ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สอบครูอาชีวะ เปิดสอบครูอาชีวะ 2554
ดรีม ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

สอบครูอาชีวะ เปิดสอบครูอาชีวะ 2554

สอบ ครูอาชีวะ 54

ตัวอย่างข้อสอบ ข้อสอบเก่าๆ หนังสือเตรียมสอบ ครูอาชีวะ 54

1. พฤติกรรมที่ เป็นปัญหาของนักเรียนเกิดจากสาเหตุใด?
            ก.ไม่ได้เรียนในโรงเรียนที่ มีชื่อเสียง                          ข.มีพ่อแม่คอย เคี่ยวเข็ญ
            ค.สิ่ง แวดล้อมชักจูง                                              ง.มีจริยธรรมต่ำ
            ตอบ ง. มีจริยธรรมต่ำ
2. คุณธรรมสำหรับครูคือข้อใด?
            ก. คุณงามความดีของคนที่เป็นครู                           ข. มีพฤติกรรมที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคม
            ค. มีความเสียสละมีความยุติธรรม                          ง. ถูกทุกข้อ
            ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
3. จริยธรรม ตามพจนานุกรมราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึงข้อใด?
            ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ                             ข. คำสั่งสอน
            ค. หลักปฏิบัติในทางศาสนา                                  ง. ไม่มีข้อถูก
            ตอบ ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ
4. ความรู้จริยธรรม หมายถึงข้อใด?
            ก. การมีความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ
            ข. การแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อสังคม
            ค. ความรู้เกี่ยวกับสังคมสามรถบอกได้ว่า การกระทำใดดี การกระทำใดไม่ดีเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
            ง. เหตุผลที่ใช้เป็นเกณฑ์ใสการเลือกหรือไม่เลือกกระทำ
            ตอบ ค. ความรู้เกี่ยวกับสังคมสามรถบอกได้ว่า การกระทำใดดี การกระทำใดไม่ดีเหมาะสม
                     มากน้อย   เพียงใด
5. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึงข้อใด?
            ก. การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึง ประสงค์ของสังคม
            ข. เบื้องหลังการกระทำของบุคคลใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกกระทำ
            ค. ความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ ในทางที่ชอบหรือไม่ชอบ
            ง. ไม่มีข้อถูก
            ตอบ ก. การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึง ประสงค์
                     ของสังคม
6. ความสัมพันธ์ของคุณธรรมและ จริยธรรมหมายถึงข้อใด?
            ก. เป็นเรื่องเดียวกัน                                              ข. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน
            ค. เป็นเรื่องการกระทำของบุคคล                            ง. เป็นเรื่องที่อยู่ในจิตใจของบุคคล
            ตอบ ข. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน
7. พัฒนาการทางจริยธรรม หมายถึงข้อใด?
            ก. 2 ขั้น                                     ข. 3 ขั้น                         ค. 4 ขั้น                                     ง. 5 ขั้น
            ตอบ ข. 3 ขั้น
8. ขั้นก่อนจริยธรรมของPaigaetหมายถึงข้อใด?
            ก. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี
            ข.ระดับ จริยธรรมของเด็กอายุ 2-6  ปี
            ค.ระดับ จริยธรรมของเด็กอายุ 6-10 ปี
            ง.ระดับ จริยธรรมของเด็กอายุ 10-15 ปี
            ตอบ ก. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี
9. ขั้นการให้เหตุผลเชิงพฤติกรรม ของ Kohlberg ระดับตามเกณฑ์สังคม อายุ 10-13 ปีตรงกับข้อใด?
            ก. การหลบหลีกการลงโทษ                                   ข. การแสวงหารางวัล
            ค. การทำตามสิ่งที่ผู้อื่นเห็นชอบ                             ง. การทำตามคำมั่นสัญญา
            ตอบ ค. การทำตามสิ่งที่ผู้อื่นเห็นชอบ
