ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : หาแนวข้อสอบเก่าวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา สอบครูผู้ช่วย
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

หาแนวข้อสอบเก่าวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา สอบครูผู้ช่วย

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1.       ข้อใดหึความหมายของคำว่า
“ ข้อมูลสารสนเทศ ” ไม่ถูกต้อง ?

. ข้อมูลที่ดีมีความถูกต้องมากกว่าสารสนเทศ                                              

. ข้อมูลเป็น Input สารสนเทศเป็น Output

. สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว

. สารสนเทศ ใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าข้อมูล

ตอบข้อ ก
. ข้อมูลที่ดีมีความถูกต้องมากกว่าสารสนเทศ          

2.       ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทั่วไป ?


. information คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลจากระบบประมวลผลข้อมูล                          

. วัตถุประสงค์ของ input component คือ รวบรวมข้อมูลดิบจากแหล่งต่างๆ

. ระบบสารสนเทศเป็นระบบพื้นฐานที่สำคัญของระบบประมวลผลข้อมูล         

. cybernetic system คือระบบที่ย้อนนำผลลัพธ์จากประมวลผลมาเพื่อควบคุม

ตอบข้อ ง
. cybernetic system คือระบบที่ย้อนนำผลลัพธ์จากประมวลผลมาเพื่อควบคุม

3.       ข้อใดคือจริยธรรมทางวิชาการคอมพิวเตอร์ที่นักคอมพิวเตอร์ต้องยึดถือปฏิบัติ ?


. ไม่ละเมิดข้อมูลส่วนตัว                  ข. ถูกต้องตามกฎหมาย

. มีเหตุผลสูง                                                       ง. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ง
. ถูกทุกข้อ

4.      
Booting หมายถึง ?

. การตรวจหาไวรัสและกำจัดไวรัส                                               

. การเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน

. การตรวจสอบข้อบกพร่องในระบบคอมพิวเตอร์

. การยุติการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

ตอบข้อ ข
. การเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน

5.       ส่วนใดระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่คำนวณและเปรียบเทียบ ?


. CPU                                                                  ข. BUS

. AUL                                                                  ง.  RAM

ตอบข้อ ค
. AUL

6.       หน่วยงานใดของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการเข้ารหัส (
Encoding) จากสื่อความหมายที่มนุษย์เข้าใจเป็นสื่อความหมายที่คอมพิวเตอร์เข้าใจในรูปสัญญาณทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปประมวลผลข้อมูล ?

. หน่วยรับข้อมูล                                                ข. หน่วยแสดงข้อมูล

. หน่วยควบคุม                                                   ง. หน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์

ตอบข้อ ก
. หน่วยรับข้อมูล

7.       เครื่องมือออกแบบโปรแกรมในข้อใดเป็นเครื่องมือสำหรับออกแบบโปรแกรมแบบ
Top-Down ?

. Program Flowchart                                       ข. System Flowchart

. HIPO Chart                                                     ง. Pseudo code

ตอบข้อ ค
. HIPO Chart

8.       เครื่องพิมพ์เครื่องหนึ่งมีคุณสมบัติ
12 PPM หมายถึงอะไร ?

. ป้อนกระดาษได้ครั้งละ 12 แผ่น                                 

. พิมพ์ผลลัพธ์ได้ 1 แผ่น ภายใน 12 วินาที

. พิมพ์ผลลัพธ์ได้ 12 แผ่น ภายใน 1 นาที                                    

. พิมพ์ผลลัพธ์ได้ พร้อมกัน 12 แผ่น

ตอบข้อ ค
. พิมพ์ผลลัพธ์ได้ 12 แผ่น ภายใน 1 นาที   

9.       จำนวนเลขที่แทนด้วย
0 และ 1 เป็นจำนวนเลขฐานใด ?

. Octal Number                                                 ข. Decimal Number

. Hexadecimal Number                                   ง. Binary Number

ตอบข้อ ง
. Binary Number

10.    หน่วยวัดความจุใดมีค่าน้อยที่สุด ?


. Terabyte                                                           ข. Megabyte

. Gigabyte                                                           ง. Byte

ตอบข้อ ง
. Byte

11.    คุณลักษณะที่สำคัญของยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อใดถูกต้องที่สุด ?


. มีการผลิตทางอุตสาหกรรม                                          

. เน้นคุณค่าในสังคมส่วนรวม

. สื่อสารข้อมูล และกำหนดกฎหรือระเบียบของการสื่อสาร                                   

. เน้นปัจจัย 4 ของบุคลากร

ตอบข้อ ค
. สื่อสารข้อมูล และกำหนดกฎหรือระเบียบของการสื่อสาร                  

12.    อุปกรณ์รับข้อมูลของคอมพิวเตอร์ในข้อใด ที่เป็นอุปกรณ์ที่สะดวกในการรับข้อมูลของสินค้าในห้างสรรพสินค้าโดยทั่วไป ?


