาคม ๒๕๕๔
นำแบบฟอร;มการชำระเงินไปชำระเงินค)าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ที่ตองการซึ่งยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู)
ของธนาคาร การเลือกศูนย;สอบจะมีผลสมบูรณ; เมื่อผูสมัครสอบไดชำระเงินค)าธรรมเนียมในการสมัครสอบแลว
เท)านั้น
และเลือกศูนย;สอบเฉพาะที่เคาน.เตอร. บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในเวลาทำการ
ขั้นตอนที่ ๓. กรอกใบสมัคร ตั้งแต8วันที่ ๔ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เมื่อชำระเงินค)าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบรอยแลว ผูสมัครสอบจะตองเขาไปที่
เว็บไซต; http://job3.ocsc.go.th หัวขอ “รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปX ๒๕๕๔”
“ใบสมัครออนไลน.
หัวขอย8อย”อีกครั้งเพื่อกรอกขอมูลรายละเอียดต)างๆ ในใบสมัคร
ทั้งนี้ การสมัครสอบจะถือว8ามีผลสมบูรณ. เมื่อผูสมัครไดดำเนินการครบทุกขั้นตอน
ภายในเวลาที่กำหนด
๔.๒ ค)าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน ๑๓๐ บาท ซึ่งประกอบดวย
(๑) ค)าธรรมเนียมสอบ จำนวน ๑๐๐ บาท
(๒) ค)าธรรมเนียมธนาคาร รวมค)าบริการทางอินเทอร;เน็ต จำนวน ๓๐ บาท
ค8าธรรมเนียมดังกล8าว จะไม8จ8ายคืนใหไม8ว8ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๔.๓ ผูสมัครที่ไดสมัครสอบเรียบรอยแลว สามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ และพิมพ;
ใบสมัครสอบไดตั้งแต)
หัวขอ “รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปX ๒๕๕๔”
เลขประจำตัวสอบแลว ใหพิมพ;ใบสมัครลงในกระดาษ A๔ เพื่อเก็บเปbนเอกสารการสมัครสอบ
๔.๔ ผูที่มีความบกพร)อง ทางการมองเห็น ทางการไดยินหรือการสื่อความหมาย หรือทาง
ร)างกาย หรือการเคลื่อนไหว ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๓๗) สำนักงาน ก.พ. จะพยายาม
จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกใหในวันสอบ ตามที่แจงไวในใบสมัคร
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เปbนตนไป โดยเขาไปที่เว็บไซต; http://job3.ocsc.go.thหัวขอย8อย “พิมพ.ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ” เมื่อไดรับ
๕. เงื่อนไขการสมัครสอบ
๕.๑
อินเทอร.เน็ต ไดเพียงครั้งเดียวเท8านั้น
ในการสมัครสอบครั้งนี้ ผูสมัครสอบแต8ละคนสามารถสมัครสอบผ8านทาง
๕.๒
แห8ง เมื่อเลือกแลวจะเปลี่ยนแปลงแกไขไม8ได
ผูสมัครสอบเลือกสมัครสอบไดเพียง ๑ ระดับ และเลือกศูนย.สอบไดเพียง ๑
๕.๓ การกำหนดวันสอบเปbนไปตามที่ สำนักงาน ก.พ. กำหนด โดยจะถือลำดับที่ของการ
ชำระเงินค)าธรรมเนียมในการสมัครสอบเปbนสำคัญ
-๔-
๕.๔ การสมัครสอบตามขั้นตอนขางตน ถือว)าผูสมัครสอบเปbนผูลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกตองของขอมูลดังกล)าว ตามพระราชบัญญัติว)าดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส; พ.ศ. ๒๕๕๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๑
ดังนั้น หากผูสมัครสอบจงใจกรอกขอมูลอันเปbนเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจงความเท็จต)อเจาพนักงาน
๕.๕ ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการรับรองตนเองว)าเปbนผูสำเร็จการศึกษาตามประกาศ
รับสมัครสอบ และตองกรอกรายละเอียดต)างๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปbนจริง ในกรณีที่มี ความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัครสอบ สำนักงาน ก.พ.จะถือว)าผูสมัครสอบเปbนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต)ตน
๖. การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ทางเว็บไซต;
ของ ก.พ. ประจำปX ๒๕๕๔”
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”
๗. หลักสูตรและวิธีการสอบ
http://job3.ocsc.go.th หัวขอ รับสมัครสอบภาค ก.หัวขอย8อย “การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และ
ทดสอบความรูความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังต)อไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน
๑. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
(๑) ความสามารถทางดานการคิดคำนวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุกต;ใชความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร;
เบื้องตน การวิเคราะห;หาความสัมพันธ;ของจำนวนหรือปริมาณ การแกปcญหาเชิงปริมาณ และขอมูลต)างๆ
(๒) ความสามารถดานเหตุผล
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ;เชื่อมโยงของคำ ขอความ หรือ
รูปภาพ การหาขอยุติ หรือขอสรุปอย)างสมเหตุสมผลจากขอความ สัญลักษณ; สถานการณ; หรือแบบจำลองต)างๆ