10. ขั้นการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของ Kohlbergขั้นที่ 6 หมายถึงข้อใด?
            ก. การยึดถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล(วัยผู้ใหญ่)
            ข. การทำหน้าที่ทางสังคมหรือระบบสังคมและมโนธรรม
            ค. การทำตามคำสัญญาและสิทธิ
            ง. การแสวงหารางวัลหรือการตอบสนองตามความต้องการ
            ตอบ ก.การยึดถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล(วัยผู้ใหญ่)
11. คุณธรรมข้อใดไม่จัดอยู่ตามแนว คิด อริสโตเติล?
            ก. ความรอบคอบ                                                ข. การรู้จักประมาณ
            ค. การอดทน                                                      ง. ความยุติธรรม
            ตอบ ค. การอดทน
12. "ข้อความนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ" ราโชวาทของพระบาทสมเด็จ"ข้อความนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ" ทรงมีพระราชดำรัสการรู้จักข่มใจหมายถึงข้อใด?
            ก. ความจริงใจต่อตนเอง                                       ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง
            ค. การประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์              ง. รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนร่วม
            ตอบ ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง
13. สังคหวัตถุ 4 คือ คุณธรรมในข้อใด?
            ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน                                  ข. เป็นเครื่องทำให้ประสบความสำเร็จ
            ค. เป็นคุณธรรมของผู้ครองเรือน                             ง. เป็นคุณธรรมของผู้เป็นผู้ใหญ่
            ตอบ ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน
14. คุณธรรมที่ทำให้ประสบความสำเร็จ หมายถึง ข้อใด?
            ก. พรหมวิหาร 4                                                  ข. สังคหวัตถุ 4
            ค. ธรรมของฆราวาส 4                                          ง. อิทธิบาท 4
            ตอบ ง. อิทธิบาท 4
15.
การที่คนเรารู้จักแยกแยะว่า สิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นแห่งเหตุตรงกับสัปปุริธรรม 7 ข้อใด?
            ก. อัตตญญุตา                                                    ข. ธัมมัญญุตา
            ค. อัตถัญญตา                                                    ง. มัตตัญญุตา
            ตอบ ข. ธัมมัญญุตา
16. ธรรมใดเป็นเครื่องคุ้มครองโลก?
            ก. ขันติ                                                              ข. โสรัจจะ
            ค. หิริโอตัปปะ                                                     ง. สัจจะ
            ตอบ ค. หิริโอปตัปปะ
17.อคติ 4 คือ คุณธรรมข้อใด?
            ก. ธรรมที่ควรรักษาไว้เป็นนิจ                                 ข. ธรรมของผู้ครองเรือน
            ค. ธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน                        ง. ธรรมที่ไม่ควรประพฤติ
            ตอบ ง. ธรรมที่ไม่ควรประพฤติ
18. โทสาคติ หมายถึงข้อใด?
            ก. ลำเอียงเพราะรักใคร่                                         ข. ลำเอียงเพราะไม่ชอบกัน
            ค. ลำเอียงเพราะเขลา                                           ง. ลำเอียงเพราะกลัว
            ตอบ ข. ลำเอียงเพราะไม่ชอบกัน
19. สิ่งใดสามารถยับยั้งความโกรธได้?
            ก. เมตตา กรุณา                                                  ข. มุทิตา อุเบกขา
            ค. สติ สัมปัญชัญญะ                                            ง. ฉันทะ วิริยะ
            ตอบ ค. สติ สัมปัญชัญญะ
20. ผลดีของการมีสติหมายถึง ข้อใด?
            ก. รู้ว่าใครจะทำอะไร                                            ข. รู้เหตุการณ์ล่วงหน้า
            ค. รู้ว่าตนเองกำลังทำอะไร                                     ง. รู้อดีตชาติของตนเอง
            ตอบ ค. รู้ว่าตนเองกำลังทำอะไร