. Barcode                                                            ข. Keyboard

. Optical Character Reader                             ง. Barcode Reader

ตอบข้อ ง
. Barcode Reader

13.    คำว่า
Technology Convergence หรือ Digital Convergence หมายถึงข้อใด ?

. เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ                                        

. การเปลี่ยนยุคอุตสาหกรรมมาเป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ

. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสารสำหรับการสื่อสารข้อมูล

. การรวมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีสื่อสารประยุกต์ใช้งานร่วมกัน

ตอบข้อ ง
. การรวมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีสื่อสารประยุกต์ใช้งานร่วมกัน

14.    ระบบปฏิบัติการ หมายถึงข้อใด ?


. เซของผู้ใช้                                                       ข.  Application

. เซตของโปรแกรม                                           ง. Supervisor Program

ตอบข้อ ค
. เซตของโปรแกรม

15.    ข้อใดเป็นการประมวลผลที่ทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจคำสั่งที่ใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ?


. Inference Engine                                            ข. การประมวลผลโดยภาษาธรรมชาติ

. ระบบหุ่นยนต์                                                 ง. ระบบการเรียนรู้

ตอบข้อ ข
. การประมวลผลโดยภาษาธรรมชาติ

16.    การพิจารณาผลเพื่อคัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสมอยู่ในขั้นตอนใด ?


. การวิเคราะห์ระบบ                                         ข.  การกำหนดความต้องการของระบบใหม่

. การออกแบบระบบ                                         ง. การพัฒนาระบบใหม่

ตอบข้อ ข
.  การกำหนดความต้องการของระบบใหม่

 

17.    ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูงในการตัดสินใจ จัดเป็นสารสนเทศชนิดใดที่เป็นข้อสรุปทั้งภายในและภายนอกองค์กร ?


. Executive Information System                   ข. Decision Support System

. Expert System                                                ง. Management Information System

ตอบข้อ ก
. Executive Information System

18.    ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาแรกที่นำมาใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ คือข้อใด ?


. COBOL                                                            ข. FORTRAN

. PASCAL                                                          ง. ASSEMBLE

ตอบข้อ ข
. FORTRAN

19.    จงพิจารณาว่าข้อใดไม่ถูกต้อง ?


. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้สังคมชนบทและสังคมเมืองเป็นสังคมเดียวกัน       

. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษาเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

. หลักการลบเลขในคอมพิวเตอร์ใช้เทคนิคการบวกลบเลขแบบ Complement

. ในหน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบที่เล็กที่สุดเรียกว่า ไบต์

ตอบข้อ ง
. ในหน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบที่เล็กที่สุดเรียกว่า ไบต์

20.    ข้อใดคือองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ?


. ผู้ใช้                                                                   ข. ข้อมูล

. ขั้นตอนการทำงาน                                         ง. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ

เเจกแนวข้อสอบครูผู้ช่วย 3000 ข้อเตรียมสอบครู สพฐ.ปี 2554
  ดาวโหลดที่  http://www.ziddu.com/download/13469850/kro54.rar.html

จำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบครูผู้ช่วย แยกเป็นวิชาเอกทีจะสอบรวดเร็วทันใจส่งได้ทันทีพร้อมอ่านทุกเวลา ที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
 สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล hpongsayathanawat@gmail.com ราคา 499 บาท

ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์ ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก รวมแนวข้อสอบวิชาเอกต่างๆที่ออกบ่อยมาก
ข้อสอบเก่าวิชาเอกมากกว่า 3000 ข้อ พร้อมเฉลย ให้ท่านรู้ทุกแง้ ทุกมุมข้อข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยที่จะออกข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยวิชาเอกนาฎศิลป์  วิชาการศึกษา  วิชาชีพครู วิชาเอกปฐมวัย
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย วิชาเอกคณิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์  วิชาเอกเคมี 
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกฟิสิกส์ วิชาเอกชีววิทยา วิชาเอกอังกฤษ วิชาเอกสังคม วิชาเอกคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกการงาน  วิชาเอกศิลปะ วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ วิชาเอกสุขศึกษาพละ
โหลดตัวอย่างข้อสอบ วิชาเอกนาฎศิลป์ วิชาเอกคหกรรมและโภชนาการ วิชาเอกเกษตร
วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา


http://www.tempf.com/getfile.php?id=493278&key=4bcfc51105a5a

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   499 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล hpongsayathanawat@gmail.com ราคา 499 บาทชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์ ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 

ตัวอย่างไฟล์ข้อสอบ

วิชาการศึกษา ชุดที่ 1
http://www.ziddu.com/download/9538484/180-90.pdf.html

วิชาชีพครู ชุดที่ 2
http://www.ziddu.com/download/9538515/2143-147.pdf.html

วิชาเอกวิทย์ ชุด 1
http://www.ziddu.com/download/9538538/1263-271.pdf.html
รายละเอียดไฟล์


แนวข้อสอบบรรจุครู
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
yoyomagic ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
มีเยอะไหมคะ อยากได้ด่วนมากค่ะ
phawiang ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
อยากได้เยอะๆ   
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้