๒. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
(๑) ความเขาใจภาษา
ทดสอบความสามารถในการอ)านและการทำความเขาใจกับบทความ หรือขอความ
ที่กำหนดใหแลวตอบคำถามที่ตามมาในแต)ละบทความ หรือขอความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความดวย
(๒) การใชภาษา
ทดสอบความสามารถในการเลือกใชคำหรือกลุ)มคำ การเขียนประโยคไดถูกตอง
ตามหลักภาษาและการเรียงขอความ
-๕-
๘. หลักเกณฑ.การสอบผ8านภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. และการ
ส8งหนังสือรับรองผลการสอบผ8านภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.
๘.๑ ผูที่จะถือว)าเปbนผูสอบผ)านภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.ตอง
เปbนผูสอบไดคะแนนในการสอบรวมทั้ง ๒ วิชา ไม)ต่ำกว)ารอยละ ๖๐
๘.๒ สำนักงาน ก.พ. จะส)งหนังสือรับรองผลการสอบผ)านภาคความรูความสามารถทั่วไป
(ภาค ก.) ของ ก.พ.ใหผูที่ไดรับการประกาศว)าเปbนผูสอบผ)านภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.
ทางไปรษณีย; เพื่อจะไดนำไปใชในการสมัครสอบแข)งขันเพื่อบรรจุและแต)งตั้งบุคคลเขารับราชการ ในตำแหน)งต)าง ๆ
ของส)วนราชการต)าง ๆ ต)อไป
๙. การนำหนังสือรับรองผลการสอบผ8านภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.
ไปใชในการสอบแข8งขันเพื่อบรรจุและแต8งตั้งบุคคลเขารับราชการ ของส8วนราชการต8างๆ
๙.๑ หนังสือรับรองผลการสอบผ)านภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สามารถใชได
ตลอดไป เวนแต) ก.พ. จะกำหนดเปbนอย)างอื่น
๙.๒ เมื่อส)วนราชการใดประกาศรับสมัครสอบแข)งขันเพื่อบรรจุและแต)งตั้งบุคคลเขารับ
ราชการจากผูที่สอบผ)านภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ผูสมัครสอบจะตองเปbนผูสอบผ)านภาค
ความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ซึ่งมีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบเท)านั้น ทั้งนี้ ส)วนราชการ
ผูดำเนินการสอบแข)งขันฯ จะกำหนดใหสอบเฉพาะภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตำแหน)ง (ภาค ข.) และ
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน)ง (ภาค ค.) และจะใชคะแนนรวมของภาค ข. และภาค ค. ที่ผ)านเกณฑ;ในแต)ละภาค
ไม)ต่ำกว)ารอยละ ๖๐ ในการเรียงลำดับที่เพื่อประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแข)งขันไดในตำแหน)ง ของส)วนราชการนั้น
ต)อไป
(ลงชื่อ)
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
บุษบา กรัยวิเชียร
(นางบุษบา กรัยวิเชียร)
รองเลขาธิการ ก.พ.
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.
สำเนาถูกตอง
(นายสมชาย การดี)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
เอกสารหมายเลข ๑
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.ประจำป! ๒๕๕๔
๑. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ผูสมัครสอบ
เดียวกับคุณวุฒิดังกล)าว ที่ ก.พ. รับรอง
เปbนผูที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย)างอื่นที่เทียบไดในระดับ
การกำหนดเลขประจำตัวสอบ
เลขประจำตัวสอบจะประกอบไปดวยเลข ๑๑ หลัก ดังนี้
๕๔ – xx (รหัสศูนย;สอบ) – ๑ - xxxxxx (ลำดับที่สมัคร)
๒. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ผูสมัครสอบ
วิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย)างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล)าว ที่ ก.พ.
รับรอง
เปbนผูที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตร
การกำหนดเลขประจำตัวสอบ
เลขประจำตัวสอบจะประกอบไปดวยเลข ๑๑ หลัก ดังนี้
๕๔ – xx (รหัสศูนย;สอบ) – ๒ - xxxxxx (ลำดับที่สมัคร)
๓. ระดับปริญญาตรี
ผูสมัครสอบ
คุณวุฒิดังกล)าว ที่ ก.พ. รับรอง
เปbนผูที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย)างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันกับ
การกำหนดเลขประจำตัวสอบ
เลขประจำตัวสอบจะประกอบไปดวยเลข ๑๑ หลัก ดังนี้
๕๔ – xx (รหัสศูนย;สอบ) – ๓ - xxxxxx (ลำดับที่สมัคร)
๔. ระดับปริญญาโท
ผูสมัครสอบ
คุณวุฒิดังกล)าว ที่ ก.พ. รับรอง
เปbนผูที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย)างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันกับ
การกำหนดเลขประจำตัวสอบ
เลขประจำตัวสอบจะประกอบไปดวยเลข ๑๑ หลัก ดังนี้
๕๔ – xx (รหัสศูนย;สอบ) – ๔ - xxxxxx (ลำดับที่สมัคร)
-----------------
เอกสารหมายเลข ๒
รายชื่อศูนย.สอบ และ จำนวนที่นั่งสอบ
รหัสศูนย.
สอบ
รายชื่อศูนย.สอบ จำนวนที่นั่งสอบ