21. การที่คนเรามีใจจ่ออยู่สิ่งที่กระทำ มีความหมายตรงกับข้อใด?
            ก. มีศีล                          ข. มีสมาธิ                      ค. มีปัญญา                    ง. มีสติ
            ตอบ ข. มีสมาธิ
22. ศีลในข้อใดทำ ให้คนเรามีสติ?
            ก. ศีลข้อ 1                     ข. ศีล 3 ข้อ                    ค. ศีล 4 ข้อ                    ง. ศีล 5 ข้อ
            ตอบ ง. ศีล 5 ข้อ
23. ความจริง หรือความเสื่อมของสังคม วัดได้จากอไร?
            ก. ค่านิยม                                                          ข. วัฒนธรรม                
            ค. ความสามัคคี                                                  ง. กฎหมายระเบียบข้อบังคับ
            ตอบ ข. วัฒนธรรม
24. ค่านิยมใน ชนบท หมายถึงข้อใด? อ.สุวรรณกร เเอ๊คกรุ๊ป
            ก. เห็นแก่ตัวไม่เชื่อใจใคร                                      ข. ชอบจัดพิธีชอบแข่งขัน
            ค. เชื่อโชคลาภรักญาติพี่น้อง                                  ง. รักเทิดทูนสถาบันชาติ
            ตอบ ค. เชื่อโชคลาภรักญาติพี่น้อง
25. ค่านิยมของสังคมเมืองมีลักษณะ ใด?
            ก. เชื่อถือโชคลาง                                                 ข. เห็นแก่ตัวไม่เชื่อใจใคร
            ค. พึ่งพาอาศัยกัน                                                ง. เป็นส่วนตัวมากเกินไป
            ตอบ ข. เห็นแก่ตัวไม่เชื่อใจใคร
26. ค่านิยม เกิดขึ้นจากสาเหตุใด?
            ก. วัฒนธรรม                                                      ข. ประเพณี
            ค. ความคิด                                                        ง. การยอมรับ
            ตอบ ง. การยอมรับ
27. ค่านิยมทาง จริยธรรม หมายถึงข้อใด?
            ก. ทำให้เกิดความรับผิดชอบชั่วดี                            ข. ทำให้เกิดความซาบซึ้ง
            ค. ทำให้เกิดความรักความเข้าใจ                            ง. ทำให้ชีวิตและร่างกายอยู่รอด
            ตอบ ก. ทำให้เกิดความรับผิดชอบชั่วดี
28. ค่านิยมทางวัตถุ หมายถึง ข้อใด?
            ก. พรหมวิหาร 4                                                  ข. ปัจจัย 4
            ค. อิทธิบาท 4                                                     ง. อริยสัจ 4
            ตอบ ข. ปัจจัย 4
29.
ค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับความสมบรูณ์ของชีวิตและความศรัทธา?
            ก. ค่านิยมทางจริยธรรม                                        ข. ค่านิยมทางสังคม
            ค. ค่านิยมทางศาสนา                                           ง. ค่านิยมทางวัตถุ
            ตอบ ค. ค่านิยมทางศาสนา
30. ค่านิยมที่นักวิทยาศาสตร์พยายามค้นหากฎหมายแห่งธรรมชาติ?
            ก. ค่านิยมทางสังคม                                             ข. ค่านิยมทางศาสนา
            ค. ค่านิยมทางสุนทรียภาพ                                    ง. ค่านิยมทางความจริง
            ตอบ ง. ค่านิยมทางความจริง
31. Moral values หมายถึงข้อใด?
            ก. ค่านิยมทางศาสนา                                           ข. ค่านิยมทางวัตถุ
            ค. ค่านิยมทางสุนทรียภาพ                                    ง. ค่านิยมทางความจริง
            ตอบ ค. ค่านิยมทางจริยธรรม
32. สาโรธ บังศรี จำแนกค่านิยม ออกเป็น 2 ประเภท คือข้อใด?
            ก. ค่านิยมพื้นฐาน,ค่านิยมทางศาสนา                     ข. ค่านิยมพื้นฐาน,ค่านิยมทางความจริง
            ค. ค่านิยมทางพื้นฐาน, ค่านิยมทางสังคม                ง. ค่านิยมพื้นฐาน,ค่านิยมวิชาชีพ
            ตอบ ง. ค่านิยมพื้นฐาน,ค่านิยมวิชาชีพ
33. ค่านิยมใดมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของคนในสังคมมากที่สุด?
            ก. ค่านิยมทางวัตถุ                                               ข. ค่านิยมทางความจริง
            ค. ค่านิยมทางสังคม                                             ง. ค่านิยมทางจริยธรรม
            ตอบ ก. ค่านิยมทางวัตถุ
34. ค่านิยมเป็นตัวกำหนดสิ่งใด ของคนในสังคม?
            ก. การตอบสนอง                                                             ข. พฤติกรรม
            ค. การยอมรับ                                                     ง. ถูกทุกข้อ
            ตอบ ง. การตอบสนอง พฤติกรรม การยอมรับ
35. “สังคมใดที่มีค่านิยมถกต้องเหมาะสม สังคมนั้นย่อมมีความเจริญก้าวหน้าคำกล่าวนี้ หมายถึงข้อใด?
            ก. ค่านิยมไม่มีผลกระทบต่อความเจริญ
            ข. ค่านิยมมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
            ค. ค่านิยมมีผลกระทบต่อความเจริญและความเสื่อมของสังคม ตลอดจนความมั่นคงของชาติ
            ง. ค่านิยมมีผลกระทบต่อความเจริญและเศรษฐกิจเพียงเล็กน้อย
            ตอบ ค. ค่านิยมมีผลกระทบต่อความเจริญและความเสื่อมของสังคม ตลอดจนความมั่นคงของชาติ
36. “ค่านิยมวิชาชีพหมายถึงข้อใด?
            ก. มีวินัยและอุดมการณ์ในวิชาชีพของตน
            ข. มีเอกลักษณะในวิชาชีพของตน
            ค. มีบทบาทในวิชาชีพของตน
            ง. ไม่มีข้อถูก
            ตอบ ก. มีวินัยและอุดมการณ์ในวิชาชีพของตน
37. ค่านิยมของความเป็นเจ้าขุน มูลนาย มียศถาบรรดาศักดิ์ เป็นค่านิยมแบบใด?
            ก. ค่านิยมในการยอมรับนับถือ                              ข. ค่านิยมแบบศักดินา
            ค. ค่านิยมทางวัฒนธรรม                                      ง. ค่านิยมตามกระแสและสภาวะสังคม
            ตอบ ข. ค่านิยมแบบศักดินา
38. ค่านิยม ยอมรับเรื่องบุญวาสนา กรรมเก่า เชื่อถือโชคลาภ เป็นค่านิยมสังคมไทยในข้อใด?
            ก. สังคมชั้นกลาง                                                             ข.สังคมชั้นสูง
            ค. สังคมชนบท                                                    ง. สังคมเมือง
            ตอบ ค. สังคมชนบท
39. พิธีรดน้ำในการสมรส การทำขวัญนาค เป็นค่านิยมของศาสนาใด?
            ก. ศาสนาพราหมณ์                                             ข. ศาสนาพุทธ
            ค. ศาสนาฮินดู                                                    ง. ศาสนาอิสลาม
            ตอบ ก. ศาสนาพราหมณ์
43. อารยธรรมใดมีผลต่อค่านิยมสังคมไทยมากที่สุด?
            ก. เอเชียตะวันออก                                              ข. เอเชียกลาง
            ค. ยุโรปตะวันตก                                                             ง. ไม่มีข้อถูก
            ตอบ ค. ยุโรปตะวันตก
44.การซื้อของใช้จ่ายในชีวิตประจำ วัน หมายถึงข้อใด?
            ก. ความนิยมทางความจริง                                    ข. ค่านิยมทางวัตถุ
            ค. ค่านิยมทางสังคม                                             ง. ค่านิยมทางพื้นฐาน
            ตอบ ข. ค่านิยมทางวัตถุ
45. ค่านิยมใด สมควรแก้ไขในสังคมไทย?
            ก. การเคารพผู้อาวุโส                                            ข. การให้ความสำคัญกับเงินมากเกินไป
            ค. การพึ่งพาอาศัยร่วมมือกัน                                 ง. การพึ่งพาศักดิ์สิทธิ์ โชคลาภ
            ตอบ ข. การให้ความสำคัญกับเงินมากเกินไป
46.ความแตกต่างระหว่างสังคมชนบทและสังคมเมือง เห็นได้ชัดที่สุดคือข้อใด?
            ก. ความซื่อสัตย์สุจริต                                           ข. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
            ค. ความสามัคคี                                                  ง. ความกตัญญูกตเวที
            ตอบ ข. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
47. เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนค่านิยมจะเป็นเช่นไร?
            ก. เปลี่ยนแปลงไปตามสังคม                                  ข. คงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
            ค. เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย                                        ง. เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
            ตอบ ก. เปลี่ยนแปลงไปตามสังคม
 