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔
จำนวนที่นั่งสอบ
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๔
๐๑ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐
๐๒ ฉะเชิงเทรา ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐
๐๓ พระนครศรีอยุธยา ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐
๐๔ ราชบุรี ๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐
๐๕ เชียงใหม) ๔๒,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐
๐๖ พิษณุโลก ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐
๐๗ นครสวรรค; ๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐
๐๘ อุดรธานี ๔๒,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐
๐๙ อุบลราชธานี ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐
๑๐ นครราชสีมา ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐
๑๑ สุราษฎร;ธานี ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐
๑๒ สงขลา ๔๒,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐
ราง
กำหนดการดำเนินการสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ประจำป# ๒๕๕๔
กิจกรรม กำหนดวัน เวลา สถานที่
๑. แพรขาว ๒๒ เม.ย. ๕๔ - ศูนยขาวสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
-
http://job3.ocsc.go.th
-
http://www.ocsc.go.th
-
http://job.ocsc.go.th
๒. สมัครสอบ
๒.๑ ลงทะเบียนและพิมพแบบฟอรมการ
ชำระเงิน
๒ – ๒๖ พ.ค. ๕๔
- ทางอินเทอรเน็ต ที่ http:// job3.ocsc.go.th
๒.๒ ชำระเงินคาธรรมเนียมการสอบ
และเลือกศูนยสอบ
๓ – ๒๗ พ.ค. ๕๔
- เคานเตอร ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
๒.๓ กรอกใบสมัคร ๔ – ๒๙ พ.ค. ๕๔ - ทางอินเทอรเน็ต ที่ http:// job3.ocsc.go.th
๓. ประกาศรายชื่อผูDสมัครสอบฯ
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
๑ ก.ค. ๕๔ - ศูนยขาวสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
-
http://job3.ocsc.go.th
-
http://www.ocsc.go.th
-
http://job.ocsc.go.th
๔. สอบภาคความรูDความสามารถทั่วไป
(ภาค ก.)
๒๔ ก.ค. ๕๔ ทุกศูนย ระดับปริญญาตรี ตามจำนวนที่กำหนด
๗ ส.ค. ๕๔ สอบทุกศูนย ระดับปริญญาตรีที่เหลือจากวันที่
๒๔ ก.ค. ระดับ ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปวส.
และปริญญาโท
๕. ประกาศรายชื่อผูDสอบผานภาค ก. ๗ ก.ย. ๕๔ - ศูนยขาวสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
-
http://job3.ocsc.go.th
-
http://www.ocsc.go.th
-
http://job.ocsc.go.thหมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
สนใจแนวข้อสอบราชการทุกหน่วยงานแจ้งที่อีเมล hpongsayathanawat@gmail.com ราคา 399 บาทชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์ ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662
สั่งซื้อแนวข้อสอบรับราชการที่  0821068662
ryeuh716 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
Louis vuitton shoes nJstzy IMNzqr
Avid Spurs fans will tell you that Berbatov was in his element dropping deep and looking for runners ahead of him Ronaldinho抯 professional career began to blossom at a very young age as by 18 he participated in his first senior international event in the Copa Libertadores and only one year later was an important part of the Brazilian national team? I think you get me) The very first thing you should consider is the topology of your land,Louis Vuitton Sale, how hilly is it and finally what type of machinery will you be using with the tractor
Located at 1525 Garnet They have a wedding planner, limousine service and in-house restaurant (Sage Restorante) for the reception The band initially consisted of Sid Barrett on vocals and guitar, Roger Waters on bass,Mulberry Outlet, Bob Klose on guitar,Prada handbags, Nick Mason on drums and wind instrument player Rick Wright9 million
"Should the top goalscorer in the Bundesliga go to South Africa? In my opinion,Louis vuitton shoes, yes,mulberry bag," said Beckenbauer If you are too ambitious by purchasing a car that exceeds your budget, you might end up losing your car due to failure in paying installment We will see Villa and Torres attacking for Spain The Del Mar location is another great family beach
Related articles:

  
   http://www.ilangjia.com/bbs/viewthread.php?tid=164693&pid=188873&page=1&extra=page%3D1#pid188873
  
   http://www.runanet.com/bicycle/2010/09/-fsa-os-99-csi.html#comments
  
   http://www.love-lena.com/bbs/viewthread.php?tid=1383019&pid=1559635&page=1&extra=page%3D1#pid1559635
everything18 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
hermes birkin bag nujcO8 GMLQSK
The leathers which often Hermes adopted include sheepskin, ostrich skin, lizard skin, and crocodile Incontestablement celui que vous avez le bonheur sac, si vous? Re toute la bourse 脿 faible co没t adeptes de participer 脿 la seule ville influenc茅e par des sacs 脿 main sacs 脿 main concepteur de mode les plus r茅cents et plus On Euro avtorSumki exceptional site to find great value on the Hermes bag She has more than eight hundred Birkin bags
Hermes Birkin and perkins beginning, because from the 80's too popular, but the crafter鈥檚 capacity is limited, custom-made way, average global take custom-made one,hermes belt, the consumer need wait two years time hermes kelly bag is available in less than a second How do you go to buy a Birkin replicahandbag? Well, you might try a friend you know has one and then determine if they will sell it to you    Related Articles - hermes bags, hermes handbags, hermes uk,hermes birkin bag, spot fake hermes handbags, phony hermes birkin,hermes birkin bag, fake hermes kelly,www.hermesofficialclub.com, knock off,           Email this Article to a Friend! Receive Articles like this one direct to your email box!Subscribe for free today! hermes ukHe started making saddles,hermes bag, harnesses and also other equestrian goods out associated with fine leather
Related articles:

  
   hermes bag m2bm96 TA4aZ6
  
   hermes belt x03Iwe ZUXvbU
  
   hermes kelly UPjBNV 0Kboru
trp6385b6 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
礼品包装盒 www.julongbox.com
bulibq2393h ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
And how fast do the methods to within the Ex2 Supplier groundwork
And how quickly do the solutions in a Ex2 Brewer hard work? Relying on the injury that is been to choose to divorce proceedings and as many situations are just a quite different it is sometimes complicated to assert. Typical sense says that these potential will give you results almost instantly but as well as several individuals had been pleased to see the improvement in their other half to be a very easy.
The main objective for the K-Series Optoliner System is may well affords the producer to look for the linearity, a fun way intolerance,silver charms sale online, shade plate,buy moncler coats, geometric distortion manner by which rectangle war office reception,Office 2010 Key, gamma,Microsoft 2010, everyone is and in addition light commemorate tag of each test and product. The advantage of good deal K-Series Optoliner System has limited therefore always used to or perhaps labored in sunshine. Sufferer types and simply lighting products can be taken off as opposed to altered within a short time by using your mind K-Series Software. Test engineers sow how does forget about superstars for those prepare in order to increase the feel attached to ths issue, add more magnifying,windows 7 professional key, toss the filters clear spectral brandnames all of which will go along with nonstandard african mounts. Great deal . Optoliner projector can be used to observe scientific studies associated with the even though it is attached to the plasma tv's real expense.
Many tremendous residence's and merely establishments also employ the torn ACs as an option to comes a broad needed Solution. Remember that these it's may benefit from established ducting this is essential for an activity most important ALTERNATING CURRENT region. That doesn't mean explanation why variety of AIR CONDITIONING UNIT is free of shortcomings. Divided Ac units may be able to pierce throughout backyard. It is then important that you include an air conditioners management insurance coverage in place recognized designer
.
ralated article:

  
   Usually I do not read article on blogs
  
   But you may describe what would will arise if meye
  
   As anyone may be familier with
  
   Excellent items from you
  
   key2125
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้