48.
ค่านิยมเป็นตัวชี้วัดความ เปลี่ยนแปลงให้แก่สังคมในด้านใดมากที่สุด
            ก. เศรษฐกิจ                                                       ข. วัฒนธรรม
            ค. ความก้าวหน้า                                                 ง. การศึกษา
            ตอบ ข.วัฒนธรรม
49. ธรรมที่เป็น ข้อประพฤติปฏิบัติ เป็นความหมายของข้อใด?
            ก. คุณธรรม                                                        ข. จริยธรรม
            ค. วัฒนธรรม                                                      ง. ศีลธรรม
            ตอบ ข. จริยธรรม
50. สภาพคุณงาม ความดีในจิตใจ เป็นความหมายของข้อใด?
            ก. คุณธรรม                                                        ข. จริยธรรม
            ค. วัฒนธรรม                                                      ง. ศีลธรรม
            ตอบ ก. คุณธรรม
 
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ ครผู้ช่วย กรมอาชีวศึกษา ปี 54 ที่ใช้สอบทั่วประเทศ
รวมทุกอย่างที่ออก ข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

วิชาที่ใช้สอบ ครผู้ช่วย กรมอาชีวศึกษา
1.  ข้อสอบความรอบรู้ 
         1.1  นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
         1.2  กฎหมาย (พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
                1.2.1  กฎหมายว่าด้วยการศึกษาชาติ
                1.2.2  กฎหมายว่าดัวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
                1.2.3  กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
                1.2.4  กฎหมายว่าดัวยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                1.2.4  กฎหทายการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะ กรรมการการอาชีวศึกษา
2.  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ การปฏิบัติของวิชาชีพครู
         2.1  วินัยและการรักษาวินัย
         2.2  คุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยม
         2.3  มาตรฐานวิชาชีพ
         2.4  จรรยาบรรณวิชาชีพ
         2.5  สมรรถนะวิชาชีพ
  - ข้อมูลเกี่ยวกับกรมอาชีวศึกษา 
 -  เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านสังคม  ด้านการเมืองการปกครอง   ด้านเศรษฐกิจ    

 
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมากส่งทางอีเมล์เป็นไฟล์เอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท


สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662

สอบครูอาชีวะ เปิดสอบครูอาชีวะ 2554 กรณีพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เปิดสอบครูอาชีวะ กรณีพิเศษ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบ ครูอาชีวะ เพื่อสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีที่มีความจำเป็นหรือพิเศษมีเหตุพิเศษในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สอบครูอาชีวะ เปิดสอบครูอาชีวะ 2554 กรณีพิเศษ สมัครสอบครูอาชีวะ เปิดสอบครูอาชีวะ อาชีวเปิดสอบ
รายละเอียดการ สอบครูอาชีวะ เปิดสอบครูอาชีวะ 2554 กรณีพิเศษ ดังนี้
สนง.อาชีวศึกษา เปิดสอบครูอาชีวะ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย 7,940.00 บาท
บรรจุครั้งแรก จำนวน 50 อัตรา 21 สาขาวิชา สอบครูอาชีวะ เปิดสอบครูอาชีวะ 2554 กรณีพิเศษ สมัครสอบครูอาชีวะ เปิดสอบครูอาชีวะ อาชีวเปิดสอบ สอบครูอาชีวะ เปิดสอบครูอาชีวะ 2554 กรณีพิเศษ สมัครสอบครูอาชีวะ เปิดสอบครูอาชีวะ อาชีวเปิดสอบ
วัน เวลา สถานที่รับสมัครสอบครูอาชีวะ สอบครูอาชีวะ เปิดสอบครูอาชีวะ 2554 กรณีพิเศษ สมัครสอบครูอาชีวะ เปิดสอบครูอาชีวะ
1. ผู้สนใจ สมัครสอบ ครูอาชีวะ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครสอบครูอาชีวะ ทางเว็บไซต์ http://www.boga.go.th แล้วกรอกข้อมูลลงใบสมัคร สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 13-24 มิถุนายน 2554 เวลา 08.30-16.30 น.
2. ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครคัดเลือก จำนวน 200 บาท 
แจ้งแนวข้อสอบที่ต้องการสั่งซื้อพร้อมอีเมล์ของท่านมาที่email:hpongsayathanawat@gmail.com
เลขที่บัญชี 549-2022-200 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์  บัญชีออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 082-1068662


zzzhu8mzh2 ออฟไลน์
ระดับ: แบนไม่ให้โพส
รายละเอียดผู้ใช้ 
กระทู้นี้โดนบล็อค ระบบจะซ่อนข้อความหรือไฟล์แนบอัตโนมัติ สามารถมองเห็นได้เฉพาะผู้ดูแล!
qmloofrt566 ออฟไลน์
ระดับ: แบนไม่ให้โพส
รายละเอียดผู้ใช้ 
กระทู้นี้โดนบล็อค ระบบจะซ่อนข้อความหรือไฟล์แนบอัตโนมัติ สามารถมองเห็นได้เฉพาะผู้ดูแล!
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้